Suché Lazce kronika: 1966-1968 / 2

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1966-1968 část 2.

stránkování v kronice 1966-1968

Str. 11

Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvar a bonitu půdy.
5. Školní 366/2 IV pole Školní studna postavena při stavbě školy v roce 1907, asi 22 m hl., též je kryta beton. poklopem a pumpou.
6. Vrchní studna 1405/8 Je naproti čísla 32, je asi 15 m hl., asi v r. 1870 postavena; kdysi se z ní brala voda na váhu okovem, nyní je zakrytá betonovým poklopem a má pumpu.
7. Na Strážnici 596/5 Stará studna asi 20 m hl., ale ve které po vylámání kamene z lomu voda v této není a obyvatelé 4 rod. domků čís. 78–80–81–90 používají vody z lomu.

Všechny tyto výše uvedené studny patří nyní obci. Obec je opatřila poklopy a třebaže v obci máme vodovod, jsou tyto vždy připraveny k používání. Dále v obci jsou ještě studny soukromých majitelů a to v zahradě nebo dvoře, a to:
v čísle 8 = u Sedláčka
-"- -"- 65 = u Vaška

Napsali dne 17. ledna 1966.
Ant. Krejčí v.r., Tomáš Vašek v.r., Alois Havrlant v.r.

1. Na novosedlickém katastru je námi obhospodařováno JZD čís. 34 pole 2,10 ha - parc.č. 586/1
2. Pod novoselským lesem -"- -"- 20 -"- 0,31 ha - parc.č. 566

Kravařov
Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvar a bonitu půdy.
1. Za Šobrem hon č. 46 1190 pole
7,10 ha
Od Martinka až postaru od levé str. hlavní cesty. Pojmenování zůstalo po bývalém majiteli.
2. Na výhoně 1311 obecní pastvina Kolem obecní cesty z levé strany ke trati a za tratí.
Nemá družstvo = soukromé – Pěch – Dener – Kolovrat atd.

Str. 12

Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvar a bonitu půdy.
3. V rybníku hon č. 60 1289 pole
2,80 ha
Pole za tratí až k loukám. Býval tam kdysi rybník.
4. Na Borce 1237 louky 10,50 Od rybníka až k řece Opavici. Název vznikl od řezání a sušení drnu přehrazuje Hošťata
/ k.ú. č. 57
5. Na Podlučů hon č. 51, 52 1354 pole 4 ha pod loukami po pravé straně tratě pod polem je louka 2,80 ha.
6. Na Panským hon č. 47, 48, 49 1328/1 1322 pole 4,47 ha 6,- 7,65 Pole pod říšskou cestou ku Maturovi až k Novosedlické hranici.
7. Na Prutách není honu 1467 cesta Spojovací stará cesta z Kravařova
do Komárova; byla kdysi porostlá proutím, od čehož je název.
8. Kříž u potoka bez 0,05 Stojí u potoka Hošťaty v dolní části osady Kamenný kříž 1890
9. Kříž Stoklasův bez
V Horní části osady u státní cesty. Jméno
je po bývalém fundatoru.

Sepsáno dne 17. ledna 1966 Augustin Leifert důchodce čís. 130
10. U Duba hon č. 56 1300 pole 1,50 ha obhospodařuje nyní soukromník Šeděnka.
Za tím dubem bývala až do roku 1945 chalupa, bývala rybárna.
11. U splavu hon č. 55 1826 pole 6,50 ha Okolo struhy, jdoucí od řeky Opavice až na Štítiny, která poháněla bývalý mlýn Stanovský a pilu. Pole leží před strouhou.
12. U Remíze hon č. 53 1400 pole 1,30 ha pole i louka vše po pravé ruce od struhy
+ 2 louka 3.90
13. Před tratí na Reichlovém hon č. 50 1201/1 pole Mezi říšskou cestou a tratí (na Reichlovém)
14. Za tratí hon č. 54 1289 pole 2.63 ha Pole za tratí

Str. 13

Poř. čís. Námi užívaný název části: Parcelní číslo: Co to je? Kde pojmenovaná část leží, jaký má tvar a bonitu půdy.
15. Za tratí hon č. 57 1298
pole za tratí
16. obhospodařují soukromníci hon č. 58 + 59 Šeděnka 1294 pole Pole za tratí znovu přidělilo JZD bývalému svému členu Šeděnkovi Josefovi, který koncem r. 1965 vystoupil a bude hospodařiti soukromě!
17. 1289 pole
18. Za Vlčovou hon č. 44 1117 2,69 ha pole v Kravařově za Vlčovou = pod Vrchovinou
19. za Vlčovou hon č. 45 Vlčová 1123 1,31 ha

Dle udání agronoma JZD soudr. Jindř. Halšky 25. II. 66 je:
435.60 ha
39.83 ha záhumenky
475.43 ha má být dle karty sekt. obec. přehledu o plochách kultu k 1. 1. 66
JZD= ha 414.30
-"- -"- 30.48 záhumenky
ha 444.78 celkem
38.05 všichni soukromníci
482.83 = celková hospod. plocha obce zem. půdy
26. II. 66 Na stroji sečteno – všechny hony 394.78 ha, Kubesa Old. předseda MNV
Meliorace
Kravařov meliorované pole, hon č. 46 o výměře ha 7.10 u Martinka v r. 1964 25.90 ha
Kčs 76.749,-
Kčs 199.679,-
  -"- 50 3,90 + 0.70 luky
  -"- 51 2,40 + 2.80 -"-
  -"- 57 9.-  
Suché Lazce -"- 6+9 13.80 v roce 1965
  -"- 7 část 4.-
  -"- 10 4.10
  -"- 17 2.50
  -"- 16 7.6

Str. 14

Suché Lazce meliorované pole, hon č. 15 o výměře ha 11.- v roce 1965
  -"- 23 5.-
  část 3 4.-
    luka 4.70
  pole 22 3.-
    celkem ha 59.70

Všechny tyto drenážní práce byly prováděny strojově, byla tudíž velmi rychlá a dobrá. Zaplaceno za ni: Kčs 339.922,-

Strojní park JZD v Suchých Lazcích koncem roku 1965
1 pasová traktor DT 54 ks
1 kolový traktor Super 50 ks
1 -"- -"- -"- 35 ks
1 -"- -"- Major 30 ks
4 -"- -"- Zetor KA 25 ks
1 -"- -"- RS 0.9
1 nákladní auto V3S na 5t
1 -"- -"- ST5 na 5t sklápěcí
1 ruský kombajn SK4 = žací i mlátící stroj
2 mlátičky MAR 90 na mlácení
2 vlečky s rozmetadlem chlévské mrvy
14 traktorových vleček
2 traktorové pluhy tažné 5 + 3 radličné
2 -"- -"- nesené 3 + 2
5 smyky traktorové
4 soupravy traktorových bran
4 secí stroje traktorové
1 sazeč brambor 4 řádkový
3 kultivátory
2 plečky traktorové
1 cepový sklízeč na zelenou píci
1 samovaz obilný – samovaz traktorový

Str. 15

1 řádkovač obilný – traktorový
1 pohrabovač obilný – traktorový
3 traktorové žací lišty
1 obraceč sena traktorový
1 drtič bramborové natě
1 vyorávač = kombajn řepy
1 ořezávač řepy
1 vyorávač brambor dvouřádkový
2 výfuky sena
1 zrnomet
1 třídič brambor
1 silážní kombajn
1 rotační řezačka na slámu
3 strouhačka na řepu s elektromotory
7 ventilátory na dosušení sena
1 vysokotlaký lis na slámu
1 nesený podmítač traktorový
3 koňské vlečky
5 párů koní + 6 ks hříbat
3 kuříny (u Halšky, Reneta a Bendy)
1 vepřín
1 porodna prasnic

Vašek Rud. kronikář

Str. 16

Str. 17

1966

Str. 18

Str. 19

Novoroční projev presidenta republiky soudr. Antonína Novotného
Nejdříve poděkoval všem občanům za dobře vykonanou práci v tomto roce, která přinesla naší zemi příznivé výsledky ve vývoji národního hospodářství. Poděkoval též všem pracujícím závodů a pracovním kolektivům, které na konci roku poslaly hlášení o výsledcích své práce a splnění plánů v tomto roce. Poděkoval i všem občanům, kteří mu poslali blahopřání. Vstupujeme do roku 1967, který bude pro nás významným z mnoha hledisek. V tomto roce bude již celé naše národní hospodářství pracovat podle zásad zdokonalené soustavy řízení, kterou jsme v minulých letech připravovali. Chceme při tom plně využíti možností, které dává socialistické zřízení a široké uplatňování poznatků vědy v životě společnosti i ve výrobním procesu.

Není to tak dávno, kdy jsme u nás v Československu dokončili socializaci. Nebylo to jednoduché, bylo k tomu zapotřebí direktivního řízení i značných finančních prostředků, které jsme do hospodářství vkládali a tím podporovali utváření socialistických společenských vztahů, které se teprve rodily. Mnohá opatření jsme v minulosti museli udělat proto, abychom zabezpečili obranu republiky, protože jak víte, na počátku padesátých let stála před světem vážná hrozba války; museli jsme čelit mnohým opatřením ze strany kapitalistických zemí, které embargovaly vůči nám dovoz surovin, strojů, materiálu ale také bránily

Str. 20

našemu vývozu. Při všech těžkostech se nesnížila životní úroveň, naopak kulturní a hmotná úroveň neustále stoupá.

Světové události v tomto roce

Ve Vietnamu už tři roky zuří válka. Spojené státy severoamerické se řčením, že chtějí osvoboditi Vietnam od komunistického nebezpečí, vyslali už na 380.000 svých i jiných vojáků do této země, barbarsky ji bombardují a používají i napalmu. Nemilosrdně ničí všechno živé, jako vesnice, polní úrodu i zavodňovací přehrady, samozřejmě též lid = ženy, děti, nemocnice, školy a jiné, zkrátka Američané používají těch nejmodernějších zbraní (asi zkoušejí), ale napadení se hrdinsky brání a už tak dlouho odolávají, samozřejmě za pomoci socialistických států, hlavně SSSR, která jim hlavně materiálně pomáhá.

11. 1. byl noven mír mezi Indií a Pákistánem. Téhož dne zemřel na srdeční infarkt indický premiér Šástrí.

V našem státě byly zavedeny 2 až 3 volné soboty, což má za následek prodloužení volného času a jeho účelného využití na jedné straně a na druhé intenzifikaci pracovního procesu.

V r. 66 navštívil francouzský premiér De Taille Sovětský svaz.

Výsledky kosmické soutěže mezi SSSR a Amerikou (USA) z r. 1965 ukazují zřejmou převahu nad kosmem SSSR, a to do r. 1964. Pak nastává určitá stabilita, kdy Američané zdařile snímkovali měsíční povrch sondami Ranger 8 a 9, dále Moviner 4, týdenní let Gemini 5 a 14denní Gemini 7 (Borman, Povell). Sovětskýsdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2016)

Na začátek stránky