Suché Lazce kronika: 1966-1968 / 9

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1966-1968 část 9.

stránkování v kronice 1966-1968

Str. 81

Pracující důchodci:

Počet prac. důchodců z toho důchodci, jimž je vyplácen důchod Počet trvale činných pracovníků včetně prac. důchodců, kteří během roku zanechali činnosti v JZD nebo odešli do důchodu
starobní částečně invalidní vdovský
Celkem 9 5 2 2 17
z toho ženy 4 2 2 5

Nepracujících členů JZD je 42, z toho důchodců 42.

Rozdělení sklizně v q (pouze ze společné výroby JZD)

Plodina Sklizeň celkem Prodáno a určeno k prodeji Určeno jako osivo + krmivo Vydáno na PJ
Celkem z toho osivo (sadba) krmivo
nák. organ. ost. prodej
pšenice 1861 648 648 - 169 564 480
žito 732 466 466 112 154
ječmen 1115 652 652 96 367
oves se směsí s ječmenem 322 63 259
jedlé luštěniny 16 16 16
brambory 5578 2177 2105 72 1300 1615 486
ovoce 61 11 11 50

Mechanizace pěstování a sklizně hlavních plodin

výkony celkem v ha
Cukrovka: přesné setí 22
sklizně děleným způsobem 22
Pícniny: sklizeň vysokotlakým lisem 10
Obiloviny: přímá kombajn. sklizeň 30

Str. 82

výkony celkem v ha
Obiloviny: dvoufázová sklizeň 110
Brambory: přímá kombajnová sklizeň 20
sklizeň děleným způsobem 14

Spotřeba průmyslových statkových hnojiv

Spotřeba za hosp. rok 1966 - 7 spotřeba v q čistých živin chlév. mrva použ. na hnojení (vč. mrvy na komposty) v t
Celkem z toho
dusíku kys. fosforečné drásla
1103 364 482 257 3.405

Obrat stáda, skotu, prasat v kusech (ve společném chovu)

Skot Prasat
Celkem z toho krávy Celkem z toho prasnic
Stav k 1. 1. 1967 345 162 290 26
Přírůstek: narozením 157 390
nákupem 8 5
převodem do stavu plemenic 34 5
Přírůstek celkem 165 34 395 5
Úbytek: dodávky státu (vč.část.konf.) 156 35 323 8
ost. dodávky a prodej 2 87
uhynutí (vč.celách konf.) 3 25 1
Úbytek celkem 161 35 435 9
Stav k 31. 12. 1967 349 161 250 22

Prodáno ze záhumenků prostřednictvím družstva:
Jatečného 8500
Ovoce 200

Str. 83

Rozdělení živočišných výrobků (společná výroba JZD) v roce 1967

váha poč. stav vyrobeno celkem celkem k rozdělení (vyrobeno, nakoupeno + poč.stav) rozděleno konečný stav
celkem z toho určeno jako soc. potřeba a společné stravování výrobní spotřeba JZD zkrmeno, zpracováno vydáno na PJ
nákup organis. přiděleno na premie a prodej družstevník.
skot qž.v. 473 408 881 404 398 6 477
prasata qž.v. 125 347 472 339 333 6 2 131
drůbež q 12 10 22 11 5 6 11
maso celkem q 610 769 1375 754 736 18 2 619
mléko nadojené a vysáté l 322976 322976 288358 283886 4472 150 34468
vejce ks 141820 141820 141340 134562 6778 120 360
Počet uhynulých telat do 3 měsíců ks 3
Počet uhynulých selat do odstavu ks 14
Počet vrhů prasnic ks 43
Průměrný roční stav krav ks 157
-„- -„- prasnic ks 23
-„- -„- slepic ks 1139

Str.84

Ostatní zvířectvo ve společném chovu a hosp. zvířectvo JZD

Stav
k 1. 1. 1967 k 31. 12. 1967
Drůbež: 1410
z toho slepic 390 823
koně 15 12
Zvířectvo členů JZD
krávy 18
prasata 61
drůbež 849

Tržby z real. nákupním organizacím ve skut. realizovaných cenách v Kčs
pšenice ….……………. Kčs 136.755.- prasnice .……………….. Kčs 407.643.-
žito ……………………… -„- 81.553.- drůbež ……………………… -„- 6.861.-
ječmen ………………… -„- 151.385.- mléko .…………………… -„- 678.817.-
skot …………………… -„- 560.092.- vejce ..…………………… -„- 122.217.-

Prodej zaměstnancům, členům JZD
selat ……………………………. ks 88
mléka ...………………………. l 4.472

Nákup JZD od záhumenkářů pro vlastní odchov
skotu …...……………………….. ks 8

Mechanizace chovu a výkrmu k 31. 12. 1967
Odchov mladého skotu: stáje 1, zvířat 98, ošetřovatelů 4
-„- dojnic: -„- 1, -„- 174, -„- 10

Str. 85

Činnost MJČSPO za rok 1967
ČSPO měla k 31. 12. 1967 61 členů. Cvičících žáků celkem 12. nositelů PPOV 8 členů a nositelů odznaků "vzorný požárník III. stupně" 5 členů. MJ konala v r. 1967 dvě členské schůze a devět výborových schůzí.

Odebírá 1 výtisk "Požární technika" a 5 výtisků "Požární ochrany". Členové MJ se zúčastnili několika akcí v obci: v měsíci březnu oslav MDŽ, v dubnu oslav 22. výročí osvobození naší obce Rudou armádou a v listopadu se zapojili při oslavách 50. výročí VŘSR. Všichni členové MJ, kteří jsou zapojeni v MNV a v různých komisích, plnili dobře své úkoly.

Na úseku masově výchovném, jehož teoretické školení pro členy MJ se konalo v uplynulém roce pětkrát a zúčastnilo se ho celkem 72 členů. Jednou byla uspořádána přednáška za spolupráce MNV a zúčastnilo se jí 95 občanů.
Na úseku prevence: Jarní preventivní prohlídky byly provedeny ve stanoveném termínu v celé obci. Prohlídky ve všech objektech JZD, závady hlášeny MNV. Některé závady nebyly dodnes odstraněny. V prodejnách "Jednoty" a "Pohostinstvích" taktéž provedena prohlídka. V době žní prováděny rozhlasové relace na téma protipož. opatření a o ostražitosti občanů před vznikem ohně. Protipožární noční žňová hlídka byla zajištěna stálou noční pohotovostí s Vilémem Kubicou. Byla též kontrolována bezpečnostní opatření u výmlatových středisek.
Na úseku technickém bylo v tomto roce provedeno 36 praktických

Str. 86

cvičení (muži 8, dorost 0, žáci 28). Okrskové soutěže požárních družstev dle nových směrnic v Kateřinkách se zúčastnilo 1 družstvo žáků a umístilo se na I. místě.
Stávající požární technika je v socialistické péči a členové ji po celý rok udržovali ve stálé pohotovosti. Velitel se zúčastňoval okrskových i okresních velitelských dnů (též i další funkcionáři). Prohlídky vodních zdrojů byly provedeny 2x.
Na úseku budovatelském. V jarních pracích v JZD odpracovalo 7 členů 70 hodin. Špičkových prací žňových 19 členů, kteří odpracovali 192 hodin a v podzimních pracích 12 členů 120 hodin. V akci Z na zvelebení obce odpracovalo 18 členů 185 hodin. Na údržbě vodních zdrojů odpracovali členové 65 hodin a při údržbě výstroje, výzbroje a požární techniky 68 hodin.
Na úseku práce s mládeží a dorostem. Spolupráce s VOČSM byla po celý rok dobrá, ježto členové MJ jsou současně členy ČSM. V ČSPO je 26 mladých lidí od 15 – 26 let. Zúčastňovali se pravidelných cvičení a okrskové soutěže požárních družstev. Mládež si vede úspěšně, je ukázněná a pracuje se zájmem. V nár. škole byla přednáška o požárech způsobených dětmi.
Spolupráce s MNV a složkami NF byla dobrá po celý rok. Na závěr o činnosti MJ mám za povinnost zmínit se o tom, že ne všichni členové se zapojili do práce v MJ. V důsledku toho se nepodařilo alespoň provizorně opravit a zvednout přední část staré

Str. 87

požární zbrojnice pro garážování auta. MJ doufá, že v příštím roce, kdy bude oslavovat dvě jubilea, a to: 20. výročí únorových událostí a 50. výročí samostatnosti ČSSR se podaří hlavní úkoly v MJ splnit.

Čs. svaz záhumenkářů a ovocnářů
Místní pobočka je založena v r. 1959, tedy před 12-ti léty. Měla 13 členů. V letošním roce čítá k 31. 12. 1967 59 členů. Předsedou v tomto roce byl zvolen př. Trubka Oldřich, instruktorem př. Ondrášek Frant., př. Sedláček L. a Kašpárek J. byli zvoleni revisory, kronikářem s. Vašek Rud. Činnost organizace velmi dobrá. 15. 1. byla uspořádána výstava zimního ovoce. Vystavováno bylo 300 druhů ovoce (250 dr. jablek, 50 dr. hrušek). Měla pestrý rozsah různých odrůd. Vzorky byly pojmenovány a hodnoceny přizvaným př. prof. Zikou z Opavy. Navštívil ji též zástupce OVČsZOS z Opavy př. Bubeník. Tento den byla též výroční členská schůze, na které byla též přednáška o pěstování jednoletých šlechtěnců, 1. 3. byla poté přednáška s besedou, kde bylo přednášeno o předklíčkování, o narašování brambor, o přeroubování stromů po 20. dubnu, o podnožích MIX a MII, o rychlení zeleniny, o předjarní ochraně stromů a keřů chemickými postřiky, o nepravidelné plodnosti ovocných stromů aj. 15. 3. pak následovala beseda s aktualitami, tj. o hnojení humusem, o výživě, ochraně, řezu a vláze, o hnojení dráslem a fosforem na podzim, o dusíku určením pro stromy, které "babčí", nikoliv pro stromy nerodící, ohýbání

Str. 88

větví v půli července, o postřiku na list superfosfátem a reformukali jen za rosy apod. 15. 3. následovala výborová schůze, na které př. Trubka žádal o odvolání z funkce, kterou převzal př. Graca Old. Následující beseda byla 30. 3., 22. 4. výborová, 11. 5. členská, 25. 5. členská, 13. 6. výborová a 5. 7. členská pojednávající o letním řezu, 2. 8. členská schůze uskutečnila "Zájezd Flora 67" do Olomouce 5. 8. spojený s návštěvou ukázkové zahrady př. Popelky v Olomouci. 5. 10. pak následovala členská a 11. 10. výborová, 14. 10. schůze přípravného výboru pro výstavu, která se uskutečnila 22. 10. 67. 30. 11. výborová schůze, na které byl připraven plán práce na rok 1968.

Finanční situace svazu:
Pokladní hotovost k 31. 12. 1967 činila Kčs 451.96
Zůstatek na běžném účtě bez úroků k 31. 12. 67 -"- 4.454.75
Celkem ……………………………… -"- 4.906.71

Svaz má v majetku drtič (zak. za 1400 Kčs) dnešní hodn. -"- 980.--
dále má stříkačku pro postřik stromů (pův. hodn. 1120.-) -"- 672.--
Celkem ……………………………… -"- 6.558.71

Nezaplacený účet za posl. dodávku stromků -"- 941.60
Majetek svazu k 31. 12. 1967 činí …………………………………. Kčs 5.617.11

Ovoce bylo dost. Jeho jakost se stále lepší. Cena jablíček I. tř. 4.50 – 6.- Kčs. Třešně jsou méně hodnotné v důsledku vrtule třešňové. Hodnota je 1 kg à 4.- Kčs. Švestek i ořechů hojnost.

Str. 89

Dohlížecí výbor místní prodejny "Jednota", jehož předsedou je nadále s. Jelonek Ludvík, plní své úkoly. Mezi kulturní práce patří oslavy MDŽ, oslavy MDD, oslavy vítězství naší obce RA. Členové výboru vypomáhají JZD o žních a při jednocení i sklízení cukrovky.
Čsl. červený kříž. Předsedkyní jeho je nadále s. Havlíčková Em. Z čís. 107. Čítá 70 členů Jednatelkou je s. Sukeníková. Programem jejich je proškolování zdravotních hlídek CO, nábor dobrovolných sester pro darování krve, odběr vzorků vody z veřejných zdrojů, hygienické prověrky prodejny "Jednota" a oboru pohostinství, zajištění účastí dobrovolných sester na školení v obvodním zdravotním středisku v Komárově, které má v r. 1968 býti 7 x ročně, uskutečnění taneční zábavy, kontrola školní jídelny a kuchyně, kontrola objektů JZD po stránce hygienické a zdravotní, celoroční poskytování první pomoci občanům, zajištění první pomoci při všech utkáních sportovců v obci, ustanovení zdravotních hlídek, výpomoc JZD ve špičkách.
Tělocvičná jednota Sokol. Předsedou je s. Stibor Ant., vzali si za úkol pravidelná cvičení, používají k tomu školní budovy, uspořádání mašk. plesu, sportovního odpoledne, dvou benátských nocí a vinobraní. Zaměřili však veškerou činnost na vylepšení svého hřiště, kde hrají aktivně kopanou téměř každou neděli. Dali si též do plánu odpracovati 30 hodin na člena při výstavbě šaten a hřiště. Také o získání nových členů (20) v roce 1968.

Str. 90

Plán činnosti ZO Svazarmu. Předsedou byl s. Graca Jos. z Přerovce. Jednatelem: Nováčková Jaroslava; zaměřil svoji činnost na střelbu. Z toho důvodu by bylo žádoucí vylepšit střelnici na Strážnici tak, aby se mohlo střílet týdně. To však bylo plněno jen určitou dobu a nepravidelně. Měli též v plánu zúčastňovat se závodů pořádaných OV Svazarmu. Vypomáhat mototechnickému kroužku při všech závodech v organizaci. Část finančních prostředků hodlá svaz věnovat na koupi střeliva. Má v úmyslu uspořádat pochod na lyžích spojený se střelbou v délce 10 – 20 km. Někteří členové se pokusí získat 3. výkonnostní třídu. Také pro mládež do 15 let hodlá Svazarm uspořádat závod ve střelbě ze vzduchovek a jiné. Svazarm započal svou činnost 4. XI. 1967. Při ustavující schůzi bylo přítomno 20 členů; schůzi vedl s. Nováček Ladislav. Byly ustaveny 2 sekce: sportovní střelba a motorismus. Vedoucí střelba zvolen s. Graca Josef, motoristické: s. Pekárek Eduard. Následovaly pak schůze 11. 11. 67 a 17. 11. 67 (přítomen s. zajíček z rev. komise OV Svazarmu, člen ÚV Svazarmu z Prahy). 13. 11. 67 uspořádána jízda zručnosti.

1. Krečmer dosaž.čas 1:0.9 získ.body 29 7. Pekárek d.č. 1:30,2 z.b. 24
2. Kaděrka -"- -"- 1:14 -"- 30 8. Plachký d.č. 1:20,2 -"- 30
3. Nováček -"- -"- 1:11,9 -"- 29 9. Jelonek L. d.č. 1:21,2 -"- 30
4. Janošek R. -"- -"- 1:16,2 -"- 30 10. Vaněk d.č. 1:18 -"- 25
5. Skuplík -"- -"- 1:17 -"- 30 11. David d.č. 1:22,9 -"- 29
6. Janošek -"- -"- 1:17,2 -"- 30 12. Jelonek M. d.č. 1:23,1 -"- 29


sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2016)

Na začátek stránky