Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 11

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 11.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 101

postavené při tomto kravíně, byly projektovány tak, že místo deštění mezi pilíři stodol byly dány síta, ale to se neosvědčilo při deštích s větrem, uskladněná sláma a jiná potřebná krmiva namokly a znehodnotily se tak, že nebyly ani k potřebě. Proto tyto části byly všechny zadeštěny.
Vepřín: zůstává nadále v číslech 11 a 12. Letos bylo tam však zařízeno teplovzdušné topení.
Teletník: Po převedení krav z jednotlivých chlévů (od rolníků) do nového kravínu, byla telata převedena do starého kravínu (jedné jeho části).
Kuřín: JZD má chov slepic, nosnic, na třech místech, jako dříve: ve mlýnku u družstevníka Bendy Karla, u místopředs. JZD Halšky Jindř. v čís. 51 a na družstevním poli za čís. 113. Tam však letos nastoupil nový školený ošetřovatel, 18letý Josef Plachký z čís. 12, který za tím účelem se školil 2 roky v Kojetíně.
Ovčín: Chov ovcí družstvo letos nemělo!
Naše družstvo má všechny potřebné hospodářské stroje, včetně kombajnu. Má též řádně ustavené dojnice ve 2 kravínech, dále novou kancelářskou budovu - všechno soustředěno na jediném místě. Ochota družstevníků stoupla po nově zvoleném výboru, hospodaří teď dobře.

Lesní hospodaření
Výsadba lesů: JZD má celkem 16.50 ha lesa a to: Břeží

Str. 102

a Zikovec zvané. Stromy jsou jehličnaté a listnaté (olše). Posazování bylo letos provedeno asi na 2 ha lesa.
Kácení letos se neprovádělo. Není povoleno a ani není co!
Myslivost:
Naši myslivci z obce S. Lazce se letos sloučili ještě se 2 obcemi a to s Komárovem a Podvihovem v jednu společnost s honebním revírem 1230 ha pod názvem: "Myslivecké sdružení Suché Lazce", jehož předsedou je 60letý Pchálek Čeněk a hospodářem je Nedl Jan. Počet členů je 23.
Druhy zvěře a její stav v našem revíru:
Je to jednak srnčí, zajíci, bažanti a koroptve. Stav zvěře po honech a po zimě, tedy jarní: srnčí 24 kusů, zajíců 80 ks, 50 ks bažantů a 26 ks koroptví.
Výsledky odstřelu:
Letos bylo celkem odstřeleno: srnčí 10 ks, zajíců 70 ks a 50 bažantů. Pro nízký stav koroptví nebyl žádný odstřel.
Škodná: Jsou to potulní psi, kočky zdivočelé, tchoři, lasičky, lišky, vrány, šedivky, havrani, jestřábi, káně rousné a sojky, celkový počet asi 300 kusů.

Str. 103

Cena zvěřiny na trhu:
Srnčí za 1 kg 19 Kčs, zajíc - kus 25 Kčs, bažant - kus asi 20 Kčs.

Trhy nár. podniku v obci:
4x ročně dojíždí k nám pojízdná prodejna textilního zboží, která za nezvýšené ceny jako ve městě prodává vše potřebné od šatstva a prádla. Tyto prodeje jsou občany hodně používány, ježto odpadá cesta do města.
Ceny životních potřeb zůstaly letos nezměněny. Nebylo zvýšení ani snížení až na víno a alkohol, u něhož se jevila nadměrná spotřeba. Bylo pouze zaokrouhlování cen (na celou nižší nebo vyšší částku).

Sociální poměry v obci:
Zaměstnání občanů:
Naše obec je převážně charakteru dělnického. Většina dělníků a dělnic pracuje v průmyslu v okolních továrnách v Komárově, Opavě a též i v Ostravě, kam dojíždějí autobusy, které jsou upraveny tak, aby byly k disposici na i ze směny po 8 hod. práci. Dále je v obci 133 družstevníků s poměrně vysokým průměrným věkem. Mladí do družstva nechtějí, ježto platové podmínky v družstvu oproti průmyslu jsou nízké. I když většina prací je prováděna stroji, v době špičkových prací je každá ruka, která přijde na pomoc, vítána.
Naše obec má celkem i s Kravařovem 1200 obyvatel, z nichž mírně

Str. 104

převažují ženy nad muži a ženy se obyčejně dožívají vyššího věku než muži. Dlužno podotknouti, že vedou řádnější životosprávu, nekouří, nepijí apod. Ženy jsou vesměs zaměstnány v JZD.
Důchody:
Všech důchodců v obci je již přes 200 mužů i žen. Muži mají nárok na důchod od 60 let, ženy od 55 let. Jsou zde i důchody invalidní i sirotčí.
Poměry lidopisné:
Narození: V letošním roce se narodilo: 6 děvčat a 7 chlapců, celkem 13 dětí.
Sňatky: Uzavřeno celkem 15, z toho: 8 nevěst a 7 ženichů z obce. Sňatky musí býti uzavírány na úřadě a pak teprve kdo chce v kostele církevně.
Pohřbívání našich zemřelých je na místním hřbitově, dle vitu ř. k. církve.
Náboženství jsme skoro všichni řím. katol. Kněz je v Komárově a na pozvání dojíždí do naší obce. Na zdejší škole se náboženství ještě vyučuje, a to není povinné a už jen malé % se ho zúčastňuje.
Úmrtí: Letos celkem zemřelo 7 občanů: 3 ženy a 4 muži. Ženy ve stáří 61 - 62 - 65 let, muži ve stáří: 59 - 63 - 86 - 88 let. Výjimečně vyšší věk než u žen.

Str. 105

Výše stáří občanů:
Nejstarším občanem naší obce je výměnkářka Aloisie Strakošová, nar. 22. 9. 1873, tedy 90letá,bydlí v č. 11. Je ještě velmi čilá, dobře slyší i vidí a dosud nepotřebuje obsluhy. Často v neděli na služby Boží zajde sama pěšky do Komárova, tam i zpět!
Obřadní síň v naší obci není. Obřadní síň je pro naši obec určena ve Štítině na MNV u nádraží (bývalý hostinec u Hofmanky).
Celkový pohled od života nás občanů, který nelze přirovnat s životem předválečným. Dnes má každý občan zajištěnou práci, každý podle svých schopností. Dříve dělníci i inteligence žili v neustálé obavě, co budou dělat za týden - měsíc, jak uživí své rodiny? Tyto starosti dnes v našem socialistickém státě odpadají, práce je pořád nadbytek. Dělnické děti studují a ta je doplňována naše inteligence z řad dělníků a ost. pracujících, což dříve nebylo možno. Zkrátka, dnes se žije jistěji a také mnohem radostněji, není tak velkého rozdílu, jaký býval dříve.
Činnost masových organisací (zvláště obětavých)
Místní skupiny ČSČK
Buduj vlast - posílíš mír! vzali si členové do hesla v tomto roce. A možno konstatovat, že toto heslo plně vyjadřuje jejich činnost, a to jak v plnění všech důležitých úkolů a práce, jak

Str. 106

po stránce organisační, tak zdravotnické, kulturně propagační i hospodářské. V letošním roce vzpomněl ČSČK 100letého výročí zrodu světové dobrovolné zdravotnické organisace a to mezinárodní organisace ČK i národních společností stejného charakteru s jiným označením. Jde nepochybně o nejmohutnější organisaci na světě, která čítá 180 milionů členů organisace v 88 národních společnostech organisovaných. Armáda těchto obětavých lidí se skládá ze všech tříd obyvatelstva z různých pracovišť, a tito pracovníci ČK jsou průkopníky zdravotnické výchovy obyvatelstva a bojovníky za zdraví svých národů a v neposlední řadě v novější době bojovníky za mír na celém světě, kterého si tak všichni přejeme - a váží si každého, kdo zastává toto společné úsilí o mír a pokoj. Ví se, že ještě je hodně těch, kteří zbrojí a touží po obohacení se z válek. Události ve světě v poslední době jsou toho dokladem. Pracovníkům ČSČK byl dán úkol k vyškolení a procvičení v CO, kterého se v jarních měsících zúčastnilo 90% všech občanů. Závěrem školení byla uskutečněna přednáška o poskytnutí první pomoci, kterou vedl obv. lékař Dr. Pindur, za přítomnosti s. M. Válkové. Přednáška byla velmi hodnotná, byla doplněna filmem a zúčastnilo se jí celkem 150 osob.
ČSČK S. L. má celkem 10 zdravotních hlídek, vlastní všechny potřeby, určené OV k tomuto úkolu.

Str. 107

V roce 1963 byla poskytnuta první pomoc a ošetření 69 osobám. Zranění byla celkem lehčího rázu a vážnější případy bylo nutno odeslati k odbornému ošetření anebo i léčení.
Pečovatelská služba byla zastoupena po 4 měsíce u pí Šímové a pak 2 měsíce u s. J. Illíkové, v jarních měsících bylo započato školení žáků, jehož se zúčastnilo 32. Byli poučeni v obvazové technice, jak si počínat při ošetřování nemocných, jak se chránit před úrazy a jak pečovat o zdraví. Toto školení provedla s. Vítězslava Mošová. K prověrce se dostavily sestry, Válková a Kavanová.
Všechny zdravotnické aktivy, pořádané ve středisku v Komárově, byly vždy řádně zastoupeny. Zúčastnili se i školení funkcionářů ČSČK dne 18. 6. ČSČK S. L. má 65 členů a dle plánu OV mají získat do konce roku ještě 11 členů a 2 dobrovolné dárce krve.
V roce 1963 bylo celkem 6 schůzí, 2 členské a 4 výborové. Zdravotnické přednášky byly 2. Dr. Pindur přednášel o první pomoci a Dr. Šípek z Opavy "ženské choroby". Přednáška byla velmi poučná, zajímavá a přítomno bylo 54 žen.
V akci "Jarní úklid na vesnici" provedly vzorkování vod a desinfekci veřejných studní a vodovodu. Několikrát v roce provedly hygienický průzkum ve škole, v provozovnách i v kravíně. Závady, které byly při prověrce shledány, byly písemně ohlášeny OHES k vyřešení a k jejich odstranění. 50 hodin odpracovali na různých úpravách v obci. V září uspořádala skupina ČSČK posvícenskou zábavu, z výtěžku byl zakoupen zdravot. materiál k doplnění brašen zdravotníkům.

Str. 108

ČSČK S. L. vypomáhal našemu družstvu v jarních měs. při jednocení řepy 210 hod., o žních a výmlatu, též v senoseči 158 hod. a ve sklizni brambor a řepy 282 hod., celkem 650 hod. Daný závazek byl tímto překročen.
Členky ČSČK jsou zaměstnány jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě, kde pracují vzorně a svědomitě plní dané úkoly. K závěru činnosti dlužno poznamenati, že celková práce se všemi složkami NF je dobrá a bylo by záhodno, aby se nejvíce mladí lidé zapojili do této organisace a sledovali s větším zájmem veškerou jeho činnost. Všichni by si měli uvědomit, že ČSČK získává a vychovává pracující lid k účasti na plnění zdravot. úkolů a k účasti na mezinárodní solidaritě pracujících v duchu socialistického humanismu, bojuje proti nebezpečí válek a tak přispívá k upevnění míru. A to je právě cíl ČSČK: ve své činnosti opírati se o zkušenosti a pomoc strany, poněvadž její zájmy vyjadřují a ve skutek uvádějí nejhumánnější zásady a tužby lidových mas: pracovat tak pro další rozkvět naší země, pro zdravotnickou bezpečnost pracujících. ČSČK S. L. lze do další práce přáti co nejvíce úspěchu.

Poměry kulturní v obci
Škola a její typ: U nás v obci je základní devítiletá škola. Je trojtřídní s 5ti postupnými ročníky.
Školní budova je jednoposchoďová, každá třída má svou samostatnou učebnu. Budova potřebuje opravu. Při předávání školy s. ředit. Karlíkem s. Hájkové byla zjištěna nedostatečná fasáda, vadný nátěr na oknech a dveří, vadná malba na stěnách, úplně zchátralý plot, vadná okna (9 ks na záp. str.), vadná vodovodní přípojka, el. vedení, nutnost nově zříz. šatny, zakoupení tabulí aj. - oprava záchodů. Toto vše je v plánu na r. 1964 - 65.
Učitelstvo, jeho event. změny a proč.: s. ředitel A. Karlík působil na škole 2 roky a 1. února 64 odešel do důchodu. 1. 2. 64 ustanovena ředitelem školy s. Gabriela Hájková, která k nám denně dojíždí z Komárova. V tomto roce vyučovala 1. tř. s. Juchelková, II. tř. s. ředitel A. Karlík a III. tř. s. L. Nováková.
Školní docházka: Častými nemocemi učitelů byl chod školy velmi narušen (na škole často zůstala jen 1 uč. síla). Řádný běh vyučování byl narušen též opravou schodiště. Během opravy se vyučovalo po dobu 3 měsíců na MNV. V lednu 64 začal na škole nerušený provoz. Na škole se vyskytlo 5 onemocnění inf. žloutenkou. Prevent. bylo očkování provedeno u 2 tříd.

Str. 110

Počet žáků ve šk. roce 1963 - 1964
I. tř. 1. ročník má 5 chlapců, 3 dívky, tedy 8 žáků
2. -"- -"- 8 -"- 10 -"- -"- 18 -"-
II. tř. 3. -"- -"- 10 -"- 14 -"- -"- 24 -"-
III. tř. 4. -"- -"- 5 -"- 4 -"- -"- 9 -"-
5. -"- -"- 19 -"-
celkem 78 žáků
Mateřská škola: Ředitelkou je nadále s. Vlasta Šubršalová. Stav žáků ke konci šk. roku 1962 - 63 byl 32 dětí. Ve šk. roce 1963 - 64 počet dětí čítal …
Zapojení školy do života obce a činnost pionýrské skupiny:
Na škole je 100% organisovanost P. O. Skupinovou vedoucí je s. Zd. Juchelková. Vypomáhaly jí 3 vedoucí z obce.
20. 2. 63 byla uspořádána exkurse do závodu Brano v Komárově, pro poznání práce našich dělníků.
10. 3. 63 pořádána slavnost MDŽ, na které kulturní úderka za vedení s. Matulové - Juchelkové provedla kulturní vložku.
26. 3. uspořádána beseda s účastníkem zájezdu do SSSR s. Sukeníkem, který velmi poutavě pohovořil o svých dojmech. Besedu doplnil diafilmy. 1. máje v Opavě se účastnili žáci 4. a 5. ročníku.
Žáci se zapojili do všeobecně prospěšné práce v obci. Byla to hlavně úprava okolí školy, sběr odpadových hmot, pomocsdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky