Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 14

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 14.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 131

ský veletrh.
14. 9. V SSSR byl vypuštěn "Kosmos 45"
14. 9. V Saigonu (Vietnam) znovu převrat - skupina generálů svrhla amerického chráněnce Khanha.
4.-10. 9. vládní delegace SAR v ČSR. Min. předsedou SAR se stal 23. 9. Ali Sabri.
13. 9. Španělská loď plující na Kubu potopena piráty (celk. náklad 1098 tun)
15. 9. Před dvěma měsíci objeveny tajné dokumenty hl. št. bezpečn. úřadů v Berlíně - v Černém jezeře na Šumavě.
21. 9. Zemřel Otto Grotewohl - člen politbyra Ú. V. Jednotné soc. str. Německa a předseda vlády N. D. R.
24. 9. Zvolen předsedou vlády a místopředsedou státní rady NDR Willi Stoph.
21.-26.9. Na pozvání pres. soc. feder. Jugoslávie a gen. taj. ústř. výboru Svazu kom. Jugosl. Josifa Broze Tita uskutečnila se oficielní návštěva našeho presidenta Novotného a jeho choti.
29. 9. President Novotný srdečně uvítán v Maďarsku.
28. 9. Moskva vzpomněla 100. výročí I. internacionály - přítomen N. S. Chruščov.
28. 9. Maršál Sovět. Svazu R. J. Malínovskij, jehož armáda bojovala

Str. 132

na našem území (v naší obci) uvítán v Praze, k účasti 20. výročí bojů o Duklu a Dne Čs. lidové armády. 30. 9. v Ostavě.
1. 10. Maršál Malinovskij čestným občanem města Brna.
2. 10. Podepsán protokol o výměně zboží mezi ČSSR a SSSR. Naše republika zaujímá 2. místo v zahraničním obchodě SSSR a Sov. svaz první Československa.
6. 10. V Praze se konaly oslavy 20. výročí osvobození naší vlasti R. A.
5. 10. Delegace na oslavy 15. výročí vzniku NDR účastnil se předseda vlády s. J. Lénart.
14. 10. "Voschod" kosmická loď šťastně přistála po 16 obletech kolem Země. Na lodi byla posádka tří vědců: Vlad. Karnerova, Borise Jegorova a Konstantina Feoktistova = letec, vědec, lékař.
16. 10. N. S. Chruščov uvolněn ze zdravotních důvodů z funkce prvního tajemníka ÚVKSSS a předsedy rady ministrů SSSR. L. Brežněv prvním tajemníkem ÚVKSSS a A. Kosygin předsedou rady ministrů SSSR.
17. 10. Výbuch atomové pumy ČLR. Prohlášení Číny: ČLR nemůže zůstat netečná proti vzrůstajícímu jadernému nebezpečí, jež hrozí z USA.
17. 10. Přes 1 a půl mil. čs. občanů v zahraničí, 3 mil. návštěvníků

Str. 133

ze zahraničí u nás.
19. 10. Spojový most (kabel) čtyř soc. zemí. Trasa je 3.000 km dlouhá pro telefon a televizi. Ze Sov. svazu přes Polsko a končí v Berlíně. Je prováděn našimi, německými a hlavně sovětskými odborníky.
23. 10. Protokol mezi ČSSR a Rumunskem o hosp. spolupráci a dodávkách zboží v l. 1966 - 1970. Do Rumunska vyvážíme koks, z Rumunska el. energii a naftu, vzájemně pak různé strojírenské výrobky. Z Rumunska dostaneme kukuřici, maso, jedlé oleje, ovoce, zeleninu a konzervy. Naproti tomu dodáváme chmel, slad aj., vzájemné dodávky bavlněných, vlněných a technických tkanin aj.
7. 12. Sov. svaz předkládá na XIX. zasedání valn. shromáždění OSN v New Yorku projekt Světa bez válek.
8. 12. Ministr zahr. věcí V. David přiletěl jako vedoucí čs. delegace na zasedání VSOSN
do New Yorku. Na letišti ho uvítal vedoucí stálé mise ČSSR u OSN velvyslanec
dr. J. Hájek. Na tomto XIX. zasedání se setká A. Gromyko (SSSR) s D. Ruskem (USA). Předmětem je odzbrojení, situace v Evropě, Laos a multilaterální síly NATO.
8. 12. Rakouský vicekancléř dr. Bruno Pittermann v rozhovoru v čs. - rakouské hosp. spolupráci poznamenal, že ČSSR i Rakousko

