Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 9

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 9.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 81

12. Osvětovou Besedu při MNV vede s. Žůrek Rud. ml. z čís. 122

Činnost masových organisací se rok od roku málo mění a zůstává přibližně stejná. Je to: schůzování, různé poučné přednášky, oslavy u různých příležitostí, štafety a cvičení, též brigádnická pomoc místnímu JZD při špičkových pracích i při zvelebování obce v akcích "Z" a též samozřejmě tančení zábavy a plesy. Nutno ale vyzvednouti činnost sdružení rodičů a přátel školy, kteří obětavě pomáhali po ukončených pracích v místní škole, též výbor žen při MNV a Čsl. červ. kříže. Zaslouží plné naše uznání za obětavou a nezištnou práci.
Místní Osvětová Beseda, hlavně Lidová knihovna, za vedení s. Al. Havrlanta vede si velmi čile, řady hlavně mladých čtenářů vzrůstají a knihovníku bylo vysloveno uznání za dobrou a obětavou práci. Také činnost svazu zahrádkářů a ovocnářů je pro občany, majitele zahrad, velmi užitečná, jak poučnými přednáškami, tak i obstaráním postřiku ovocn. Stromoví a umělých hnojiv.

Správa obce:
Celostátní volby do národního shromáždění, krajských, okresních a místních národních výborů letos nebyly. U nás v obci zůstává vše při starém. Předseda MNV soudr. Klemiš Jindř. (45 let) z čís. 49 byl letos na ONV zapsán do knihy cti za vzorné vedení obce a vysloveno mu Čestné uznání.

Str. 82

Naše obec má celkem 19 poslanců, z toho osadu Kravařov zastupuje 5 poslanců.

Rada MNV čítá 9 členů. Je ustaveno celkem 7 komisí s celkovým počtem 38 členů, z toho 19 poslanců MNV a 18 aktivistů. Komise pracují podle schválené pravomoci. Tajemníkem obce je s. Kubesa Oldřich z č. 128.

Činnost MNV a jeho důležitější usnesení:
Činnost MNV je všestranná, zaměřená pak hl. na opatření a úkoly vyplývající z usnesení XII. Sjezdu, rozpracované na místní podmínky JZD a MNV v Suchých Lazcích. Ke splnění hl. úkolů vyrovnání zemědělství na úroveň průmyslu do roku 1970, musí býti splněno:

V rostlinné výrobě:
251 q pšenice + 10q
600 q žita
480 q slad. ječmene
135 q ovsa
260 q řepky
19 q máku
13 q ost. olejnin
1880 q brambor
125 q sena
50 q slámy
6510 q cukrovky
Živočišné výrobě:
800 q masa mimo drůbež
500 q skotu (hovězí)
35 q telat
245 q prasat
50 ks selat
20 q drůbeže
270.000 lt mléka
190.000 ks vajec

Str. 83

Pro zajištění stát. plánů nákupu zajišť. krmné základny už do nové sklizně, osevní plochy:

pšenice 68 ha
žito 40 ha
ječmen 40 ha
ostatní zrniny 31 ha
luštěniny 6 ha
cukrovka tech. 21 ha
krmná cukr. 5 ha
řepka 13 ha
mák 3 ha
ost. olejn. 2 ha
zelenina 1 ha
bramb. 40 ha
kukuř. na siláž 33 ha

Navíc osetá plocha vnesené půdy od záhumenkářů (společný záhumenek).
Komplexní rozbor: 7. 2. 63
Úkoly rozpracovány do 20. 2. 63
O plnění výrobních a výkupních úkolů, dále kontrolu dle měsíčních rozborů JZD a přehledů výrobních, záznamů zodpověden je předs. MNV.
V druhé části činnosti MNV bylo jednáno o zlepšení práce v JZD, MNV, ČSM a v ostatních složkách NF, jehož soudruzi mají za úkol politicky a ideologicky přesvědčovat, prosazovat usnesení strany a sjednocovat názory komunistů při uplatňování stranického vlivu, zlepšit stav v JZD, vytvořit plán práce (při stranickém výboru je zřízena 2 čl. kontrolní komise, která jednou za měsíc na společné schůzi rady MNV, JZD a VO KSČ podá zprávu o hospodaření aj. na úseku školství, kult. a tělovýchovy).
Jak dalece byl plněn tento úkol, rozpracovaný na jednotlivé komise, je možno sledovat z komplexního rozboru JZD. Možno však říci, že MNV se zhostil tohoto úkolu v r. 1963 velmi dobře.
Vedle této spolupráce s JZD vytvořil si MNV harmonogram prací při dokončení úprav ve škole, práce kanalisační, úpravu cest apod.

Str. 84

Příjem obce:
Rozpočet za rok 1963 činil 120.500 Kčs.


1. Daň z příjmu obyvat.
2. -"- zemědělská
3. -"- domovní
4. Správní poplatky
5. Vodní hospod.
6. Doprava
7. Školství a ost. příjmy
8. Hřbitovní poplatky
9. Finanční reserva
10. Převody z finanční res. na DIV
11. Peněžní prostř. přijaté z jiného rozpočtu
Rozpočet:
600.-
89.000.-
32.500.-
3.000.-
700.-
500.-
-
300.-
Plnění:
535.90-
77.444.40 -
32.534.40
4.220.--
696.--
473.--
80.--
4.439.--
2.622.94
2.480.40
17.300.--
Rozdíl:
64.10
11.555.60
+34.40
+1.220.--
-4.--
-27.--
+80.--
+4.139.--

Odůvodnění k některým položkám:
Daň zemědělská celk. nebyla splněna a to jak u JZD, tak i u JHR z důvodu: U JHR = jed. hosp. rolníků došlo během roku k odůvodněnému odpisu daně zeměď. (3.291.- Kčs) a to vstupem Mar. Kociánové do JZD a s. Papežové Lucie na zákl. prokurátorova šetření. U JZD došlo ke snížení daně (sazba pův. 8.3% snížená na 7.8%), dále o 20.000 Kčs na zákl. rozhodnutí ONV. Po uvedených změnách byla provedena rozpočtová úprava. V měsíci listopadu došlo k dalšímu odpisu 22.550 Kčs na zákl. přepočtu z důvodu nižších tržeb JZD.

Str. 85

Výdaje obce:
Rozpočet za rok 1963 činil 120.500 Kčs


1. Akce "Z"
2. Místní komunikace
3. Mateřská škola
4. Z toho G. O.
5. ZDŠ
6. Školní pomůcky
7. Požární ochrana
8. Poslanci MNV
9. Vnitřní správa
10. Veřejné osvětlení
11. Sociální péče
12. Odvod do vyššího rozpočtu
Rozpočet:
2.480.40
4.000.--
57.400.--
53.000.--
9.600.--
3.000.--
3.000.--
28.000.--
24.500.--
2.000.--
-
-
Plnění:
2.480.40
3.357.19
33.511.08
29.319,--
8.907.26
2.840.--
2.260.--
27.980.90
24.517.60
1.740.92
6.000.--
7.200.--

Ve výše uvedených kapitolách je rozpočet již upravený na základě změn, které byly finanční komisí schváleny i radou MNV.
Změny byly provedeny v těchto kapit. Z kapit. školství - ZDŠ přesunuto 600 Kčs na mateřskou školu. Z kap. veřejné osvětlení převod na kap. vnitřní správa částkou 1.000 Kčs; čerpání provedeno bylo v rámci rozpočtu.
Původní rozpočet na gen. opravu v mateřské škole byl 42.000 Kčs. Z důvodů nepředvídaných výdajů byl rozpočet zvýšen o 11.000 Kčs na 53.000 Kčs. Z toho bylo do konce roku 63 zaplaceno 29.319.- Kčs a převisem do 15. ledna zaplaceno dalších 15.245.- Kčs. Jelikož akce G. O. (gen. oprava) nebyla ukončena podle smlouvy o staveb. pracích do konce roku

Str. 86

a v této se bude pokračovat ještě v měs. lednu 1964, rozpočtována částka na dokončení byla převedena ONV do rozpočtu pro rok 64.

Činnost jednotl. stálých komisí MNV:
1. Komise zemědělská:
Čítá celkem 8 členů (4 poslanci MNV). Během roku nedošlo ke změně složení komise. Komise se řídila podle náplně činností pro zeměď. komise, usneseními rady MNV a vyšších orgánů. Práce mezi radou MNV a zeměď. komisí byla velmi úzká. Jednou měsíčně byly svolávány schůze rady, výboru VO KSČ a vedení JZD.
Předsedou je s. Kubesa Oldř. Komise vedla pravid. přehled dodávk. úkolů u JZD, u jednotl. hospod. rolníků, záhumenkářů a drobných držitelů. Spolu s radou se dále zabývala náborem mladých sil pro JZD. I když toto prováděno spolu s vedením družstva, nepodařilo se plánu dosáhnout, ježto peněžní záležitosti družstevníků jsou nízké oproti platům v průmyslu. Taktéž byly společně vypracovány premiové řády a odměňování v živočišné výrobě a to u ošetřovatelek dojnic.

2. Komise stavební: (Komise pro výstavbu obce)
Je 10 členná, předsedou je Jelonek Lumír. Scházela se jednou měsíčně s rozličnou účastí (90%). Komise se zabývala povolováním různých stavebních akcí, rekonstrukcí, přístavbami a nástavbami rod. domků, též zbytkem demolic, které byly vy-

Str. 87

dány v r. 1960 a dodnes neprovedeny, rozšiřováním cesty a zřizováním chodníků (ochozů) přes dědinu. Zabývala se též odhadem nemovitostí a rod. domků, též povolováním novostaveb rod. domků, kterých v přítomné době je povolených a nezkolaudovaných 6. Dále se komise zabývala rozhodnutím ONV o zařazení naší obce do IV. kategorie. Na toto bylo podáno odvolání k radě ONV. Komise dále sledovala postup invest. výstavby v JZD a upozorňovala na různé nedostatky.
Na úseku akce "Z" se naši občané zavázali, že odpracují 45.141 hodin a to v akcích veřejně prospěšných i v akcích vlastních. Z tohoto závazku však občané odpracovali 33.830 hodin. Komise sledovala gener. opravu mateřské školy i základní 9leté školy, jak co do quality, taktéž zajišťováním pracovních sil z místních odborníků. Úkoly tyto povětšině plnil předseda spolu s předsedou MNV a tajemníkem obce.

3. Komise finanční:
Čítá 5 členů, z toho 2 aktivisté. Předsedou je Bena Oldř. Komise se scházela dle plánu a řešila různé nedoplatky (i z minulých let). Sledovala a řídila finanční část MNV dle jednotl. kapitol. Taktéž zpracovala a schválila rozpočet pro rok 1964 a tento dále postoupila radě MNV ke schválení.

4. Komise sociální a zdravotní:
Je 9 členná, z toho 5 aktivistů. Předsedou komise je Pospěch K. Jednala o důchodech a jejich kontrole,

Str. 88

v rozdělování jednoráz. výpomoci, tj. o doplňkové péči osobám sociálně slabým a přestárlým. Letos těmto lidem bylo rozděleno v I. a II. pololetí 6.000 Kčs a to na úhradu uhlí a ložního prádla, též i jiné. Pečovatelská služba byla prováděna u 1 osoby v I. pololetí, dále bylo zajištěno přijetí 2 důchodkyň do Domova důchodců v Opavě.
Ve všech prodejnách se spotřebním zbožím, potravin, výseku masa i pohostinství, dále v národní i mateřské škole, též i při JZD byly prováděny kontroly hygieny. Shledané závady byly ihned odstraňovány. Zdravotní poměry v obci byly sledovány spolu s ČSČK, obvodním lékařem a dětskou lékařkou. Zdravotní stav byl sledován v některých rodinách. Případ u Lindovského byl postoupen ONV - komisi pro ochranu mládeže.

5. Komise školská a kulturní:
Složena z 5 členů MNV a 5 aktivistů, předseda Vašek Tomáš ml., scházela se pravidelně a zabývala se těmito akcemi: Na úseku školském pracovala společně se SRPŠ a s učiteli ZDŠ dobře. Projednávala prospěchy žáků na národní škole. Člen komise se zúčastnil zahájení a ukončení šk. roku, pomáhal zajišťovat brigádníky při pracích ve školní budově a kontroloval čerpání rozpočtu. Na úseku kulturním sestavovala komise plán kulturní práce a

Str. 89

schvalovala kulturní akce v obci.
Osvětovou Besedu od 1. 4. t. r. vede s. Žůrek Rud. ml. Osmičlenná rada OB je složena ze zástupců SNF a občanů, majících kladný poměr k této práci. OB převzala též patronát nad míst. skup. hudebníků, dále pracovala na přípravě dožínek, div. hry, řešení rozhlas. kroužku, na názorné agitaci v obci, propag. skřínkách, na zajišťování oslav u různých příležitostí a sledovala práce různých kulturních akcí, dbáno o zvýšení aktivity SČM.

6. Komise místního hospodářství a bytová:
Je 7 členná, předseda Leifert Milan, schází se pravidelně. Program schůzí byl zaměřen k rozvoji služeb občanů. V letošním roce se podařilo rozšířit službu v obci o sběrnu oprav obuvi, ložního prádla, košil, punčoch a elektrospotřebičů. Komise též sleduje cenové předpisy na všech provozovnách v obci. V obci je též zaveden přehled bytů v obci a seznam uchazečů o byt.

Ostražitost a boj proti třídnímu nepříteli:
Linie XII. sjezdu KSČ stanovila upevňovat bojeschopnost a připravenost civilní obrany v našem státě. Aby tento úkol mohl být splněn v naší obci, bylo provedeno školení VOP II. vedené velitelem CO - obce s. Klemišem Jindř. a náčelníkem štábu CO - obce s. Kubesou Oldřichem, v době od 19. 3. do 7. 4. 63 s thematem:

Str. 90

19. 3. Mezinár. politické vztahy a otázky míru a války s rozborem možné války. Tuto přednášku provedl cvičitel Vašek Rud. za účasti 120 občanů v sále OB u s. Lusky.
19. 3. Účast obyvatelstva a výcvik při aktivní obraně státu přednesl Gřešek Mir.
22. 3. Činnost obyvatelstva po vyhlášení situace ohrožení a signálu, CO při evakuaci a odstraňování následků napadení - Gřešek Mir.
22. 3. Činnost obyvat. při budování úkrytu a při provádění jednoduchých ženij. pracích - Trojka Josef.
26. 3. Činnost obyvat. při záchranných a vyprošťovacích pracích - Krejčí Ant. ml.
29. 3. Chování obyvat. v prostoru radioakt. záření, chemick. a biologick. zamoření - Krejčí Ant. ml. + Havlíčková Ludvika.
Zdravotnická svépomoc a vzájemná první pomoc za účasti Dr. Vl. Pindura.
7. 4. Činnost obyvat. při hašení požáru - Halška Fr. ve zbrojnici hasičské.
Účast na těchto přednáškách byla téměř 100%.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky