Suché Lazce kronika: 1966-1968 / 3

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1966-1968 část 3.

stránkování v kronice 1966-1968

Str. 21

svaz má za sebou 50 startů nových systémů (jen v r. 1964 = 30), družice Proton 1 a 2
o užitečném zatížení 12.200 kg, ZOND 3 – snímek odvrácené části Měsíce. Měkké přistání na Měsíci se Lunou 5 nepodařilo, až Lunou 8. Zdařilý byl let 2 kosm. těles na Venuši. Také Francie se stala třetí velmocí v dobývání kosmu vypuštěním umělé družice země s vlastním nosným systémem. Nové rozsáhlé pokusy v oblasti Tichomoří svědčí o přípravě Sov. svazu na další ofenzivu v dobývání kosmu.
12. I. plán hrubé výroby průmysl. Překročen za rok 1965 na 101,3% (výjimku činí potravinářský průmysl = 88,7%).
4. III. V Saigonu hoří moře nafty (již druhá loď zapálena vietnamskými partyzány).
29. III. zahájen v Moskvě k kremelském sjezdovém paláci XXIII. sjezd KSSS; 5 000 delegátů (86 ze zahraničí). 31. III. vystoupení presidenta A. Novotného na XXIII. sjezdu.
Ve svém projevu mimo jiné řekl o Sovětském svazu, že je hlavní oporou socialistických, revolučních a pokrokových sil ve světě. Naše KSČ půjde nadále cestou marx-leninismu, na zásadách proletář. internacionalismu.
Nejlepší JZD v r. 1965 – v kukuřičné oblasti Tehovské Lužianky, okr. Levica; v řepařské – JZD Modřice, okr. Brno; bramborářské – JZD Osík, okr. Svitavy (205q z ha – a ø 2964 lt mléka z 1 krávy).
9. 4. zemřel akademik Bohumil Němec, nestor čsl. vědy (43 let), založil botanický ústav se zahradou na Karlově univerzitě v Praze.
V r. 1966 zemřel též nositel Nobelovy ceny, děkan Karlovy univ.

Str. 22

Heyrovský.
19. 4. v loděnici v Glasgowě (Anglie) spuštěna na vodu největší naše námořní loď Vítkovice (nosnost 35.000 tun, 209 mld., pokřtěná plzeňským "Prazdrojem".)
V Pobaltí v SSSR je již na 400 čs. strojů na sklizeň cukrovky.
22. 4. Fiat (Itálie) postaví automobilku v SSSR (2000 vozů denně)
7. 11. Druhá 25 amerických sond hledá místo pro přistání amer. kosmonautů pomocí rakety Atlas – Agena sonda Lunar Orbeter 2.
8. 11. Dešťová kalamita v italských povodích (až 120 mrtvých). 50 miliard lir it. Benátky mohly zmizet pod vodou (hladové krysy útočí).
9. 11. President A. Novotný s chotí na přátelské návštěvě v Sjednocené arabské republice (SAR), uvítán presidentem Násirem. Slavnostní večer v Káhiře, pak v egyptských průmyslových podnicích. Další cesta do Etiopie (Addis Abeby) a pak 17. 11. do Indie (Dillí a Tádž Mahálu, Pendžáb a Hariana).
14. 11. Je po amerických volbách (48% voličů, tj. 56 milionů ze 118,5 mil.), zvolena relativně silná demokratická většina. Ve sněmovně repres. 248 demokr. proti 187 republikánům, v senátě 84 d. proti 36 rep.
Koncem května 1966 XIII. sjezd KSČ.
1. 12. zvolen 340 ze 473 pl. Hlasů kancléř NSR – Kurt Georg Kiesinger. První protest v Haagu (býv. člen NSDAP – je důkazem vzestupu nacionalistických a pravicových tendencí v Německé spolkové republice.
12. 12. se vrátil z Kanady ministr V. David a jednal o příznivých vztazích čs. – kanadských (v Montrealu)

Str. 23

Naše obec Suché Lazce čítá k 31. 12. 66 celkem 1088 občanů, z toho obce Suché Lazce 865, osada Kravařov 223. Má 242 domovních čísel, z toho obec Suché Lazce 197, osada Kravařov 45. Má 2 prodejny spotřebního zboží, z toho 1 samoobsluhu a 2 pohostinství. Výsek masa v obci není; prodej masa je zabezpečován balíčky v samoobsluze.
Hospodářská plocha obce je 549.28.07 ha, z toho 485.53.37 ha zemědělské půdy, 394.99.36 ha orné půdy. Katastr obce je zařazen do hospodářské oblasti Ř3. V obci je JZD s počtem 118 družstevníků, z toho 67 pracujících osob, kteří sdružili své pozemky do JZD. Průměrný věk jednoho člena je 54 let. JZD hospodaří na výměře 415.43.44 ha zemědělské půdy. Členové JZD na svých záhumencích, soukromě obdělávaných, na výměře 29.27.52 ha, což včetně JZD činí 444.70.96 ha.
Soukromě hospodařící zemědělci nad 0.50 ha jsou v obci dva, a to Pěchová Anděla
s 1,65 ha a Kyjovská Marie s 1,24 ha. S ZTS Opava a Papežová s 10.10.95 ha včetně drobných držitelů půdy do 0.50 ha hospodaří s 22.98.59 ha zemědělské půdy.
Složení obce: 118 členů JZD, 329 dělníků, 138 dětí předškolního věku, 153 školních dětí
a studentů, 79 v domácnosti,

Str. 24

40 pracující inteligence, 233 důchodců a invalidů. Obec je tudíž dělnicko – zemědělská.
KSČ jako vedoucí strany
KSČ je politickou a též nejsilnější stranou v obci. Je proto též v obecním zastupitelstvu nejsilněji zastoupená, řídí a usměrňuje všechno dění v obci. Předsedou KSČ s. Satke Ervin.
Složení Místního národního výboru:
Předsedou MNV je Kubesa Oldřich, tajemníkem Jelonková Marie. Po celý rok 1966 měl MNV 27 poslanců, z toho z osady Kravařov pět. Rada NV čítá 9 členů. Je ustaveno 6 komisí s celkovým počtem 53 členů. Všechny komise pracují dle schválené pravomoci komise
a podle předem vypracovaného a schváleného plánu práce. Počet schůzí je dodržován
dle zákona o NV.
Hlavní úkoly, které NV zabezpečoval v roce 1966 byly akce zvelebení obce, a to vodní nádrže, oplocení školy, komunikace aj. Zvelebovací akce vyžádaly finanční částku Kčs 96.800,-, které byly přiděleny ONV.
Jako další úkoly lze považovat zabezpečování pracovních sil pro místní JZD v době špičkových prací, v plnění dodávek a v zajišťování veškerých dalších úkolů, uložených vyššími orgány a též vyřizování běžných záležitostí občanů.
Poslanci NV byli seznamováni s úkoly a jejich plnění, až na výjimky, dá se kladně hodnotit. Největší tíha připadla

Str. 25

členům rady, ježto vykonávali též funkci předsedy komisí. Práce poslanců nedá se vždy hodnotit dobře, ježto jejich povinnosti nejsou vždy příkladné pro občany a ostatní členy komise.
Společenské organizace vykazují vcelku dobrou činnost, avšak plnění úkolů celospolečenských, ať již pomoc místnímu JZD neb pomoc při zvelebování obce zanedbávají. Tím se také stalo, že vodní nádrž nebyla zcela v r. 1966 dokončena.
ČSM
Podle zpravodaje ONV č. 15 ze dne 26. září 1966 vypracoval MNV v Suchých Lazcích zprávu o působení NV a společenských organizací při výchově mladé generace. V obci S. L. včetně osady Kravařov je 214 mladých od 15 do 26 let. Z toho v osadě Kravařov je 41. Mládež z Kravařova vyvíjí svou činnost v obci Komárov. V obci S. L. je 173 mladých lidí. Z celkového počtu 214 pracuje v závodech 126, 13 v zemědělství, 32 je studentů, 34 učňů
a 9 se zabývá prací v domácnosti. Z uvedeného počtu je 53 ženatých (vdaných). Organizace ČSM koná měsíčně 2 schůze výborové a 1 členskou. Nemá vlastní klubovnu a schází
se v místnostech MNV. Po adaptaci budovy č. 17 (býv. Luska) mohla by sloužiti za klubovnu jedna z jeho místností. MNV nabyl tuto budovu darem čsl. stát.
V obci mají své základní organizace tyto společenské neb zájmové organizace: Sokol, ČSPO, ČSČK, SČSP, Jednota, Myslivci, Zahrádkáři, pobočka Chovatelů drobného hosp. zvířectva a včelaři.
Ve výchově mládeže se podílejí nejvíce organizace Sokol, ČSP, Jednota a pobočka Chovatelů drobného hosp. zvířectva.

Str. 26

Mladí v zemědělství
Rada NV k mladým:
Stranická org. spolu s mládeží:

MNV spolu s Osvět. besedou pro mládež:
JZD – Svaz příspěvek na kulturu:
Vedení zemědělského závodu nevěnuje patřičnou povinnost pro zlepšení podmínek svých mladých pracovníků, což se odráží na provádění náboru mladých do zemědělství, naopak ze stávající mládeže, pracující v zemědělství je snaha přejít na jiné zemědělské závody, kde je jim poskytována větší pozornost, jak po stránce kulturní, tak po platových podmínkách. Rada NV si přizývá zástupce výboru Svazu mládeže, TJ Sokol do svých schůzí jednou za půl roku, s kterými projednává náplň jejich činnosti a řečí zároveň jejich problémy. Taktéž výbor stranické organizace provádí s mládežnickou organizací společné schůze a pomáhá jí v různých akcích. Taktéž jednotlivé komise MNV a výbor žen zabývají se otázkou výchovy mladých. Místní národní výbor spolu s Osvětovou besedou zajistil pro kulturně výchovnou práci besedy o historii obce, kulturní místnost a pro hudební výchovu klavír. Tato činnost byla provozována po dobu tří let a v důsledku přestěhování se učitele hudby, tato činnost od září letošního roku zanikla. JZD přispělo na kulturu letos částkou Kčs 600,-. V minulých létech zakoupilo magnetofon v částce Kčs 3 200,-, který je využíván pro různé společenské akce.

Místní národní výbor těsně spolupracuje s obv. odd. VB tím, že pomáhá odhalovat trestní činnost, kterou hned v počátcích různými pohovory likviduje. Pokud se vyskytnou v rodinách problémy

Str. 27

s dětmi – s jejich výchovou, využívá spolupráce lékaře obv. střediska a sociální péče
o mládež. Zjistí skutečný stav v rodině a zajišťuje patřičné opatření výchovou v domovech mládeže neb předplacením stravného pro děti ve školní jídelně. Upozorňovat závodní výbory ROH, kde pracují rodiče, nebylo zatím nutné.

Svaz čsl. sovětského přátelství:
Předsedou je soudr. Bello Julius. V obci je celkem na 50 členů, starých i mladých lidí. Jejich práce jsou zaměřeny na slavnosti: vzpomínkové, boje u Dukly, osvobození naší obce od okupantů, též při různých událostech v SSSR, spojené s přednáškami.

Svaz čsl. mládeže:
Předsedou je Radek J. Činnost svazu vyvíjí se hlavně různým sportem na místním hřišti, návštěvou biografu v Komárově a částečně též divadla Zd. Nejedlého v Opavě, též
i schůzováním a účasti na různých oslavách, pořádaných v obci, ale hlavně na tanečních zábavách a jimi pořádaných tanečních večírcích s názvem "Čaj o páté".

Sokol:
jehož předsedou je Stibor Antonín. Organizace se připravuje na stavbu šaten. Materiál, který získali v min. roce z bouračky v Opavě, tj. cihla, trámy, I nosiče nemohou zatím použít. Je na okrajích hřiště, na kterém mládež cvičí a provádí různé míčové hry. Činnost členů je celkem velmi slabá a naprosto nedostatečná jak pro upevnění svého zdraví, tak pro obranu své vlasti. Co se tělesného cvičení týká, organizované vůbec není, jen nějaká ta kopaná, a to nepravidelně, jak si to mládež přeje, ale hostince,

Str. 28

ty jsou mládeží navštěvovány pilně, mládež tělesně pro svou pohodlnost silně přibývá na tělesné váze, což se projeví u branců při nastoupení voj. pres. služby, kde je cvičení pravidelné a kde musí vésti řádný život, za krátký čas mají úbytek tělesné váhy 5 až 10 kg.

Výbor žen:
Předsedkyní je s. Janoušková Ludmila. Je 11 členný. V roce 1966 konal 12 schůzí s průměrnou účastí 10,5 členek. Pracuje velmi dobře. Plní závazky, které byly stanoveny na pomoc JZD v době špičkových prací 100%.

Čsl. červený kříž:
Předsedkyní je s. Havlíčková Em. z čís. 107. Čítá 70 členů. Pracuje velmi dobře.

Sbor požární ochrany:
Velitel je Halška Fr. z čís. 34, předsedou je Laryš Jindř. Z čís. 14, místopředs. Kubica Vilém, organiz. Halška Jan, mater. technický referent Kašing V., CO – ref. Jelonek Ludvík, mládež Gřešek Jaromír, jednatel Bala Boleslav, hosp. Friedel Alois.
Pracoval v r. 1966 velmi dobře. V r. 1966 ustanovili 5 skupin k provádění prevent. protipož. prohlídek v obci. V době žní zajistili kontrolu bezpečnostních opatřen utvořením
3 hlídek ve výmlatovém středisku JZD. Do okrskové soutěže byla přihlášena 2 družstva. Převzatou požární techniku do socialistické péče udržovali v naprostém pořádku a stále akceschopnou. Členové MJ se zapojili do všech akcí pořádaných MNV. Ve špičk. pracích odpracovali 200 hod. při žňových pracích. Základnímu kroužku PO v nár. škole byla věnována péče.

Str. 29

Myslivecká sdružení pod jménem Suché Lazce, k němuž jsou ještě přidruženy obce Komárov a Podvihov. Plocha honitby činí celkem 1280 ha. Všech myslivců tohoto sdružení je 22, z toho z naší obce je 10 členů. Jsou to:

1. Vašek Tomáš, z čís. 108 6. Illík Raimund z čís. 29
2. -"- -"- ml. -"- -"- 7. Kašpárek Jiří -"- -"- 28
3. Pchálek Jan z čís. 66 8. Balla Boleslav -"- -"- 52
4. Havrlant Alois z čís. 153 9. Věntus Josef -"- -"- 11
5. Kubica Vilém z čís. 110 10. Pchálek Čeněk t. č. bytem v Opavě

Předsedou je Šindlař Jaroslav z obce Podvihov, hospodář Nejdl Josef z Komárova.
Stav zvěře: v celém honebním revíru je srnčí 38 kusů,
zajíců 180 -"-
bažantů 60 -"-
koroptví 80 -"-
Divočáci jen přecházejí revírem.

Dohlížecí výbor místní prodejny "Jednota" je složen z 5 členů. Předsedou je s. Jelonek Ludvík, místopředsedou Laryš Jindř., zapisovatel Bena Oldřich, dále Halšková Anna, Vavrečková Anežka a revisoři jsou Trubka Oldř. a Kubesová Olga.
Práce, které dohlížecí výbor letos provedl: U "samoobsluhy" zařídil zřízení ocelové mříže před hlavním vchodem, zařídil vyčištění odpad. žlabu kolem celé budovy. V "pohostinství" opravu záchodu. V místním JZD odpracoval v cukrovce 80 hodin. Na pracích

Str. 30

MNV odpracovali členové brigádnicky celkem 201 hod.

Svaz ovocnářů a zahrádkářů v Suchých Lazcích, jehož předsedou je letos soudr. Trubka Oldřich z čís. 45, má po vystoupení 3 členů z organizace celkem 61 členů. Letos bylo konáno 7 výborových a 6 členských schůzí. Letošní rok byl v celku úrodný na ovoce, jak množstvím, tak i jakostí. Při instruktáži zimního řezu bylo přítomno 5 členů, při letním řezu 12 členů. Na členských schůzích se jednalo jak o věcech organizačních, tak i teoretických i praktických vědomostech. Jsou zde též objednávána a v požadovaném množství dodána umělá hnojiva. Byl uskutečněn zájezd členů i nečlenů do Havířova. Výroční čl. schůze byla 15. 1. 67 spojena s přednáškou prof. Ziky a výstavou ovoce místnostech MNV. Svaz pracuje velmi dobře
a závazky plní 100%.

Volby:
Obecní volby letos nebyly. Byly jen volby Výboru žen 6. III. u příležitosti oslav MDŽ. Zvolena byla soudr. Janoušková Ludmila z čís. 172.

Slavnosti:
Oslavy 1. máje, který letos připadl právě na neděli, konaly se v Opavě na náměstí před divadlem Zd. Nejedlého za veliké účasti pracujícího lidu z celého okresu. I z naší obce zúčastnilo se této slavnosti hodně občanů (2 plné autobusy, vlakem a na bicyklech). 9. V. byl státní svátek 21. výročí osvobození našeho státu.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2016)

Na začátek stránky