Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 21

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 21.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 201

nebylo žádné. Pravidelné schůze se konají 2x měsíčně. Letos též bylo vyřizováno povolení ke stavbě šaten a sociálního zařízení na hřišti. Pro tuto stavbu získali asi 30.000 cihel z bouračky bývalého hostince u Červeného Raka v Opavě. Všechen ten materiál mají už svezen na hřiště - staveniště. Žákovské složky cvičily pravidelně, ženy též, mužské složky necvičí. Schází se na hřišti neorganizovaně na volejbal.

4. Sbor požární ochrany:

Str. 202

byly provedeny 2x prohlídky vodních zdrojů.
Členové MJ se zapojili do jarních prací v JZD 9 čl. odprac. 84 hod.
Ve špičkových žňových pracích 39 čl. -"- 328 -"-
V podzimních pracích 8 čl. -"- 84 -"-
V akci Z na zvelebení obce 16 č. -"- 149 -"-
Oprava zbrojnice a vodních zdrojů 33 čl. -"- 162 -"-
"- 79 -"-

V roce 1965 bylo provedeno 62 praktických cvičení, z toho muži 20, dorost 18 a žáci 24.

Str. 203

ČSPO. V měsíci březnu se zúčastnili oslav MDŽ, v dubnu 20. výročí osvobození, v době žní vysílali rozhlasové relace, v listopadu pak měsíce čsl. - sovětského přátelství. Byl vytvořen závazek k odpracování 1700 hodin při výstavbě nové požární zbrojnice (20 let starý požadavek).
Předsedou je Laryš Jindř. Z čís. 118, místopředs. Halška Fr. z čís. 34, místopř. pro prevenci Kubica Vilém z č. 63, organis. referent. Halška Jan (190), ref. pro mas. vých. pr. Sedláček Jan (64), mater. techn. ref. Kašing V. (48), ref. CO Jelonek L. (153), ref. Ml. Břeček Jaromír (152), jednatel Bala B. (52), hospodář Friedel Al. (64), ost. čl. v. Závěšický B. (180), revisoři Pchálek Jan (66), Ondráček Fr. (4).
5. Výbor žen při MNV:
je 12 členný. Předsedkyní: Janoušková Lud. Konal 8 schůzí s o účastní 9 čl. Uspořádaly v pohostinství na Přerovci kurs vaření. Ten absolvovalo 55 občanek, na 2 turnusy. Závazky, které měly na pomoc JZD v době špičkových prací, splnily.
6. ČČK - Místní skupina Čsl. červ. kříže:
Skupina měla celkem 65 členů, z toho 1 mladistvá. Předs. je Havlíčková Em. z čís. 107. V měs. září 64 byli do místní skupiny

Str. 204

převedeni všichni členové závodních skupin ČSČK, kteří pracovali v podnicích. Z našich občanů jich přešlo celkem 40 členů, z toho bylo mladistvých osm. Ke konci roku měla tedy skupina 105 členů. Místní skupina pořádala posvícenskou zábavu, pořádala akci náboru dobrovolných dárců krve, doškolování hlídek CO a praktická cvičení ošetřování a poskytování první pomoci občanům. Účastnili se též brigád v obci v JZD. MS kontrolovala zdroje pitné vody, dodržování hygieny dojení a sociál. zařízení v kravíně JZD. Prováděla též kontrolu Jednoty v obci.

7. Myslivecká společnost:
Zůstává nadále sloučena ze tří obcí: S. Lazce, Komárova a Podvihova, avšak společný název nese Myslivecká společnost Suché Lazce. Předsedou je s. Nejdet Jos. z Komárova. Čítá celkem 24 členů. Stav zvěře je dobrý.
V našem revíru jsou zajíci, koroptve, bažanti, srnčí a část černé divoké (vepři). V tomto roce bylo odstřeleno 115 zajíců, 9 srnčí a 30 bažantů. Odstřel koroptví není dovolen. V odstřelu škodné bylo naše sdružení vyhodnoceno na druhém místě v okrese. Jsou to toulaví psi, kočky, lišky, kuny, lasičky, jestřáb slepičkář, krahujci a káně.

8. SOZ - Československý svaz ovocnářů a zahrádkářů:
Předsedou je Ondráček Frant. Počet členů 63. Bylo konáno

Str. 205

11 schůzí, uspořádáno 8 besed k současným aktualitám v ovocnářství a zahrádkářství (účast 50%). Kromě toho byly tři praktické instruktáže na zahradách. Byly uspořádány 2 zájezdy: na mezinárodní výstavu květin do Olomouce, kde byla též navštívena ovocná zahrada s. Popelky s odborným jeho výkladem, druhý - současně s osadou Kravařov byl zájezd do Velkých Losin. Obou těchto zájezdů se zúčastnilo 55 čl.
Počátkem listopadu byla pořádána v omezeném prostoru MNV výstava ovoce a zeleniny. Bylo vystavováno 206 vzorků ovoce a 26 vzorků zeleniny. Vystavovalo 43 osob (41 čl. org.). Podle hlasů odborníků byla výstava vkusně a zdařile instalována. Pro členy bylo obstaráno umělých hnojiv a výsadb. Materiálu za Kčs 5 300.- (avšak místo 290 objednaných stromků jsme obdrželi 33. Plánovanou výsadbu stromků jsme tudíž nesplnili. Do Jednoty bylo členy dodáno 450 kg ovoce, 25 kg česneku; zájem výkupn. družstva Jednoty nebyl téměř žádný. Naší členové pochopili situaci ve špičkových pracích v JZD a odpracovali závazek 120 hodin. Taktéž ovocný sad Halšky Fr. a obecní zahrada byl dle závazku ošetřeny.

Str. 206

9. Sdružení rodičů a přátel školy:
Předsedou je s. Žídek Lad. Má 70 členů; výbor čítá 11 členů. Členstvo se zavázalo výpomoci brigádnicky při stavbě nového plotu kolem školní budovy, což také svědomitě plní. Sdružení věnovalo 1800 Kčs žákům na výlet.

10. Dohlížecí výbor prodejny Jednota:
Má 5 členů (výbor). Předsedou je s. Jelonek Lud., místopředs. s. Bena Old., pokladníkem s. Vavrečková A., zapisovatelem s. Lexová J. a členem s. Laryš Jindřich. Revisoři jsou Trubka Old. a Kubesová O. Prodejna Jednota má 298 členů. Tržba v Jednotě v r. 1965 činí Kčs 2,174.523.15. Jelonek Ludvík je též členem kontrolní komise u L. S. D. v Hlučíně.

11. OB - Osvětová beseda:
Předsedou Žůrek Rud. ml. Nevykazovala skoro žádnou činnost a to proto, že správce OB Žůrek Rud. žádal o zproštění této funkce. Z toho důvodu OB vyvíjela jen velmi malou činnost. Po vyjasnění různých nedostatků mezi školskou a kulturní komisí a OB s. Žůrek Rud. nadále vykonával funkci ředitele OB.
Aby kultura v obci byla jednotně zabezpečována, byla navržena rada OB a tuto rozšířil o 4 další členy. Kontrola činnosti složek se děla prostřednictvím školské a

Str. 207

kulturní komise při MNV. V tomto roce bylo pořádáno 13 přednášek s prům. účastí 32 zájemců, 10 plesů a zábav, 4 výstavy, oslavy 20. výročí osvobození naší obce, 8 lekcí kurzu vaření, 1 akademie, 2 školní divadla, mikrocirkus, hudební kroužek a hudební škola s 28 žáky.

Volby:
Jen do výboru žen bylo zvoleno 11 členek MNV zvolený v r. 1964 je 27 členný. Předsedou je s. Kubesa Oldř. z čís. 128. Z tohoto počtu je z osady Kravařov 5 čl. Rada MNV čítá 9 členů. Je ustaveno 7 komisí s celkovým počtem 57 členů, z toho 27 poslanců MNV.

1. Komise finanční: předs. Věntus Ant. ml. čítá 5 členů. Schůze měla 1x měsíčně.
2. Komise zemědělská: předs. Hlaváček Milan. Čítá 9 členů. Scházeli se 1x měsíčně.
3. Komise pro výstavbu: předs. Střílka Josef. Je 9 členná. Scházeli se 1x měsíčně.
4. Komise sociální a zdravotní, též obchod: předs. Konečná Lud. Scházela se 1x měsíčně. Čítala 11 členů.
5. Komise místního hospodářství a bytová: předs. Leifert Milan, 7 členná, scházela se 1x měsíčně.

Str. 208

6. Komise kulturní a školská: předs. Halška Vl. Je 7 členná. Scházela se 1x měsíčně.
7. Komise pro ochranu veřejného pořádku: předs. Pavelek Hubert, 7 členná, 1x měsíčně se scházela.

Činnost MNV a jeho důležitější usnesení:
Složení MNV. Po celý rok 65 měl MNV 27 poslanců, z toho 5 z osady Kravařov. Rada MNV čítá 9 členů. Je ustaveno 7 komisí s celkovým počtem 57 členů, z toho 27 poslanců MNV. Všechny komise pracují dle jejich pravomoci a podle předem vypracovaného a schváleného plánu práce. Počet schůzí je dodržována podle zákona v MNV.
Hlavní úkoly, které NV letos zabezpečoval byly akce zvelebení obce a to: vodní nádrž, fasada a částečné oplocení školy, komunikace a další. Celkem si všechny zvelebovací akce vyžádaly finanční částku 144.818 Kčs, které byly přiděleny ONV. Jako další byla pomoc v zabezpečování pracovních sil pro místní JZD v době špičkových prací, plnění dodávek a zajišťování veškerých dalších úkolů, uložených vyššími orgány a také samostatné vybavování běžných záležitostí občanů.

Str. 209

Letos bylo celkem 9 plenárních zasedání. Ta byla konána s nadpolovičním počtem poslanců. Hlavní úkoly, kterými se zasedání zabývala:

1. Projednání činnosti jednotlivých komisí.
2. Schvalování rozpočtu a projednávání hospodářství MNV.
3. Zhodnocení socialistické soutěže NV.
4. Hodnocení připravenosti CO.
5. Socialistická zákonnost, přestupky a provinění.
6. Projednání plnění jednotného plánu kultury.
7. Školení poslanců.
8. Projednávání zemědělských prací atd.

Veřejné občanské schůze byly celkem 3, v osadě Kravařov 1. Zúčastnilo se jich 555 občanů, v osadě Kravařov 47. Aktivita poslanců poklesla oproti roku 1964 a to z důvodu směnnosti a nemoci poslanců.
Závazky občanů obci i JZD:
SČSM si dal závazek, že odpracuje 200 pracovních hodin na pomoc o žních a v podzimních pracích (vybírání brambor). Tento závazek byl splněn.
Akce Z = zvelebení obce:
Svaz si dal též závazek na pomoc při výstavbě vodní nádrže 50 hodin. Také

Str. 210

tento závazek byl splněn.
Příjmy obce: Jaké a z čeho:

Položka – text Rozpočet: Plnění: Rozdíl:
Kčs Kčs Kčs
1. Daň zemědělská 11.500,-- 11.862,70 362,7
2. -"- domovní 32.500,-- 33.829,40 + 1.329,40
3. Správní poplatky 4.000,-- 4.675,-- + 675,--
4. Daň z příjmu 600,-- 861,-- + 261,--
5. Hřbitovní poplatky 500,-- 216,-- - 284,--
6. Doprava 400,-- 376,-- - 24,--
7. Stravné – jídelna 24.900,-- 15.741,60 - 9.158,40
8. Správa NV 600,-- 830,7 230,7
9. Příděl ONV plánovaný 57.000,-- 57.000,-- ---
10. -"-   -"-  neplánovaný 0 112.500,-- + 112.500,--
11. Příjmy určené pro DR 2.725,-- 2.725,-- ---
12. Nahodilé příjmy 0 487,8 487,8
13. Finanční reserva 9.989,22 --- - 9.989,22
Celkem 144.714,22 241,105.20 + 96.390,98

Čerpání z finanční reservy se týká kapitol: školství, místní hospodářství a všeobecné pokladní správy, v celk. částce 1.853,25 Kčs. Finanční reserva byla rozdělena pro posílení kapitol takto:sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky