Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 22

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 22.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 211

1. Veřejné osvětlení (výbojky) 4.400,-- Kčs
2. Oplocení školy 1.600,-- -"-
3. Z toho neosobní fond 400,-- -"-
4. Vnitřní správa 1.489,-- -"-
5. Mateřská škola 1.000,-- -"-
6. Obytné domy 1.100,-- -"-
Celkem finanční reserva 9.989,22 Kčs

Rozdíl plnění u položky stravné člení se takto:
Příjem od dětí mat. školy rozpočet 11.200,- Kčs
ZDŠ -"- stanoveno ONV 13.700,- -"-
Celkem 24.900,- Kčs

V důsledku toho, že stravování žáků ZDŠ bylo zahájeno až v září 1965, nemohl býti příjem splněn.
Vydání obce a nač:
Stavění vodní nádrže - rozpočet 49.000, plnění 31.165,75.
Převisy leden 66 Kčs 6.554,80.
Celkem vyčerpáno na zhotovení vodní nádrže Kčs 37.720,55.

Str. 212

osvětlovací stožáry a vodovodní přípojka).
Doprava - MK (místní komun.) 4.000,-
Dne 1. 6. 1965 bylo povoleno překročení na této kapitole o 95.000 Kčs a to tak, že faktury budou předkládány ONV a na základě těchto faktur ONV poukazoval finanční prostředky na běžný účet k úhradě. Do konce roku bylo vyčerpáno 17.582,41 Kčs. V měsíci prosinci předložil NV předběžný požadavek dle objednaného materiálu v hodnotě 30.000 Kčs. Tento byl v měs. lednu 66 dodán a částka 30.000 byla vyčerpána. Zbytek finančních prostředků se MNV nepodařilo vyčerpat, protože nedošlo k potvrzení objednávek dodavatelem.

Vnitřní správa:   Plán: ….. Kčs Skutečnost ….. Kčs
  1. Požární ochrana 2.000,- 862,8
  2. Veřejné osvětlení 2.000,- 2.321,48
  3. Úprava prostranství 10.000,- 10.184,20
  4. Mateřská škola 7.000,- 6.674,65
  5. ZDŠ 41.042,- 44.025,43
  6. Školní jídelna 55.000,- 44.269,73
  7. Šk. potř. pro žáky 2.600,- 2.911,25
  8. Osvětová činnost 3.950,- 2.685,30

Jsou v tom odměny knihovníka, kronikáře a výdaje, spojené

Str. 213

s oslavou 20. výročí.

9. Sociální zabezpečení 5.000,- 5.000,-
10. Správa NV 10.900,- 10.646,37

Z toho bylo ONV přiděleno pro nátěr nábytku MNV 2.065 Kčs; na tuto částku byly předloženy faktury ONV a tato částka refundována MNV.
Celkem byly poskytovány zálohy MŠ ……….. 200,- měsíčně
ZDŠ ……….. 200,-
školní jídelna ……... 100,-

Komunální podniky v obci:
Zabezpečuje Komunální služba z Kravař.
1. Dámské kadeřnictví
2. Holírna Chalupa Jos.
3. Výroba prouť. košťat a kytic, věnců Žůrek Milan
4. Natěračství Pika Ant.
5. Stolařství Pěch Jindř.
6. Malířství Lexa Vojt.
Veřejný život:
Slavnosti: 24. 4. oslavy 20. výročí osvobození, při které byli zástupci kmotrovského města Jičína (firmy Agrostroje) Hlaváč Jos., Hrdina Bl., Carfal Bedř., Bradlo Ant.

Str. 214

Spolková shromáždění: letos nebyly.
Podpisová akce: Závazky k 20. výročí osvobození naší obce od všech domácností podle možnosti na různé akce.
Sbírky: pro povodní postižené jižní Slovensko byla v obci provedena sbírka peněžní, při níž od občanů vybráno 2394 Kčs a MNV věnoval 500,- Kčs, ČSČK 100,-, Dohl. výbor Jednoty 500,- Kčs, celkem 3.494,- Kčs. Které byly státní bance na tento účet odeslány.
Ohlas důležitých událostí:
V sobotu dne 24. 4. 65 oslavovali jsme 20. výročí osvobození naší obce. Zúčastnili se jí hlavně mládež a děti, též i pozvaní hosté, naší patroni z města Jičína z Čech (Agrostroje). Přijeli autobusem v počtu 50 lidí; zúčastnili se slavnostního večerního průvodu s lampiony a oslavnou střelbou. Průvod byl mohutný a veliký, procházel celou vsí, došel až do osady Kravařova a pak zpět k pomníku padlých, kde měl slavnostní proslov a zhodnocení vykonané práce za 20. let předseda MNV soudr. Kubesa Oldřich.
V jarních měsících byly veliké deště a tání, takže všechny řeky byly rozvodněné a vylévaly se ze svých koryt a zaplavovaly okolní louky. Tak na Slovensku, v Komárenském okrese u obce Iža, rozvodněný Dunaj protrhl ochranné hráze a zatopil mnoho obcí, které ležely

Str. 215

v této nížině. Občané tak tak, že zachránili jen své životy, o všechno přišli, mnoho domů povodeň zbořila, vojáci zachraňovali lidi a hlavně děti; byla to pro postižené hráza. Děti byly rozmístěny do škol v jiných obcích a vyhlášená byla celonárodní pomoc. I u nás byla provedena sbírka, která vynesla 3.494,- Kčs a tato částka byla odeslána na fond pro postižené.
Výstavba obce:
Mostů: 0
Silnice: V obci byly vystavěny a zpevněny vozovky v úseku od čís. 123 - 181, dále opravena cesta "Štěpnice" a ke hřbitovu, v Kravařově, na Vrchovině.
Železniční trati: 0
Vodních staveb: přes katastr obce pod "Strážnici" položena II. větev hlavního vodovod. potrubí o o 1 m z Kružberku do Ostravy.
Bytových jednotek: Halška Vl., Lenc Jos., Kolovrat Jan, Slanina Milan a gener. opravy v čís. 19.
Elektrizace - telefon: vše při starém
Regulace a kanalizace: 0. Kanalizace naproti čís. 114 - 123 není dokončena.
Meliorace: Celkem bylo melior. 83 ha jižní části katastru obce v místech pod Břežím, svod k potůčku k Hošťatě;

Str. 216

pokračování meliorace v Kravařově u tratě. Obec má 7 studní a 4 soukr.
Budování zel. pásu v obci: 0
Rozhlasové zařízení v obci: Už je generálně opraveno!
Radia a televisory v obci: Skoro v každém domě.
Komunikační poměry: V obci je dobré a stálé autobusové spojení s městem Opavou, Ostravou i okolními obcemi.
Telefon v obci je v budově MNV přístupný všem občanům.
Veškeré spojení je z Komárova a Štítiny.
Pošta pro naši obec je Štítina, listonoška Lexová Jul. nám denně pravidelně donáší poštu.

Poměry hospodářské
V obci je od roku 1956 založeno JZD a má 122 členů. Všichni rolníci hospodaří společně a společná práce se jim celkem daří. Do družstva nevstoupili jen asi 3 občané, drobní zemědělci do 2 ha, kteří mají svá pole jaksi stranou a hospodaří soukromě postaru. Z družstva vystoupil Šedinka Jos. s 8 ha.
Typ družstva: III.
Výše pracovní jednotky i s naturáliemi = 15.03 Kčs
JZD hospodaří celkem na 414.30 ha půdy
Záhumenkáři obhospodařují 30.48 -"- -"-
Celkem JZD hospodaří na 444.78 ha půdy

Str. 217

Všichni soukromníci hospodaří na 38.05 ha půdy.
Obec má celkem 482.83 ha zemědělské půdy.
Během letošního roku nedošlo v JZD ke změnám vedoucích funkcionářů; družstvo bylo ještě posíleno o mechanizátora. Všichni jsou místní občané. Během hospodářského roku 65 bylo JZD postiženo vlivem nepříznivého počasí v jarních měsících, což mělo za následek nedodržení agrotechnických lhůt a to se také odrazilo na výnosech okopanin. Pracovní morálka družstevníků se podstatně zlepšila oproti předchozím letům, avšak ještě dochází ze stran ojedinělých družstevníků ke slabé zodpovědnosti ke společné práci.
Organizace práce mezi vedením JZD a orgány MNV a výborem vesnické organizace KSČ nebyla na té výši jako v minulosti. Vedení JZD přehlíželo snahu pomoci ze strany MNV a v. o. KSČ, což bylo dokazováno neúčastí na společných schůzích představenstva JZD, dále nerespektováním uložených opatření atd.
Družstvo má celkem: 1 kancelářskou novou budovu,
2 budovy kravínů pro ks dojnic,
2 budovy u kravínů pro uskladnění suché píce a též i zelené
1 porodnu prasnic

Str. 218

Dále v čísle 11 a 12 ze stodol zřízené 2 vepříny, v čís. 51 - 2 kuříny s volným výběhem.
Na všechny zemědělské i jiné práce má JZD strojní park o 80 kusech strojů + 2 ks 5ti tonážní auta sklápěcí
+ 5 párů koní + 6 hříbat
+ 3 ks koňské vlečky.
Na všech těchto strojích drobnější opravy si JZD ve zdejší kovárně v čís. 66 provádí samo. Větší, tj. generální opravy, provádí STS v Jaktaři nebo i jinde.
Všechny polní práce si samo provádí svými stroji!
Ve špičkových pracích vypomáhaly brigády.
Patronát nad naším JZD mají: Státní obchod "Pramen" Opava a Krajská opravna zemědělských strojů v Zalhanci u Opavy.
Úroda obilí a ovoce i lesních plodin: následkem mokrého roku byla slabá.

Jak plnili dodávky jednotlivě hospodařící zemědělci od 0.30 ha do 0.50 ha.
Mléko: Předpis 700 lt Dodáno 609 lt = - 91 lt
Vejce: -"- 2738 ks -"- 2885 ks = + 174 ks
Bezzemci do 0.30 ha závazky: vejce 1612 ks, dodáno 4247 ks
mléko 0 lt, -"- 702 lt

Str. 219

Plnění dodávkových úkolů jednotl. hosp. zem. od 0.50 ha a výše

Mléko: Předpis 7600 lt Dodáno 7803 lt = + 203 lt
Vejce: -"- 5700 ks -"- 5336 ks = - 364 ks
Maso: -"- 1800 kg -"- 2600 kg = + 800 kg
Brambory: -"- 33 q -"- 15.80 g = - 17.20 q
Řepa cukrovka: -"- 120 q -"- 84 q = - 36 q
Obiloviny: -"- 3000 kg -"- 1002 kg = -1998 kg

Záhumenkáři:
mléko: předpis 25.038 lt, dodáno 26.432 lt = + 1394 lt
vejce: -"- 44.390 ks, -"- 49.563 ks = + 5173 ks
maso: -"- --- -"- 1.800 kg = + 1800 kg
Nesplněné rostlinné produkty u JHR jsou u Fr. Šedinky, který letos začal samostatně hospodařiti. Nebyly docílené patřičné výnosy pro zamoření pozemku, hlavně v jarních měsících.
Včelařství:
V Suchých Lazcích je 12
V Kravařově 7
držitelů včel s asi 80 včelstvy.
V důsledku nepříznivého roku (mokro) byla snůška medu letos menší. Také dodávky medu státu byly menší. Cena medu zůstává stejná, jako v min. roce (30,- Kčs/1 kg).

Boj proti polním i lesním škůdcům:
Chemické postřiky bramborových kultur Dinocitem a

Str. 220

Gamazitem byly provedeny.
Naše stromoví v celé naší obci čítá 5200 ovocných strom různého druhu.
Lesní stromoví v našem kraji zůstává jako dříve a nemění se.

Trhy nár. podniků v obci:
Do naší obce dojíždí 4 až 6krát pojízdná prodejna partiového zboží. Je poměrně hodně občany používána.
Ceny životních potřeb:
Nebylo žádných větších změn (viz dříve). Všeho je dostatek a nemůže to býti zdražováno. Porovnáním cen s minulými léty je zřejmo, že vše zůstává jak bylo.
Porovnání životní úrovně dříve a dnes:
Životní úroveň rok od roku stoupá. Najdou se však lidé, kteří již vlastní vše až na auto, ale tito už nejeví tak veliký zájem o společné dílo budování socialismu.
Zvyšování produktivity práce:
Všechna polní práce na družstevních lánech je prováděna pomocí strojů. Stroje jsou stále lepší, takže polní práce jsou dobře a včas obdělány, což je vidět i na výnosech a též i odměnách družstevníkům.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky