Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 17

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 17.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 161

Výročních trhů
v obci není! Co není zde v našem obchodě, pro to si autobusem zajedou občané do blízké Opavy sami, avšak k nám o obce přijíždí 3 - 4 krát ročně partiová prodejna střižného zboží (zboží, které přes kontrolu neprošlo) a které se prodává za zlevněnou cenu. Tato prodejna je námi občany hodně používána a už očekávána.
Ceny našeho zboží jak ve městě, tak i na vesnici jsou úplně stejně. Ceny u potravin byly stejné. Vyrovnávací ceny byly u kompotů. Snížené ceny byly u sterilizované zeleniny, sirupů a vína.
Místní "Jednota" (samoobsluha) mimo osadu Kravařov má zaměstnané 1 vedoucího + 2 prodavačky; měla za letošní rok tržbu 2,033.637 Kčs. Tržby jsou za potraviny, maso i kuřivo a jiné drobné zboží. I prodejna "Jednota" v Kravařově měla tržbu cca za 250.000 Kčs.
Prádlo, šatstvo a obuví si občané kupují městě Opavě i v pojízdné prodejně zde, která k nám 3 - 4x ročně dojíždí. Ti, kteří jsou zaměstnáni v Ostravě, nakupují též ojediněle v Ostravě. Poslední dobou se dobře nakupuje v Kravaři, kam lidé dojíždí na kole neb na motocyklu.
V pohostinství "Jednota" v obci má též velmi dobrou roční tržbu okrouhle 400.000 Kčs (to vše mimo osadu Kravařov). Notoričtí pijáci, těch je v obci jen několik málo, ti pijí a oslavují

Str. 162

při každé příležitosti: svátky, narozeniny, jmeniny, dobré výdělky, na radost, na zlost, zkrátka využije se každé příležitosti, aby se mohlo pít. To ale stojí mimo podlomeného zdraví hodně peněz.

Větších průmyslových podniků v obci není! JZD má svou družstevní kovárnu a opravnu strojů v čís. 66; dále v obci jsou podniky místního hospodářství jako:
1. Kadeřnictví a holičství,
2. Výroba proutěných metel, kytic a věnců,
3. Stolařství,
4. Natěračství,
5. Instalatérství a klempířství.

Výstavba obce:
Silnice: vedoucí přes naší obec v roce 1960 zbudovaná je asfaltová a je dobrá. Je rozšířená chodníky, které jsou již částečně vydlážděny. Nově je zbudovaná cesta ve spodní části obce od čís. 123 - 180 v délce 340 bm s částečně položenou kanalizací, dále cesta na Štěpnici, u hřbitova 160 bm a v Kravařově na Vrchovině, též cesta k JZD.

Str. 163

Říšská silnice Opava - Ostrava probíhající přes osadu Kravařov je už též stará a ačkoli je často opravovaná, je ve velmi bídném stavu, prostě pro dnešní, stále vzrůstající frekvenci těžké autodopravy už nevyhovuje.
Železniční trať probíhající katastrem naší obce je už přes 100 let stará. Most na této trati, sloužící občanům jako podjezd ke svým polím a řece, byl původně zděný, kamenem klenutý a už nejistý, proto musel býti nahražen novým, železobetonovým, tak aby vyhovoval dnešní potřebě.
Vodní stavba druhé tratě hlavního přívodu vody z Kružberku do Ostravy byla provedena proto, aby Ostrava měla zajištěnou pitnou vodu v pádě poškození I. tratě. Ocelové roury o o 1 m, síla stěny 10 … , délka 12 m, jsou svařovány autogenem; obě tras probíhají naší obcí. První trať, postavená v roce 1958, jdoucí v místech těsně pod hřbitovem, druhá asi o 350 m výše pod "Strážnicí".
Výstavba bytových jednotek. Nové rodinné domky letos v obci nebyly stavěny. Občané si své starší domky, zřízením koupelky a jiného, zlepšují tak, aby se jim dobře bydlelo.
Generální oprava školní budovy byla letos dokončená.

Str. 164

Z bytu učitele byla zřízená mateřská škola. V celé školní budově bylo vyměněno 9 ks oken na západní straně a okna záchodu; celý vnitřek budovy byl vymalován, všechna okna a dveře, též i vnitřní zařízení jako lavice, stoly, skříně ve třídách i ve sborovně byly opraveny a natřeny.
Dále ve školní budově bylo vyměněno vodovodní připojení a položena vnitřní instalace teplé i studené vody. Přesto, že školní budova je připojená k obecnímu vodovodu, pro případ ohně a opravy vodovodu je školní budova opatřena studnou s čerpadlem a betonovým pokrytím.

Mateřská škola je umístěna v přízemí školní budovy (z bývalého bytu učitele). Od 1. 9. byla tato rozšířená na celodenní provoz s vyvařováním. Celkem je zapsáno 23 dětí (11 chlapců a 12 děvčat). M. Š. má: 1 učebnu, 1 hernu, 1 kuchyň, 1 spíž, hračkárnu, šatnu a soc. zařízení s 5 umývadly, bojlerem a teplou vodou, 1 záchod s 5 klosety splachovacími. O děti v M. Š. je postaráno po celý den od 7 hod. do 17 hod. i se stravováním.
Zařízení: kuchyně je vybavena sektorovým nábytkem, zakoupeným nádobím a vším, co je třeba k vyvařování.

Str. 165

Dále zakoupeny 30 ks lehátka za 5.000 Kčs, lůžkoviny a přikrývky za 14.000 Kčs a 2 skříně na tyto věci, které přes podnik zhotovil J. Jelonek. Nátěr podlah dala zdarma tov. na barvy a taky Komo z Komárova, barvy smíchal s. Boleslav Bala, nátěr je šedý a krásně lesklý, provedla ho školnice Vašková Am. Na to vše a na plánovaný normální provoz poskytl ONV částku Kčs 36.000,-

Dále byla provedena oprava budovy MNV a požární zbrojnice.
Schody od místní ř. k. kaple musely býti vytočením přemístěny tak, aby vycházející občané nemohli přijíti k úrazu. Na tuto práci, kterou provedli naši občané, poskytl ONV částku Kčs 5.000,-, to však bylo málo, proto zbytek byl při bohoslužbách vybrán od věřících.
Elektrizace: Celá obec bera proud pro svou potřebu. Letos však elektrárna na katastru obce musela vyměniti 4 stožáry k el. vedení (betonové).
Rozhlasové zařízení v obci je, avšak některé reproduktory nutno vyměnit!
Telefon v obci je. Hovorna je v budově MNV. Pošta je ve Štítině.
Kanalizace v obci je doplňována podle potřeby. Letos byla zhotovena při stavbě cesty v délce asi 80 b. m. a to v dolní

Str. 165

části obce.
Meliorace: letos byla provedena na 7 ha v Kravařově u železniční trati.

Sociální poměry
Obec má celkem 1096 obyvatel, z toho S. L. 854 a osada Kravařov 242.
Z toho je: 132 členů JZD
331 dělníků
136 dětí předškolního věku
155 školních dětí a studentů
82 žen v domácnosti
41 pracující inteligence
219 důchodců a invalidů
Obec je charakteru dělnicko-zemědělského. Dělníci jsou ponejvíce zaměstnaní v okolních továrnách, v Komárově, Opavě i Ostravě. Práce je všude dostatek a pro všechny.

Mzdy jsou vesměs úkolové a výdělek je podle množství vykonané práce, každý si vydělá podle svých schopností. Práce úředníků je placena podle vzdělání a vykonávané práce měsíčně.

Str. 167

Ženy jsou ve všech pracích silně zastoupeny. Pracují všechny, které mohou. Průměrný výdělek je od 900 do 2.000 Kčs.
Úroveň bydlení u všech pracujících je dobrá, hodně z nich má své vlastní rod. domky, obzvláště družstevníci, ti mají všichni své bývalé grunty a v nich pohodlné, zlepšené bydlení.
Národní pojištění trvá v neztenčené míře dále. Pojištěni jsou všichni pracující.
Výše pojistných srážek je podle výše měsíčního výdělku.
Výplata mezd je všude 1x měsíčně a každého 15. dne jsou záloh. Důchodci pobírají své pravidelné měsíční důchody a to podle určení dne poštovním úřadem; u nás je pošt. úřad ve Štítině.
Rodinné přídavky na děti jsou vypláceny jen vždy jednomu z manželů, obyčejně to bývá žena, ovšem zda je zaměstnána. Přídavky jsou vypláceny ihned s výplatou, 1x měsíčně. (u jednoho dítěte to činí 70.- Kčs, u dvou 170.- Kčs, u tří 400.- Kčs atd.)

Poměry lidopisné
Narození občanů: letošním rokem se narodilo celkem 21 dětí a to je 8 děvčat a 13 chlapců.
Sňatků bylo uzavřeno 10. Nevěst z obce bylo 8, z jiných obcí 2.
Ženichů -"- -"- -"- 4, -"- -"- -"- 6.

Str. 168

Rozvodů v obci nebylo.
Zemřelo celkem 10 našich občanů = 8 žen + 2 muži. Zemřeli na různé nemoce, většinou na rakovinu a na srdeční choroby, též stářím. 2 přes 80 let, ostatní okolo 68 let; 1 muž zemřel v 41 letech na srdeční mrtvici (Trubka Adolf 10. 1.).
Pohřby zemřelých se konají obyčejně třetí den po úmrtí ve zdejší kapli knězem z Komárova, který koná mši sv. za zemřelého i rodinu, pak se jde na místní hřbitov průvodem, nejdříve je nesen kříž, za křížem děti a muži, pak kněz se zpěvačkami, pak je nesena neb vezena rakev se zemřelým, za ní jeho rodina (pozůstalí) a pak teprve ostatní průvod žen, který se obyčejně na hřbitov modlí. Po příchodu na hřbitov k vykopanému hrobu, který kněz nejdříve vykropí, spustí se rakev do hrobu a kněz má obyčejně kázání, to podle toho, kdo byl zemřelý. Za tyto obřady se musí platit a to podle toho, jak kdo má.
Křty narozených se provádí jen u toho, kdo si to přeje, ale všechny narozené děti musí býti zapsané na matričním úřadě, který je v Raduni.
Svatby jsou též konané na matr. úřadě v Raduni a pak, kdo ještě chce, může míti i slib v kostele.

Str. 169

Vracím se ještě k narozeným. Podle výše uvedeného je zřejmo, že se narodilo 13 chlapců a 8 děvčat, budou tedy děvčata brzy velmi vzácná. Staří lidé říkávali: když se narodí více chlapců než děvčat, bude jistě vojna, což ovšem jsou jen bajky.
Vojenská presenční služba je dvouletá od 19 do 20 let, je-li branec uznán schopný, je-li komisí uznán až po druhé, rukuje o rok později.
Otop našich domácností. Topíme hnědým uhlím. Pro jednu domácnost je roční příděl 16 až 20 q, staří lidé dostávají příděl zvýšený. Někdy jsou v prodeji brikety. Za výhodnou cenu (7.- Kčs/1q) lze koupit proplastek (bída), kterého lze dobře uplatnit u teplovzdušného nebo ústředního (radiatory) topení, které mnozí z občanů si již sami zhotovili (Adamec, Janošek, Konečný, Kostřiba, Kubesa aj).
Palivové dříví. Tím musíme velmi šetřit, je ho málo. Zatopí se jen dřevem vadným, klestím, probírkou lesa a pak též dřevem, které bylo napadeno kůrovcem.
Změny v počtu obyvatel jsou jednak pro vyšší porodnost a též prodloužením životaschopnosti občanů oddáleny i přesto, že jsou nové ta, zákeřné choroby jako rakovina, cévní a srdeční nemoce, které dříve téměř nebyly.
Kaplička sv. Jana na spodním konci obce, postavena pány Tvorkovskými z Kravař, kteří vymřeli r. 1777, roku 1857 a 1922 opravena, dodnes stojí.

Str. 170

V podstřeší této je na "šindeli" ještě původní zápis opravy z r. 1857.
Nářečí naše je lašské a časem se nemění!
Zvyky a obyčeje jako "šmigrust" o velikonočních svátcích, stavění máje, posvícení, to vše se nemění, to zůstalo tak, jak bývalo.
Kroje, které naše babičky ještě schovávaly v truhlích, ty už též nejsou. Dnešní mládež na to nedrží a obléká se dle módy.

Poměry kulturní
Výchova žáků naší školy děje se v duchu komunistické morálky - zabezpečením nedílnosti výchovy a výuky. Učební plány učitelů byly doplněny výchovnými prvky morálního kodexu. Žáci byli vedeni k vědeckému světovému názoru, socialistickému poměru k vlastnictví, poměru k práci. Bylo dosaženo kladných výsledků v poměru žáků k společnému majetku školy - zařízení, učebnice, pomůcky, školní potřeby.
Pro každou třídu byl předplacen časopis, aby žáci dostali zájem o četbu a tím získali i větší slovní zásobu.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky