Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 23

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 23.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 221

Oprava okresní cesty přes naši obec:
Přes naši obec od roku 1907 vede štěrkovaná cesta, která během doby a za silného vzrůstu autodopravy byla silně poškozená, nový M. N. V. splnil svůj závazek, letos byla cesta vyštěrkovaná a uválcována. Je zas jako nová.
Kružberk - Ostrava, vodovodní silnostěnné ocelové potrubí o ? 1 m, jdoucí přes katastr naší obce, je letos zhruba dokončováno. Věříme, že i naše obec později bude na toto napojena tak, abychom měli dostatek vody, prozatím se náš vodovod jen částečně opravuje a je vody nedostatek.
Novostavby rodinných domků jsou letos jen dokončovány.
Elektrisace naší obce trvá od r. 1947. Rozšiřována je dle potřeby.
Telefonní hovorna pro naši obec je v budově M. N. V., v Kravařově v pohostinci.
Rozhlasové zařízení v obci trvá od r. 1950, letos bylo rozšířeno i na osadu Kravařov.
V rámci zvelebení obce občany byly rozbourané od přechodu fronty v r. 1945 dosud stojící zbytky budov čís. 2, které naši obec silně hyzdily. V obci jsou ještě 2 zbořeniska od téže doby, majitelé Jos. Luska čís. 92 a Volný Rud. čís. 6 mají kde bydleti, a proto se o zbourání nesnaží, i ony 2 zbořeniska nijak naši obec nekrášlí.
Vlakového spojení občané používají ze stanice Komárov a Štítina. Autobusové spojení s okres. městem Opavou je u nás v obci od 1948. Autobusová linka vede přes naši obec z Pusté Polomi do Opavy a zpět 4 x denně. My všichni občané vzpomínáme na ty doby, kdy jsme musili šlapat pěšky na želez. stanice a silně využíváme této dobroty. Cena jedné jízdenky do Opavy je 3 Kčs., zpět zase 3 Kčs, ale týdenní dělnické jízdenky jsou velmi levné, z obce do Opavy pro jízdy 6 x tam a zpět cena je 6 Kčs, do Komárova 6 x tam a zpět je 2 Kč, normální jízdenka stojí do Komárova 1 Kčs.
Poštovní úřad je ve Štítině, pošta je nám listonoškou pí Bálovu denně 1 x doručována.
I telegrafní úřad je ve Štítině.

Str. 222

Jednotné zemědělské družstvo:
III. typu v obci v loňském roce ustaveno, obhospodařovalo asi 50 ha půdy. Vedení družstva v čele s předsedou Ant. Stiborem a družstevníci sami pracovali tak obětavě a svorně, že v roce 56 přesáhli plánovanou pracovní jednotku 16 Kčs a skutečně této dosáhli 26 Kčs + naturalie, které ještě na každou odpracovanou jednotku dělají 2.10 Kčs, tedy výsledek velmi dobrý.
Při své výroční členské schůzi za rok 56 konané 26. 1. 57 dali si družstevníci závazek, že v tomto roce 57 rozšíří členskou a půdní základnu J. Z. D. na 250 ha.
Růst J. Z. D.:
Díky celému vedení družstva a družstevníků, též pracovníku elánu i docíleným výsledkem výše pracovní jednotky rozrostlo se družstvo tak, že ke dni 31. 12. 1957 obhospodařuje již 333 ha půdy. Plánovaná pracovní jednotka pro rok 57 byla 20 Kčs, dosáhla 24 Kčs + naturalie 2.10 Kčs na každou odpracov. jednotku. Velkou zásluhu o růst družstva má vedení družstva i družstevníci sami, též místní org. K. S. Č. a míst. nár. výbor.
Vedení družstva pro tento rok, jednohlasně na výr. člen. schůzi zvoleni byli:
1. předseda: Stibor Ant.
2. místopředseda: Struž Jakub
3. Vašková Jindř. členové J. Z. D.
4. Pospěch Dom. člen
5. Trojková Bož. -"-
6. Nestrojová Lud. -"-
Státní traktorová stanice z Háje obdělává pozemky J. Z. D., drobnější práce a sklizně provádí si koňskými potahy družstvo samo.
Polní práce:
Letoší jarní polní práce přes nepříznivé počasí byly dobře zvládnuty. I sena se dobře usušily a sklidily. Žňové práce pro nestálé počasí opožděné a velmi obtížné, denně prší i měsíc září je deštivý a nestálé počasí. Podzimní práce v říjnu a listopadu je krásné slunné počasí a tyto práce byly dobře a včasně zvládnuty.

Str. 223

První slavnostní výroční členská schůze J. Z. D.
za rok 1956 konané 26. 1. 1957, zahájenou kulturní vložkou pionýrů naší nár. školy a vyplacením doplatku družstevníkům za odpracované jednotky účinkovala 4 členná hudba Výkupního družstva z Opavy. Přítomno bylo všech 17 družstevníků i s manželkami svátečně oděných. Této první výr. člen. schůze spojenou s bohatým pohoštěním zúčastnili se též pozvaní hosté jako:
Hosté:
1. Předseda Okres. nár. výboru z Opavy soudr. E. Zlámal
2. tajemnice Okres. výboru K. S. Č. soudr. Šímová
3. předseda Míst. nár. výboru soudr. Kostřiba E.
4. č6. lenové Míst. nár. výboru s. Trubka O. + Slanina Frant.
5. předseda místní org. K. S. Č. soudr. Komenda Boh.
6. předseda míst. výboru nár. fronty soudr. Vašek Tomáš
7. předseda + 3 družstevníci z Vávrovic soudr. Hanel
8. dva členové traktorové stanice z Háje
9. ředitel V. O. K. D. = výstavba Ostrav. - Karvin. Dolů - s. Rotter
10. ředitel Výkupního podniku z Opavy soudr. Palič15. ka
11. ředitel z komárovské továrny "Moravolak"
12. kmotři naší obce z Čech z Jičína soudr. Hlaváč20. + Hlouška

Dále byli přítomni: Zástupce N. S. B. poručík Bielec a kronikář A. Krejčí. Tito výše jmenovaní sledují pozorně výklad předsedy družstva soudr. Ant. Stibora a účetního Leop. Hyjanka a slibují účinně pomáhat našemu mladému J. Z. D.
Za vzornou, obětavou a poctivou práci odměněni byli následující družstevníci:
1. Vašek Jan (kniha)
2. Vašková Jindř. (kniha, obraz)
3. Vašková Marie (obraz)
4. Vašková Anna Vašková
5. Konečný Ant. Vašková
6. Pospěch Dom. (obraz)
7. Trojková Bož. (1 kniha)
8. Bendová Gabr. (1 kniha)
9. Denerová A. (1 kniha)
10. Denerová Hedv. (1 kniha)
11. Stiborová A. (1 obraz)
12. Něstrojová Lud. (1 kniha)
13. Chalupová Hed. (1 kniha)
14. Hyjanek Leop. (1 kniha)

Str. 224

Výrobní ukazatel o hospodářství družstva v letošním roce:
Výnosy z 1 ha v rostlinné výrobě v q:

Zapojení školy do života obce:
Žáci a pionýři naší nár. školy prováděli při různých příležitostech a oslavách kulturní vložky jako: Při výroční členské schůze J. Z. D., při oslavě Mezinár. dne žen, při Volbách v obci vítali s kytičkami voliče a prováděli rozhlasové relace u příležitosti ustavující schůze M. N. V. a ke 40. výročí Velké říjnové soc. revoluce, též lampionový průvod obcí. 9. a 13. XI. Udělali při sklizni cukrovky brigády, na kterých odpracovali 436 hodin.
Sdružení rodičů a přátel školy bylo letos opět ustaveno, předsedou je soudr. Kubica Vilém. Na členských schůzích jsou rodiče seznamováni o škol. novotách a o prospěchu a chování svých dětí.

Str. 230

Knihovna Osvětové Besedy v obci je a má ke dni 31. 12. 57 1857 svazků knih vypůjčování schopných.
Všech čtenářů v obci je 109, z toho 76 pro mládež do 14 let a vypůjčili si letos 2085 svazků knih, krásné lit., naučné a pro mládež.
Výstava knih byla u příležitosti oslavy "Dne armády". Občané si se zájmem prohlíželi vystavené knihy.
Divadlo:
V obci byly letos 4 divadelní představení krásně zahrány a občanům se líbily, v obci je 34 předplatitelů divadla Zd. Nejedlého v Opavě.
Loutkové divadlo:
11. 3. zavítalo k nám pojízdné loutkové divadlo, které denně 2 představení, odpoledne pro děti, večer pro dospělé, pořádalo. Loutky byly 65 cm vysoké a představení jak dospělým tak hlavně dětem se velmi líbily a byly vždy hojně navštíveny. Divadlo hrálo zde 5 dnů.
Zdravotní poměry:
V důsledku mírné, spíše teplé mlhavé a deštivé zimy, postihla koncem měs. ledna a začátek února vlna chřipkové epidemie a vyřadila několik pracujících ze zaměstnání i mnohé školní děti právě přes pololetní prázdniny byly upoutané na lůžko. Komárovským lékařem Dr. Pindurem byla chřipka likvidovaná.
Požár:
19. 6. o 18. hod. zapálil blesk jednu z nejlepších stodol obce v čís. 51 u rolníka Jindř. Halšky. Oheň ohrožoval i okolní stodoly, ale včasným zákrokem místního požár. sboru, též z obce N. Sedlic i Opavy, byl brzy uhašen.
Přehled počasí:
V lednu začátkem málo sněhu s mrazíky - 10o, pak déšť se sněhem. Únor pěkné, střídavé a teplé počasí. Březen ve dne taje, v noci mrzne a déšť. Duben: pěkné, teplé počasí, koncem déšť a horka až + 26 o. Květen: první polovice deštivá a chladná s noč. mrazíky, druhá polovina teplá a deštivá. Červen + červenec velká horka a silná bouřková činnost. Srpen: pro žně velmi nepříznivé počasí, chladné a deštivé, denně hromobití a vichřice. Září: chladno a deštivo. Říjen + listopad: krásné teplé počasí. Prosinec: mírná zima bez sněhu.

Zápis do kroniky provedl kronikář Ant. Krejčí.
Kroniku viděl a prohlédl předseda M. N. V.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky