Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 23

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 23.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 221

Sociální poměry:
Zaměstnání našich občanů v jednotlivých oborech:
122 osob je členy JZD, 334 dělníků, 139 dětí předškolního věku, 156 školních dětí a studentů, 79 v domácnosti, 40 pracující inteligence, 233 důchodců a invalidů.
Obec má celkem 1103 občanů, z toho Suché Lazce 865, osada Kravařov 238. tito bydlí ve 242 domech (popis. čís.), v S. Lazcích 197, osada Kravařov 45. Celá obec má 2 prodejny spotřebního zboží, z toho 1 samoobsluha, kde se prodává i balíčkované maso (po zrušení výseku v obci) a 2 pohostinství = 1 + 1 v osadě.
V obci je ke dni 31. 12. 65 233 důchodců, kteří pobírají ročně přes 1,000.000,- Kčs důchodu.

Zapojení žen do práce:
Už přírodou je dáno, že žena, protože rodí, má to s prací o mnoho hůře nežli muž; hlavní starost o rodinu spočívá na matce. Musí se starat o domácnost i o výdělek. Ženy, které jen trochu mohou, jsou zaměstnány buď v družstvě nebo i v okolních továrnách a v kancelářích a domácí práce vykonávají po své pracovní době.

Str. 222

Vývoj a stav mezd:
Všechna práce v závodech i na polích je zúkolována a novou soustavou řízení nár. hospodářství spravedlivě odměňována. Každý má možnost slušného výdělku a vydělá si tolik, kolik pracuje.
Poměry majetkové:
Dnes už není takových sociálních rozdílů jako dříve. Žebráků jako dříve byli, dnes už není. Všichni slušně bydlíme a v obci není už rozdílu "já pán, ty žebrák". Půda z 98% je družstevní a tedy všech, kdo na ní pracují.
Úroveň bydlení:
Výstavbou a přestavbou rodinných domků je také zlepšeno bydlení občanů.
Přestavby:
V bývalých rolnických usedlostech, taktéž u drobných majetníků domků jsou zřizovány koupelky a byty jsou rozšiřovány.
Národní pojištění:
Každý pracující v našem socialistickém státě je pojištěn a navíc, kdo ještě chce, může se pojistit pro různé případy jak havarijní, i jiné.
Důchody:
Důchody jsou různé a to u těch, u nichž byl přiznán důchod před rokem 1957 jsou nižší, po tomto roce (57) nastala úprava, a nikdo z těchto se na výši

Str. 223

důchodu nemůže naříkat.
Pojištění obydlí:
Požární pojistka u všech vlastníků je povinná a oplácí se podle hodnoty majetku.
Narození:
V naší obci se narodilo 10 děvčat a 6 chlapců = 16 dětí.
Sňatky:
Uzavřeno celkem 12, z toho bylo 8 nevěst z obce a 4 ženichové.
Úmrtí:
Zemřelo 12 lidí, z toho 1 chlapec, 4 muži a 7 žen. Nejstarší žijící občan je pí Aloisie Strakošová, 92 roky, dobře vidí, slyší a do Komárova týdně vždy zpět chodí, vše si ještě obstarává sama.
Rozvody:
Nejsou.
Příčiny úmrtí:
Jsou různé nemoci, též stářím.
3 občané daleko přes 80 let
5 -"- přes 70 -"-
2 -"- -"- 60 -"-
1 -"- -"- 40 -"-
1 chlapec 8letý
Celkem letos zemřelo 12 lidí
Pohřby jsou na místním hřbitově, z místní ř. k. kaple, kněz je autem dovážen z Komárova (ovšem též i kolem dojíždí).

Str. 224

Pohřby jsou dle přání pozůstalých buď s hudbou nebo bez ní, zkrátka, jak si kdo poručí
a zaplatí.
Změny v počtu obyvatelstva:
Jak vidno z připojené tabulky, víc lidí se narodí, než zemře. Jsou též případy vystěhování buď provdáním a také případy přistěhování, přiženění nebo i jiné.
Otop domácnosti
je jako dříve - uhlím a dřívím. Nově postavené rodinné domky většinou si zřizuj ústřední topení z odpadního uhlí. Uhlí máme dostatek. Každý dostane koupit, kolik žádá. S dřívím už je to horší, to už musíme šetřit. Domácností neustále přibývá a lesy rostou pomalu. Také plynu (propan - butan) se hodně používá. Bomby se k tomu účelu naplňují v Krnově, odevzdávají se k naplnění na MNV.
Lidové zvyky a obyčeje:
Ze starých zvyků toho už dnes málo zůstává, pouze stavění máje mládenci svým milým pod okny a též na návsi, se oslavuje.
Zkazky, popěvky a lidový humor:
To vše už skoro zaniká!
Zvláštnosti nářečí:
Nářečí se u nás v obci i kraji nemění!

Str. 225

Poměry kulturní
V obci je základní 9tiletá, trojtřídní. Školní budova je 57 let stará, v roce 1964 nově opravená, byt řídícího zrušen, na jeho místě zřízena mateřská škola pro 30 - 40 dětí předškolního věku s kuchyní pro děti zaměstnaných rodičů, aby děli měly v poledne teplou stravu.

Učitelstvo na ZDS:
Správkyní školy je 45letá s. Hájková z Komárova.
I. tř. vyučovala v r. 65 s. Hájková.
II. tř. -"- s. Zachová H. z Val. Meziříčí, namísto Marty Pavelkové, která odešla 8. 8. na mateřskou dovolenou a pak byla přeložena na ZDS, Opava, Marova ul.
III. tř. vyučovala v r. 65 s. Stuchlíková; ta však nemá aprobaci (oprávnění) pro 1. - 5. ročník a proto dálkově studuje (má proto volnou středu kvůli studiím).
Školní docházka:
Školní rok 1965 - 66 byl jako obvykle zahájen 1. 9. Slavnosti zahájení byli přítomni zástupci složek NF a SRPŠ. Chod vyučování byl plynulý a nebylo výkyvů. Učitelé byli zdrávi a pravidelně docházeli do vyučování. Školní rok probíhal ve znamení XIII. Sjezdu

Str. 226

KSČ. Učitelky dbaly, aby žákům byly soustavně vštěpovány zásady komunistické výchovy. Pracovaly dle směrnic "nástinu komunistické výchovy" a to jak v plánech promítnutých, tak i v přípravách a ve vlastním vyučovacím procesu.
Stav žáků:
V 1. tř. 1. roč. bylo 10 žáků, 1. tř. 2. roč. 14 žáků
V 2. tř. 3. roč. -"- 13 -"-, 2. tř. 4. roč. 14-"-
Ve 3. tř. 5. roč. -"- 23 -"-. Celkem 74 žáci.

Prospěch žáků 2,1%, počet opakujících 5,2%. V chování žáků nebylo zaznamenáno vážnějších přestupků a narušení školního řádu.
Zapojení školy do života obce:
Kulturní úderka zajišťovala vložky k akcím v obci. V měsíci XII. byly to "zimní hrátky" s vyhodnocením nejlepších sběračů odpadových hmot a léčivých bylin.
Zdravotní stav žáků
se velmi zhoršil a v měsíci únoru a březnu onemocnělo 30% žáků planými neštovicemi. Žákyně 1. tř. Zd. Sonková, která se vrátila po 6 měs. pobytu v Dětské ozdravovně v Bludově onemocněla spálou a inf. žloutenkou. Vyučování třídy se muselo posunout o 15 min., aby žáci podléhající karanténou, nepřišli ve styk s ostatními. O zdravotní stav žáků pečovala

Str. 227

MUDr. M. Kimpelová. Žáci všech ročníků byli jednou prohlídnuti. U všech žáků byla provedena zkouška zraku a sluchu. Několik žáků chodilo do logopedického střediska do Opavy. U všech bylo zaznamenáno citelné zlepšení výslovnosti. Někteří žáci mají vadné držení těla zapříčiněnou jednak špatnou tělesnou dispozicí a zastaralým typem lavic. Mnozí žáci i přes doporučení učitelů a lékařů nosí nevhodnou obuv a mají ploché nohy. U všech žáků bylo provedeno očkování proti nakažlivým nemocem, taktéž zkoušky tuberkulínem u žáků 1. - 5. tř. Všichni žáci se přezouvají v šatně školy a učitelky dbají v utvrzení hyg. návrhů u žáků (ručníky, ubrousky, hyg. při používání soc. zařízení, osobní hyg. aj.). Ve třídách jsou ustaveny hlídky ČSČK, které pečují o čistotu žáků a třídy. Potíže dělají v zimě splach. záchody, i když se vytápí naft. kamínky, musí se splachování zastavit, neboť trubky praskají. Vodou pak prosakují stropy i zdi. Bylo by nutné zřídit v celé šk. budově ústřední topení.

Str. 228

Mateřská škola:
Je umístěná v přízemí školní budovy (z bytu správce školy). Mateřská škola má zřízen samostatný vchod. Provoz je celodenní. U školy chybí ještě dokončení oplocení zahrady, které je plánováno na rok 1966.
Ředitelkou mat. školy zůstává nadále s. Šabršůlová.
Místnosti mat. školy:
1 třída slouží i jako lékárna, 1 učebna slouží i jako jídelna, 1 šatna, 1 umývárna s 5 dětskými umývadly s tekoucí teplou vodou. Jedny záchody s 5 dětskými splach. mušlemi, 1 kuchyň.
Provoz na škole je od 7 hod. do 17 hod. Zapsáno bylo 26 dětí = 11 děvčat, 15 chlapců. 19 dětí je od zaměstnaných matek, 3 jsou z početných rodin, 13 dětí je pětiletých. V jídelně při M. Š. se stravovalo průměrně 25 dětí, kterým vařila 1 kuchařka, od 4. 10. 65 bylo zavedeno též vaření obědů pro žáky ZDŠ. Původně bylo přihlášeno 25 dětí, ale v prosinci klesl počet na 16. Zvýšením počtu strávníků, zvýšila se i pracovní síla v kuchyni na 1.5 prac. sílu.
V kuchyni bylo vydáno v r. 1965 - 5.727 přesnídávek, 7850 obědů a 5727 svačin. Na uvedenou stravu činila norma 29.644.93 Kčs, skutečná spotřeba byla 29.117.35 Kčs, rozdíl 527.58 Kčs. Rozpočet pro kuchyň byl 30.000,- Kčs na rozšíření a vybavení jídelny pro

Str. 229

žáky ZDŠ, byl rozpočet zvýšen o 1.300 Kčs. Děti M. Š. platí za oběd 3,- Kčs. Tato cena je rovněž diferencována podle příjmu rodičů, avšak zde jsou to případy ojedinělé. ONV slíbil dodání ledničky a malého robota, co by bylo opravdu zapotřebí. Jsou potíže s nákupem masa, protože není lednička, musí být maso skladováno v obchodě. Druhá věc je, že obchod dodává pro kuchyň také maso mražené, ale toto podle pokynů nemá se ve školní kuchyni připravovat.
Činnost pionýrské skup.:
Skupinovou vedoucí PO byla s. H. Zachová. Oddíloví vedoucí byli žáci 9. tříd z Opavy a jiní studenti. K významným událostem byla uspořádána školní shromáždění, při nichž byla předvedena kult. vložka pionýrů. Kulturní úderka zajišťovala vložky k akcím v obci.
Zájmové kroužky:
Na škole byly kroužky: maňáskové ČK, TV, PR. Učitelky soustavně sledují polit. a ped. tisk. Učitelská knihovna je živá.
Sběr plodin a odpadových hmot:
Byl žáky v tomto roce úspěšně prováděn.

Str. 230

Knihovna:
V naší obci je nadále dobrá knihovna. Knihovníkem je 64letý soudr. Al. Havrlant z čís. 152. Ten se o svěřenou věc stará skutečně poctivě, což vidno jak v úpravě knihovny, tak i v počtu čtenářů, hlavně mladých, tak i z počtu vypůjčených knih. Celkový počet čtenářů je 168, počet vypůjčených knih 5109. V knihovně byla 3x metodická návštěva.
Školní divadlo:
Na div. kus nebylo. Pouze "zimní hrátky" s vyhodnocením nejlepších sběračů odpadových hmot a léčivých bylin. Také loutkové divadlo zůstává bez povšimnutí.
Pěvecké sdružení:
Pro malou účast bylo rozpuštěno.
Akademie a výstava:
V 6. měs. sehráli žáci "Akademii", ke konci školního roku byla pořádána výstava žákovských prací.
Zájezdy občanů:
Zájezd do Jeseník a na Slovensko a svazácký zájezd do Jičína v Čechách, kam byli pozváni našimi kmotry (firmou Agrostroj v Jičíně n/Č).
Taneční zábavy:
Všech tanečních zábav bylo letos 7.
Hřiště:
Je nezměněno a v letním období, za pěkného počasí je hodně používáno.
Zdravotní poměry:
Lékaři:
Obvodním lékařem pro naši obec je MUDr. Pandur, ordinuje v Komárově. Dětská lékařka MUDr. Kympelová, ord. ve Štítině.

Str. 231

V Komárově je zubní lékař (Dr. Říman, Dr. Pařenicová aj.)
Nemocnice:
Nutné případy na doporučení lékaře jsou sanitní službou odváženy do opavské nemocnice.
Druhy nemocí:
Jsou různé: zápal plic, cukrovky a jiné vnitřní nemoci.
Epidemie:
Chřipka
Rekreace pracujících:
Závody vysílají své zasloužilé a dobré zaměstnance do spřátelených zemí jako do Maďarska, Bulharska, Jugoslávie, NDR i Sovětského svazu, k moři, aby se osvěžili, poznali život tamějšího lidu a aby ho pak mohli porovnávat s naším. Samozřejmě též velká většina pracujících tráví svou dovolenou v různých střediscích naší krásné vlasti na Slovensku, Moravě i Čechách, hlavně v různých lázních (také ve Slezsku). Pracující z Komárovských závodů mají možnost rekreace v dřevěných chatách, které postavily pro osvěžení svým pracujícím, kde mohou zaměstnanci vzíti na 1 týden i své rodiny. Pracující, kteří vlastní auto, podnikají túry sami, kam kdo chce.
Léčebná péče:
Na doporučení lékařů je bezplatně poskytována lázeňská péče občanům, a to již nepracu-

Str. 232

jícím a pracujícím v zemědělství. Toto je doporučováno komisí zdravotnictví u MNV.
Zimní rekreace:
Udělují 2 - 4 členům JZD.
Úrazy:
Při lyžování na svazích okolo Přerovce, zlomili si nešťastným pádem 2 začátečníci, každý po jedné noze, a to asi 42letá Jindřiška Škrobánková z č. 145 a asi o 10 let mladší Aleš Šubert, ale ten jen tak tak, že to nezaplatil životem (zmrznutím). Voláním si zachránil život. Ještě dnes, více než po roce, není zdráv a nemůže na nohu ani přistoupit a je práce neschopný.
Živelní pohromy:
Nebylo požárů, vichřic ani bouří. Byl však nadmíru mokrý rok.
Mrazy:
Největší mráz - 16°C byl v únoru.
Přehled počasí:
Zima: byla mírná
Jaro: velké deště, půda byla promočená. Z toho důvodu sadba brambor mohla býti uskutečněna až koncem května, ba i v červnu se ještě sadily.
Léto: střídavé
Podzim: pěkný, bez dešťůsdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky