Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 6

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 6.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 51

program těchto schůzí byl na schůzích představenstva připraven, účast členů se pohybuje kolem 80%, usnesení jest kontrolováno vždy na příští schůzi.

B) Představenstvo JZD mělo pravidelně jednou za 14 dní schůzi, kde se řešily všechny problémy, které se vyskytly od poslední schůze.

C) Revisní komise schůzovala pravidelně jednou měsíčně. Předseda RK podává pravidelně na členských schůzích zprávu o činnosti a na zjištění závady upozorňuje představenstvo písemně.

D) Výrobní porady funkcionářů byly svolávány na soboru dop. Byl zde stanoven plán práce v příštím týdnu, ujasňovány úkoly a koordinována spolupráce. Čas od času svolával výr. porady zootechnik s pracovníky ŽV, neb agronom s traktoristy a ostatními pomocníky.

Zhodnocení plnění patronátní smlouvy:
Družstvo se snažilo patronátní smlouvu splnit, nepodařilo se to však ve všech výrobcích, jak výše uvedeno. Naše družstvo má 2 patronátní závody a sice: Karnolu a Moděvu, obě opavské firmy. "Karnola" se snažila vypomáhat ventilátory na sušení sena, 1 x se zúčastnila schůze JZD. Naproti tomu "Moděva" mimo nucenou brigádnickou výpomoc o dění v družstvu neprojevovala zájem.

Str. 52

Poměry lidopisné:
Narození:
1. Volná Eva čís. 6
2. Stiborová Jana č. 113
3. Šindlařová Anna č. 4
4. Kupková Eliška (Kravařov)
5. Lindovská Anna (Stážnice)
6. Cabel Stanislav (Kravařov)
7. Štajer Petr č. 19
Dohromady se narodilo 7 dětí: z toho 5 děvčat a 2 chlapci.
Sňatky:
1. Leifert Miloslav č. 130
2. Knopp Karel č. 25
3. Slanina Karel č. 31
4. Kupka Antonín č. 32
5. Stibor Antonín č. 113
6. Pospěch Frant. č. 32
7. Sklenička Frant.
8. Slaný Jaromír č. 153
9. Lyzek Čeněk č. 93
Dohromady se oženilo 9 mužů.
Rozvody:
1. Šimečková Anežka č. 28
2. Stibor Antonín č. 113
3. Bala Frant. č. 111
4. Nirka Michal č. 101
Úhrnem byly 4 rozvody.

Str. 53

Úmrtí:
15. 1. 1. Štalmach Ladisl. čís. 173 42 roků - šofér (srdeční mrtvice)
13. 2. 2. Havlíčková Filomena čís. 107 60 roků - v domácn. (-"- -"-)
3. Halška Valentin čís. 112 81 roků - rolník (vnitř. choroba stáří)
4. Leksa Petr čís. 158 79 roků - dělník (-"- -"- -"-)
5. Lysek Otto čís. 202 61 roků - dělník (srdeční mrtvice)
6. Hartman Ant. č. 17 91 roků - důchodce (stáří) - Kravařov
21. 6. 7. Bala Jan č. 52 73 roků - krejčí, čl. JZD (srdeční mrtvice, výron do hlavy)
8. Lysková Marie č. 93 67 roků - v domácn. (srdeční mrtvice)
9. Kašing Bohumil č. 50 66 roků - dělník (-"- -"-)
11. 9. 10. Hranoš Josef č. 120 66 roků - dělník (-"- -"-)
20. 9. 11. Hanák Rudolf č. 58 73 roků - rolník (vnitřní choroba - stáří)
9. 9. 12. Gřešek Josef č. 148 75 roků - zedník (TBC)
26. 8. 13. Trubková Leopold. č. 90 63 roků - v domácn. (rakovina vnitřn.)
8. 12. 14. Křestková Arnošta č. 164 85 roků - důchodkyně (stáří)
12. 15. Plachký Jan č. 136 66 roků - zedník (nervová nemoc - sklerosa)
12. 16. Hartmanová č. 17 v domácn.
Letos zemřelo v obci dohromady 16 lidí, z toho: 5 žen a 11 mužů a to hlavně na chorobu srdce a nervů, 1 muž na tuberkulósu plic, ostatní na rakovinu vnitřností, která se neobyčejně vzmáhá. Jak je vidět ze shora uvedeného sestavení o úmrtí, je průměrný věk zemřelých asi 70 let! Letos zemřel též nejstarší občan naší obce a to přesně na den v 91 letech!
Úrazy v obci:
Těžších úrazů (smrtelných) v obci nebylo. Vážněji se je jeden případ: Denerová Anna 38letá, dojička v kravíně JZD - utržen palec pravé ruky při dojení krav.

Str. 54

Nejstarší občané:
1. Strakošová Aloisie nar. 22. 9. 1873 = 89letá
2. Novák Josef nar. 10. 2. 1876 = 88letý
3. Dener Tomáš nar. 21. 12. 1877 = 85letý
Počet obyvatel V S. Lazcích je celkem 841 občanů: z toho dětí do 15 let: 125 chlapců, 111 děvčat, 326 žen, 279 mužů
V osadě Kravařov je celkem 248 občanů: z toho dětí do 15 let: 24 chlapců, 35 děvčat, 95 žen, 94 mužů
Dohromady 1089 občanů: z toho 149 chlapců, 146 děvčat. 421 žen a 373 mužů.
Poměry kulturní v obci:
V obci je základní devítiletá škola. Je trojtřídní s pěti postupnými ročníky. Školní budova je jednoposchoďová. V přízemí je 1. třída - vpravo, vlevo pak byt s. řídícího Žůrka Arnošta, v I. patře 2 třídy a kabinet - vlevo, vpravo šatna.
Každá třída má svou učebnu. I. tř. vyučoval do 17. 9. 1962 ředitel s. R. Kryl a od 18. 9. byl na školu

Str. 55

přidělen ředitel šk. Alois Karlík. 2. tř. vyučovala s. L. Nováková, 3. tř. s. Zd. Matulová. Do 1. 9. byl ředitelem školy A. Žůrek, který společně se s. Z. Žůrkovou byli přeloženi do Slavkova na ZDŠ. Jeho nástupce s. R. Kryl vykonával tuto funkci jen od 1. 9. do 17. 9. a ze zdravotních důvodů byl přeložen na ZDŠ v Opavě - Kateřinkách, odkud k nám přišel dnešní ředitel školy s. Alois Kadlík. Narodil se 31. 12. 1903 v Černinách u Kutné Hory v Č., kde absolvoval učit. ústav. Vyučoval na Těšínsku, Přerově, v Křenovicích u Kojetína, na Hlučínsku (Bohuslavice), pak ve Vršíně u Hl., naposled v Kateřinkách u Opavy. Vyučování v tomto šk. roce bylo nepravidelné, jednak nemocemi učitelů, ale též žactva. V říjnu se vyskytlo u žáků epidemické onemocnění planými neštovicemi, v únoru a březnu 63 onemocn. chřipkou. Pololetní prázdniny v důsl. kruté zimy a pro nedostatek otopu trvaly od 20. 1. - 9. 2. 63.
Počet žáků: ve šk. roce 1962 - 63:
V I. tř., 1. post. ročník bylo celkem 18 žáků, 8 chlapců, 10 děvčat
II. tř., 2. -"- -"- -"- -"- 24 -"- 10 -"- 14 -"-
3. -"- -"- -"- -"- 8 -"- 4 -"- 4 -"-
III. tř., 4. -"- -"- -"- -"- 15 -"- 9 -"- 6 -"-
5. -"- -"- -"- -"- 22 -"- 11 -"- 11 -"-
Celkem 87 žáků, 42 chlapců , 45 děvčat
Ve školním roce 62/63 se začalo vyučovat podle nových osnov a nových učebnic 3. a 4. post. ročn. bylo nutno

Str. 56

doobjednat knihy. Tím byla naruš. řádná práce ve 4. post. ročn.
Mateřská škola:
Ředitelkou zůstává nadále s. Vl. Šabršulová, školnicí A. Halšková, která ze zdravotn. důvodů rozvázala 1. 2. pracovní poměr. Přechodně byla přijata s. Alžb. Belová a od 1. 3. na 3 hod. prac. úvazek s. Amalie Vašková.
Zdravotní stav dětí: dobrý. Byly provedeny 2 systém. prohlídky s. Dr. Irenou Kümpelovou. 2. 10. prohlídka 26 dětí, očkované proti záškrtu. 15. 5. pak system. prohl. 31 dětí a přeočk. proti záškrtu 16 dětí.
Z rozpočtu MNV bylo zakoupeno v ceně 1319 Kčs hraček. Mateřská škola byla 15. 6. na výletě v zoologické zahradě v Ostravě. 24. 6. společně se ZDŠ na školním hřišti pořádala "Dětský den". Děti MŠ předvedly se švihadly různé pohybové hry.
Prázdniny dětí: Vánoční 23. 12. 62 - 2. 1. 63. Ředitelka zastup. Na 11. mateřské šk. v Opavě.
Od 9. 1. - 27. 1. 62 škola opět uzavřena - zastup. ředit. v Melči.
Od 5. 2. - 17. 2. škola pro epidemické šíření chřipky uzavř. Průzkumem o docházce dětí během prázdnin schválilo plenum MNV uzavření MŠ.
Ve šk. roce 1962 - 1963 bylo zde zapsáno 30 dětí (15 ch. a 15 děvčat). Stav ke konci se zvýšil na 32 (17 děvčat).

Str. 57

Zapojení školy do života obce:
Cílem školy je vychovávat všestranně vyspělého občana socialistické společnosti. Je-li tato práce správně řízená, přispívá účinně k socialistické výchově našich dětí a k dosažení dobrého prospěchu žáků a k rozvoji nadání u žáků. Poskytuje dětem široký výběr různých ušlechtilých zaměstnání a zábav podle jejich zájmů, umožňuje jim rozumně užívat volného času, dává široké možnosti pro rozvoj dětské tvořivosti a má veliký význam pro rozvoj společenského a politického obzoru žáků. Práce školy a její zapojení do života obce má svůj hluboký význam. Děti mají zájem o přírodu, rády pozorují zvířata a sledují dění v přírodě. Práce v obci - drobné úpravy před budovou MNV - úpravy školních zahrad - pomáhá k prohlubování a rozšiřování jejich vědomostí ve shodě s jejich zájmy. Opírá se často tato práce o vědomosti, které žáci získali při vyučování. V naší obci jsou všichni žáci zapojováni do různých prací. Tak 3. března žáci 5. post. ročn. psali slohové úkoly k agitační neděli za účelem uzavírání závazků na počest XII. sjezdu KSČ a odpověď na otickou výzvu. Koncem března probíhala v okr. akce sběru vajec. Do této akce se zapojili všichni žáci pionýři oslav Svátku práce v Opavě. 8. V. v předvečer oslav osvobození naší vlasti sov. armádou uspořádali žáci lamp. průvod. 25. V. provedli sběr odpadových hmot po vesnici. Všichni žáci se zapojili o odplevel. brambor. kultur a máku na honech JZD a současně zbavovali je mandelinky.

Str. 58

Každý žák odpracoval 12 - 15 hodin. Na škole byl organisován sběr starého papíru (602 kg), hader (816 kg), železn. Šrotu (20 q). Na úpravě hřiště a zahrádek před školní budovou odpracoval 3 - 5 p. ročník 195 hodin.
Činnost sdružení rodičů a přátel školy:
17. června na "Dětském dni" SRPŠ připravilo pro děti různé atrakce a pohoštění (párek s houskou, sodovkou a zákuskem). Jinak činnost SRPŠ je velmi dobrá.
Školní rok 1961 - 1962 byl 30. 6. slavnostně ukončen ve vyzdobené třídě za účasti představitelů MNV a SRPŠ, kteří vyslechli projev řed. školy, oficielně se rozloučili s manž. Žůrkovými, kteří po 17leté práci ve škole i v obci odcházeli do Slavkova u Opavy.
Činnost pionýrské skupiny:
Činnost pionýrské skupiny se letos neprojevovala. Pionýrská skupina má za úkol provádět mimotřídní a mimoškolní práce. Má stejný cíl jako škola: vychovávat všestranně vyspělého občana socialistické společnosti. Jeho práce organicky navazuje na práci školy, opírá se o ni, doplňuje ji a prohlubuje. Tato práce přispívá k rozvíjení

Str. 59

individuálních schopností a zájmů žáků, k rozvíjení jejich aktivity a samostatnosti, k nenásilnému vytváření dětského kolektivu, jehož členy spojují společné zájmy a společná práce.
Činnost DSO Sokola:
Sokol si dal závazek, že postaví ve svépomoci kantiny na hřišti a zřízení v zimním období na hřišti kluziště. Závazek se nesplnil. Při hodnocení činnosti situace byla taková, že do uskutečnění sokolského dne, tj. do pololetí, činnost tělocvičné jednoty byla dobrá. Výsledkem byla tělovýchovná neděle, která byla zakončena taneční zábavou. Výnos byl vrácen účinkujícím dětem ve formě občerstvení na hřišti. V prvním pololetí byl uskutečněn též maškarní ples, byly prováděny různé práce na hřišti a zhotovena propagační skříň. Druhá polovice roku má malou činnost vzhledem k nedořešené otázce sálu.
Činnost sboru požární ochrany:
Členové MJ provedli jarní úklid. Po dobu žní kontrolovali bezpečnostní zařízení u mlátiček. Byly zajištěny protipožární hlídky: 54x = 378 hod. Denní protipožární hlídky vykonávali žáci. Byly provedeny prohlídky vodních zdrojů 3x. V únoru oslavy 14. výročí osvobození naší vlasti RA. Členové se účastnili v době žní rozhlasové relace. V září byl projednán "Dokument

Str. 60

k XII. sjezdu KSČ", o výhledech dalšího rozvoje naší soc. spol. V listopadu se členové zapojili do oslav měsíce SČSP.
V roce 1962 bylo provedeno 36 cvičení teoretických a s agregátem a taktéž 2 námětová cvičení. MJ odebírá 5 výtisků "Požární ochrana", 1 - "Požární technika", 2 - "Pracovník ČSPO.

Zájezd do SSSR
V měsíci listopadu byl služebně v SSSR - v Moskvě s. Sukeník Lud. ml.
Taneční zábavy
1. Ples myslivecké společnosti 6. 1. 62
2. -"- KSČ 20. 1. 62
3. -"- KSČ 3. 2. 62
Plánovaný ples požárníků na 17. 2. 62 se nekonal násl. chřipky.
4. -"- DSO Sokola 24. 2. 62
5. -"- požárníků 3. 3. 62sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky