Suché Lazce kronika: 1966-1968 / 10

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1966-1968 část 10.

stránkování v kronice 1966-1968

Str. 91

13. Věntus d.č. 1:28 z.b. 25 16. Štalmach d.č. 1:32 z.b. 22
14. Bystrianský -"- 1:23 -"- 23 17. Adamec -"- 1:30 -"- 30
15. Dener -"- 1:32 -"- 22 18. Nestroj -"- 1:33 -"- 21

Následující schůz 24. XI. 67 a 27. XI. orientační závody dosaženo:
1. Štalmach 44 bodů 4. Vaněk 30 bodů 7. Bystrianský 26 b.
2. Jelonek L. 34 -"- 5. Dener 27 -"- 8. Věntus 23 b.
3. Nováček 31 -"- 6. Janošek 27 -"- 9. David 20 b.
10. Pekárek 19 b.

Pak následovala schůze 1. 12., 2. 12., a šlapačková soutěž 15. 12. 67
1. Janošek 6:50; 2 4. Janošek B. 6:15 6 7. Věntus 8
2. Dener R. 4:25; 4 5. Nováček 2:50 8 8. Jelonek 8
3. David 4:15 6 6. Štalmach 2:50 8

Pro rok 1968 si dal motoristický kroužek tento plán:
1. Uspořádání šlapačkové soutěže MM, jízdu zručnosti a motoristický orientační závod pro nové členy Svazarmu.
2. Uspořádání dvou závodů okresního kola, kterými byla naše organizace pověřena.
3. Vybudování nové tratě
4. Uspořádání několika terénních závodů, kde bude ověřena připravenost
5. Pro mládež do 15-ti let organizovat přednáška o předpisech siln. Provozu
6. Zapojení do soutěže "Jezdím bez nehod"
7. Získání 3. výkonnostní třídy
8. Členové střel. kroužku – výpomoc při organizaci (náhrada – nákup střeliva)

Str. 92

Kulturní a společenský život
V naší obci je základní devítiletá škola, postavená v roce 1908, 59 let stará.
Učitelstvo:
Řídící učitelkou je s. Hájková Gabriela, bytem v Komárově. Veřejných akcí se zúčastnila velmi málo. Věnovala se pouze dětem. Učitelka s. Zdenka Sochorková, vdaná, dojíždí z Opavy. Ze školy odešla s. učitelka Helena Zachová. Byla přeložena do Bohulsavic. Neměla kvalifikaci. První třídu učí s. Hájková, druhou (2. a 3. post. ročník) s. Sochorková, třetí (4. a 5. postupný ročník) s. Blanka Drozdková. V prvém ročníku bylo 15, ve druhém 9, ve třetím 14, ve čtvrtém 13 a v pátém 16 žáků. Úhrnem 67 žáků. Školní práce (mytí apod.) vykonávala s. M. Laryšová. Učitelka s. B. Stuchlíková (provdaná Drozdková) studovala dálkově. Každou středu měla studijní volno. Uč. Sochorková měla studijní volno v pondělí. Rozvrh hodin byl upraven – vznikaly přespočetné hodiny. Na škole byla PO, jíž skupinovou vedoucí po uč. Zachové převzala s. Drozdková. Předsedkyní skupinové rady byla Víťa Havlíčková (5. tř.). PO pořádala jednou za 14 dnů schůzky, turistické vycházky, sportovní přebory, závodivé dny, rukodílné práce, sbírala léčivé byliny. Plnily podmínky "Plameny u cesty". PO pracovala dobře a své úkoly plnila. V 1. třídě byly ustaveny "Jiskry" dle směrnic ÚV ČSM. Zdravotní stav žáků byl dobrý. Nebylo epidemického onemocnění.

Str. 93

Zdravotní stav žáků byl sledován školním lékařem MUDr. Hanou Kimpelovou. Žákům byl vyšetřen zrak, podrobení tuberkulozní zkoušce a očkování. Také zubním lékařem byli ošetřeni. Šetřením bylo zjištěn vadné držení těla, vadné – ploché nohy, krátkozrakost a duševní poruchy v ojedinělých případech. Dva žáci byli navrženi do zvláštní školy v Opavě a to Jos. Lindovský (1. tř.) a Petr Havlíček. Oba byli v Opavě přijati výběrovou komisí. Na zotavovně ve Štemberku pro vadu zraku byl léčen žák 3. tř. Jindřich Klemiš.
Docházka do školy je dobrá. Veškerá práce ve škole byla rozpracována na měsíce; plnění bylo kontrolováno. S režimem školy byli žáci seznámeni počátkem šk. roku. Učitelé se řídili dle náznaku komunistické výchovy.
V září byla výstavka časopisů a sběr šípků, v říjnu a listopadu zahájena činnost PO výstavou sovětských knih s kulturní vložkou u příležitosti MČSSP, byl pořádán lampionový průvod s anketou: "Co víš o SSSR" a lehkoatletický trojboj. V prosinci byl pěstován zimní sport. PO uspořádala zimní hrátky. Žáci soutěžili v různých hrách. Vítězové získali menší věcné ceny, zakoupené PO. V lednu a únoru násl. roku sehráli žáci maňáskové divadlo pro mladší spolužáky. V tomto měsíci bylo provedeno školení zdravotních hlídek ČSČK. V únoru pak proběhlo školní kolo STM. K únorovým událostem připravili žáci kulturní vložku do rozhlasu.

Str. 94

Měsíc březen byl přípravou MDŽ. Pro své maminky žáci připravili dárky a na oslavě, pořádané v sále u Věntusů přednesli kulturní program. V "den učitelů" byla uspořádána skupinová shromáždění. Zúčastnili se jich zástupci MNV, VOKSČ, JZD, SRPŠ, ČSČK, VŽ, kteří poděkovali učitelům za jejich práci na škole a předali jim dárky, což bylo odměněno malým pohoštěním. Duben byl plný práce v přírodě. Zakládaly se koutky přírody ve třídách, byly provedeny výstavky "v lese", "o životě v lese", "o lesní zvěři". V květnu a červnu byly pořádány lehkoatletické soutěže, sběr léčivých bylin, pracovali na školním pozemku. Žáci sehráli divadelní hru "Ospaleček". Hra se velmi líbila, účast hostů byla veliká. Za utržené peníze zakoupili žáci gramoradio. Konec školního roku byl ukončen výstavkou ženských prací. Ukončení bylo slavnostní. Pomocí SRPŠ byl zajišťován jednotný vliv výchovy na mládež. Rodiče vypomáhali při zajišťování školních akcí. Žáci i učitelé pečovali o výzdobu tříd květinami a u příležitosti výročí oslav vyzdobena okna. Hřiště a pískoviště upraveno, oplocení celé budovy nově natřeno.
Prospěch: Celkový prospěch byl dobrý. Do 6-té třídy odešlo 14 žáků. SRPŠ zakoupilo pro naši školu sedm sluchátek (potřeba je asi 16 kusů). Během prázdnin byla vymalována celá školní budova. Na úpravu vodovodu je potřebný finanční rozpočet.
Školní knihovna: V tomto roce bylo zakoupeno několik pedago-

Str. 95

gických publikací. Koncem roku při inventarizaci bylo vyřazeno několik opotřebených obrazů a pomůcek. Během šk. roku se přistěhovali dva žáci z okresu Ostrava. Práce se v tomto roce dařila. Školní rok ukončen 30. 6. 1968.

Obecní knihovna
Knihovník: s. Nováčková Jarka, učitelka mateřské školy. V tomto roce bylo vypůjčeno celkem 1963 knih. Z částky Kčs 1.500.-, které dává ONV na nákup knih bylo zakoupeno 109 svazků, 10 svazků bylo vyřazeno. Celkový počet čtenářů byl 160, z toho mládeže do 15-ti let 75. Příjem za půjčovné obnášel Kčs 246.-. V roce 1967 byla pořádána 1 výstava knih.
Co se nejvíce čte:
dospělí:
1. spisy zakladatelů marx-leninismu 52 ks
2. ostatní společensko-politické 68 ks
3. přírodovědecké 32 ks
4. zemědělské 23 ks
5. technické 6 ks
6. jiné naučné 53 ks
celkem 234 ks
krásné literatury 956 ks
dospělí celkem 1190 ks

děti:
naučné literatury 62 ks
krásné literatury 711 ks
děti celkem 773 ks

Str. 96

Str. 97

Str. 98

Str. 99

1968

Str. 100

 sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2016)

Na začátek stránky