Suché Lazce kronika: 1966-1968 / 4

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1966-1968 část 4.

stránkování v kronice 1966-1968

Str. 31

K výročí 49 let velké říjnové revoluce bylo v obci před pomníkem padlých slavnostní shromáždění občanů s proslovem předs. Svazu čsl. sovětského přátelství soudr. Bello Jul.
a slavnostním lampionovým průvodem celou obcí.

Činnost MNV a důležitější usnesení:
V roce 1966 konal MNV celkem 8 plenárních zasedání s nadpolovičním počtem poslanců. Hlavní úkoly, kterými se zasedání zabývalo:
1. Projednávání činnosti jednotlivých komisí
2. Schvalování rozpočtu a projednávání hospodaření MNV.
3. Zhodnocení soc. soutěže MNV
4. Zhodnocení připravenosti jednotek CO
5. Socialistická zákonitost, přestupky a provinění
6. Projednávání plnění jednotného plánu kultury
7. Školení poslanců
8. Projednávání zemědělských prací atd.
Zasedání předcházela schůze rady. Průměrná účast na schůzích u poslanců činila 71,8%,
u občanů 16,7%. Veřejné schůze byly tři s počtem 463 občanů, v Kravařově jedno s počtem 49 občanů. Přednášky pořádané MNV byly tři, jichž se zúčastnilo 43 občanů. Aktivita poslanců poklesla oprati roku 1965, avšak nutno vzít na zřetel směnnost a nemocnost poslanců.

Rada MNV
Za rok 1966 se konalo 23 schůzí rady NV. Na návrh VOKSČ

Str. 32

se společné schůze s JZD v r. 1966 nekonaly a to z důvodu, že vedení JZD se těchto schůzí nezúčastňovalo. Jednotliví funkcionáři se pozívali podle potřeby, jak který obsah porady toho vyžadoval. Schůze rady měly stanovený program schůzí podle předem vypracovaného plánu práce. Rada NV úkoly, uložené NV vyššími orgány projednala. Taktéž úkoly, stanovené plánem, byly radou NV projednány. Úkoly, spadající do kompetence komisí, byly této komisi předány. Rada MNV v r. 1966 zůstala v nezměněném stavu. Počet činí 9 čl., na schůzích rady byla 6,7 čl. Z počtu 23 schůzí účastnili se těchto jednotliví členové rady takto:

Kubesa Old. 23, HalškaVlad. 17, Hlaváček Milan 13,
Pavelek Hubert 11, Leifert Milan 20, Střílka Jos. 18,
Jelonková Marie 22, Konečná Ludmila 15, Věntus Ant. 16.

Komise MNV:
Místní národní výbor má ustanovené tyto komise:
finanční a rozpočtová 6 čl., z toho 4 poslanci NV
MH a bytová 7 -"- -"- 4 -"- -"-
zemědělská 10 -"- -"- 6 -"- -"-
OVP 8-"- -"- 4 -"- -"-
kulturní a školská 7 -"- -"- 3 -"- -"-
soc., zdravotn., obchod. 7-"- -"- 3 -"- -"- a 3 aktivisté
komise pro výstavbu 9 -"- -"- 5 -"- -"- a 2 -"-

Str. 33

Každá komise měla předem vypracovaný plán práce vždy na půl roku dopředu, schůze se konaly pravidelně měsíčně.

Účast členů komisí na schůzích:
Zemědělská 10 schůzí s průměrnou účastní 6,3 čl.
Výstavba: 11 -"- -"- -"- 6,4 čl., předs: Střílka J.
OVP 7 -"- -"- -"- 5,7 čl, předs. Pavelek Hub.
Finanční 12 -"- -"- -"- 4 čl., předs. Věntus Ant.
Soc., zdravotn., obchod. 12 -"- -"- -"- 5,1 čl., předs. Konečná Ludm.
MH a bytová 7 -"- -"- -"- 5,6 čl.
Kult. a školská 7 -"- -"- -"- 4,3 čl., předs. Halška Vlad.

Příjem za rok 1966: Obecní hospod.
1. Daň z příjmu 3.140.40
2. Daň zemědělská 8.374.80
3. Daň domovní 37.208.--
4. Správní poplatky 4.975.--
5. Doprava 982.--
6. Školství – jídelna 26.717.10
7. Ostatní poplatky 1.989.90
8. Dotace z ONV plánovaná 5.700.--
9. -"- -"- mimořádná 84.200.--
10. Nahodilé příjmy 640.80
11. Příspěvek na koupaliště od OVČSTV 8.000.--
12. Fond reserv a rozvoje MNV 15.612.17
13. Nerozpočt. příjmy a rozvoje MNV 2.500.--
14. Zůstatek fin. prostředků na účtě k 31. 12. 1966 44.285.04
Příjem obce za r. 1966 úhrnem: Kčs 244.325.31

Str. 34

Vydání obce za rok 1966:
1. Vodní hospodářství (voda na Strážnici a kanalis. v Kravařově) 12.771.17
2. Stavebnictví (dokončení vodní nádrže) 6.554.80
3. Veřejné osvětlení 2.557.20
4. Požární ochrana 4.501.20
5. Povodňové škody (cesty) 59.244.49
6. Mateřská škola 7.260.22
7. Základní devítiletá škola 8.937.78
8. Školní potřeby pro ZDŠ 2.431.--
9. Školní jídelna 40.267.28
10. Kultura = Osvětová beseda + Místní lidová knihovna 2.000.--
11. Sociální zabezpečení 4.000.--
12. Vnitřní správa MNV 9.036.79
13. Projektová dokumentace pro výstavbu koupaliště 2.478.--
Výdej obce za r. 1966 celkem Kčs 162.036.93

Komunální i jiné podniky:

1. Pekárna "Jednota" je už asi 5 let nově vystavěna v obci Komárov, těsně u hranice naší osady Kravařova a odkud je chlebem a různým pečivem denně zásobováno několik obcí, rozvážených zvláštním, krytým autem; chléb i pečivo je dobré kvality.

2. Družstevní kovárna je umístěna v popisném čísle 66, bývalého soukromníka, kováře Jana Pchálka. Tato kovářská dílna, v níž jsou provozovány všechny potřebné práce pro JZD, opravuje různé stroje, vlečky, kombajny.

Str. 35

kuje též koně aj.

3. Dámské kadeřnictví a holičství je umístěno v pop. čísle 18 s nestálými zaměstnanci pro holení a stříhání mužů a chlapců, vždy jen v pátek a v sobotu, asi 5 prac. hodin. V kadeřnictví je otevřeno vždy jen na vyhlášení místního rozhlasu. Stříhá: Chalupa Josef

4. Výroba proutěných metel: Žůrek Milan, Žůrek Rudolf

5. Výroba kytic a věnců: Žůrková Lud.

6. Malířství a natěračství: Lexa Vojtěch, Pika Antonín

Výstavba obce:
Přes naši obec a osadu Kravařov jdoucí hlavní "říšská" silnice z Opavy do Ostravy byla už velmi vadná a úzká a nynější frekvenci už nevyhovovala. Byla proto na jaře letošního roku za vedení hl. investora z Ostravy pro náš kraj soudr. Buchtíka Aloise, započato s výškovým zarovnáním a rozšířením této, s novými, též rozšířenými mosty přes potok Hošťatu i odpadu vodního z obce jdoucího do řeky Opavice.
Tuto práci provádí stavební firma "Stavby silnic" z Olomouce. Přesto, že taková práce je nyní už z velké většiny prováděná různými speciálními stroji, musejí býti také dělníci, a těch je nedostatek. Proto byla požádána vojenská správa, aby na základě dobrovolnosti (kdo chce) vypomohlo (silniční vojsko) pracovními silami. Vojáci přišli a pomáhají, takže tato práce může býti urychlena.

Str. 3

Železniční trať:
Už 110 roků stará, jedoucí přes obec (též osadu). Až na znovuvybetonování mostu (zbyly zdiva a klenba), jinak se trasa nemění.
Vodních staveb v obci letos nebylo. Z Kružberské přehrady jdoucí 2x hlavní potrubí o ø 1 m do Ostravy, jdoucí přes horní část obce, je i náš vodovod a vodojem připojen, jinak pro růst obce bychom měli vody málo. Osada Strážnice má býti v příštím roce napojena na větev KSV.
Výstavba rod. domků:
Nový rodinný domek se staví naproti čís. 2 – čís. 123 Benda Lud. a další 2 rodinné domky se dokončují. Jelonek Lumír a Satke Ervín. Místní JZD započalo s výstavbou dvoupatrového obytného domu (naproti čís. 115-116) pro 4 i více rodin svých nových stálých zaměstnanců. Stavbu vede občan důchodce 71letý Kubesa Valentín z čís. 43.
Výstavba vodní nádrže:
Uprostřed obce loni započatá, se letos ukončila i s patřičným oplocením. Ocelové oplocení, asi 70 cm vysoké a 2 m dlouhé z výlisků a v rámcích kolem celé vodní nádrže i před budovou MNV nám úplně zdarma dodali kmotři naší obce "Agrostroj" Jičín z Čech. Toto též zdarma v akci "Z" elektricky svařili občané Josef Šustek z čís. 68.
Oplocení před školní budovou je z ocelových trubek s žulovým podezděním. Oplocení okolo školní budovy s betonovou podezdív-

Str. 37

kou a namontované drátěné rámky plotní 1 m vysoké. Zadní část má natažené pletivo drátěné na ocelových sloupcích 1,50 m vysoké. Všechnu tuto práci prováděli rodiče žáků, které vedl stálý pracovník Adolf Grygar z čís. 47 a tuto se zdarem ukončil.

Elektrizace:
V naší obci trvá od roku 1946; do té doby jsme svítili petrolejovými lampami a svíčkami.
Cena: 1 kilowatová hodina za světlo činí Kčs 0.70
-"- 1 -"- -"- za silový proud pro motory Kčs 0.4

Telefony:
1 je v kanceláři budovy MNV, hovorna pro všechny občany, 2. má JZD a třetí
s. Ing. Carbol Ladislav. Noční linka pro CO je u Kubice Viléma č. 110.
Regulace se letos neprováděly! Jen od čís. 88 Měch Jan k železniční trati a podél tratě.
Meliorace se neprováděly!
Kanalizace:
100 m od čís. 190 – 195
15 m prodloužena na horním konci
150 m prodloužená v Kravařově od čís. 32 do toku Hošťaty
V Kravařově hodnota vytvořena Kčs 20.000,-
Rozhlasové zařízení:
V obci je, dobře prosperuje. Výstavbou nové silnice Opava – Ostrava rozhlas v Kravařově demontován. Znovu provedená montáž v listopadu na náklad investorského útvaru Ostrava.

Str. 38

Radia – televisory jsou už skoro v každé domácnosti. Letos započaly též různé druhy transistorů.

Komunikační poměry obce:

Vlakové spojení:
Nástupní stanice používána našimi občany je buď Komárov nebo Štítina.
Autobusové spojení:
V obci je velmi dobré jak ráno tak i po práci i v jinou denní dobu do Opavy – Ostravy
i Bílovce a do všech vesnic, k nimž vede cesta. Autobusy jsou velmi silně používané.
Pošta:
Je ve Štítině, odtud denně nám poštu donáší listonoška Lexová.

Poměry hospodářské

JZD je v naší obci ustaveno už od roku 1956, tedy před 10ti léty. Je složeno z vlastníků půdy a rolníků i drobnějších držitelů. Při ustavení družstva v r. 1956 mělo JZD 132 členů. Úmrtním nebo z jiných důvodů i odchodem do důchodu má jen 120 členů; družstevníci mají průměrně 57 let a ačkoliv je všechna práce mechanizována, družstevníků je pořád málo, neboť mládež z rolnických rodin se polním pracím vyhýbá, chce být vším jiným, jen ne pracovat v zemědělství a to hlavně pro menší výdělek oproti pracovníkům v průmyslu.
Pracovníků stále chybí, hlavně ve špičkových pracích (jarních),

Str. 39

jednocení cukrovky, máku a okopávání těchto plodin, též o senách a žních; proto musí býti stálá výpomoc jak družstevnic, tak i brigádníků.
Typ JZD se nezměnil a je nadále III.
Soukromě hospodařící: V roce 1965 vystoupil 1 člen a to Šeděnka Jos. z Kravařova čís. 19 s výměrou 8 ha a to proto, že se nepohodl s vedením JZD. Mimo to jsou v obci (jak již dříve uvedeno) 2 drobní držitelé půdy s celkovou výměrou 1,24 ha a drobní do 0.50 ha hospodaří s 22 ha půdy. Tito všichni tak jako JZD mají předepsané dodávky zrní, masa, vejce, každý podle své výměry a platí též podle toho daně. Od 1. října bylo hospodářství Šeděnky předané podle zákona 50/55 Sb. školnímu statku Opava pro nezajištění hospodářství na dobu 10ti let.
Na žádost kronikáře pro obecní kroniku sepsal účetní JZD profesor Bohuslav Kuba
22. února 1967 tuto zprávu:
Jednotné zemědělské družstvo v Suchých Lazcích hospodařilo v roce 1966 na výměře 414,31 ha zemědělské půdy, což představuje celkem 355.80 ha orné půdy. V družstvu je přiznáno celkem 84 záhumenkářů, z toho společně obdělávaných je 58. V družstvu pracovalo v roce 1966 celkem 84 trvale činných členů JZD a 2 zaměstnanci. Po přepočtení brigádníků na trvalé pracovníky činí počet přepočtených pracovníků 107. Za rok 1966 na jednoho přepočteného pracovníka připadlo v průměru 501.14 pracovních jednotek.
Z uvedených 84 trvale činných členů družstva pracuje:
jako traktoristé a kombajnéři 7
jako kočí 4

Str. 40

pracovníci v rostlinné výrobě 32
ošetřovatelé dojnic 11
ošetřovatelé ostatního skotu 10
-"- prasnic 2
-"- ostatních prasat 2
-"- drůbeže 2
ostatní pracovnice v živočišné výrobě 3
pracovníci v dílnách (řemeslníci) 3
technicko-hospodářští pracovníci 8

V rostlinné výrobě bylo letos použito mechanizace při pěstování a sklízení hlav. plodin následovně: [na výměře:
Přesné setí cukrovky 22 ha
Sklizeň cukrovky dělených způsobem 22 ha
Sklizeň pícnin sběracím nakladačem 10 ha
Přímá kombajnová sklizeň obilovin 30 ha
Dvoufázová sklizeň obilovin 100 ha
Přímá kombajnová sklizeň obilovin 1 ha
Sklizeň brambor děleným způsobem 33 ha

V hektarových výnosech u jednotlivých plodin bylo dosaženo následujících výsledků:
Pšenice ozimá: 25 q krmná řepa 494 q
-"- jarní 23 q mák 2.94 q
Žito 20.6 q řepka 19.- q
Ječmen jarní 29.5 q cukrovka 303.5 q
Oves 23 q kukuřice 291.- q

 sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2016)

Na začátek stránky