Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 10

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 10.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 91

Výstavba obce:
Úroveň bydlení: občanů je celkem dobrá, staví se nové rodinné domky a též se zlepšují přestavbou. Byty nevyhovující dnešní době se opravují zřizováním koupelen, prádelen a záchodů uvnitř budovy. Rodinných domků a popisných čísel v obci S. L. je 192 v osadě Kravařov 45 - celkem 237 čísel
Až na prodejnu "Jednota" č. 129 a "Pohostinství" čís. 61, dále družstevní stavby jako kravíny, vepříny, kuříny, jsou všechny majetkem jednotlivých občanů, tedy soukromé.
Novostavby rod. domků: letos dohotoveny byly u 6 občanů a to: 1. Halška Vladimír, 2. Juchelka Miroslav, 3. Šubert Rich., 4. Benda Karel, 5. Ulman Václav a v Kravařově 6. Kolovrat Jan. JZD mělo dosud své kanceláře a schůzovací místnosti v budově MNV, což jim pro vzdálenost od objektů prac. nevyhovovalo, proto si postavili u kravínů novou budovu - kanceláře a též novou vozní váhu do 15 t.

Str. 92

Elektrisace: v obci je už od roku 1947 provedena, dobře slouží a též dle růstu obce se rozšiřuje.
Meliorace: byly letos provedeny na výměře 17 ha, a sice na dílech před a za tratí v Kravařově.
Telefon: bylo provedeno připojení služebního telefonu u inž. Carbola Ladisl. Jinak je v obci telefon v budově MNV (hovorna je ve zvláštní místnosti) pro občany, kteří jsou k němu voláni místním rozhlasem. Od letošního roku má také JZD svůj vlastní telefon v kanc. JZD.
Radiové přijímače: počet vlastníků rok od roku neustále vzrůstá. Množí občané používají přenosného transistoru, který má býti téměř bez poruch.
Televise: také zde vlastníků rok od roku stoupá. Hlavním opravářem televise je s. Adamec Rud., který je velmi obětavý při opravách.

Str. 93

oslavách. Také o tento dbá s. Adamec Rud. z čís. 36. Je to velmi užitečné zařízení.
Magnetofon: vlastní MNV. Je používán hlavně o schůzích obecního zastupitelstva a je důležitý pro zápisy všech důležitých usnesení a též v poslední době pro kontrolu zpěvu pěveckého sboru "Buditel". Také u divadelních představení slouží svému

Komunikační poměry obce:
Vlakové spojení: je buď ze stanice Komárov nebo Štítina, obě vzdálené 2 1 km (asi 1 hodiny cesty pěšky) se celkem nemění a používá se na cestování do větších vzdáleností. Na krátké vzdálenosti slouží autobusové spojení.
Autobusové spojení obce jak do Opavy, tak i Ostravy a Pusté Polomi, Těžkovic a do Podvihova využívají skoro všichni dělníci i ostatní občané, mající cesty do měst a hlavně žáci a studenti, jedoucí do různých škol do Opavy. Ranní i odpolední (zpětný) autobusy, přestože mají vlečné vozy jsou vždy až přeplněné a skoro už nestačí provozu.
Dělnický autobus odjíždí na směny a ze směn (odjezd: ráno 4,30 hod., pak ve 1230 a 2030; příjezd od Ostr. - 815', 1515', 2315' hod. - směr: Poruba - Mar. Hory - Vítkovice na Rudé nám. Přes Hrabyň - M. Lazce - S. Lazce - Raduň - Podvihov.

Str. 94

Hospodářské poměry:
Jednotné zemědělské družstvo hospodaří na výměře 456.70 ha zemědělské půdy včetně záhumenků, jichž je celkem 97 o výměru a 0.50 ha. Jednotně hospodařící rolníci, kteří se dosud nerozhodli sdružiti své pozemky do společného hospodářství, jsou 2 a to: Pěchová Anděla a Kyjovská Marie, obě z osady Kravařov, hospodaří na výměře do 2 ha. JHR včetně drobných držitelů půdy do 0.50 ha hospodaří na výměře 25.18 ha zeměď. půdy. O dalším postupu socialisace se nedá hovořit, protože až na ony 2 soukr. hospodařící jsou všichni zapojení v JZD.
Všech družstevníků je 132 s průměrným věkem 54 let.
Vedení JZD: Steyer Václav - předseda
Halška Jindř. - agronom
Kubesová Marie - zootechnik
Kuba Bohuslav - účetní
Typ družstva se nezměnil. Zůstává nadále III. stupně a o sloučení družstva do většího ekonomického celku nebylo během roku 1963 uvažováno.
Z dále uvedeného (tabulka) pozorování jednotlivých roků a hektarových výnosů jasně vysvítá, že ha výnosy nejsou v mezích možností stabilisovány, neb že nemají tendenci vzestupnou. Tato skutečnost je zaviněna tím, že není stanoven pevný osevní postup a hlavně u žita je patrno, že tato plodina

Str. 95

byla umístěna tam, kde bylo místo. Dále nejsou všechny pozemky, na které mají přijít okopaniny, řádně vyhnojeny chlévskou mrvou, což se odráží v kolísavých výnosech u okopanin. Pracovníci se snaží splnit stanovené normy, nehledí na jakost vykonané práce, ale na množství. Též není používáno ke sklizni těžké mechanisace (kombajn obilní a bramborový) apod.
Hospodaření JZD v rostlinné výrobě:

Plodina Rok: Plán CVP Celková sklizeň Prodej státu Příděl naturalií výr. fond Odměny členům Výroba na 1 ha orné půdy Skutečný výnos Prodej na 1 ha orné půdy
CVP Skutečn. CVP Skutečn.
Pšenice 1961 27 1.215 1.383 145 256 835 232 III.27 29.IV 0.65
1962 28 2.497 1.604 493 638 512 454 4.IX 27.V I.62
1963 29 1.987 2.161 361 437 1127 596 VI.30 29 I.27
Žito 1961 24 1.296 1.169 885 867 802 - II.58 21.VI 0.22
1962 24 1.000 1.054 600 598 396 60 II.69 25.II I.52
1963 24 960 813 600 586 226 - II.36 18.13 I.70
Ječmen 1961 25 850 1.219 340 388 779 52 3.XI 35.6 0.99
1962 26 1.136 856 340 361 403 76 II.18 22.13 0.97
1963 28 1.086 1.054 480 502 552 - 3.VII 26.20 I.46
Oves 1961 23 690 373 35 85 188 - 0.96 23.- 0.02
1962 24 698 476 40 - 419 57 I.21 17.64 -
1963 20 239 255 35 - 255 - 0.22 13.25 -
Cukrovka 1961 320 5.270 5.436 5.270 5.436 - - 23.64 319.8 13.64
1962 320 6.400 3.025 6.00 3.025 - - VII.72 151.- VII.72
1963 320 6.720 6.037 6.010 6.037 - - 17.60 321.- 17.60
Brambory 1961 147 5.000 4.574 2.000 1.860 - - XI.67 140.- IV.74
1962 160 5.296 2.034 1.600 261 1262 531 524 62.- 0.66
1963 150 6.697 3.309 1.880 1.220 1552 537 IX.65 80.9 III.55

Živočišná výroba:

Druh Rok Celoroční výroba Výroba na 1 ha Prodej státu Prodej na 1 ha zem. půdy
Plán Skutečn. Plán Skutečn. Plán Skutečn. Plán Skutečn.
Vejce 1961 216240 129031 462 276 200.000 128.671 427 275
1962 180000 149429 384 319 180.000 148.499 380 317
1963 150000 148277 371 367 150.000 143.492 371 355
Mléko 1961 276840 254.256 591 543 210.000 245.667 449 525
1962 291471 286.831 623 608 285.000 235.390 609 503
1963 276390 246.923 684 611 242.090 194.991 599 483
Vepřové 1961 439 428 0.94 0.70 430 281 0.92 0.60
1962 434 250 0.92 0.53 404 310 0.86 0.66
1963 536 265 I.32 0.65 244 198 0.60 0.49
Hovězí 1961 323 486 0.69 1.III 454 423 0.97 0.90
1962 474 370 1.I 0.79 386 505 0.82 1.VII
1963 352 407 0.87 1.-- 498 223 I.23 0.55
Maso celkem 1961 762 814 I.62 I.73 884 704 I.88 I.50
1962 939 620 2.-- I.32 800 815 I.70 I.74
1963 888 672 2.X I.66 800 421 I.98 1.IV

Str. 96

Nesplnění výroby mléka i masa bylo zaviněno nedostatkem krmiv na počátku roku. Během roku se situace postupně lepšila, jak se to jeví v připojené tabulce měsíčních přírůstků:

Měsíc 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Býci na žír 0.23 0.25 0.35 0.42 0.57 0.56 0.61 0.62 0.65 0.59
Vepři 0.21 0.35 0.37 0.38 0.44 0.38 0.41 0.43 0.43 0.43

Tržní produkce a % tržnosti:

  Skutečnost 1961 % Skutečnost 1962 % Skutečnost 1963 %
1.   Tržní absol. 601.948.05 25 463.462.52 22 558.222.52 27
Produkce na 1 ha 1.286.04   990.07   1.381.73  
Rostlinná index 100   77   107  
2.  Tržní absol. 1,432.627.18 60 1,338.714.01 65 1,004.492.88 49
Produkce na 1 ha 3.060.77   2.850.13   2.486.36  
Živočišná index 100   93   81  
3.   Tržní absol. 2,034.575.23 85 1,802.176.56 87 1,562.715.40 76
Produkce na 1 ha 4.346.82   3.850.31   3.868.10  
Zemědělská index 100   88   89  
% tržnosti 59   72      

Produktivita práce:

Rok Na jednoho stálého pracovníka připadá:
Celková produkce: Zemědělská produkce:
CVP Skutečnost CVP Skutečnost
1961 32.899 35.294 31.218 33.924
1962 32.055 26.359 31.279 22.531
1963 28.928 28.099 26.928 25.432

Str. 97

Výše pracovní jednotky:
Letos dosáhlo naše jednotné zeměď. družstvo pracovní jednotku v hodnotě 12.- Kčs. Nutno však vzíti v úvahu, že byl aktivován dobytek a že družstvo musí v roce 1964 s touto skutečností počítat. Z toho důvodu nebylo nutno bráti úvěr na prac. jednotku.
Jak hospodařili záhumenkáři: měli předepsáno:
Mléko - předpis 28.000 lt, splněno 27.526 lt, tj. - 474 lt
Vejce - -"- 40.000 ks, -"- 40.549 ks, -"- + 549 ks
Maso - -"- 0 dodáno 318 kg, -"- + 318 kg
Drobní držitelé od 0.21 do 0.50 ha:
Mléko - předpis 1.400 lt, splněno 1.029 lt, tj. - 371 lt
Vejce - -"- 10.343 ks, -"- 10.573 ks, -"- + 230 ks
Bezzemci:
Bez předpisu dodali 1012 ks vajec.
Jak se vyrovnali soukr. hosp. rolníci s nákupními úkoly v letošním roce:
Mléko - předpis 4500 lt, splněno 3.168 lt, tj. - 1332 lt
Vejce - -"- 3200 ks, -"- 3.218 ks, -"- + 18 ks
Maso - -"- 1400 kg, -"- na 145.9 %
Soutěžení letos v našem družstvu nebylo.
Čsl. státní strojní a traktorová stanice zůstává nadále v Jaktaři. Letos nám prováděla jen postřik proti plevelům.
Nejlepší pracovníci JZD nebyli letos vyhodnocovaní, ježto pracovali všichni dobře a svědomitě.

Str. 98

Členové JZD:
Jejich průměrný věk je 54 roky, jsou to bývalí rolníci a rolnice, též malozemědělci a jiní držitelé půdy, všech dohromady jest tedy 132, z toho 101 žen a 31 mužů. Záhumenkářů je 97, mají společné záhumenky o 0.5 ha na jednoho člena JZD.
Polní práce:
22. března. S polními pracemi se vyčkává. Připravují se brambory pro jarní setbu. Napadlo asi 20 cm sněhu.
23. července - ukončena sklizeň velmi dobrého sena v JZD.
Družstvo má celkem 7 traktorů kolových, 1 pásový a 12 vlečných vozů. Všechny polní práce jako: orání 5 radličním pluhem a žací práce, kombajnem a řádkovačem, obilí provádělo si družstvo samo.
Úroda obilí byla letos dobrá, jak je vidět z tabulek.
Úroda cukrové řepy byla letos za poslední 3 roky největší a to 321q z ha.
Úroda z brambor též byla letos dobrá a urodilo se 150q za 1 ha.
Brigády potřebovalo naše JZD v řepě, senoseči a sklizni brambor.
Patronem družstva byla letos "Karnola" n. p. z Opavy.
Umělé dosušování sena zabudovanými ventilátory, které jsou v čís. 55 v obci "u Sedláka" a v čís. 6 "u Reichlů" v

Str. 99

osadě Kravařov. Obě se osvědčily!
Hnojení se provádí chlévskou mrvou, umělými hnojivy, vápeněním a komposty.
Hospodářské zvířectvo JZD:
skot: 402 kusy v celk. ceně Kčs 1,187.559.-
z toho: krav 168, telat 24, jalovic 139, býků 71
vepřů: 329 kusů v ceně Kčs 163.867.-
drůbeže: 1545 kusů -"- -"- 38.165.-
koní a hříbat: 16 kusů -"- -"- 108.494.-
Nemoci hospodářského zvířectva se letos nevyskytly!
Včelařství naše JZD nemá. Jsou jen soukromí držitelé včel, kterých je v celé obci 22 a mají dohromady 104 včelstev.
Cena medu za 1 kg činí 28.- Kčs.
-"- jablek -"- -"- -"- 4.- -"- (Jonathan v obchodě 7. - až 8.-)
-"- hrušek -"- -"- -"- 4.- -"-
-"- třešní -"- -"- -"- 3 - 4 - 5.- Kčs
-"- sliv: mirabelky 4.- Kčs, uherky 4.- -"-
-"- ořechů: za 1 kg činí 12.- Kčs
-"- malin -"- -"- -"- 7.- -"-
-"- jahod -"- -"- první 12.-, pozd. 7.- Kčs
-"- ostružin -"- -"- -"- 7.- -"-
-"- borůvek -"- -"- -"- 7.- -"-

Str. 100

Zahradní stromoví v obci:
Ustavením zahrádkářského a ovocnářského spolku v obci je výsadba nového stromoví a ovocnářství cílevědomé. Vysazují se jen zákrsky, lepáže, čtvrtkmeny, druhy výnosné a ty, které jsou pro náš kraj nejvýhodnější:
U jablek: James Grives, Sudetská, Wagenevovo, Delicias, Ontario, Jonathan, Nonetti, Parmena zlatá, a jiné ještě
U hrušek: Madam Werte, Pastorkyně, Pařížanka apod.
U jahod: jsou to jen veliké zahradní (Senga Sengána z Něm.) aj.
Přes všechnu věnovanou péči byla letos úroda ovoce slabá hlavně jablek a ořechů. Třešní a sliv byla už o něco lepší.

Výstavba v JZD:
Letos si družstevníci postavili v blízkosti obou kravínů (jak již uvedeno dříve) novou správní budovu - kanceláře a novou vozní váhu do 15 t.
Nový kravín v roce 1961 dohotovený má velmi plochou střechu. O letošní zimě bylo hodně sněhu, který se na jedné polovině střechy silnou vrstvou usadil, při jarním tání ztěžkl tak, že novou střechu (jednu polovinu) prolomil, ale tam ustájeným dojicím neublížil. Způsobená škola opravena činila 43.000 Kčs. Celou škodu hradil stavební Okresní stavební podnik z Opavy. Obě části stodol,sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky