Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 3

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 3.

stránkování v kronice 1962-1965

str. 21

7. Komise pro ochr. veřejného pořádku
Čítá 3 členy a 4 aktivisty. Předsedou je s. Myslivec Rud. Komise zasedala 12kráte vždy se 100% čl. účastí. Soutěží o "Vzornou komisi OVP". Na svých schůzích se zabývá hlavně preventivní činností, dále bezpečností práce a ochranou zdraví na všech pracovištích v JZD. Uspořádala 2 aktivy pro řidiče motor. vozidel kurs pro získání oprávnění k řízení malých motor. vozidel, přednášky o zábraně požárnosti a ochraně družstevního i soukr. Majetku. Je v úzké spolupráci s okrskovým zmocněncem VB (Veřejné bezpečnosti). Je to opravdu nejlepší komise MNV.
8. Dohlížecí výbor místní prodejny Jednoty
Předsedou je s. Jelonek Lud., členové Směja Frant. Bena Old., Janoušková Lída a Böhmová Anna. Schůze DV se konaly každý měsíc. Kromě toho se konaly členské schůze (5. II., 4. IV.) za účasti 37 členů. DV se zabýval výkupem vajec / 193.326 ks ke dni 18. 12., to znamená 10.426 ks nad plán. Počet členů prodejny 05-142 čítá koncem XII. měsíce 271 čl. Povedené kontroly - o prodejnách 4, v pohostinství 1. V S. Lazcích jsou celkem 3 provozovny (prodejna Jednoty, řeznictví a pohostinství). Během roku bylo získáno 18 nových členů. 4. 6. - na čl. schůzi, za přítomnosti zást. S. Pustevníka, který podal zprávu o hospodaření a ohledně vzniku mank. DV měl též své splněné závazky vůči JZD: Odpracoval 126 hodin na řepě a 20 hod. při výmlatu. Lze jej hodnotit kladně.
9. Sbor požární ochrany
MJČSPO má ke konci roku 57 členů, z toho 3 ženy a 10 žáků, 9 č. - nositelů PPOV, a 4 členy VP. Během roku 1962 konala MJ 1 výroční, 2 členské a 6 výborových schůzí.

Str. 22

Okr. konf. v Opavě zúčastnili se 2 členové.
Předsedou je: s. Ondrášek Fr., strojmistr: s. Závěšický Břetisl.,
místopředs.: s. Jelonek Ludv., ref. mládeže: s. Chalupa Václav,
jednatelem: s. Bala Boleslav, re. žen: s. Halšková Marie,
velitelem: s. Halška Frant., revis. účtů: s. Pchálek Jan, Jelonek
Lud., s Pospěch Frant.,
hospodářem: s. Kašing Václav, velitel žáků: s. Chalupa Václ.,
prevent. ref.: s. Kubica Vilém, velitel dorostu: s. Pospěch Frant.
kult. mas. práci: s. Žůrek Arnošt
Plán práce: brig. hod. v JZD Plnění:
jarní práce: 200 hod. 160 hod.
žňové -"-: 400 -"- 465 -"-
podzimní -"-: 200 -"- 544 -"-
Adapt. práce v JZD odpracovali 4 čl. 20 -"-
V akci Z - kladení okrajníků a práce na cestě 432 -"- - 27 členy
Dlažbářské práce na výzbroji a výstroji 125 -"- - 25 -"- (též u agreg.)

Je tedy zřejmo, že činnost sboru PO v letošním roce byla všestranná a bohatá a doufám, že se nenajde nikdo z nás v obci, kdo by této čilé org. nepřál hodně úspěchu do další jejich plodné práce.
10. Lidová myslivecká společnost:
Předsedou: s. Vašek Tomáš ml. pokladník: s. Bala Boleslav
jednatel: s. Kašpárek Jiří členové: ss. Pchálek Jan, Vašek
hospodář: s. Pchálek Čeněk Tomáš st., Věntus Jos. Illík R.
kulturní: s. Havrlant Alois

Str. 23

Společnost obhospodařuje 556 ha. Byly pořádány 2 hony: 4. 11. na bažanty a 16. 12. na zajíce. 7. 1. 62 byl pořádán jako vždy zdařilý myslivecký ples.
Ve svém rayoně má jednak srstnatou (užitečnou): srnčí a zajíce
pernatou : bažanty a koroptve
škodnou jsou hlavně lišky a jestřáby.
V letošním roce bylo odstřeleno: srnčí 6 ks, zajíců 74 ks, bažantů 11 ks, pro koroptve byl zákaz střílení. Lišek bylo odstřeleno 12 ks, jestřábů: 3 ks -moravské slepičkáře a káně rousná. Kromě těchto bylo též odstřeleno 18 koček, 6 potulných psů, 4 lasičky (2 - s. Havrlant a 2 s. Illík R.). U Opavice lze odstřelovat kachny (není zde určen kontingent). Celým rayonem procházela jak v zimě, tak i na jaře "černá divoká". Cena zvěřiny: - Za 100 k zajíců obdržela LMS v S. Lazcích Kčs 372.-
11. Místní skupina Čsl. Červeného kříže
jehož předsedkyní je nadále s. Havličková Luďka, čítá 64 členy. Zmenšil se stav dobrovolných dárců krve o 2 čl. Je tudíž 8 čl. dárců krve.
V roce 1962 byla poskytnuta první pomoc a ošetření 62 osobám. Zranění bylo vesměs lehčí. V 9 případech bylo vážnější, což si vyžádalo odb. lékař. Ošetření v opavské nemocnici. V obci máme 5 zdravotních hlídek, které jsou rozděleny na obvody. Potřebného zdravotnického materiálu v tomto roce bylo dost. Také brašny jsou vybaveny potř. zdravotnickým materiálem. V jarních měsících bylo započato školení žáků, jehož se zúčastnilo 52. Prověrku provedl obv. lékař MuDr. Old. Pindur.

Str. 24

O Velikonocích uspořádala skupina ČSČK pomlázkovou zábavu. Z výtěžku této byl nakoupen zdravotnický materiál. 17. 6. byl pořádán rodič. sdružením MDD, kde ČSČK zdravotnická hlídka poskytla první pomoc 5 dětem. V akci "Jarní úklid na vesnici" byly desinfikovány studně a veřejný vodovod v obci. Byl též upraven parčík kolem pomníku.
Skupina ČSČK vypomáhala JZD: 125 hodin v máku, 200 hodin v cukrovce, 100 hodin při sušení sena, 100 hod. ve špičkových pracích - to vše na jaře a v létě. Na podzim pak 200 hodin na bramborách a sklizni cukrovky - celkem tedy 625 hodin.
Dne 28. 11. byl uspořádán aktiv s ošetřovatelkami dojnic v osadě Kravařov. Celkem bylo 6 schůzí, tři členské a tři výborové a 2 zdravotnické přednášky: v měsíci červnu Dr. Hlavica z Opavy na téma "Zdravotně ochranný režim nemocného", v listopadu Dr. Kimpelové na téma "Dětská úrazovost". Škoda, že byla malá účast. Pečovatelská služba byla u přestárlé Vileminy Šímové č. 114. Nemocnost, jakož i úmrtnost hlavně dětí rok od roku klesá a to svědčí o vzrůstající uvědomělosti matek, pracujících ve zdravotnictví.
12. Místní skupina zahrádkářů a ovocnářů
Místní organisace měla v tomto roce celkem 62 členů. Předsedou je s. Ondrášek Fr., jednatelem s. Ondřejek Eda, pokladníkem s. Žůrek Rud. Bylo uspořádáno 7 schůzí výboru a 9 členských schůzí. Účast 80%, u členských 50%. Bylo

Str. 25

provedeno 10 besed - přednáškových večerů a praktických instruktáží, kterých se účastnilo asi 300 posluchačů. Bylo navštíveno 8 zahrad. Za účelem poznání nových způsobů zahrádkaření byl uspořádán zájezd do Olomouce, kde byla navštívena zahrada s. Popelky. Přednášky se pak zúčastnilo 33 osob.
Pro členy bylo obstaráno asi za 2000 Kčs umělých hnojiv. Hodnota veškerého majetku organisace k 31. 12. 62 činila Kčs 2.824,16.
Při polytechnické výchově mládeže na zdejší národní škole pracoval 1 člen. Na brigádách v naší obci bylo členy odpracováno 320 hodin. Organisace má patronát nad obecní zahradou o výměře 30 a.
Celková výměra zahrad u členů činí asi 8,5 ha. Na této ploše bylo vysazeno celkem 70 ovocných stromů a 30 keřů. Přeroubováno bylo okrouhle 40 ks ovocných stromů.
Úroda ovoce byla v celku dobrá. Ve zdejší obci byla uspořádána výstava ovoce a zeleniny (u s. Věntuse), kterou shlédlo 270 návštěvníků. Při hodnocení výstavy předs. okr. org. př. Bubeníkem vyšel při propočtu vystavených vzorků ovoce na 1 člena nízký prům. počet bodů, což mělo za následek umístění naší org. v celookresním měřítku až na 16. místě. Cena: jablka v hodnotě 5 - 7.- Kčs, švestky 2.50 Kčs / vše ? 1 kg.
13. Osvětová beseda při MNV
Předsedou OB zůstal nadále s. Sukeník Ludv. z čís. 27 - stavitel. Pomocníkem předsedy byla rada osvětové besedy, složená z pracovníků, kteří v současné době věnovali svůj volný čas kultuře v obci. Jsou to: Vašek Rud. z čís. 2, Juchelka Alexej z čís. , Matulová Zd. učitelka a Konečná Ludm. z čís.

Str. 26

Rada osvět. besedy se občas scházela, aby projednala provedení kulturních akcí. V letošním roce byla hlavní činnost zaměřena uspořádání divadelních představení. K. 1. 1. 62 vykazovala OB v hotovosti částku Kčs 357,55.

Dne 14. 1. byl pořádán zájezd divad. souboru OB do Podvihova, kde byla sehrána divad. hra J. Zeyera "Radúz a Mahulena". Výtěžek činil Kčs 969.-
Druhý zájezd našeho souboru s pohádk. Hrou "Radúz a Mahulena" byl do obce Vršovice dne 21. 1. s výtěžkem Kčs 1177.-

27. 1. Třetí do obce Hlubočce - výtěžek Kčs 1016.-

10. 3. Čtvrtý do obce Štítina, výtěžek Kčs 244.-

31. 3. byl pořádán pátý zájezd do Jakartovic, výtěžek Kčs 606.-

7. 4. šestý do obce Litultovice s výtěžkem Kčs 827.- a 14. 4. sedmý do Skřípova, zisk Kčs 908.- a 1. 5. osmý do Těžkovic "Těžkovické jaro" s výtěžkem Kčs 600.-
Soubor byl v soutěži "Těžkovické jaro" ohodnocen členy divadla Z. N. z Opavy (s. Brus aj.) a dosáhl 2. místa z celkové klasifikace a postoupil tak do vyšší třídy (II).

9. 5. byla podruhé v S. Lazcích hrána hra "Radúz a Mahulena" s výtěžkem 630.- Kčs. Většina výtěžku byla použita k zakoupení potřeb pro jeviště. I když byly dobré příjmy, bylo i vydání k zakoupení krojů aj. 14. 3. byl podniknut zájezd do domu kultury v Ostravě, kde celý div. soubor shlédl "Laternu Magiku". Výlohy s tím spojené činily Kčs 360.20.

Str. 27

Snahou většiny souboru bylo utvořit kolektiv, který by poskytl sobě uklidnění po denní práci a taktéž, aby svou prací poskytl zábavu jiným. Bohužel i tento rok vyskytli se jednotlivci, kteří další činnost souboru mařili. Poslední zamýšlený zájezd do Jezdkovic byl odvolán. Tak se nám nepodařilo opakovat tuto krásnou českou pohádku 20x, avšak pouze 18x. Za zmínku stojí pochvalné uznání diváků, kteří tuto hru shlédli a zapsali svá uznání do kroniky souboru. V kronice je kus poctivé práce ved. souboru s. Sukeníka Lud., který tuto hru režíroval.
Činnost OB byla zaměřena jenom tímto směrem, ježto ze zkušeností nebylo možno pokračovat v přednáškové činnosti, která v minulých letech byla bohatší, jelikož návštěvnost na těchto podnicích slábla. Rovněž jiné druhy zábavy i poučení, které by OB měla občanům poskytovat, narážela na nedostatek dalších kulturních pracovníků. Mnohdy - vzhledem k veliké náročnosti provedení div. hry nebylo možno zaměřit osvětovou činnost na kulturní vyžití v jiném směru s tak úzkým kolektivem, jehož rozšíření z řad mládeže se potkalo s neporozuměním. Celkem je možno hodnotit práci OB velmi kladně, jak to ve svém ohodnocení potvrdil okresní metodik domu osvěty v Opavě s. Brus. V podzimním období připravoval správce OB další činnost souboru tím, že natočil magnetofonový záznam div. hry "Strakonický dudák", přičemž připravoval kroje pro tuto neb i jinou hru. Avšak rozhodnutím rady MNV byl dnem 31. 12. správce OB s. Sukeník

Str. 28

Ludvík odvolán z funkce předsedy OB. Poslanci MNV věří, že výměnou správce OB v¨zvýší kulturní činnost v obci.
Veřejný život v obci se rok od roku lepší. Je však žádoucí, aby se ho účastnila celá obec. Nechť každý, dle svých schopností přispívá ke zlepšení veřejného života v naší obci.

Tak 11. 3. byla pořádána oslava MDŽ. Nejprve bylo zahájení (s. Havrlant Alois). Poté byly zazpívané písně, přednesené básně dětmi mateřské školy a žáky národní školy. Jako druhý bod bylo vyhlášení celoobecního závazku k XII. sjezdu KSČ, který přečetl s. Kubesa Oldřich. Třetím bodem programu "Moděva" v rámci patronátní činnosti zazpívala písně a provedla módní přehlídku. Závěrem předseda MNV s. Klemiš Jindř. odměnil nejlepší pracovníky knížkami a peněžními odměnami.

1. 5. účastnila se obec Májového průvodu Opavou.

9. 5. a den předtím - lampiónovým průvodem k pomníku padlých bylo zahájeno 17. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou (1945). Následující den byla provedena div. hra "Radúz a Mahulena" před hezky vyzdobeným sálem zásluhou OB.

Str. 29

Správa obce:
Činnost MNV a jeho důležitější usnesení:
Činnost MNV byla zhodnocena prověrkou projednanou ve výboru VOKSČ dne 24. ledna 1963 a na zasedání MNV dne 28. I. 63 za přítomnosti tajemníka MNV. Vysvětlení podávali předsedové jednotlivých komisí.
1. Plenární zasedání: v roce 1962 jich bylo celkem 10 - pořádána v malé místnosti MNV s malou účastí občanů. MNV veden snahou nejužšího styku s občany, pořádal dalších 10 zasedání ve formě veřejných schůzí s celkovou účastí 908 občanů. Probíraly se zde otázky plánu a rozpočtu na r. 1962, zhodnocení práce poslanců a činnost MNV, vyhlášení a zhodnocení celoobecního závazku, plán rozvoje JZD apod. Písemné zprávy, týkající se práce jednotlivých komisí připravovali předsedové komisí s tajemníkem. Později, ježto zprávy byly neucelené, bylo od těchto upuštěno. Jednotlivá zasedání připravovala rada. Účast byla následující: ss. Klemiš Jindř., Kubesa Old., Jelonek Lumír a Vašek Tomáš ? 10; Myslivec Rud., Bena Old., Vykydal Ant. ? 9, Kašpárková Ot., Leifert Milan, Dener Rich., Trojková Bož., Rygel Vlad. ? 7, Pospěch Karel (6), Směja Frant. (4), Sedláková Fr. (3), Havlíčková Ludm. a Žůrková Zd. (2), Kolovrat Jos. (1), Hahnová Anna (se nezúčastňovala).
2. Činnost rady: ? účast 8členná na 26 zasedáních. Schůze byly jednou měsíčně, společně s výborem VOKSČ a představenstvem JZD.
Členové a jejich účast: Klemiš Jindř. (26), Kubesa Old. (25), Myslivec Rud. (23), Jelonek Lumír (22), Vašek Tomáš (22), Bena Old. (22), Dener Rich. - od 1. 8. (12), Leifert Milan - od 1. 8. (9), Žůrková Zd - do 1. 8. (8), Pospěch Karel od 1. 8. (3), Kupková Růž. Do 1. 8. (2), Kašpárková Ot. - od 1. 8. (nezúčastnila se schůzí).

Str. 30

Rada projednávala úkoly uložené MNV vyššími orgány a úkoly z plánu práce. Na svých zasedáních usměrňovala práci komisí a k projednání předávala jim úkoly. Proti rozhodnutí komisí se k radě odvolalo 6 občanů. Rada potvrdila správnost rozhodnutí komisí. Proti rozhodnutí rady se odvolali manž. Papež Rich. a Lucie v záležitosti občanského soužití a zemědělství.
3. Práce poslanců NV:
Ča) innost poslance ONV byla mnohem lepší. Navštívil tři občb) anské schůze, dvě plenární zasedání, dvě rady MNV a tři společc) né schůze.
Čd) innost poslanců MNV byla průměrná. 50% poslanců se stýká se svými voliče) i pouze při sčf) ítání hospodářského zvířectva a podobných příležitostech; druhá polovice je aktivnější, jednak při kontrole plnění závazků občg) anů, v rámci akce Z apod. Je potěšitelné, že se občh) ané obracejí na poslance s připomínkami, které má řešit komise rady, neb zasedání MNV. Poslanci měli pak za úkol informovati své voliči) e o výsledcích jednání. Všichni poslanci přispěli při získávání brigádníků z místních občj) anů pro zemědělské špičk) kové práce. Besedy s voličl) i (v obvodech) se konaly neorganisovaně, avšak velmi živě.
Práce ONV v řízení národního výboru byla dobrá, nedostatky se jevily v poskytování odborné pomoci na úseku zemědělském - a nesplnila zde své zaměření ani hloubková prověrkasdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky