Suché Lazce kronika: 1966-1968 / 8

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1966-1968 část 8.

stránkování v kronice 1966-1968

Str. 71

Světové události
Po celý rok dopadaly americké bomby na obyvatele Jižního Vietnamu a ke konci roku americké bombardéry pouštěly bomby i na Severní Vietnam. Současně pokračovaly pozemní boje, které však nezlomily vůli statečného Vietnamu a jeho lidu za svou nezávislost. Přes četné resoluce, jak ze zemí socialistického tábora a vlivných činitelů z nezávislých států i určitých kruhů samotné Ameriky, nezastavil se boj amerických ozbrojených sil ve Vietnamu.

V průběhu současného roku proti arabská blesková válka na Středním východě málem vyvolala nebezpečí vzniku III. světové války. V malém americkém městečku Glasborov došlo z toho důvodu ke schůzce amerického presidenta se sovětským premierem, aby zaujali společné stanovisko, ježto jedině mírová spolupráce těchto dvou velmocí je základem řešení hlavních problémů dnešního světa. Konečné řešení Izraelsko-arabského konfliktu bude však dlouho ještě na programu jednání v OSN a spolu s americkou agresí ve Vietnamu se přenášejí jako nevyřešené konflikty i do příštího roku.

Nás však bezprostředně se dotýkají poměry u našich západních sousedů. Na podzim se konal sjezd nové nadějné politické strany NPO (neonacistické) v západním Německu.

Str.72

Vedoucí této strany jsou povětšině bývalí členové NSDAP a důstojníci Hitlerovy armády, kteří jsou jako vždy připraveni. Vychovávají v prušáckém duchu mládež, která má získat ztracenou dřívější slávu III. říše. Program neonacistické strany a politika západního Německa jsou shodné. Jejich cílem je měnit hranice za pomoci vlastního generálního štábu, ozbrojeného jadernou výzbrojí, pomocí vlastní vojenské politiky. Doufáme však, že mírumilovné státy včetně Ameriky (USA) za účinné a agilní pomoci Sovětského svazu a zemí socialistického tábora nedopustí, aby Západní Německo bylo vyzbrojeno atom. zbraněmi a nestalo se tak hrozbou míru ve střední Evropě.
V letošním roce oslavoval Sovětský svaz své 50. výročí trvání prvního socialistického státu ve světě. V dějinách lidstva nebylo události, která by tak ovlivnila osud svého národa, jeho dějiny, vývoj společenských vztahů a společenského myšlení, jako Velká říjnová socialistická revoluce. Ideje Října pro nikly do všech světadílů, do všech oblastí života a společnosti ve XX. století a lidského myšlení vůbec. Říjnová revoluce znamenala převrat ve společenských vztazích a zahájila novou epochu světových dějin – obratu světa – přechod z kapitalismu k socialismu. Nejhumánnější, největší a nejušlechtilejší ideály, které byly v představách lidí

Str. 73

od nejstarších dob až po dnešek, jsou vyjádřeny a realizovány v tom, co sledovala jako svůj cíl a snaží se uskutečnit Leninova strana pod jejímž vedením byla uskutečněna i Říjnová revoluce.
První socialistický stát ve světě žije, vzkvétá, roste a rozvíjí se. Stal se mohutným činitelem, který má stále větší vliv na mezinárodní dění a na utváření vztahů mezi státy. Jeho aktivitu na světovém fóru směřuje k upevňování a rozvoji přátelské spolupráce, k upevňování míru a k odstranění přízraku krvavých válek.
Padesáté výročí Října bylo oslavováno jako důležité historické datum nejenom v SSSR, ale na celém světě. I naše vlast se hrdě k odkazu Velké Říjnové socialistické revoluce a důstojně po celý rok svými závazky a politickým životem padesáté výročí slavila.
Naše přátelství se sovětským státem a jeho mírumilovnou politikou by mělo býti zárukou klidné a mírové práce při budování naší socialistické vlasti. V následujícím roce kroniky se dočtete, že ne všichni smýšlíme jednotně. Přejeme si však přesto, aby se nám mírumilovné vztahy mezi národy stále více utužovaly a našly společnou cestu a porozumění k zachování míru na celém světě.

Str. 74

Události v naší obci
Vedoucí stranou v obci je KSČ (komunistická strana československá), která řídí a organizuje veškeré změny v obci. Předsedou strany je soudruh Satke Ervín.
Složení MNV (místního národního výboru)
Předsedou MNV je nadále s. Kubesa Oldřich, tajemníkem Jelonková Marie. Počet poslanců 29. Během roku zemřel z tohoto počtu Střílka Jaroslav a do Nových Sedlic
se odstěhoval s. Juchelka Aleš. Snížil se tedy počet na 27 poslanců.

V tomto roce měl MNV ustavené tyto komise:
1. Zemědělskou
2. Finanční rozpočtovou
3. Kulturní a školskou
4. OVP (ochranu veřejného pořádku)
5. Sociální a zdravotní
6. Technickou

MNV zabezpečoval v r. 1967 všechny akce, zaměřené na zvelebení obce. Byl uzavřen závazek obce na počest 50tiletého výročí VŘSR, ve kterém bylo zahrnuto celkem osm akcí. Odpracováno 11.465 brigádnických hodin, z čehož závody bylo odpracováno 78, spolkovými organizacemi 2100, a občany odpracováno 9.287 brigádnických hodin.

Str.75

Celkový finanční náklad byl vyčerpán v hodnotě Kčs 170.241.04 a vytvořená hodnota díla z této částky činila Kčs 736.575.50. Na úpravách rodinných domků a jejich okolí činila hodnota Kčs 875.000.-.
1. Výstavba šaten areálu na Přerovci, kde bylo odpracováno 4.893 hodin, tj. finanční náklad včetně materiálu získaného z místních zdrojů činil Kčs 94.601.17
2. Na úpravě vodní nádrže a okolí odpracováno 1267 hod. -"- 3.492.30
3. Úprava prostoru ZDŠ a oplocení odprac. 1350 hodin -"- 572.--
4. Výstavba autobusové čekárny v Kravařově odprac. 123 hod. -"- 5.258.--
5. Prodloužení kanalizace Kravařov, odpracováno 270 hodin -"- 11.380.28
6. Zřízení provozovny sběrny obuví a svršků; holičství, 69 hodin -"- 2.300.--
7. Výstavba dětského hřiště Kravařov, odprac. 1468 hodin -"- 952.--
8. Dokončení vodovodní přípojky na Strážnici, 635 hodin -"- 3.790.--
9. Na různých drobných akcích odpracováno 1390 hodin ------
10. Na opravách komunikací --- -"- 47.895.29
Celkem 11.465 hodin Kčs 170.241.04

Pro uvedení akce ve finančních nákladech jsou zahrnuty sdružení
finanční prostředky na OV – ČSTV Opava Kčs 7.050.75
hodnota provedených prací JZD obnáší -"- 7.616.20
stavební materiál od TJ Sokol – Suché Lazce -"- 26.063.--

Rozbor hospodaření MNV v roce 1967
Příjem za rok 1967:
Daň zemědělská Kčs 15.000.--
Daň z příjmu obyvatelstva -"- 4.000.--
Daň domovní -"- 35.300.--
Správní poplatky -"- 4.000.--
Daně a poplatky celkem, převedeno -"- 58.900.-

Str. 76

převedeno Kčs 58.900.--
Příjmy a činnosti rozpočtových organizací:
doprava Kčs 100.--
školství -"- 26.000.--
vnitřní správa -"- 700.--
místní hospodářství -"- 2.200.-- -"- 29.000.--
Příjmy z fondu reserv a rozvoje -"- 50.000.--
Úhrn rozpočtových příjmů činí Kčs 137.900.--

Výdaje v roce 1967:
stavebnictví Kčs 50.000.--
doprava -"- 11.000.--
vnitřní správa pož. ochrany -"- 3.300.--
místní hospodářství -"- 4.000.--
školství a kultura -"- 60.900.--
vnitřní správa -"- 8.700.--
Úhrn rozpočtových výdajů činí Kčs 137. 900.--

Mimořádné příděly:
ONV Opava na výstavbu rekreačního areálu Kčs 50.000.
-"- -"- na likvidaci povodňových škod místních komunikací ke Strážnici
v roce 1966 -"- 26.000.
-"- -"- na dokončení oprav místních komunik. -"- 20.000.
-"- -"- -"- -"- -"- 15.000.
Celkem Kčs 61.000.

Komunikace:
V naší obci byly letos opravené a zpevněné následující komunikace:
1. čís. 10c a 11c "Horní domky – přední a zadní část", úsek Šíma – Majnuš,délka 320 bm, šířka 5 m

Str. 77

Občané uvedeného úseku brigádnicky nalámali kámen na podkladní vrstvu v místním kamenolomu Strážnici, provedli jeho naložení a položení do vykázaného "kufru". Odpracovali celkem 1420 hodin. Z každého popisného čísla bylo odpracováno 60 hodin zdarma, což činí 540 hod. Komunikace byla ukončena mechanizačními prostředky OSS – technickou skupinou Opava. Hodnota činí Kčs 96.580.44.
2. čís. 12c "Dvůr – dolní domky" a č. 13c "Ke kříži", délka 720 bm, šíře 4,5 – 5 m. Tato komunikace byla zpevněna pouze podkladní vrstvou, nezaválcovanou ještě z let první republiky. Nyní byl opravena a tím vznikla hodnota Kčs 144.344.03.
3. čís. 3c "Spojovací k Podvihovu", délka 720 bm, šíře 4 m. Tato komunikace byla velmi silně poškozená povodní v roce 1966 a mechanizačními prostředky při výstavbě II. větve kružberského přivaděče vody. Prováděcí závod Ingstav ve spolupráci s MNV zabezpečil návoz vrstvy štěrku jako odškodné za poškození komunikace. Po dokončení opravy vznikla hodnota Kčs 144.560.99.
4. čís. 6c "Do Hošťaty" – úsek národní škola – křižovatka směr Komárov – Raduň, délka 150 bm, šíře 4 m. po povodni z r. 1966 byla velmi silně poškozená také výjezdní komunikace do středu obce, bylo nutné tuto zpevnit. Po opravě vznikla hodnota Kčs 25.523.33.
Celkem bylo opraveno a znovu vybudováno 1913 bm v celkové ploše úpravy 8.035 m2. Komunikace jsou již asfaltové.
Celková hodnota vznikla Kčs 411.008.79 z nákladu Kčs 61.000.--.

Str. 78

Novostavby rodinných domků:
Do nově vystavených rodinných domků se nastěhovali:
Jelonek Lumír čís. 193
Ryba Richard čís. 39

Přestavby, přístavby, nadstavby rodinných domků povoleny v r. 1967
Šamník Václav, Kravařov čís. 29
Nestroj Oldřich, Suché Lazce čís. 161
Duhač Jan -"- -"- 126
Střílka Frant. -"- -"- 125
Vítek Oldřich -"- -"- 62
Šubert Aleš -"- -"- 146

Počet domů:
Suché Lazce 194 + 5 nouzových dřevěných
Kravařov 45

Nejstarší občané k 31. 12. 1967
Strakošová Aloisie z čís. 11 nar. 22. 9. 1973 ze S. L.
Uvírová Anna – Kravařov z čís. 42 nar. 22. 9. 1880
Halšková Marie S. L. z č. 67 nar. 22. 5. 1881
Jelonková Albína S. L. z č. 106 -"- 12. 11. 1881
Halška Richard S. L. z č. 68 -"- 24. 3. 1883
Carbol Karel S. L. z č. 37 -"- 13. 4. 1885
Skuplík Alois S. L. z č. 80 -"- 6. 2. 1885

Narození:
Narodilo se 8 chlapců a 10 děvčat, celkem 18

Str. 79

Zemřelo:
7 mužů a 8 žen .................. celkem 15
Rozvody: 1
Sňatky: 2

Poměry hospodářské
V naší obci je založeno JZD v roce 1956, kdy mělo 132 členů. Úmrtím, odchodem do důchodu má dnes 126 členů. Jsou to vesměs staří zemědělci a rolníci a mají průměrně 57 let. Z některých hospodářství zůstalo i několik mladších v JZD, kteří pracují pomocí mechanizačních prostředků, tj. traktorů, kombajnů a mají pěkný příjem. Jiní však dali přednost výdělku v průmyslu, mnohdy k vlastní škodě.

Výměra společné půdy v ha, bez záhumenkářů a bez společných záhumenků:
Zemědělské půdy 415,43; orné půdy 357,06
Výměra záhumenků celkem 46,18 -"- 32,41
Počet záhumenkářů celkem 84
Z toho společných 48, mají 17 ha společných záhumenků (orná p.)
Počet zemědělských závodů sdružených v JZD 96
Počet členů celkem 126

Str. 80

Pracovní účast JZD a odměny podle kategorií pracovníků

Pracovníci Počet prac. Vyplaceno (likvidováno) na odměny v tis Kčs Odpracováno dnů
Celkem Kčs v tis. Mat. odměny Premie a jednoráz. odm. Počet PJ (norem)
trvale činných 84 *) 1011 40 156 24.369
z toho žen 59 486 18 73 11.300
družstevníci 84 1011 40 156 46 24.369
brigádníci a přilož. prac. 10 *) 102 6 1.600
z toho žen 10 102 6 1.600
traktoristé a kombajn. 6 126 3 5 1.560
řidiči nákl. aut a závozn. 3 68 712
kočí 4 86 2 2 986
ostatní prac. rostl. výr. 29 145 14 24 7695
ošetřovatelé dojnic 10 156 5 48 3650
-„- ost. skotu 7 87 3 11 2555
-„- prasnic 1 19 1 5 365
-„- ost. prasat 2 23 1 4 730
-„- drůbeže 2 24 1 2 730
ostatní prac. živ. výr. 5 62 3 6 1825
prac. v dílnách a řemesln. 3 65 2 543
-„- staveb. čet a skupin 2 22 1 418
techn. hosp. prac. 10 128 4 49 2600
odměna a počet PJ (norem) odprac. v invest. výst a nečitelné *) 24 1 503


sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2016)

Na začátek stránky