Str. 134

jako země bez moře mají drahé dopravní cesty se zámořím. Poněvadž patří mezi menší země, mají i menší vnitřní trh. To by je mělo vést k užší hospodářské spolupráci, i když se nedělá iluse o problémech, které by bylo třeba překonat (ekonomické problémy druhé země).
9. 12. Ministr. zahr. věcí V. David vystoupil na VS OSN s projevem další možnosti zmírnění mezinár. napětí. Mimo jiné uvedl: Velmi nebezpečný charakter mají nepřátelské akce USA proti Vietnamské demokr. republice a jejich ozbrojené intervence v jižním Vietnamu. Československo není lhostejno k osudu bratrské socialistické země - VDR - a stojí plně po jejím boku. Imperialistické provokace v JV Asii, namířené proti nezávislosti Laosu a Kambodži. Československo podporuje spravedlivý boj za svobodný a nezávislý rozvoj těchto národů bez imperialistického vměšování. Je nutno důsledně respektovat právo každého národa na nezávislý politický i hospodářský rozvoj a svobodnou volbu společenského zřízení. V co nejširší míře by měla být uplatněna myšlenka vytváření bezatomových pásem v různých částech světa (ve střední Evropě). Velký význam

str. 135

přikládáme i uzavření paktů o neútočení mezi členskými státy NATO a Varšavské smlouvy. Obě tato hlavní vojenská seskupení jsou vyzbrojena mohutným nukleárním arzenálem a jejich ozbrojené síly se přímo stýkají v samém srdci Evropy.
10. 12. President republiky s. Ant. Novotný se dožívá 60ti let. Pan president přijal též blahopřání ÚVKSSS, nejvyššího sovětu SSSR a rady ministrů. Usnesením Nár. shromáždění byl mu udělen titul hrdina socialistické práce.

Politické poměry v naší obci
Vedoucí stranou je Komunistická strana Československa. Ta usměrňuje vlastně všechno dění v obci. Také v místním JZD, když si rolníci - družstevníci vedou hospodářství sami, svornou prací dosáhli větších výdělků a jsou spokojenější. Žijme svorně, bez hádek, závistí a soudů, kterých bylo dříve dosti o každou odoranou mez, a okolník, který prý stál v jeho majetku, i jiné, celkem hlouposti, s tím vším měly soudy hodně práce a hlavně advokáti si mastili kapsy. To vše dnes už zaniklo, lidé celkem žijí radostněji a bezstarostněji, vždyť práce je v našem státě dost a dost pro všechny, jíst máme co a dostatek, družstevníci, každý kdo chce

Str. 136

si vychová to prasátko, obyčejně to bývá prase velké i přes 200 kg a při větší rodině někdy i dvě za zimu. Ale to všechno kazí vědomí, že politika ve světě je stále nevyjasněná a dnes máme dvacátý rok po válce a mír ještě není uzavřen. Jsou již vynalezené hrozné ničivé zbraně, o které usiluje hlavně poražené Západní Německo od USA, které tam už mají. Německo usilovalo podrobit a zničit socialistický Sovětský svaz a zatím po prohrané válce je samo rozděleno na dva státy = východní část, krátce zvaný NDR (Německá demokratická republika), druhý NSR = Německá spolková republika = část západní, kapitalistická. Ta pořád není spokojena se stavem skutečnosti a tam odsunutí Němci od nás, z Polska i odjinud, kteří dříve řvali: "Wir wollen heim ins Reich" a teď, když bylo jejich přání vyhověno, chtějí zase zpátky; proto pořád zbrojí a chtějí vyvolat novou, třetí válku, ale ta by znamenala vyhubení skoro všeho lidstva na světě, brzdí je jen vědomí, že i socialistické státy mají též takové zbraně a že by oni sami první zmizeli z mapy světa.
Prozatím je tedy ve světě sam nepokoj a šílené zbrojení. Možno to nazvat kdo z koho.

Str. 137

Jen zhruba vypisuji, co se vše dělo u nás i ve světě od skončení války:
1945 Vítáme vládu, která přijela z Košic, vítáme též koncentráčníky, kteří prožili tábory smrti a vrátili se (z naší obce: Vítek Jos. a Trubecký Ant.). První president Dr. Ed. Beneš v měs. říjnu podepisuje dekrety o znárodnění klíčového průmyslu a bank. (nic jiného stejně udělat nemohl)
1946 26. 5. Volby a jasné vítězství komunistů. Předsedou vlády zvolen Klement Gottwald.
1947 Bylo velké sucho a proto neúroda, šmelináři se už těšili na drahotu a velké výdělky, ale komunističtí poslanci žádají, aby následky sucha nesli milionáři, váleční zbohatlíci a zazobanci. Zenkl a lidovci jsou ale proti.
1948 Naše vláda (12 reakčních ministrů podala demisi 24. 7.), kterou pres. Beneš přijal spoléhala na ustavení úřednické vlády v naději, že se zase bohatcům vrátí staré, pro ně zlaté časy, ale tentokrát jim to nevyšlo. Komunistická strana, která měla při posledních volbách drtivou většinu hlasů a též zastoupení ve vládě, povstala jako jeden muž proti takovému zlovolnému jednání a statisícovými protestními tábory uvědomělého pracujícího lidu ve všech větších městech naší vlasti, převzala vládu lidu do svých rukou 25. II. 1948.

Str. 138

Reakční ministři se takového konce nenadáli a utíkali za hranice, kdo kde mohl, nejvíce do Anglie.
Konečně byl nastolen nový socialistický pořádek a prvním dělnickým presidentem byl jednohlasně zvolen soudr. Klement Gottwald (52letý).
1949 Po tolika létech se konečně objevuje za výklady obchodů volné zboží. Drahé sice, ale přece jen volné.
Letos též začala první pětiletka a v Žabovřeskách (jižní Čechy) bylo ustaveno první JZD, sice malé, jen se 2 traktory, ale přece jen družstvo.
1950 V Ostravských šachtách začalo se těžit s cyklickou těžbou a vznikaly úderky (Miskova úderka).
V Koreji začala válka! V západním Německu propouštějí z vězení nacistické generály a zbrojaře (Krupp).
1951 U nás se stupňuje výstavba těžkého průmyslu. KSČ razí heslo "Bdělost, bdělost", u nás byl zatčen ministr Slanský, byl po boku Gottwalda.
1952 Na NHKG v Kunčicích zapálena první vysoká pec. Zapálil ji předseda vlády A. Zápotocký. Začala stavba první vodní přehrady (Orava - Slovensko). Proces se starými komunistickými činiteli záškodnického centra. Vítězství Emila Zátopka v běhu

Str. 139

na 15 km na olympiádě v Helsinkách.
1953 5. III. smrt Stalina
14. III. Zemřel soudr. Gottwald. Nový president zvolen A. Zápotocký Válka v Koreji trvá, ale jedná se o příměří!
Provedena peněžní reforma a zrušení potravinových lístků a průmyslového zboží.
Výsledky I. pětiletky: 24 strojírenských závodů, 6 vysokých pecí, 12 tepelných a vodních elektráren, 2 závody na umělá vlákna, 1 hliníkárna, 14.000 traktorů, 6679 JZD.
X. sjezd Komunistické strany v měs. červenci. Resultat: Nejvyšší zásadou je kolektivní vedení, proto je tato zásada zakotvená v stanovách KSČ.
1955 Po korejské a vietnamské válce a napjatých létech studené války jde světem dech naděje. V Ženevě se sešli představitelé SSSR, USA, Velké Británie a Francie.
V Moskvě XX. sjezd KSSS - nejvýznamnější od dob Lenina.
1956 Demise soudruhovi Čepičkovi.
Maďarská kontrarevoluce (Bílý teror)
1957 Smrt II. presidenta Ant. Zápotockého. Nový už III. pres. soudr. Ant. Novotný. KSČ vyzývá k celonárodní diskusi o dovršení

Str. 140

socialistické výstavby. Rychlý pokrok k zakládání JZD.
4. X. Kolem zeměkoule ve výši 300 km létá první umělé těleso (Sputnik) SSSR s Gagarinem.
1958 Fantastické obrysy "Atomia" na Světové výstavě v Bruselu.
1959 Návštěva Sovětského státníka (Chruščova) v USA s doprovodem, navrhuje všeobecné a úplné odzbrojení až do poslední hrůzné bomby, též pak dobývání míru a pak dobývání měsíce, tam kdesi na povrchu leží problém SSSR. Všechny noviny světa otiskují "snímek století", první snímek odvrácené tváře luny.
1960 Stavba "ropovodu" ze SSSR od naší hranice až do Bratislavy.
Diskutuje se na veřejných schůzích o návrhu nové Ústavy a tato 11. 7. se změnou názvu našeho státu, který od dnešního dne sluje Československá socialistická republika, je přijata.
Zase se sčítají výsledky II. pětiletky. Vypočítávání, co všechno bylo postaveno by bylo příliš dlouhé. Na mapě přibylo několik měst, průmysl je 4x mohutnější než před válkou a prakticky všechna půda je v rukou družstva a st. statků.
1961 V Praze byl vítán "Kolumbus Vesmíru" Juraj Gagarin. Ten první z lidí z výše asi 300 km viděl zaoblení zeměkoule, u nás viděl sluneční jas a na odvrácené straně světlasdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky