Suché Lazce kronika: 1966-1968 / 1

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1966-1968 část 1.

stránkování v kronice 1966-1968

Str. 1

Československá akademie věd a ústav pro jazyk český, oddělení v Brně, Arne Nováka čís. 1 nebo Hronova čís. 7 žádá přípisem ze dne 16. 12. 65 náš MNV popis a pojmenování katastru obce, polí, luk, lesů, pastvin a vůbec všech pojmenování částí obce a památek v obci, jak se od pradávna jmenovaly a dodnes jsou jmenovány.
Ke zpracování tohoto pověřil MNV následující staré občany a rodáky zdejší obce a to:
1. Kubín Arnošt, čís. 30, nar. 22. 3. 1904
2. Halška Jindřich, čís. 51, nar. 20. 4. 1915
3. Vašek Tomáš, čís. 108, nar. 15. 9. 1897 = 68letý
4. Havrlant Alois, čís. 158, nar. 6. 3. 1901 = 64letý
5. Krejčí Antonín, čís. 13, nar. 9. 2. 1900 = 65letý
Za pomoci starých občanů a rolníků:
6. Reinhold Skuplík, čís. 55, nar. 14. 6. 1887 = 78letý výměnkář
7. František Maixner, čís. 16, -"- 6. 12. 1915 = 50-"- rolník JZD
8. Augustin Leifert, čís.130, -"- 31. 10. 1896 = 69-"- stavitel
My všichni zde výše uvedení (až na posl.) jsme lidé neškolení, chceme a uděláme tento popis katastru obce a pojmenování různých částí tak, jak umíme, ale pravdivě.

Str. 2

Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvara bonitu půdy.
1. Na Vrchoviněhon č. 39, 40, 4127,30 ha 1060 poleII. Je to velký lán dobrého pole, leží na mírné vyvýšenině od osady Kravařova a říšské hlavní cesty Opava – Hrabyň – Ostrava,od které odbočuje okresní cesta k naší obci.Ne všechno, ale valná část tohoto pole patřila před I. svět. válkou 1914-1918 štítinskému panství. Řádu německých rytířů, které vlastnilo v osadě stávající dvůr, který byl státem 1919 přidělen dvěma zájemcům a to Ant. Hanákovi a Ant. Trubeckému, kteří dodnes v patř. Budovách v Kravařově bydlí. Zbytek polí obhospodařovali jednotliví rolníci, nyní JZD.
2. Na panskýmhon č. 324,30 ha 960 - 82 poleIII. Až do konce první světové války 14-18 bylo toto pole majetkem Řádu něm. Rytířůa patřilo štítenskému panství asi do r. 1919. toto pole rozparcelováno zájemcům občanům a část si ponechala obec, která občanům bezzemkům ročně pronajímala po 0.10 hana kobzole. V roce 1920 obec z tohoto pole, které bylo blízko obce, odprodávala zájemcům, občanům stavební místa, takže dnes v r. 1965 tam stojí řada domků, která počíná číslem 114 až 190 ve čtyřech řadách, pátá po ustav.
3. Širokáhon č. 42, 43 = 27 hazastav. plocha= 4,97 ha   poleIII. JZD převzalo družstvo a postavilo na něm 2 budovy kravínů + stodolu + domek pro svůj kancelář a jiné.Toto vše leží na severní straně obce a až k hranici novosedlické na straně východní.
4. Pískovňa hon č. 333.- ha   Bývalá pískovna Havlíčkova, ze které je nyní v r. 1961 zřízeno hřiště pro mládež.

Str. 3

Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvara bonitu půdy.
5. Zákopecká hon č. 3611.- ha3,30 ha luk IVpole Pole pod pískovnou až k novosedlické hranici.
6. PískovnaPavlova
hon č. 361 ha
  poleVI Nyní místo, na které se sváží z celé obce různé harampádí a popel. Tuto pískovnusi pronajali 2 zahradníci – Bulhaři, kteří tam pěstovali a prodávali zeleninu. Bylo to v roce 33 – 35.
7. Na záhumení
hon č. 37, 6.90 ha + záhumenky
  poleIV Od zahrad obce až na cestu ke mlýnku
8. U potokahon č. 36 698 poleIV Od novosedlické hranice, podél potoka a od cesty k mlýnku až po mlýnek.
9. Mlýnek hon č. 19=1.20 ha3,50 ha luk 814 loukyi pole Bývalý vodní mlýn, který měl vodu z rybníku a který byl napojen na potok Sedlinku. Steré budovy jsou všechny zbořeny až na stáj, která byla opravena, nyní od r. 1958 na tom místě je postavená nová obytná budova a v r. 1956 místní JZD postavilo drůbežárnu pro 250 ks slepic.
Jak víme, za naší paměti ještě stávala v místě nyní již zbořených budov palárna. Pálila se tam zdejším občanům kořalka ze rží.
10. Štítinka 4,90 ha 1810 louka Je louka podél potoka Sedlinky až k osadě Přerovci a na levém okraji okresní cestyod mlýnka až k Přerovci.
11. Dubina 609 lesík a pastvina Lesík smíšený, leží v dolině na hranici Podvihova a obce, výměra cca 4 ha. Název vznikl od pradávna, protože byl většinou dubový.
12. Hlybuček
hon č. 6, 9, 816, 60 ha
663 až 685 VI Jsou to parcele na jihových. části obce po les Dubina, mezi cestami polní pod Strážnicia vodojem až po okresní cestu z obce k Přerovci. V r. 1965 tam hospodaří JZD. Jsou tam pastviny a salaš.
13. Strážnicahon č. 4, 5 590 až 596 osadaVI Leží jižně na nejvyšším kopečku naší obce, ze které je krásný rozhled na všechny strany. Za paměti našich dědů stával tam kdysi větrný mlýn. Nyní v r. 1965

Str. 4

Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvara bonitu půdy.
        jsou tam 4 obytné domky. Bylo tam první číslo naší obce, které přechodem frontyv r. 45 bylo zničené.
14. Kostlavec
hon č. 4,5
748/1 roklinaa pastvina VI Leží na jižní straně obce Podvihova. Jméno toto vzniklo tak, že v této dolině byly kdysi konány popravy. To pojmenování jeaž dodnes používáno.
15. Na Zikovci
hon č. 77,20 ha
609/7600604 pole VI Pole okolo Strážnice východně polní cesta k Dubině a nad Strážnicí jižně patřily kdysi bývalému panství štítinsk. V roce 1919 dal tyto pozemky pan Zika za Štítiny. Nyní je obhospodařuje místní JZD. Pojmenování zůstává nadále staré.
16. Skála nemá čísla 586/1.2.2003 + lesíkje obecní Kamenolom byl pod Strážnici otevřen okolo roku 1905 na výstavbu okresní cesty přes obec až na Přerovec. Okolo skály byl vysazen bývalým majitelem lesík, který podnes existuje. Vodu, která se objevila po vylámaném kameni, používají strážničtí občané, protože jiné nemají.
17. Nad krchovem
hon č. 21= 2,50 ha
1755 pole VI Nachází se mezi dvěma polními cestamiod obce a hřbitova ke Strážnici a Podvihovu.
18. U krchova
hon č. 18 = 9 ha
761až 788 pole V Od obce po levé ruce a hřbitova, směrem od dědiny na Strážnici, říkáme dodnes. Tyto pozemky obhospodařuje JZD.
19. Bařina 420 pastvina Jsou to dvě místa, kterým pravíme na Bařině, a to: těsně pod Strážnicí mezi dvěma polními cestami – malá kamenitá mokrá pastvina, přes kterou je vedena druhá trasa vodovodu Kružberk – Ostrava. 2. Je sám hřbitov a malá hrčka vedle a pod ním. Též tam je vedena první trasa jmen. vodovodu.

Str. 5

Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvar a bonitu půdy.
20. Krchovhon č. 21 420/9 hřbitov Hřbitov je obecní. Byl založen občanyr. 1892, dříve naše zemřelé pohřbívali v Komárově, kde je obec přifařená. Rozměry hřbitova jsou asi 30 x 35 m = 1050 m. Staří a nemocní lidé pravjú: Už půjdu brzona bařinu.
21. Zadní díl
hon č. 1 = 5 ha
Prostřední díl
hon č.2 = 6,50 ha
a spodní díl
hon č. 3= 7,15 ha
1106
1107
1108
poleVVV Z obce okolo hřbitova a Strážnice dále vede široká polní cesta k sousední dědině Podvihovu a do téhož. Z této cesty odbočují napravo = (západ) dvě další cesty polnía hraniční cesta mezi Podvihovem a naší obcí k lesu Břežině. Pole byly a jsou i teď (skrze svazu úrody) rozděleny výše uvedenými cestami na několik dílů. Pole jsou dosti úrodná ale kamenitá. Název Kopaniny vzniklo po vykopání pařezů z bývalého lesa, který tam stával.
22. Příčný díl
hon č. 12 = 4 ha
1660 pole V Pole, které bylo dříve obděláváno napříč až k lesu Březině cca 4 ha.
23. Břeží
hon č. 13 = 8 ha
1615 les les Břeží i louky Štítinka patřily až do roku 1904 všem občanům, byly tedy obecní, taktéž i Dubovník. Tehdy bylo v obci 30 sedláků a tito vládli obci. Dělníci přesto, že byli tehdy v obecním zastupitelství, protože neměli majetku, byli prostě přehlasováni. Když z řad rolníků vyšel návrh na odprodání lesa i Štítinky a luk zájemcům rolníkům a tak se uskutečnil odprodej od obce občanům rolníkům a jak Břeží, tak Štítinka byly rozděleny na 30 dílů za starostování rolníka Fr. Halšky z čís.59. Dnes vše obhosp. JZD a tak se vyplnilo lidové rčení: "lehko nabyl, lehko pozbyl."

Str. 6

Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvar a bonitu půdy.
24. Pod Břežím
hon č.13=2,60 ha
1640 pole V až k lukám a Zbytky
25. Za Břežím
hon č. 1= 2,30 ha
1562
556,57
558
pole
V
Od podvihovské hranice a po potůček Hošťatu a hranici Komárovska.
26. Na Zbytkách
hon č. 15= 11,30 ha
555
do 558
bývalo pole a pastvina V Jelikož to je zbytek katastru obce, zůstává tento název až po dnešek. Bývalé pole a pastviny, nyní však od vzniku družstva JZD. V roce 1956 – zalesněno.
27. U Křibka
hon č. 16= 3,- ha
481 pole V Polní cesta z obce od školy k Raduni, od této odbočuje též polní příjezdní cesta na Zbytky, od této počínaje pole až po Vaškovou tabuli, jmenujeme "U Křibka". Název povstal z toho, že tam byla kdysi studánka s dobrou pitnou vodou, u které byl kéř.
28. Vaškova tabule
hon č. 16= 4,60 ha
481 pole V Od příjezdní polní cesty k lesu Břeží dolů až k polní cestě k Raduni. Pojmenování vzniklo po bývalém majiteli a proto tabule, že má tvar tabule.
29. Herodův důl
hon č. 17= 4,70 ha luk
444 louky Je to roklina, pastvina i pozemek 4.63 ha směrem k cestě ke Strážnici. Pojmenování vzniklo po jméně bývalého majitele. Na výšinách podél dolu je vysazena alej slivových stromů. Protože z tohoto dolu vytékala voda a zamokřovala okolní pozemky, byly tyto části v roce 1965 řádně meliorovány a voda též příkopem i drenáží svedena až do potoka Hošťaty.
30. Pod Lipkům
hon č. 17= 2,50 ha
443   Stávala tam kdysi prastará veliká lípa a u této studánka s dobrou pitnou vodou, kterou se lidé, pracující na okolních polích o žních osvěžovali. Toto pojmenování užíváme od Herodova dolu až k cestě ku krchovu.

Str. 7

Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvar a bonitu půdy.
31. V Kobelkách
hon č. 23= 5,- ha
535 pole V Je to pole klínovitého tvaru od Masného kříže až po cestu k Raduni, až k potoku Hošťatě. Toto pole je též řádně meliorováno, vede přes ně hlavní svod vody, zachycené pod Herodovým dolem. Pojmenování toto vzniklo z toho, že v roce 1844 napadly právě tento lán pole žravé kobylky a celou úrodu zničily.
32. U masného křiža
hon č. 22 = 3,30 ha
316 pole IV Je to pole trojúhelníkového tvaru okolo cesty k Raduni a nového meliorací r. 1965 vzniklého příkopu. Na rohu u cesty tohoto pole stál dřevěný vysoký kříž, 1879 postaven bývalým majitelem, rolníkem z čís. 19 Masným, který byl mimo rolnictví též povozníkem a nabyl velikého bohatství, byl proto tehdejšími občany přezván na "Masný", myslili tím, ten je bohat, ten je Masný, a tak tento název zůstal dodnes.
33. Na Kamenců
hon č. 25= 11,30 ha
316 pole IV Lichoběžníkový velký lán pole od Masného kříža podél cesty k Raduni až po Hošťátu směrem ke Komárovu. Podle uchovaných pamětí a vyprávění starých občanů stávaly tam před několika staletími druhé Lazce, které byly prý dřevěné, které z valné části vyhořely. Jen malou část bývalé dědiny zachránili čápi, kteří na jednom z gruntů měli své hnízdo s právě vylíhlými mláďaty a chtěli ten dům i svá mláďata zachrániti, ale nezachránili, shořeli oni a skoro celá ves.
Po dlouhé době a až do obsazení naší obce v r. 1938 němci bylo razítko s čápem používáno.

Str. 8

Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvar a bonitu půdy.
34. Za ulicům
hon č. 24= 4,50 ha
316 pole IV Podélní část pole od cesty, okolo školy a za humny, směrem ke Komárovu a Hošťatě. Toto pojmenování vzniklo proto, že pole už je za ulicí.
35. U lavečky
hon č. 28 = 11 ha
316 pole III Klínovitý tvar pole okolo polní cesty od obce až ke Komárovu pojmenován byl tak proto, že vede až k potoku Hošťatě a přes ten vedla dřevěná lávka a obrázek Cyrily a Metoděje.
36. Na důlkách 5,70 ha celkem 1027 až 1045 část jsou louky a část pole Od okresní cesty k obci a od míst pod kravínem šikmo k dolní částí vesnice na Štěpnici leží mírná prohlubeň, hlavně luk.
37. Na Zajdačů 274 až 320 pole Čtvero pole mezi cestami od Lazec do Komárova a cesty od Kravařova do Lazec. Pole nad stykem obou cest a napravo. Jméno je odvozeno od bývalého majitele Seidlera.
38. Dubovník
hon č. 26, 27= 34,20 ha č. 31
1765 až 1792 pole III Je to bývalý svah pod Štěpnicí, na kterém v dávných dobách rostly duby, později všechno bylo panstvím rozděleno občanůma duby skáceny. Od těch časů až podnes tato část je stále tak jmenována.
39. Zahumení záhumenky JZD 129 až 217 pole pod dědinou Cesta na záhumení jdoucí ke Komárovu a cestu ze Štěpnice též ke Komárovu = pod zahradami od čís. 51 až 108.
40. Hošťata potok louky vše dohrom. 6,27 ha 1485 až 1486 obecní potok kolem kterého jsou pastviny a louky a hraničí s katastrem Komárova. Jmenuje se tak podle prastarých pověstí, že zde u tohoto potoka vítali naší předkové věrozvěsty Cyrila a Metoděje slovy:

Str. 9

Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvar a bonitu půdy.
        Vítáme Vás hosté a hošťata. Od toho slova vznikl název Hošťata.
41. U kříža 2 lípy
hon č. 38+30+31=19,30 ha
1060 pole III Na polní cestě ke Komárovu asi v polovině této je v roce 1896 postaven kamenný kříž, který tam dodnes stojí. Pole okolo něj, ačkoli v mapě se jmenují "Na Vrchovině", rolníci tam dodnes pravjú "U Kříža".
  Pozn.: hon čís. 34 je na novosedlickém katastru
hon čís. 35 je záhumení za Kaštovským
hon čís. 20 je pod lesem na novosedlickém katastru
  Kontrolovali a za správné uznali 15. 1. 66: Kubín Arnošt v.r., Halška Jindř. v r.
Ant. Krejčí, Tomáš Vašek, Al. Havrlant v.r.

  JZD obhospodařuje r. 1965 i s osadou Kravařov orné půdy 355,71 ha
            louky 58,84 ha
les 17,28 ha
skála asi 1,- ha
zast. plocha objekty JZD asi 4,97 ha
celkem 437,80 ha
  Za správnost podeps.: Halška Jindř. – agronom, Kubín Arnošt 14. 1. 1966
42. Hebamín lesek
hon č. 9
663 až 685 bývalý lesík, nyní pole Pojmenování zůstalo podle jména bývalé majitelky, protože obci byla porodní babičkou
43. U vodojemu
hon č. 10, 11
je na parc. 760   Je na poli pod Strážnicí, ale nad dědinou, nad polní cestou jdoucí k Hebamínu lesíku.

Str. 10

Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvar a bonitu půdy.
44. Ve dvoře nebo též Šitavancovec 78 vše patří obci Místo se dvěma zahradami bývalého panství pánů Tvarkovských. Naproti, přes cestu je ještě dodnes svatojánská kaplička. Jméno užíváno po posledním majiteli, rechtoru Šitavancovi. Nyní už od r. 1945 přechodem války všechny budovy zničeny, vše to mělo čís. 2, okolo toho jsou dodnes další čísla 3-4 -5-6.
45. Kapla Svatojánská 102/1   Stojí ve spodní části obce mezi 4 lipami, naproti jen přes cestu ale v místech zvaných na Štěpnici byla postavena bývalými pány Tvarkovskými asi okolo roku 1750. to je jisté, protože dodnes na dřevěné soše je zachován znak (luk a šíp) bývalých pánů.
Obecní studny se nachází:
1. Na Štěpnici 1450   Nachází se naproti čís. 73, je pokryta betonovým poklopem, postavena v roce 1801. nyní má čerpadlo 25 m hl.
2. Ve dvoře 1448 naproti čís. 3 – 4 -11 Krytá studna ještě na vytahování vody rumpálem s okovem, postavena asi v roce okolo 1800, je 30 m hl.
3. V domkách 93/10   Studna, kterou si postavili v r. 1921 stavebníci sami při výstavbě svých rod. domků čís. 114 až 118. Studna je 28 m hl. Voda se čerpá rumpálem a okovy je kryta.
4. Záhumení 138   Je pod zahradou gruntu čís. 55. Je 18 m hl. Je na ni bet. kryt, voda se může pumpovat. Postavena 1801.


sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky