Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 1

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 1.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 1

1962

Str. 2

Světové události v tomto roce:
9. 7. Zahájení světového kongresu míru v Moskvě. Světový program: mír ponechat v rukou lidstva. Nutno však předeslat co předcházelo.

21. 2. Tak USA vypustily v mysu Canaveral kosmickou kabinu "Friendship" s prvním kosmonautem pplk Clennem Johnem. Oběhla třikráte okolo Země. Clennův sestup pozoroval americký křižník "Noah" asi 9 km od místa přistání. Let trval 4 hod. 56 min. Polovinu letu řídil ručně. Automatické zařízení stability nefungovalo. Teplota v kabině stoupla až na 41 °C. Clenna chránilo klimatisační zařízení zamontované v jeho kombinéze. Kabina vážila asi 2 t. Také N. S. Chruščov blahopřál k letu amer. kosmonauta. Mimo jiné řekl: "Kdyby naše země spojily své úsilí - vědecké, technické, materielní - v pronikání do vesmíru, bylo by to velmi prospěšné pro rozvoj vědy a radostně by to uvítaly všechny národy, které chtějí, aby se vědeckých poznatků využívalo pro blaho člověka, nikoli pro cíle "studené války" a horečného zbrojení.

21. 2. V Itálii byla vytvořena nová vláda z členů stran: křesťansko demokratické, soc. demokr. a republikánské. Min. předs. je senátor A. Piccioni, zahr. Věcí A. Segni, min. obrany G. Andreotti, min. vnitra

str. 3

P. Taviani, min. sprav. G. Boseo, min. rozpočtu Ugo la Malfa.
22. 2. Národní shromáždění schválilo státní rozpočet na rok 1962. Objem činí 123 miliardy Kčs. Vzrostl tedy oproti loňsku o 7,4%, průmyslová výroba o 8,9%, stavební výroba o 7%, zemědělská výroba o 1%, zahraniční obchod o 8,8% a na Slovensku: průmysl. výroba o 12,1%. Je tedy úkolem letošního roku: Hledat cesty k rychlejšímu růstu produktivity. Za zmínku nutno připomenouti: ? pracovní jednotka včetně naturálií činila 17,10 Kčs. Projednání byli přítomní: J. Dolanský, L. Jankovcová, O. Šimůnek, V. Široký aj.
Téhož dne byl za přítomnosti přes. rep. A. Novotného slavnostně otevřen ropovod "Družba". Přítomen byl též min. chem prům. inž. J. Neuman. Bylo spotřebováno 50 tisíc tun trubního materiálu.

24. 2. byla zaslána poselství N. S. Chruščova J. Kennedymu a britskému předsedovi vlády H. Macmillanovi. Tato poselství jsou odpovědí na stanovisko šéfů dvou západních mocností v souvislosti s iniciativním návrhem SSSR, aby se šéfové vlád zúčastnili zahájení práce výboru 18 zemí v Ženevě. V Turecku potlačen pokus o převrat frekventanty ankarské vojenské akademie 500 důstojníků a 8 000 vojáků proti Inömöho vládě.

Str. 4

3. III. Británie provedla nukleární výbuch v Nevadě, což má za následek ztížení jednání o odzbrojení. 18 států v Ženevě.

3. III. Francouzské vojsko střílí do alžírského obyvatelstva. Vojenský převrat v Barmě. Gen. Nei Win ustanovil novou vládu za vedení U Nua.

6. III. Zemřel národní umělec Otakar Jeremiáš - český hudební skladatel v 70ti letech. Narodil se 17. 10. 1892 v Písku. Zhudebnil operu "Bratři Karamozovi", pochod "Jen dál", sbor "Ostrava".

17. III. Sourozenci Romanovi stali se mistry světa v krasobruslení - v Praze.

16. III. V Sov. svazu vypuštěna další umělá družice Země "Kosmos 1". Perigeum činí 217 km, apogeum 980 km. Doba oběhu 96,35! Družici pozorují a telemetrické údaje přijímají pozemní stanoviště velit. a měřícího komplexu na území Sov. svazu.

18. III. Sovětský svaz předkládá návrh smlouvy o všeobecném a úplném odzbrojení pod přísnou mezinárodní kontrolou - hlavně odstranil nebezpečí termonukleární války, která hrozí lidstvu; úplnou likvidaci prostředků k dopravě jaderných zbraní na cíl a to bojových raket všech doletů, vojenských letadel, ponorek a vál. lodí, dělostřel. zařízení a všech jiných prostředků, kterých může být použito; dále úplnou likvidaci všech zahraničních vojenských základen

Str. 5

na cizím území. V druhé etapě odzbrojení se úplně zakazují určité chemické, biologické a radiologické zbraně, zastavuje se jejich výroba a ničí se nahromaděné zásoby těchto zbraní. Třetí etapa obsahuje rozpuštění veškerých ozbrojených sil a likvidace vojenské mašinerie apod.

18. 3. V Praze na mistrovství světa v krasobruslení: Divín druhý nejlepší na světě.

21. 3. Po 130 letech koloniálního režimu vstupuje Alžírsko do nové historické etapy. Zastavení palby - předs. prozatímní vlády nezávislého Alžírska je Ben Chedda.

27. 3. Podepsání již páté čs. - čínské smlouvy o přátelství a spolupráci.

30. 3. Zpráva ze zasedání vlády: Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků schválen. V zasedání vlády bylo jednáno o vyrovnání dosavadního dluhu jak ve výrobě, tak v rovnoměrném plnění plánu v objemu i sortimentu výroby u ostravských hutí (u VP, ocelárnách i válcovnách).

3. 4. Všude už naplno do polí.

4. 4. Čs. Delegace na zasedání výboru 18 států pro odzbroj. v Ženevě znepokojena dosavadním neúspěchem v jednání o zastavení nukleárních pokusů (Dr. J. Hájek, nám. min. zahr. věcí).

7. 4. V SSSR byla vypuštěna další družice Země "Kosmos 2". Maximální vzdál. 1560 km, minimální 213 km. Kromě věd. přístr. je na palubě družice několika kanál. radiometrický systém, radiotechn. zařízení pro měření trajektoria a

Str. 6

krátkovlnný vysílač.

10. 4. Připomínka celostátní o cukrovce a bramborách, které nepočkají a společně se zrnem mají se dostat do půdy.

12. 4. se konalo zasedání ústř. výboru KSČ. Na pořadu jednání byla příprava XII. Sjezdu. Výhledy dalšího rozvoje naší soc. spol., dále návrh nových stanov KSČ. 25. VI. -

15. VIII. má býti o tom organis. diskuse na pracovištích s širokou veřejností.

24. 4. ČSSR - Uruguay v kopané 3 : 1 (1 : 1).

25. 4. SSSR vypustil na oběžnou dráhu umělou družici "Kosmos 3".

27. 4. Prohlášení V. A. Zorina na schůzi 18 zemí - výboru pro odzbrojení v Ženevě obsahuje odsouzení provokace USA proti celému světu k zahájení amerických jaderných výbuchů v atmosféře.

27. 4. byla sjednána obchodní dohoda mezi ČSSR a Polskem. ČSR bude dodávat unikátní obráběcí stroje, energ. zařízení, nákl. a osobní automobily, traktory, zem. a těžní stroje, pro textilní, potravinářský a chem. průmysl, radiotechniku atd. Polsko naproti tomu obráběcí stroje, elektrické pece, stavební jeřáby, rýpadla, nákladní vagóny, autojeřáby a vlečné vozy.
Také s Korejí bylo dohodnuto dodat do Koreje zařízení pro hydrocentrálu, zařízení pro film, vysílačku, laboratorní, chemické,

Str. 7

léčiva. Naproti tomu dovezeme barevné kovy, potraviny aj.

2. V. Zahájení XV. ročníku závodu míru (121 cyklistů) v Berlíně.

1.V. Miliony občanů naší vlasti bylo účastno na májových přehlídkách. V projevu presidenta s. Novotného byla též zmínka o upevnění státní disciplíny (lidové kontroly).

3. V. Zpráva komise OSN o Hámarskjöldově smrti. Vyšetřování nedalo odpověď na řadu závažných otázek - "Je možné vyloučit kteroukoliv z možných příčin, nebo stanovit pořadí jejich důležitostí." Nevylučuje se možnost sabotáže letadla v době, kdy stálo na letišti v Leopoldsvillu (17. září 1961).

3: V. President USA Kennedy přijal sovětského letce - kosmonauta G. Titova. Přijetí byl přítomen též am. Kosmonaut John Glenn a sovět. Velvyslanec USA A. F. Dobrynin.

4. V. Macmillan v jednání s Kennedym odpověděl na otázky posl. Hughese, že by nepovažoval za správné působit na Kennedyho, aby ustoupil od dalších nukleárních pokusů.

5. V. Před 50 lety (r. 1912) vyšlo v Petrohradě 1. číslo Pravdy - list sovět. komunist.

7. V. Rozhodnutí přes. republiky o udělení státních cen K. G: "laureát st. c. Klementa Gottwalda"

Str. 8

9. 5. Sedmnácté výročí dne, kdy sov. tanky drtily poslední zbytky fašistických vojsk, bylo oslaveno přehlídkou mohutné síly a manifestace věčné družby se Sovětským svazem.

12. V. "Svobodná Evropa" na pranýři - je financována am. "Radio Free Europe"

17. V. Ve Varšavě skončil Jubilejní XV. ročník Závodu míru. Zvítězilo družstvo SSSR a Sajdchužin (SSSR) - ČSSR na 7. místě.

19.V. Přátelství mezi ČSSR a NDR je pevným článkem míru v Evropě, což bylo kvitováno slavnostním podepsáním společného prohlášení soudruhů W. Ulbrichta a A. Novotného. V projevu W. Ulbrichta bylo mimo jiné vysloveno: "Existují lidé, pro něž je těžké pochopit, že německá demokr. republika, menší část Německa, se svými 17 milióny obyvatel, bude příkladem a měřítkem také západnímu Německu s jeho 56 miliony obyvatel. Avšak dějiny již často dokázaly, že v historických přechodných obdobích, jako je to, v němž žijeme, rozhodující roli nehraje ani počet obyvatel, či množství čtverečních kilometrů, ani bohatství nahromadění v rukou vykořisťovatelských tříd, rozhoduje-li se, komu patří budoucnost a kdo ji bude tvořit.

21. V. Svět pobouřen americkou intervencí v jv. Asii, v Laosu - proti partyzánům.

Str. 9

22. 5. zplnomocněný velvyslanec republ. Mali odevzdal soudr. A. Novotnému.

23. 5. Ve Španělsku se zúčastnilo na 300 tisíc stávkového hnutí.

24. 5. Druhý am. kosmonaut kap. R. Scott Carpenter na kosm. kabině "Aurora 7" třikrát obletěl zeměkouli.

30. 5. Na newyorské burse byl zaznamenán největší pokles kursu akcií od r. 1933. Celková hodnota akcií klesla o 20 miliard dolarů. Je to 5. největší pokles na této burse.

31. 5. Ústřední výbor KSČ oznámil všem organis. strany odložení zasedání XII. Sjezdu z října na začátek prosince.

31. 5. navštívil náš stát hlava státu a předseda Republiky Mali Modibo Keita;

31. 5. dožívá se 60ti let předseda vlády ČSSR s. V. Široký.

4. 6. SSSR odsuzuje vysoce hazardní ráz připravovaných jaderných pokusů USA v Tichém oceáně a ve výšce několika set kilometrů, včetně pokusů megatunové síly.

5. 6. Naši přátelé z Rep. Mali odjeli na prohlídku našeho největšího vodního díla Orlík (jezero 70 km dlouhé).

9. 6. Světová veřejnost vzpomíná 20. výročí lidické tragedie.

11. 6. Ocelové srdce USA opět vynechává. Pokles výroby od března je 30%, hutě pracují na ? své kapacity.

11. 6. Přes 70 tisíc občanů manifestovalo v neděli v Lidicích svou pevnou vůli bojovat za mír a přátelství mezi národy.

16. 6. Na dole Dukla byl vytvořen ostravskými havíři světový rekord v těžbě uhlí - 55.114 tun.

Str. 10

17. 6. skončilo mistrovství světa v kopané Brazilie ČSSR 3 : 1 (1 : 1) v Santiagu. Sestava mužstva ČSSR: Schroiff - Tichý, Popluhar, Novák - Pluskal, Masopust - Pospíchal, Scherer, Kadraba, Kvašňák, Jelínek.

26. 6. Výhledy o vývoji obyvat. provedené v Ústř. úřadě státní kontroly a statistiky ukazují násl. poznatky: V přítomné době pracuje v našem nár. hospodářství 6,1 mil. Osob. Z nich na social. Sektor bez JZD a učňů připadá 5,0 mil prac. V odvětví hmotné výroby pracuje 4,0 mil. osob, ostatní pracují v nevýrobních odvětvích. V zemědělství pracuje 1,4 mil. prac., z toho 250 tisíc na státních statcích a u STS, 900 tisíc v JZD, 250 tisíc v soukromých hospodářstvích. Víme též, že ze vdaných, bezdětných žen je 85% ekonomicky činných, s 1 dítětem 67%, s dvěma 53%, se třemi 43%;

30. VI. S Chruščov se sešel s rakouským kancléřem A. Gorbachem v Kremlu.

2. VII. Alžírský lid hlasoval pro svou nezávislost - drtivá většina hlasovala pro "ano". 3. VII. Francie uznala nezávislost země. Do Alžíru a Omanu vstoupily první jednotky armády nár. osv.

4. VII. Rozhovory de Gaulla s Adenauerem budou jednat také o atomovém vyzbrojování Francie a NSR (Německé spolk. Republ.).

5. VII. Mistrovství světa v gymnastice: 1. SSSR, 2. Japonsko, 3. ČSSR, tj. pořadí družstev; jednotlivci: Titov (SSSR), Endo (Jap.), 3 zlaté pro ČSSR: Čáslavská, Krbec, Bosáková.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky