Suché Lazce kronika: 1966-1968 / 7

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1966-1968 část 7.

stránkování v kronice 1966-1968

Str. 61

bylo 15. 6. 1958.

Různé
Místní národní výbor v Suchých Lazcích vydal Vyhlášku k základním povinnostem občanů, majitelů domů a objektů na území obce: K ochraně životního prostředí a k základním povinnostem se ukládá a stanoví:

1. Provádět nejméně jednou týdně čistění chodníků a přilehlých částí silnic a komunikací. Tento úklid provádět zpravidla před dny pracovního klidu.
2. V zimním období dbát odhazování čerstvě napadaného sněhu z chodníků. V případě náledí sypat chodníky popelem nebo solí.
3. Pro skladbu popela a smetí používat tato místa veřejných skládek
Suché Lazce – stará pískovna na záhumenní
Kravařov – bude dodatečně určeno
4. Používání jiných míst pro skládku je dovoleno jen se souhlasem MNV.
5. Do povrchové kanalizační sítě je možno připojovat jen odpady povrchových vod.
6. Používání kanalizační sítě a veřejných toků k odvádění kuchyňských a jiných splašků je možno jen se souhlasem MNV. Výše náhrady za používání se řídí vyhláškou finanční komise.
7. Provoz na hřbitovech se řídí platným hřbitovním řádem.
8. Chovatele drobného zvířectva jsou povinní dbát, aby zejména drůbež nemohla pobíhat volně po veřejných místech a netropila tak škodu na polích kulturách a veřejných zařízeních. Chovatelé psů jsou povinni psa za náhradu opatřit evidenční známkou, kterou vydá MNV.

Str. 62

9. Noční klid v době letní se nařizuje od 22 hodin, v době zimní od 20 hodin.
10. K ohlašovacím povinnostem občanů, majitelů domů a objektů náleží:
a) hlášení změn hospodářského zvířectva,
b) hlášení všech stavebních změn a stavebních úprav,
c) hlášení všech změn v evidenci a užívání nemovitostí (včetně pozemků),
d) hlášení volných bytových prostorů a místností
e) hlášení osob s pobytem delším 4 týdnů.
11. Povinností všech občanů je šetřit veřejného a společného majetku (zařízení školy, sadů, zahrad, pomníku, komunikací, chodníků apod.). Nahlásit všechny, kdo vědomým způsobem narušují životní a pracovní prostředí obce.

Porušování těchto pravidel bude postihováno podle vyhlášky č. 60/61 Sb. Pokutou až do výše Kčs 500.-.

Změny v daních (vysvětlení)
Ve své správě o změnách v daních a nových poplatcích, které vstoupí v platnost u nás v obci od 1. I. 67, chci vás stručně a jasně informovat.
Kolují a rozšiřují se zprávy o zavádění nových poplatků z hospodářských zvířat, tj. koček, slepic a jiné drůbeže, z králíků, zvýšen správní poplatek za povolení domácích porážek vepřů, poplatky z ovocných stromů, keřů aj. Toto jsou výmysly určitého okruhu lidí, kteří nepochopili vládní usnesení č. 106/66 neb lidí, kteří zanášejí rozruch a panikářství mezi další občany. S žádným takovým poplatkem není uvažováno.

Str. 63

Zaměřím se k vysvětlení o daních, které již byly a zůstávají nadále v platnosti a jsou stanoveny patřičným zákonem neb vyhláškou.
1. Daň domovní
Zůstává v platnosti jako dosud, tj. 1.20 Kčs za každý zastavený m2 rod. domku, garáže, prádelen atd. mimo hospod. budovy, zvýšena až o 50% podle vybavenosti neb u budov, které mají více jak 50% podlahové plochy v poschodí.
2. Daň zemědělská
Daň platí každý uživatel, popřípadě vlastník půdy, která je předmětem zdanění, je-li současně uživatele, uvedeným v evidenci půdy. Základem daně je celková výměra obhospodařovaných pozemků (zahrad) nebo ploch, patřících k rodinným domkům nejvýše 800 m2. Toto je dosud známo z předběžných informací fin. odboru ONV. 14. a 15. prosince projedná zákon o dani zem. plenární zasedání NS.
3. Daň z příjmu obyvatelstva
Zůstává v platnosti jako dosud. Platí se za drobné provádění řemeslné činnosti, z pronájmu místnosti organizacím atd.
4. Pokuty
S platností od 1. 7. 1966 mění se dosavadní způsob odvodu pokut, ukládaných podle zákona č. 60/1961 Sb. Tyto se stávají nerozpočtovým příjmem NV.
5. Správní poplatek za povolení porážky zůstává v platnosti a to 15.- Kčs za vydané povolení.

Str. 64

6. Nové místní poplatky
Podle sbírky zákona č. 67/1966 mohou MNV zavést po schválení tyto místní poplatky:
a) poplatek za užívání veřejného prostranství. S tímto poplatkem v současné době v obci není uvažováno,
b) poplatek ze vstupného na taneční zábavy, lid. veselice a estrády. Základ poplatku = 10% - 30% ze vstupného. Po projednání v orgánech NV a složkami NF se doporučuje plénu MNV k rozhodnutí: Stanovit paušální poplatek ve výši 10% ze vstupného z počtu 100 míst u tanečních zábav a estrád, pokud je pořadatelem složka NF a zdroj příjmu je určen do fin. zdrojů organizace.
15% z posvícenské zábavy
15% organizaci, která nepředloží žádost o povolení reprodukce ve stanoveném termínu, tj. 4 týdny předem.
15% ze zábav, jejichž čistý příjem není určen pro zdroj organizace
c) poplatek u psů se platí ze psů, starších 6 měsíců základní sazbu 20.- Kčs za 1 psa, za druhého a dalšího psa 100.- Kčs. Osvobození od poplatků jsou držitelé jen podle zvláštních směrnic.

Poplatek z tombole zůstává v platnosti jako dosud.
Dále budou zavedeny: Úplaty za odvádění odpadních vod ve-

Str. 65

řejnou kanalizací podle směrnic, které jsou obsaženy ve vyhláškách, publikovaných pod č. 58/1954 ú.l. a pod čís. 112/1955 nl.

Hřbitovní poplatky:
Podle ceníku MH č. 104 jsou v platnosti od 1. 1. 1966 tyto poplatky za užívání práva k pohřbívání.
1. Propůjčení hrobového nebo urnového místa v zemi, včetně místa pro hrobové příslušenství (bez ohledu na věk zesnulého) na dobu 10 let 40,- Kčs
2. Obnova (prodloužení) užívacího práva na hrobové nebo na urnové místo (bez ohledu na věk pohřbené osoby) na dobu 10 let ............. 80.- Kčs.
Změny jsou taktéž u hrobek – Informace, pokud se to týká některých občanů podá tajemník neb předseda MNV.
Místní poplatky, které jsou NV povinny vybírat jsou dále poplatky z bytů a to:
a) byty ponechané do užívání v rodinných domcích v osobním vlastnictví
b) byty vlastníků obytných domů v soukromém vlastnictví
c) byty užívané k jiným účelům než k bydlení.

Poplatek z bytů s větší obytnou plochou se platí z celkové podlahové plochy obytných místností, přesahující výměru 12 m2 na každého příslušníka domácnosti uživatele bytu a 6 m2 na jeho rodinu. Je odstupňován podle stavebního vybavení bytu. Za poplatek ručí rukou společnou a nerozdílnou s uživatelem bytu příslušníci jeho domácnosti.
Toto jsou v krátkosti podané informace dosud známých platných daních a poplatcích.

Str. 66

Přehled počasí v roce 1966
Leden: Nový rok bez mrazu, pak sníh s deštěm a mráz – 4 - 8°C až do 21., noční mrazy až -15°C až do konce měsíce. Mírná zima, sněží a začíná tání.
Únor: první týden taje, teploty + 5 až 7°C, pak sníh s deštěm okolo 0°C. Od 12. II. Prší, mrzne, je hladko a pak oteplení do konce měsíce až + 12°C.
Březen: 1. týden: chladno, déšť + 2°C až + 6°C, pak zamračeno a mlhavo + 5 až + 7 °C. 14. III. Sněží, chladno - 2°C. Od 15. 3. nová zima - 5°C, sněžení, prší, zamračeno, chladno až do konce měsíce, bez mrazu.
Duben: chladné, střídavé počasí, víc deštivé. Polní práce velmi ztíženy, brambory nelze sadit.
Květen: chladné, deštivé počasí, takže ani v tomto měsíci nebylo možno všechny brambory zasadit.
Červen: střídavé počasí (více deštivé a chladné), sázení mohlo býti dokončeno až v 1. polovině měsíce.
Červenec: Více deštivé počasí a chladné. Pro deštivé a chladné počasí žně opožděny nejméně o 3 týdny; podle jiných let. Úroda pěkná, ale dostat ji z polí bylo velmi obtížné, ba opravdové umění. Totéž při sklízení sena.
Srpen: týž.
Září: První polovina ještě dost deštivá, pak pěkná, slunečno a teplo přes 20°C až do konce měsíce.
Říjen: Až do konce teplé počasí bez deště až do 29. 10., pak

Str. 67

rychlé ochlazení, mrholení a déšť.
Listopad: Severní vítr, déšť, mrholení a chladno. 19. sníh asi 10 cm, 26. nový sníh, ve dne taje.
Prosinec: Celý měsíc poměrně teplý, občas sníh s deštěm. Vánoce bez sněhu.

Sepsal: Vašek Rud. kronikář

Str. 68

Str. 69

1967

Str. 70

 sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2016)

Na začátek stránky