Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 5

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 5.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 41

Z uvedené tabulky vysvítá, že náklady na opravy strojů rok od roku vzrůstají, se stroji není správně zacházeno, aby též malé poruchy byly ihned odstraňovány a nebyly příčinou velikých poruch (schází zde mechanisátor, který by odpovídal za pořádek stroj. parku).
Vyhodnocení práce dílen:
Naše družstvo má k disposici jen malou, dřívější kovářskou dílnu, která zdaleka nevyhovuje dnešním podmínkám a rozšířenému strojnímu parku a může jen malé poruchy odstranit, jinak všechno opravuje ve STS - Kylešovicích, což má značný vliv na překročení nákladů. Zařízení opravářské dílny, která by prováděla střední i velké opravy je cílem našeho družstva. Sezonní opravy provádí s. Pchálek J. (60tiletý) za pomocí dvou brigádníků, kteří jsou zaměstnáni jinak v továrně a dvou učňů - mechanisátorů. Premiemi a PJ (prac. jednotk.) byla odměněna mechanisovaná četa (4 traktoristi), která provedla jarní setí za necelých 5 dnů. Ostatní traktoristé a opraváři byli odměňováni PJ a premiemi při zkracování termínů. Vedle mechanisátora potřebuje nutně družstvo natrvalo mechanisační četu, které by byl nápomocen mechanisátor JZD a technický poradce STS.
Rozbor živočišné výroby:
Splnění plánovaných stavů zvířat:
Průměrný roční stav dle plánu: Skutečnost k 31. 12. 63
Skot 427 364
Krávy 156 164

Str. 42

Průměrný roční stav dle plánu: Skutečnost k 31. 12. 63
Vepři 332 241
Prasnice 47 37
Slepice 1500 1230
Stav skotu: není plněn, ježto se plánovalo vylíhnutí 184 ks telat, ve skutečnosti se vylíhlo pouze 155 ks. Namísto 41 ks jalovic, otelilo se pouze 39. Ostatní přebíhaly tím není splněn zástav hovězího skotu.
U vepřového dobytka je stav snížen tím, že družstvo v plánu za rok 1963 počítá s chovem skotu a se sníženou dodávkou vepřového masa. Z téhož důvodu byl snížen plán prasnic na rok 1963 na 35 kusů.
Slepic schází 270 ks do plánu. Na tento výpadek má družstvo 300 ks kuřat, která v měsíci únoru převede do základního stáda.
Zhodnocení užitkovosti zvířat a plnění plánovaných objemů výroby:
výrobek: plán: skutečnost: %
mléko: 291.471 lt 285.482 lt 97,94 na 1 krávu 1847,14 lt
vejce: 140.000 ks 149.106 ks 106,42 -"- 1 slepici 108,51 ks
maso vepřové: 45.300 kg 18.517 kg 40,87 denní přír. 0,19 kg/1kus
maso hovězí: 40.086 kg 33.118 kg 82,61 -"- -"- 0,437 -"- -"-
Mléko: Výpadek ve výrobě mléka je zdůvodněn tím, že v letní

Str. 43

době, kdy nebylo dost jetele, krmilo družstvo trávou z luk, která pak ovlivnila hlavní plnění v měsících, kdy dle laktace měla býti dojivost nejvyšší. To bylo zapříčiněno zaoráním jetelů (uvedeno bylo již v RV).
Vejce: Plán snůšky na slepici byl 120 ks, což jak uvedeno, nebylo splněno, ježto družstvo mělo do stáda slepic v I. čtvrtletí 62 započteny podzimní kuřice, které začaly nést v měsíci březnu. Ze zdravotních důvodů (zamoření TBC) bylo nutno brakovat přes 400 nosnic.
Vepřové maso: Naše družstvo se již 4. rok potýká s nedostatek výroby vepř. masa a rok 1962 je stav nejhorší, přes veškeré zásahy a úpravy. Bylo žádáno o pomoc radu ONV a dle prověrky, kterou provedli zaměstnanci ONV, bylo navrženo, aby jako poslední opatření bylo provedeno zateplení a to prostřednictvím zabudování kamen, od nichž bude teplý vzduch vháněn ventilátory do prostoru vepřína. Okresní zootechnik s. Marek přislíbil, že toto zateplení provede OSP v době od 4. 2. 63. JZD samo předtím provádělo různé vnitřní úpravy - zateplení zabudováním dřevěných pražců, zhotovení ventilátoru ve stropě aj. jako výměnu krmítek, nahražených smaltovanými koryty. Doufá, že toto poslední opatření, navržené ONV, vyřeší špatné výsledky na tomto úseku výroby. V opačném případě by přistoupilo JZD k výchově vepřů jinde, než v adaptovaném vepříně. Nejlevnější a nejrychlejší způsob je postavení

Str. 44

z letních kruhových bud (od dubna do září), splnit dodávku vepřového masa v tomto období. Je nutno však i zde zřídit menší předvýkrm řádným topením - pro odchov selat - v zimních měsících, které by byly dokrmeny v těchto boudách. Dále je nutno postavit menší porodnu prasnic aneb provést alespoň řádné zateplení, jak je navrhováno ve vepříně i pro stávající porodnu.
Hovězí maso: Výroba v hovězím mase stejně jako výroba mléka byla v II. pol. roku ovlivněna nedostatkem zeleného krmiva (jetele a směsky). Krmení bylo pouze trávou z luk. U telat zamořených chřipkou nutno hledati vinu ve stáji, kterou nutno likvidovat a zřídit novou s výběhem. Nejlevnější výroba jeví se u jalovic, pasoucích se v Podvihovském mlýnku, kde je mladý dobytek v dobré kondici a možno počítat, že bude dobrým doplňkem základního stáda.
Plnění nákupních úkolů:
výrobek: plán: skutečnost: %
mléko 245.000 lt 233.533 lt 95,31
vejce 140.000 ks 148.188 ks 105,84
maso vepř. 40.400 kg 28.981 kg 71,73
maso hovězí 38.600 kg 43.203 kg
3.259 kg chov. krávy 120,63

Str. 45

Neplnění výkupních úkolů vyplývá z neplnění výroby.
Plnění předpokladů pro rozvoj živočišné výroby:
Pro nedostatek výroby krmiv jak objemových, tj. kukuřice na siláž, okopanin, jadrného krmiva, je povinno naše družstvo přesně dodržovat krmné dávky, které byly rozepsány na základě skutečných zásob a to hlavně tak, aby stav dobytka přezimoval a v případě příznivého hospod. výsledku v příštím roce na úseku živočišné výroby se stav podstatně zlepšil.
Ošetřování zvířat a ustájení skotu je následující: družstvo má pro ustájení hovězího dobytka vystavěné dva kravíny a to jeden na 96 ks a druhý čtyřřádový na 174 kusy, které jsou obsazeny dojnicemi a mladými jalovicemi. Ustájení i ošetřování těchto je dobré. Mimoto má družstvo 2 stáje v Kravařově pro výkrm býků (80 kusů). Má též 1 stáj, kde je ustájen zbytek krav TBC a mladí býčci. Tato stáj bude odprodejem (3 ks) na jatky zlikvidována. Mimo to má družstvo stáj jako odchovnu telat, která po zamoření chřipkou je nevyhovující a odchov telat je u s. Stuchlíka. Počítá se se zřízením nové stáje pro odchov telat u s. Hanáka Rud. (25 ks). V těchto všech uvedených stájích je dobytek krmen a čištěn dle pokynů zootechnika.
Organisace práce, odměňování, premiování, soc. soutěž:
Na tomto úseku je práce organisována tak, že provoz běží na jednu směnu, o odměňování bylo na základě dosažených

Str. 46

výsledků (100 lt mléka - 2,5 PJ, za 100 vajec - 0,65 PJ, u hovězího a vepřového masa dle přírůstku).
V roce 1962 byly premie vypláceny za nadvýrobu mléka dle premiového řádu. Na úseku soc. soutěže byl v našem družstvu získán kolektivem ošetřovatelek dojnic titul "brigáda soc. práce", který se v podzimních měsících jako kolektiv z různých důvodů rozešel. Delší onemocnění některých členek kolektivu a pak také snížení skutečné pracovní jednotky z plánovaných 15.- na 9.- Kčs za měsíc listopad a prosinec, je příčinou nynějšího neúplného kolektivu. Byly sice jednotlivé závazky ošetřovatelek, pro nepříznivý hospodářský rok nebylo docíleno plán. hosp. výsledků mimo výroby vajec.
Vývoj výsledných ukazatelů v číselné řadě:
Výrobek 1959 1960 1961 1962
mléko 224.827 lt 250.541 lt 254.256 lt 285.482 lt
vejce 76.506 ks 92.669 ks 129.031 ks 149.000 ks
maso vepř. 27.428 kg 36.794 kg 32.800 kg 18.517 kg
maso hovězí 31.544 kg 42.019 kg 48.600 kg 33.118 kg
intensita ŽV na 1 ha z. p. 3.266.77 Kčs 3.310.57 Kčs 2.954.88 Kčs 2.807 Kčs
produktivita práce 33.610.40 -"- 40.538.- -"- 35.458.56 -"- 33.692.30 -"-
Nápravná opatření:
Na úseku mléka nutno zajistit potřebné množství objem-

Str. 47

ného krmiva a dodržování plynulého zeleného krmení. Pro zvýšení dojivosti - urychlení dojícího zařízení v novém kravíně, zavedení teplé vody (řešení okresem).
Vejce: Nutno pro zimu zajistit siláž kapusty, kukuřičných palic a mladého jetele, krmnou mrkev a řepu.
Vepřové maso: viz neplnění výroby - zateplení porodny prasnic.
Hovězí maso: Nová stáj pro odchov telat (31. 3. 63).
Plnění úkolů v investiční výstavbě:
Na úseku investiční výstavby byla dokončena stavba čtyřřadého kravína včetně dvou stodol pro objemné krmivo. Dále byla v rámci plánu postavena mostní váha a místnosti pro hlídače, vážného a kanceláře JZD. Tato stavba nemohla býti do konce roku pro silnou zimu dokončena a je ve skluzu na rok 1963. jako další úkol jsou nedokončené cesty kolem obou kravínů a řádná krmná chodba kolem 2 kruhových bud ve středisku u nového kravína. Po jednoroční zkušenosti u stodol u kravína je nutno v letošním roce provést vyzdění bočních stěn, aby tak bylo zamezeno vnikání deště a sněhu a zabráněno tak znehodnocování krmiva. Dále je nutno provést zastřešení prostoru se šikmými pásy při denní vyvážce chlévské mrvy od oběžného škrabáku.
Rozbor pomocné a přidružené výroby:
Na úseku přidružené výroby mělo naše družstvo k disposici 3 dílny, které mají být v roce 63 sloučeny ve 2 a to dílnu kolářskou

Str. 48

a stolařskou u objektu Luska Josef. V těchto dílnách družstvo provádí převážně opravy pro vlastní potřebu a pro některé sousední JZD neb jiný soc. sektor (lesní správa, inseminační stanice).

Rozbor ekonomiky JZD:
Výslední ukazatelé v časové řadě:
1959 1960 1961 1962
Celková dr. prod. na 1 ha z. p. 6.734,38 7.136.20 8.974.64 6.254.-
Hrubá zem. prod. na 1 ha z. p. 6.290,10 5.752.67 8.625.39 5.344.-
Tržní prod. na 1 ha zem. p. 4.246,93 3.737.24 4.055.65 4.026.-
Produktivita práce na 1 prac CP 19.877,40 24.154.50 33.599.57 26.369.36
HZP 18.566,30 19.471.60 32.293.48 22.531.53
Z výše uvedené tabulky jest patrno, že družstvo v roce 1962 má nejnižší celkovou družstevní produkci na 1 ha z. p., hrubou zem. produkci a tržní produkci na 1 ha z. p. za poslední 4 roky svého trvání.
Rozbor naturálního rozdělení produkce:
Naturální rozdělení produkce v roce 1962 vypadá následovně:
druh: celková sklizeň: dodávka státu: fond osiv: fond krmiv: natur. odměny:
pšenice: 1.604,72 638,64 178.- 333,23 454,85
žito: 1.053,73 598,40 120,20 275,43 59,70
ječmen: 1.022,22 381,12 80,- 489,40 71,70
oves: 476,35 - 100,- 319,35 57,-
hrách: 28,85 27,- 1,85 - -

Str. 49

cukrovka: 3,025,26 3,025,26 - - -
brambory: 2,168,90 353,53 993,30 191,17 530,90
Rozbor tvorby a rozdělení družstevních důchodů:
Celkový hrubý důchod družstva za rok 1962 činí Kčs 850.000.-
Čistý důchod družstva činí celkem za r. 1962 -"- 314.000.-
Čistý důchod na 1 ha zeměď. půdy činí -"- -"- 670,94
Rozbor účetní závěrky:
Plnění plánu příjmů: plán: plnění: výpadek:
Příjmy: 2,475.645.- 2,117.514,97 358.130,43
Tento výpadek v plnění příjmu byl zaviněn nesplněním tržeb z rostlinné výroby, která v tržbách nesplnila částku Kčs 98.882,48. Neplnění této částky bylo zaviněno slabými výnosy cukrové řepy a brambor, jak již bylo předešle uvedeno.
Dále nebyly splněny: tržba za zvířata částkou Kčs 231.872,06, což vyplynulo z neplnění výroby jak vepř. tak hovězího masa.
Přidružená výroba zůstala dlužna plánu Kčs 8.668,86, zatím co tržby z realisace, ostatních služeb a prací byly překročeny o Kčs 38.130.46.
Rozbor nákladů:
I když proti plánu nákladů v roce 62 ve výši Kčs 1,243.438 družstvo vyčerpalo pouze Kčs 1,231.301.10, což představuje úsporu na nákladech ve výši Kčs 12.136.90, nemůžeme

Str. 50

býti s náklady na výrobu spokojení. Odměny dobrovolným brigádníkům vyplacené jsou proti plánu o Kčs 10.000.- vyšší a to zcela zbytečně, protože družstvo má 133 členů a při větším zájmu o práci by tato položka mohla býti převedena do rozdělení mezi členy družstva. Dále spotřeba pohonných hmot a náklady na opravy strojů jsou stále, a to rok co rok, překračovány, což svědčí o tom, že údržbě strojů není věnována patřičná péče a není s nimi zacházeno tak, jak to tyto stroje vyžadují. Náklady, se kterými nebylo v plánu počítáno, a to úbytek na zvířatech v částce Kčs 279.233,95, který vznikl z důvodů, které byly již výše vysvětleny, avšak finanční výsledek celého roku postavil na hlavu. S úbytkem zvířat od pololetí se počítalo, ale v posledním čtvrtletí místo plánovaných přírůstků se objevily úbytky a to jak u hovězího, tak i vepřového dobytka. Dotace fondům byly přidělovány dle plánu a to NF
na odpisy … Kčs 234.399,50
na rozšíř. reprodukci -"- 77.394,-
fondům spotřeba: -"- 34.035,94 na premie
-"- 97.132,15 sociálnímu fondu
-"- 21.955,10 kulturnímu -"-
Na prac. jednotky bylo přiděleno včetně přeplatků Kčs 477.045,49.
Hodnocení řídící práce družstevních orgánů a funkcionářů JZD:
ČA) lenské schůze JZD: se konaly pravidelně jednou měsíčB) ně,sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky