Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 18

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 18.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 171

Do školního provozu byl dán promítací aparát, aby se filmovými záběry oživilo vyučování.
Na školních nástěnkách byly zveřejňovány důležité události k 20. výročí osvobození: byly uzavřeny závazky žáků i učitelů.
Naše základní 9letá škola je v budově 56 let staré. Letos byla generálně opravená. Z bytu byla zřízená mateřská škola.
Učitelé školy jsou: Hájková Gabriela, správce školy, věk 44 let
Pavelková Marta, učitel -"- 22 let
Stuchlíková Blanka, -"- -"- 20 let
Bývalý správce školy soudr. Karlík (odešel do důchodu).
Učitelky: Juchelková a Nováková šly učit 1. 9. 64 do Nových Sedlic.
Školní docházka: je dobrá.
Stav žáků:

I. třída 1. postupný ročník 14 žáků - vede Hájková G.
II. -"- 2. -"- -"- 13 -"- vede   
Stuchlíková Bl.
    3 -"- -"- 13 -"-
III. -"- 4. -"- -"- 23 -"- vede Pavelková M.,
která dříve učila ve Lhotě
  -"- 5. -"- -"- 7 -"-
Všech žáků ZDS je: 70  

Žáci, kteří ve vyučování neprospěli, jsou 3: Lindovský B, Klemišová L., Kašpárková Anna.
Školní rok 1964 - 65 probíhal ve znamení oslav 20. výročí osvobození. Themata byla zaměřena na dobu bojů a osvoboze-

Str. 172

ní našeho lidu od fašistického jha. Žáci byli organizováni v P. O. Skupinovou vedoucí byla učitelka Blanka Stuchlíková. Oddílové vedoucí byly členky MOČSM. Velmi dobře pracovaly s. Gřešková, Vašková, Krejčí, Adamcová. Účast pionýrů na schůzích byla 90%. Pionýrská organisace se účastnila všech školních akcí. Žáci jsou vedeni v atheistickém duchu; výchova mladých je tímto způsobem zaměřena. Náboženská výchova byla vyučována s. farářem Prokschem. Přihlásilo se 12 žáků, tj. méně než v uplynulém šk. roce. Zdravotní stav žáků byl dobrý. Nebylo infekčních nemocí. Srdeční vadou trpí žákyně Zd. Sonková, která se léčila v dětské léčebně v Bludově. Žákyně L. Klemischová trpí chronickou srdeční vadou, 3 měsíce se léčila v lázních. Klemisch Jindřich, žák 1. tř. se podrobil oční operaci. Podařila se. Během hl. prázdnin rozloučila se škola s žákem II. tř. Boleslavem Vaškem. Zemřel v letním prázdn. táboře. Byl to pilný a svědomitý žák. Žáci byli pod kontrolou šk. lékařky MUDr. Kimpelové u OUNZ ze Štítiny. Byl kontrolován zrak, chrup aj. V lednu a únoru bylo provedeno školení hlídek ČSČK. Ve škole se uplatňuje hygiena. Do vyučování jsou zaváděny nové formy. Užívá se flanelografů a magnetických tabulí, obrazů, filmů, magnetofonů.

Kulturní akce žáků:
1. lampionový průvod a kulturní vložka k měsíci ČSSP

Str. 173

2. zimní hrátky
3. maňáskové hry
4. k MDŽ
5. ke dni učitelů
6. k 20. výročí ČSSR
7. lampionový průvod k 9. V.
8. výstava žákovských prací u příležitosti oslav 20. výročí za přítomnosti hostů z Jičína

Žáci pečovali o školní zahradu, jak o část zeleninovou, tak i květinovou. Sběr léčivých bylin i ostatních odpadových hmot byl učiteli řádně organizován.
Sdružení rodičů a přátel školy. Scházeli se 1x měsíčně a byli informováni o prospěchu a chování svých dětí (žáků). Též poctivě a nezištně pomáhali při pracích G. O. školní budovy. Při úklidu kolem šk. budovy. Zejména po opravě školy pomohli vykopat příkop k odvodnění šk. budovy. Uspořádali rodičovský ples pro zakoupení pomůcek.
Činnost P. O. (pionýrské organizace) prováděla besedy "Co má znát a umět pionýr", exkurze, kroužek ručních prací, zdravotnické školení, návštěvu Slezského musea v Opavě, výlet a stanování. Též provedli 1 div. hru. Dále prováděli sběr mandelinky na kulturách brambor v místním JZD, sběr starého papíru, hader, starého železa a též léčivých bylin a úklid v okolí školy a pomníku padlých.

Str. 174

Místní lidová knihovna. Je nadále umístěna v přízemí budovy MNV. Je vedena svědomitě a dobře, dodržuje přísně své určené půjčovní hodiny a má následující stav knih:
26 ks knih Marx-Leninských
140 ks -"- politické literatury
62 ks -"- přírodovědeckých
196 ks -"- zemědělských
15 ks -"- technické literatury
134 ks -"- naučné literatury
1143 ks -"- beletrie pro dospělé
800 ks -"- pro mládež
2516 ks knih celkem
Všech čtenářů je 142 = 72 mládeže a 70 dospělých. Vypůjčeno bylo dohromady 3504 svazků knih. Naše knihovna byla vyznamenána "Štítem kultury" byla ONV zařazená na 40. místě ze 123 obcí okresu.
Knihovnu vede 63letý důchodce soudr. Alois Havrlant z č. 152. Poplatek za vypůjčenou knížku je 0.10 Kčs. Vypůjčenou knihu má čtenář míti 3 týdny, nevrátí-li knihu do té určené doby, pošle dotyčnému čtenáři upomínku o vrácení.

Str.175

Jedná se ovšem jen o knihy zábavné.
Osvětová činnost:
Mateřská škola vykazuje tuto činnost:
26. 1. 64 v sále pohostinství přádaly děti z M. Š. "dětský maškarní ples". 10. 3. 64 u příležitosti oslav MDŽ byla besídka pro maminky a 20. 12. 64 uspořádaná vánoční besídka. Děti ze školky zahrály v dubnu pohádku "Sůl nad zlato".
Činnost osvětové besedy: V důsledku změn učitelstva byla naprosto nedostatečná. Školní, ani jiná divadla se v obci nepořádaly. Školní děti však oslavovaly u různých příležitostí jako: 1. máj, podávání kytiček u voleb voličům (14. 6.), lampionový průvod obcí u oslav VŘSR a štafetu mír a přátelství, jednou týdně dojíždí asi 20 občanů naší obce na div. představení do divadla Zd. Nejedlého do Opavy. Tito občané mají sezonní předplatné a cestu zdarma.
Taneční zábavy: Mládež ráda tančí a proto není divu, že tyto zábavy jsou časté. Jsou pod různými jmény jako: ples, šmigrustová, májová, dožinková a posvícenská, též odvedenecká a zástěrková. Letos na podzim se pořádaly taneční večírky pod názvem "čaj o páté". JZD o svých doplatcích též pořádá "doplatkovou veselici".

Str. 176

Doděrky: Dodnes se udržuje zvyk mezi sousedy oslavit společně den ukončení dření peří. To má obvykle ráz sváteční, při kterém nesmí chybět dobrá večeře - obložené chlebíčky, párky a buď nějaký zákusek neb koblihy, též dobrá káva a počestná. Veselá nálada je pak korunována písněmi (u starších modlitbou).

Pěvecké sdružení a koncerty:
Pod vedením s. Tomíčka, komárovského varhaníka, pokračuje činnost "Buditele". První vystoupení na MDŽ v březnu dalo podnět k dalšímu pokračování.
20. 4. opět zkouška s malou však účastí (15 členů). Je vidět, že v letním období bude nutno učinit přestávku neb vytvořit smíšený soubor (ženy a muži). Smíšený soubor trval velmi krátce, činnost "Buditele" pro malou účast bylo třeba zastavit.
Hřiště: 28. 6. Sokolský den na hřišti, nářadí, kopaná.

Str. 177

Přehled počasí v roce 1964
Leden: počasí vesměs dobré, mrazy mírné do - 10°C, odpolední + 2°C, sněhu 3 - 5 cm, bez závějí.
Únor: též v únoru mírné počasí, bez větších mrazů. Ranní teploty - 4°C, odpolední až + 8°C. Druhá polovice února poněkud studenější - 10°C až - 12°C noční, + 2°C odpolední, bez sněhu, celkové počasí mírné zimy.
Březen: vesměs vlhké počasí, nepříznivé, chladné noci, déšť, bez sněhu. Všeobecné mínění: nebylo již dlouho pamětníka, aby v jednom kuse poprchávalo, silný déšť - velmi častý byl po celý měsíc mírným deštěm promísen.
Duben: Stejné počasí jako v březnu do 13. 4. tj. deštivo, nepříznivé, sychravé počasí, poté obrat - jasné, avšak chladnější noci. Se setím započato až 15. dubna.
Květen: Po celý téměř květen studené noci, málo deště, ve dne značná teplota. Doba tří zmrzlých se poněkud opozdila.
Červen: Vcelku studený, zvláště v druhé polovici měsíce. 27. 6. drobné kroupy bez velikých škod. Teplota + 14°C.
Červenec: Počátek července deštivý. 6. 7. kroupy - studený déšť
Srpen: vesměs bez dešťů, pěkné počasí
Září: též září bez dešťů - krásné podzimní počasí,

Str. 178

Obrat nastal teprve 10. až 11. 9., kdy padal mírný déšť a ochladilo se.
Říjen: bez dešťů, pěkný podzim, první sníh v neděli 24. října.
Listopad: Značné mlhy, o "všech svatých" chladno, 8. 11. napadl sníh, 17. 11. sníh s bouřkou, ten se opět ztratil a napadl nový 29. a 30. 11., který trvá. Počasí je v celku mírné, chladněji.
Prosinec: Mírná zima, sníh o vánocích napadl až 26. 12. a trvá do ledna, denní teplota + 2°C, noční - 6°C nejvíce.

31. 7. 1965 Vašek Rudolf č. 2 - Kronikář

Str. 179

1965

Str. 180sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky