Suché Lazce kronika: 1962-1965 / 15

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1962-1965 část 15.

stránkování v kronice 1962-1965

Str. 141

velikých měst. Oblet zeměkoule trval 1.30 hod.
Na podzim XXII. sjezd KSSS v Moskvě.
1962 Rozvoj průmyslu pokračoval, ale nerovnoměrně a pomaleji než se předpokládalo. Roční plán nebyl splněn.
Nakupuje se méně a jsou fronty na maso a máslo. Spotřeba potravin stoupá. Strana znovu dává popud k diskusi, námětům a připomínkám a pak v prosinci XII. sjezd KSČ. Na něm vyjádřena vůle KS všechno odstranit, to co nám nevyhovovalo a co bylo špatného a dále jíti vpřed.
1963 Byla krutá zima, jaká nemá pamětníka, v Itálii "Vesuv" pod sněhem a hodně zmrzlých lidí. U nás v únoru nová sněhová kalamita na jižní Moravě. V Ostravě stojí tisíce nevyložených vagónů. V České Třebové sněhem zanešeno nádraží tak, že se nedá projet. Pozorovaně zraje "ovoce" XII. sjezdu strany. Předsedou vlády jmenován Jos. Lénart a dochází k výměně i na četných funkcích.
1964 Už více než dva roky teče surová nafta ropovodem "Družba" ze SSSR až do Bratislavy a staví se ještě další. Také se elektrárna v Tušimicích, která bude 2x tak větší než dosud existující.
Teď už se nikdo nediví, když na polích o žních místo

Str. 142

"kozelků" - panáků obilí je vidět jen balíky lisované slámy a v kancelářích samopočítací stroje.
V letošním roce vzlétla do Kosmu nová kosmická loď se tříčlennou posádkou. To bylo slávy jak v SSSR, tak i u nás.

Presidentem našeho státu zvolen opět soudr. Ant. Novotný.

V naší obci všechno dění řídí místní org Komunistické strany Čsl. a MNV. Ten usměrňuje také po projednání i činnosti ostatních masových organizací jako:
1. Svaz Čsl. sovětského přátelství (SČSP)
2. Svaz Čsl. mládeže (SČM)
3. Dobrovolná organizace "Sokol": vedena s. Stiborem Ant.
4. Sbor Požární ochrany (SPO): vedoucí s. Halška Frant. - 34
5. Výbor žen
6. Čsl. Červený kříž (ČČK): vedoucí Lud. Havlíčková č. 107
7. Sdružení myslivecké spol.: předseda s. Nejdl Jos. z Opavy
8. Svaz čs. ovocnářů a zahrádkářů, jehož předs. je s. Ondrášek Fr.
9. Sdružení rodičů a přátel školy
10. Dohlížecí výbor prodejny Jednota: předs. Jelonek Ludv.
11. Ustaven mužský pěvecký sbor "Buditel" - má 33 členů

Str. 143

Volby:
Předcházela předvolební chůze v dubnu za účasti s. Kurečkové z Opavy, kandidátky do KNV a poslanec do NS.
22. 5. předvolební schůze za přítomnosti s. Kaštovského ze Lhoty, poslanec za KNV.
Celostátní volby do všech orgánů jako: MNV, ONV, KNV a Národního Shromáždění byly provedeny v neděli dne 14. 6. 1964, za krásného slunečného dne u nás už od 6 hod. vítali pionýři kytičkami první voliče, volby připraveny dobře, byly svobodné a tajné, vhazování lístků do urny za plentou v budově MNV proběhly hladce a důstojně a do 14ti hodin odvolilo všech 692 občanů (374 žen, 318 mužů). Občané volili od dosaženého věku 18ti let.
Zvoleno bylo do MNV 29 poslanců, z toho z obce: 23, z osady 6. Na ustavující schůzi zvolen byl nový předseda soudr. Oldřich Kubesa, 38letý z čís. 128 a tajemníkem obce soudr. Jelonková Marka, 30letá z čís. 67 a též předsedové komisí:
1. komise finanční je 5 členná, vede ji Ant. Věntus,
2. -"- zemědělská 9 -"- -"- -"- Old. Kubesa,
3. -"- stavební 9 -"- -"- -"- Jos. Střílka,
4. -"- sociální 7 -"- -"- -"- L. Konečná,
5. -"- hosp. a bytová 7 -"- -"- -"- Milan Leifert

Str. 144

6. komise školská a kult. 6 členná, vede ji Vlad. Halška,
7. -"- ochr. veř.prací 7 -"- -"- -"- Pavelek Hubert.

V nově zvoleném MNV je celkem 10 žen.
Důležitější usnesení MNV bylo letos jen v zemědělství.
VI. celostátní sjezd JZD v měs. dubnu v Praze byl našimi pracujícími JZD pozorně jak v rozhlase, tak i v novinách a v televizi pozorně se zájmem sledován.
Poměr nás občanů k MNV je dobrý (vždyť jsme si je sami volili a na výzvu MNV v případě potřeby, občané, kdo může, rádi pomohou, mladí i staří.

Veřejný život v obci
26. 1. 64 v sále pohostinství pořádán byl "dětský maškarní ples".
8. 3. Besídka pro maminky u příležitosti MDŽ.
20. 12. Vánoční besídka.
14. 6. 64 Při volbách krásné uspořádání vchodu k volebním místnostem a chodby, okrášlení pomníku padlých.
K oslavě "velkého října" uspořádali učitelé průvod lampionový žáků místní školy a dětí ze školky obcí k okrášle-

Str. 145

nému pomníku padlých.
12. 10. Slavnost úvodu dětí za účasti 10ti maminek se svými dětmi - i s tatínky. Děti v tomto roce narozené. Zahájení provedeno předsedou MNV s. Old. Kubesou. Následovala hudební vložka houslového tria "Buditelé". Poté přednes dětí a pionýrů, předání knížek a kytic maminkám a ukončení slavnostním projevem předsedy MNV.

Správa obce
Činnost MNV. Máme 27 členný nově zvolený MNV (který se volí každé 4 roky), je proto 27 členný, ježto 1 člen zemřel během roku a 1 se odstěhoval do jiné obce.
Rada NV čítá 9 členů, je ustaveno 7 komisí s celkovým počtem 50 členů, z toho 27 poslanců MNV. Všechny komise pracují dle schváleného programu komise (dle její pravomoci). Od volebního období konal MNV 6 zasedání a tato byla uskutečněná s nadpoloviční většinou.

Hlavními úkoly byly:
1. Projednání činnosti jednotlivých komisí
2. Schvalování rozpočtu a projednávání hospodaření MNV
3. Plnění nákupu zemědělských výrobků a plnění špičkových prací

Str. 146

4. Akce zvelebení obce.
Z uvedených zasedání se 2 konala veřejně a na nich bylo projednáno:
a) program volebního období 1964 -65
b) pravomoc jednotlivých orgánů MNV
V osadě Kravařov konala se 1 veřejná schůze. Úkoly spadající do kompetence jednotlivých komisí jsou těmto předány k projednání. Ostatní úkoly MNV jsou předem rozpracovány a projednávány v radě, kde bylo k nim přijato patřičné usnesení. Práce jednotlivých komisí je dobrá.

Hospodaření obce v tomto roce

Příjmy:   Rozpočet: Plnění: Poznámka:
1. Daň domovní Kčs 32.500,-- 32.396,-- - 104,--
2. -"- z příjmů -"- 600,-- 602,-- + 2,--
3. -"- zemědělské a jednotl. hosp. rolníků -"- 11.500,-- 11.650,-- + 150,--
4. Správní poplatky -"- 4.000,-- 4.165,-- + 165,--

Str. 147

    Rozpočet: Plnění: Rozdíl (pozn.)
5. Vodní hospodářství Kčs --- 622,-- + 622,--
6. Doprava -"- 500,-- 702,-- + 202,--
7. Školní zařízení -"- 200,-- 200,-- ---
8. Vnitřní správa -"- 600,-- 789,52 189,52
9. Oplata práva užívání hrobu -"- 300,-- 818,-- + 518,--
10. Stravné pro mat. školu                        -"- 3000,-- 2799,15 -200,85
11. Premie za splnění dodávek -"- --- 4400,-- + 4400,--
12. Finanční rezerva -"- --- 2004,4 2004,4
13. Mimoř. příděl od ONV na různé práce -"- --- 120.743,-- + 120.743,--
14. Plánovaný příděl -"- 85.400,-- 85.400,-- ---
Součet Kčs 138.600,-- 267.291,07 + 128.691,07

Rozdělení mimořádného přídělu Kčs 120.743,--

Vodní hospodářství Kčs 12.400,--
Místní komunikace -"- 40.000,--
G. O. školy (převisy) -"- 15.243,--
Zařízení provozu celodenní MŠ -"- 36.000,--
Stravování MŠ -"- 9.000,--
Školní potřeby -"- -"- 2.600,--
Sociální péče -"- 5.500,--
Celkem: Kčs 120.743,--


Výdaje: Rozpočet: Plnění: Rozdíl:
Cesta v děl. kolonii Akce Z 28.000,-- 26.900,35 - 1.099,65
byla dokonč. a dána do užívání od 1. 1. 65
Vodní hospodářství: 14.400,-- 14.433,-- + 33,--
OSP z Opavy byly opraveny 4 studny
Místní komunikace: Doprava: 44.000,-- 43.803,61 - 196.39
Byla provedena oprava cest 7. 6. 64
Mateřská škola: 6.000,-- 6.181,-- + 181,--
Náklady MŠ byly plánované na normální školní provoz; od měs. září začal celodenní provoz s vyvařováním. I při velkém šetření se dosáhlo výše uvedeného rozdílu.
Na provoz: 36.000,-- 31.513,-- - 4.487,--
Prostředky na zařízení celodenního provozu MŠ byly přiděleny v měs. 8. 64. za tak krátkou dobu nestačilo se zařídit všechno tak, aby dodavatelé naše požadavky do konce roku splnili. Rozdíl potřebuje MŠ na další zařízení v roce 1965.
Stravování: 12.000,-- 9.440,20 - 2.559,80
Faktura za potraviny bude uhrazena až v lednu 1965.
Gen. oprava školy: 25.000,-- 25.026,08 26,08
-"-    -"-        -"- převis z roku 63 15.243,-- 15.243,-- ---
Na vymalování a nátěr budovy přidělil ONV z vlastní rozpočtové rezervy Kčs 17.000,--, které sám proplácel za provedené práce.

Str. 149

Rozpočet: Plnění: Poznámka:
Základní devítiletá škola: Kčs 9.700,-- 9.591,07 - 108.93
Školní potřeby -"- 2.600,-- 2.370,35 -229,65
Požární ochrana -"- 3.000,-- 2.841,80 -158,2
Poslanci NV -"- 25.600,-- 13.933,20 - 11.666,80
Vnitřní správa -"- 36.000,-- 30.245,85 - 5.754,15
Od července 64 proplácí odměny ONV. Zbytek byl jako mimořádný odvod v 11. měsíci odveden ONV = 20.700,-- Kčs.
Veřejné osvětlení: -"- 2.000,-- 1977,8 -22,2
Sociální péče: -"- 5.550,-- 5.500,-- -
Celkem činí výdaje Kčs 265.043,-- 238.000,31 - 27.042,69

Naše obec Suché Lazce mám ke dni 31. 12. 64 celkem 1096 občanů. Z toho obec Suché Lazce 854, osada Kravařov 242 občanů. Dále má obec celkem 236 domovních čísel:
z toho S. Lazce 191, 5 nouzových baráků dřev. včetně
a osada Kravařov 45
Obec včetně osady má 2 prodejny potravinami a ostatním spotřebním zbožím. Z tohoto počtu je 1 samoobsluha v obci. Zabývá se též prodejem balíčkovaného masa a všech ostatních mas. výrobků (výsek masa byl v 5. měsíci t. r. zrušen). Dále jak v obci, tak i osadě jsou 2 pohostinství.

Str. 150

Hospodářská plocha obce je 545.83 ha, z toho 482.83 ha zeměď půdy. Orné půdy je 393.26 ha a katastr obce je zařazen do hospodářské oblasti řepařské 3.
V obci od roku 1956 je ustaveno JZD se 128 členy, jejichž věkový průměr je 58 let, kteří sdružili své pozemky do společného hospodaření. JZD hospodaří na 414.28 ha zemědělské půdy. Členové JZD na svých záhumenkách, které soukromě obdělávají = 30.48 ha, to je tedy celkem JZD včetně záhumenků 448.78 ha.
Jednotně hospodařící rolníci jsou v obci 2 a to Pěchová Anděla a Kyjovská Marie z osady Kravařov, ti hospodaří na výměře do 2 ha.
Od 1. X. 64 vystoupil z JZD Šeděnka Josef s výměrou 7.94 ha a taktéž začíná hospodařit soukromě (z osady Kravařov). Jednotně hospodařící rolníci včetně drobných držitelů půdy do 0.50 ha zem. půdy hospodaří na výměře 38.05 ha zem. půdy.
Typ družstva je tedy III (řepařská oblast). Z počtu členů družstva je jen 92 činných družstevníků, ostatní 36 jsou důchodci, kteří také ještě trochu pomáhají v době špičkových prací.

Družstvo vlastní a má pro svou potřebu tyto násl.stroje:
9 traktorů kolových, 1 traktor pásový, 16 traktorových vlečných vozů, 1 kombajn obilní, 2 kombajny brambor,sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky