Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 2

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 2.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 11

6. 7. Dánská parlamentní delegace u presidenta republiky z Kodaně - vedená posl. Carl Petersonem.

9. 7. Světového kongresu v Moskvě zúčastnilo se 2000 delegátů z více než 100 zemí. Zahájil ho prof. Bernal. Z ČSSR bylo přítomno 30 členů. Prof. Bernal prohlásil, že ženevská konference Výboru 18 států pro odzbrojení nedospěla k žádnému výsledku. Rozhodně odsoudil zkoušky s jadernými zbraněmi, poukázal na důležitost řešení německé otázky a otázky západního Berlína. Za indickou delegaci promluvila R. Néhrúová. Japonsko mělo své zastoupení v prof. Kasuru Jasui-ovi (o čemž byl magnetofonický záznam). SSSR zastupoval předseda Akad. věd SSSR Mstislav Keldyš aj.

11. 7. byl uveřejněn rozpočet USA 1962 - 63 : 56,9% voj. Vádaje (52,7 miliard dolarů), 42,3% ostatní výdaje.

10. 7. projev s Chruščova na světovém kongresu za všeobecné odzbrojení a za mír.

15. 7. Promluvil vedoucí ČSSR delegace akademik J. Macek.

22. 7. Sovětský průmysl splnil půlroční plán roku 1962 na 103%. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku vzrostla průmyslová výroba téměř o 10%, produktivita práce se zvýšila o 6%.

21. 7. Min. zahr. věcí se sjeli do Ženevy, aby podepsali dohody o nezávislém a neutrálním Laosu.

24. 7. Veřejnosti ČSSR byl předložen návrh stanov KSČ.

25. 7. Na VIII. světovém festivalu mládeže a studentstva je očekáváno 1400 mládežnických organisacích ve Finsku. Z ČSSR odjelo 50 org.

27. 7. Národní shromáždění Francie schválilo 200 mil. nových franků na výstavbu atomového závodu v Pierrelatte.

Str. 12

28. 7. Zpráva ústř. úřadu státní kontr. a statistiky o rozvoji nár. hospodářství ČSSR za 1. pololetí 1962 uvádí:
plnění plánu v průmyslu: 99,8% (v roce 1967 v I. pol. 108,8%) Plán hrubé výroby v průmyslu splněn na 99,6%. Průmyslová výroba vzrostla v I. pol. oproti I. pol. r. 1961 o 6,8%. Nejvíce zaostávaly hutě, strojírenství, invest. výstavba a železnice.
Na Slovensku zvyšuje průmysl. výroba rychlým tempem. Maloobch. obrat vzrostl o 4,3%. Za I. pol. letošního roku bylo do zemědělství investováno státními organisacemi téměř 1 miliarda Kčs. Invest. plán byl zde splněn na 37,6%. Kromě toho byly u JZD provedeny investice za 2036 mil. Kčs, z toho svépomocí JZD za 1120 mil. Kčs.
Zahraniční obchod: 15,1 miliard Kčs dosáhl v ČSSR v cenách obch. Parity
celkem: 1961: 14,3 1962: 15,1
dovoz: 6,8 7,2
vývoz: 7,5 7,9
? měsíční hrubá mzda zaměstnanců dosáhla 1380 Kčs; důchodů bylo vyplaceno o 94 tis. Více než v min. roce. Na nemocenské se zvýšily výdaje o 360 mil. Kčs. Od 1. 4. 1962 vstoupil v platnost zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.

29. 7. Zahájen v Helsinkách světový festival mládeže a studentstva.

12. 8. Dvě sovětské kosmické lodi současně kolem Země: P. R. Popovič na sm. Lidi "Vostok 4", Andrijan Grigorjevič Nikolajev na "Vostoku 3". Vzdálenost od země_ maxim. 284 km, minim. 180 km.

Str. 13

Celkem naletěly 4,600.000 km.

2. 8. Zrušení vojenského velitelství SSSR v Berlíně.

25. 8. Českoslovenští parašutisté mistry světa; Stančíková mistryní světa.

12. 8. New York: čsl. Mužstvo Dukla - America (brazilské) 2 : 1 o pohár mezinárodní ligy z USA opět do ČSSR.

27. 8. Na motocyklových závodech v Brně Šťastný vítězem Velké ceny ČSSR.

29. 8. Pionýrské tábory hostily v tomto roce 450.000 dětí.

3. 9. Motoristé na Strahově: VII. závod vítězství: 1. ČSSR, 2. SSSR

5. 9. Přes 20.000 obětí zemětřesení v Iránu (Teheran)

16. 9. ČSSR - Rakousko 6 : 0 (3 : 0) ve fotbale.

7. 10. Kantorek vítězem 32. maratónu míru

12. 10. Válečný stav mezi Jemenem a Saúdskou Arabií

18. 10. Sovětský svaz oslavil 150. výročí Vlastenecké války ruského lidu (1812) nad napoleonskými horami.

25. 10. Kubánský min. předs. Fidel Castro odpověděl na projev přes. USA

Str. 14

který oznámil, že USA přikročí k blokádě Kuby a k dalším opatřením, která budou znamenat vážné ohrožení svět. Míru.

25. 10. Na mistrovství světa v odbíjené v Moskvě: 1. Sovětský svaz, 2. ČSSR (ženy 5.)

27. 10. Svět odsuzuje zločinné záměry imperialistů. Blokáda Kuby odsuzována jako protiprávní akt USA.

28. 10. ČSR - Polsko ve fotbale 2 : 1 (2 : 0)

29. 10. President A. Novotný odcestoval do Moskvy a vrátil se 31. 10. Na pořadu jednání bylo další prohloubení vzájemné spolupráce i někt. Současných otázek mezinárodní politiky.

31. 10. Ze zasedání VS a výboru OSN: Valné shromáždění jednalo o zastoupení Číny v OSN.

1. 11. Ohlas ve světě: Mírová iniciativa SSSR posílila naděje lidstva v důsledku uspokojení nad dohodou v Latinské Americe.

1. 11. SSSR vypustily umělou družici k Marsu; na kosm. raketě je umístěna automatická meziplanetární stanice "Mars 1" vážící 893,5 kg.

7. 11. 45. výročí Říjnové revoluce.

14. 11. Skončilo 9 denní jednání VIII. sjezdu Bulharské komunistické strany.

4. 12. Zahájení XII. Sjezdu KSČ - zahájeno s. A. Novotným, za SSSR (s. L. J. Brežněv, Eduard Gierek), s. Wu Sin-čchuan (Čína), Bert. Ramelson (V. Brit.), s. Fr. Ebert (Něm.), s. José A. Gonzáles (Chile), I. Michajlov (Bulh.), s. Njot. (Indonesie), s. Martin Rodriguéz (Paraguay), s. T. Clardin (Španělsko), s. Emil Bodnaras (Rum.), s. G. Ansart (Francie), s. C. Iredduzzi (Itálie), Lájos Fehér (Maď.), Erich Glüchan (Něm.), s. René Brelen (Belgie), Švéd., Irák, Hol., Kanada (Alf Dewhurst), Cejlon, Mong., USA (s. Winster), Alžír, Ang., Dánsko, Port., Finsko, Jap., Rakousko (Fünberg),

Str. 15

Mexiko (Gonzales) aj.

10. 12. Usnesení XII. Sjezdu KSČ jednalo o hlavních směrech dalšího rozvoje naší soc. společnosti:
1. úkol: Vyrovnání disproporce mezi exist. úrovní výrobních sil v průmyslu a zemědělství
2. Těžké strojírenství
3. Vyrovnat do roku 1970 úroveň zemědělství na úroveň průmyslu
4. Zboží vysoké quality a v žádaném sortimentu
5. Nejúspornější využívání surovin jak vlastních, tak dovezených
6. Komplexní řešení otázek vědy a techniky (její rozvoj)
7. Důslední uplatňování principů mezinárodní soc. dělby práce
8. Uplatňovat demokratický centralismus
9. Národní vývoj
10. Středoškolské vzdělání všem našim dětem
11. Upevňovat jednotu Čechů a Slováků

11. 12. Odevzdání čs. pomoci Alžírsku

13. 12. Výzva MDFŽ k ženám celého světa - za ČSSR předsedkyně Výboru čes. žen Anežka Hodinová - Spurná. Cíl: Všeobecné a úplné odzbrojení, práva žen jako majetek, obrana práva všech dětí na život, zdraví a vzdělání.

17. 12. V Tunisu pracuje 80 našich lékařů, zdravotních sester a laborantů.

19. 12. Odjezd zahraničních delegátů z XII. sjezdu KSČ.

22. 12. Umělá družice "Kosmos 12" vypuštěna v SSSR.

28. 12. N. S. Chruščov zaslal dopis kancl. Adenauerovi (NSR) týkající se podepsání mírové smlouvy s Německem, normalisovat situaci v záp. Berlíně.

29. 12. Sovětský kosmonaut P. R. Popovič se zastavil v Praze.

Str. 16

Politické poměry v obci:
Jediným politickým spolkem v obci je místní organisace KSČ, která má za úkol příkladnou a poctivou prací plnit nové stanovy strany s mnohem větším důrazem, než tomu bylo dříve. Práce členů byla v tomto roce mnohem náročnější. Společně se členy MNV, JZD a ostatními složkami NF naší obce především členové VOKSČ politicky a ideologicky pracovali, prosazovali usnesení strany a vlády a sjednocovali názory komunistů při uplatňování stranického vlivu.

Za účelem zlepšení pověřila VOKSČ jednotlivé komunisty a kandidáty konkrétními úkoly:
v MNV - s. Kubesu Old. - Benu Old.
v JZD - s. Kubína Arn. - Klemišovou Bož.
v ČSM - s. Gřeška Mir. - Majuše Old.
v SČSP - s. Belo Juliuse - Ilíkovou Jos.
v Myslivecké spol. - s. Havrlanta Aloise
v SRPŠ - s. Žůrka Rud.
V soutěžní komisi byl zodpovědný s. Satke Ervín spolu s komunisty v této komisi. V osadě Kravařov ustavena stranická skupina s vedoucí s. Střílkovou Eliškou, jejíž povinností bylo svolávat schůze; s. Slanina byl pověřen přenášením úkolů, které vyplynuly z výborové schůze.
Na dodržování krmného plánu, stavu krmiv a celkového hospodaření JZD byl ustanoven s. Bena O. a Jelonek Ludvík.

Str. 17

Na úseku školství, na vypracování harmonogramu prací při dokončení úprav ve škole byl odpovědný s. Vašek Tomáš ml. Všichni členové se pak podíleli na aktivní a účinné agitační práci v obci mezi občany a ve složkách, ve kterých jsou členy.
Organisace v obci:
1.Politická organisace KSČ v obci a její činnost:
Předsedou VOKSČ s . Kubesa Oldřich, během roku byl zaměněn s. Kostřibou Erichem. Tato základní organisace má 29 členů. Kandidátů nemá žádných. Z uvedeného počtu je 10 žen a 19 mužů.
Dle věkového složení čítá: do 26 let … 1 člen, od 26 - 35 … 4 členové, 35 - 45 … 6 členů, 45 - 60 … 7 členů, přes 60 let … 11 členů.
Registrováno je 69 komunistů. V naší obci je tudíž celkem 98 komunistů. Od výroční schůze 1. 4. měl výbor stranické org. 23 schůzí. Bylo uskutečněno 9 společných schůzí s radou MNV a představenstvem JZD, za účasti 80% členů výboru. Členských schůzí VOKSČ se konalo 10 s ? účastí 31 čl. Dále 2 veřejné stranické v S. L. a 2 v osadě Kravařov.
Na úseku vnitrostranickém splnila organisace svůj úkol. Hlavní úkol: Seznámit občany "O výhledech dalšího rozvoje naší socialistické společnosti", předložené k všenárodní diskusi, zajištěn byl 8 schůzemi NF a 7 schůzemi při MNV. Celková účast na schůzích byla 346 členů, kteří vznesli 68 připomínek.
Stranický výbor zajistil projednání návrhu nových stanov strany, které byly projednány na mimořádné schůzi v Kravařově a ve

Str. 18

stranické skupině. Účast na této byla 39 komunistů a byla vznesena 1 připomínka, kt. byla podána dále.
Organisace se zabývala náborem žáků do zemědělství a otázkou náboženskou. 24. 5. byl ukončen rok stranické výchovy (přihlášeno 22 čl.). v roce 1962 - 63 bylo do roku stranické výchovy zapsáno 17 posluchačů.
Úkoly:
1. Vyvinutí úsilí pro jednotný postup řízení všech složek NF, komunisté vpřed - zásahem do neplnění úkolů,
2. bedlivě si všímat organis. práce JZD, nezkreslování hosp. výsledků, dodržování stranické a státní disciplíny
3. boj proti formalismu, pohodlnictví členů, všímat si všech potřeb obyvatelstva
4. zlepšit činnost osvět. besedy, věnovat se úpravě školy, přemístění mateřské školy, vyřešit problém tělocvičny
5. věnovat se mládeži, názorné agitaci apod.
6. plnění XII. sjezdu strany
1. Svaz čsl. Sovětského přátelství
Předsedou je s. neuvedeno. Činnost této složky národní fronty je v tomto roce slabá, až na oslavy 45. výročí VŘSR a na zúčastnění se májových oslav v Opavě. Pěkná byla též přednáška primáře opavské nemocnice s. Dr. Tifenbacha.
2. Svaz Čsl. mládeže
Předsedou je s. Volný. Mladí si vytýčili úkoly, že prověří mladé zemědělce, pracující v JZD, získají je za členy ČSM a že budou dbát, aby si tito zvýšili svou kvalifikaci a odbornost. Tento úkol však nebyl splněn. Z osmi byli získáni čtyři.
Odpracováním 300 hodin při špičkových pracích v JZD

Str. 19

byl úkol splněn a snahou členů je dosáhnout v příštím roce lepšího výsledku. Další splněný úkol považuje mládež odpracováním 20-ti hodin úpravou chodníků v obci v rámci "akce Z". ČSM členové nepracovali zde kolektivně. Objektivně nutno připomenouti, že naše mládež není právě nejlepší a členové ČSM nedávají vzor správného svazáka, neboť jsou často vídání v hospodě a do kulturní a organisační práce se málo zapojují. Tak to bylo v estrádním kroužku. Mnohý z občanů kritizoval právem naši mládež, že se neumí sami pobavit. A v tělovýchově byly výsledky podobné. Po uvolnění sálu TJ Sokolem - 2 hodiny týdně pro nacvičování docházelo pouze 5 svazáků. Chyba, že se výbor nescházel pravidelně a členové výboru své funkce nezastávali.
3. Dobrovolná sportovní organisace Sokol (D. S. O.)
předsedou je s. Heiser Fr., jednatel: Žůrek Rud., místopředsedou: Žůrek Milan, náčelníkem: Kubesa Mir., náčelnice: Ondrášková Marie, kulturní: Nováčková Marie.
Činnost D. S. O. byla závislá na tělocvičně, kterou žádná složka NF nemohla zajistit. Jednání v Hlučíně na řed. Jednoty bylo zatím bezvýsledné. Na schůzi 28. 5. byl na programu Sokolský den na 1. 7. 62 za spoluúčasti T. J. Kylešovice. S. D. se však nekonal s odůvodněním, že není tělocvičny a sál s. Věntuse nemůže být použit. Na schůzi 13. 9. byla přislíbena tělocvična o národní škole za přítomnosti 46 členů, tajemníka a předsedy MNV. 2. 10. na schůzi výboru byla dána do programu veřejná tělocv. akademie (v prosinci). Ani tato nebyla uskutečněna pro nedostatek místnosti. Na výborové schůzi 2. 12. 62 bylo jednáno o stavebních místech na bývalém hřišti DTJ, která byla

Str. 20

právně uznána. Smlouva byla stornována u s. Závěšického a předána k vyřízení okresnímu soudu v Opavě.
4. Svazarm
Neprokázal v letošním roce žádnou činnost.
5. Výbor žen při MNV
předsedou byla s. řídící uč. Žůrková Zd. Výbor žen je jedenáctičlenný. Sešel se devětkrát s ? účastí 8 členů. Hlavní svou činnost zaměřil Ž v uplynulém období na zajišťování výkupu mléka a vajec, v úzké spolupráci s dohlížitelských výborem místní jednoty a zemědělskou komisí. VŽ byl nápomocen při sestavování kolektivu dojiček, soutěžících o titul BSP (brigáda soc. práce). Tento titul byl kolektivu dojiček udělen (byla zde i televisní služba z Ostravy).
6. Sdružení rodičů a přátel školy;
jehož předsedou je s. Žůrek Rud. Ml. Za úkol vytýčilo si sdružení: zvětšiti návštěvu rodičů ve škole, zvýšit zájem rodičů o prospěch žáků, zakoupiti boyler, vytvořit kroužek mechaniků a zahrádkářů. Všechny tyto úkoly byly splněny. Byly zde projednávány i opravy školy: drobné práce zednické, klempířské, vybírání žumpy apod., pořádání plesu (20. I. - výnos 800 Kčs), výlety žáků (11. 6. na Radhošť, u mladších žáků výlet do ZOO v Ostravě). Za práce v JZD byli žáci odměněni částkou Kčs 804.- Tato částka byla dána na vkladní kn. Pionýrské organisace. Sdružení má v pokl. Kčs 2.600.-sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky