Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 3

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 3.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 21

1946

Místní Národní Výbor:
Předsedou M. N. V. je nyní občan Frant. Ondrášek z čís. 63 za odstupivšího Boh. Můru, který jako pekař. mistr odchází do Opavy, kde na Ostrožné ul. přebírá po odsunutém Němci pekárnu. Ostatní členové výboru zůstávají.
Činnost M. N. V. je hlavně soustředěná na opatř. růz. staveb. materiálu pro školu a obecní dům, jakož i o zásobování obce, tak i plnění vyšších nadříz. úřadů.
Obyvatelstvo:
V naší obci je převážná většina dělníků, horníků a jiných, kteří ponejvíce v Ostravě
i Opavě pracují. Zbytek jsou zemědělci.
Vystěhovali se: Rodina "Illiků" ze Strážnice č. 1, rod. Gelnerů, rod. Ulman Fr. z č. 66, rod. Kubín Lud. a rod. Jos. Friedla z Kravařova, tito jmenovaní měli své domovy válkou hodně poškozené, proto se vystěhovali do obce Škrochovic za Opavou.
V obci narodilo se dětí: 10 chlapců + 11 děvčat = 21 dohr.
zemřelo:
oženilo se:

Str. 22

Vynikající rodáci v naší obci: Učitel a spisovatel Fran. Směja nyní zemský osvětový inspektor v Ostravě, narodil se v roce 1909. Narodil se v obci v čís. 101.

Školství:
Obecná škola trojtřídní, budova 1 patrová, čís. 109. Řídící učitel Arnošt Žůrek a jeho manželka je také učitelkou, oni oba vyučují naše děti v opravené školní budově.
Stav dětí v:
1. třídě 35 žáků (16 chl. + 19 dívek)
2. třídě 38 žáků (17 chl. + 21 dívek)
3. třídě ------------------
Dohromady: 73 žáků (33 chlapců + 40 cívek)
Kultura:
Naše obecní lidová knihovna je umístěná v průchodní místnosti před Obecním kancelářem ve Školní budově, má ke konci t. r. 437 svazků vázaných knih vypůjčování schopných získaných dary a to:

6 d Slezs. kultur. ústavu z Opavy 50 svazků
2. Matice Opavské 30 svazků
3. Zemská Osvět. Rada v Ostravě 92 svazků
4. Učitel. Ústav "Jičín" Čechy 202 svazků
5. Ministerstvo školství Praha 19 svazků
6. Koupí z obecní dotace 44 svazků
Knihovní rada: Žůrek A. předseda
Šíma Frant. člen
Kubín Ar. člen
Krejčí Ant. knihovník

Str. 23

28X. t. r. je v sále u "Lusku" v č. 17 pořádána oslava svátku naší samostatnosti. "Radiem" slyšíme Prahu a to předsedu Národního shromážď. "Jožu Davida", minister. Předsedu "Klementa Gottwalda" i p. přes. "Beneše", který nám oznamuje, že právě podepsal zákon o 2letém hospodář. plánu našeho státu.
8. 12. t. r. je Hasičským sborem pořádána oslava 60 let trvání místního Has. sboru. Této oslavě, jež velkolepě vyzněla a jíž se zúčastnily has. sbory soused. obcí, byl také přítomen poslední ze zakládajících členů 75letý p. Arnošt Kubín z čís. 30.
Při proslovu, který měl velitel Komárovského hasič. sboru říd. učitel Rusek, řekl, že hasič. sbory měly v dřívějších dobách v létech 1880 a dále veliký hospod. i národnostní význam a že všude tam, kde stály naše České hasičské sbory, se poněmčování našich dědin nezdařilo.
Půda:
Všechno jako loni. Úroda byla letos velmi pěkná.
Dodávky:
Předepsané dodávky obilnin, brambor, masa i vajec byly dobře splněny.
Regulační plán obce + stavební místa:
Na příkaz Místního národního výboru proveden byl inž. Zavislakem z Opavy nový regulační plán obce a z obecního pole na dole obce byly rozměřeny zájemcům přidělené nové stavební místa.

Str. 24

Podniky:
Hlavním podnikem u nás je Ústřední konsumní družstvo "Budoucnost", založeno v roce 1919. Dále 1 kovář, 3 stolaři a 1 natěrač.
Zikův Kamenolom na "Strážnici" sice máme, ale pro špatné a těžké lámání se málo používá.
Pohromy:
Veliké 6 nedělní sucho od poloviny dubna až do konce května, země suchem rozpraskaná a osevy na půl slunce spálené.
Spolky:
Jsou u nás čtyři a to:
1. Kom. str. 107 hlasů
2. Sociální dem. 236 hlasů
3. Lidová str. 206 hlasů
4. Národ. sociál. 93 hlasů
Tak vypadala tabulka při letošních celostátních volbách. U nás je také "Svaz Československé mládeže", ten sdružuje skoro všechnu mládež obce.
Stavby:
U nás je silný stavební ruch, opravují se domky i stodoly a stavějí se také nové a to:
Satke Štěpán čís. 164 Jelonek Jindř. č. 67
Sonnek Edmund čís. 56 Kubesa Val. č. 43
Je také započata přestavba bývalé školy z čís. 9. Také se opravuje nová kaple. Zedníků je velký nedostatek, přicházejí k nám z Hlučínska a z Moravy.

Str. 25

Letošní úřední hod. mzda zedníka je 12.90 Kč. dělníka 10.30 Kč.
Ale u nás se tak lacino nepracuje, zedníci žádají + 100 i více %.
V minulém roce započatá elektrizace obce je do konce t. r. úplně dohotovená a je postaven nový zděný transformátor. Poprvé je naše obec (ulice) řádně osvětlená.
Most přes potok Sedlinku na Přerovci je dosud dřevěný, není čas na tuto opravu.
Bytové poměry jsou u nás velmi svízelné. 14 rodin bydlí v dřevěných nouzových státem nám přiděl. barácích. Telefon v obci dosud není!
Železniční stanice Komárov nebo Štítina. Pošta je ve Štítině. Autobusová linka z Opavy do Pusté Polomi a zpět vede přes naši obec.
Celostátní události:
Třebas že v naší obci Komunistická strana Čsl. Dostala jen 107 hlasů při volbách, přece to jen celostátně vyhrála a má daleko přes 40% všech hlasů. Proto také máme svého minstr. předsedu soudruha Klementa Gottwalda.

Str. 26

Budovatelské dílo:
Kmotři naší obce = České město "Jičín" ujímají se nás a co mohou pomáhají, tak nám letos přivezli 70000 Kč na hotovosti, nějaké oblečení pro ty nejvíc postižené, dětem a škole pomůcky a také hodně sladkostí. Kmotři přijíždějí k nám na plachtou krytých nákladních automobilech, hlavně mládež z tamní továrny na hospod. stroje (Agrostroj). Výše jmenovaný obnos byl celý dán na dohotovení elektrizace naší obce.
Různé:
Ceny obilí, brambor a masa jsou jako vloni.
Nedělní oblek stojí 1600 Kč
Pracovní oblek stojí 360 Kč
Pracovní boty stojí 290 Kč
Nedělní boty stojí 350 Kč
Hodinová mzda zedníka je zvýšena na 18.60 Kč
Hodinová mzda dělníka je zvýšena na 12.90 Kč
Hodinová mzda ženy je zvýšena na 10.30 Kč

Rok 1947

Prvním dnem tohoto roku vstupuje v platnost v celém našem státě dvouletý hospodářský plán, který byl během minulého roku naší vládou velmi pečlivě vypracován a 28. října 1946 uzákoněn.
Místní národní výbor:
Od druhého pololetí, to je po volbách loňského roku, byl pověřen vedením obce 54letý Bohumil Slaný z čís. 123, který však těžce onemocněl a nemohl funkci předsedy M. N. V. zastávati, proto znovu tuto funkci převzal František Ondrášek, pekař z čís. 63.
Činnost Místního Národního Výboru po loňských volbách soustřeďuje se hlavně na renovisaci "Staré školy" čís. 9, ze které bude "Obecní dům" s obecní kanceláří, knihovnou a archivem, dále na řádné plnění všech dodávek, opravu cest a výsadbu stromků na polních cestách a úpravu obce.
Obyvatelstvo:
V naší obci je ke dni 1. 1. 1947 všech obyvatelů dohromady
z toho mužů:
žen:
dětí - děvčat:
chlapců:
Zemřelo:

Str. 28

Školství:
Obecná škola trojtřídní, do této školy chodí letos všech dětí dohromady: 60 žáků
= 30 chlapců + 30 děvčat.
Školní docházka je velmi dobrá.
Učitelé: Manželé Žurkovi, vyučují všechny 3 třídy. Schopné děti starší 11 let a kteří chtějí, chodí do střední nebo i jiné školy do Opavy. Chodí pěšky na železniční stanici do Komárova, pak dále vlakem do Opavy a tak denně tam i zpět.
Mateřská školka dosud u nás zřízena není.
Kultura:
Veřejná Obecní Lidová knihovna je u nás dosud umístěna v nevhodné průchodní místnosti před obecní kanceláří ve Školní budově. Půjčování knih je každou neděli dopoledne. Všech čtenářů je v obci 78 a každý si může vypůjčiti nejvýše 3 knihy. Řídící učitel Arnošt Žurek nacvičil a uspořádal se školními dětmi v sále v hostinci u "Lusku" na den matek divadelní hru "Pro Matičku". Toto divadlo bylo velmi zdařilé a také četně navštíveno. Řídící Žurek nám také často uspořádal poučné přednášky se světelnými obrazy a to hlavně obrazy ze S. S. S. R., jejího hospodářství a zvířeny.

Str. 29

U nás je také založen Svaz Českoslov. mládeže, který často pořádá svá pěvecká cvičení a různé recitace. Vedoucí svazu je 18letý Drahomír Illík z čís. 164. Náboženství u nás ve škole vyučuje římskokatolický p. farář Jan Hrnčíř z Komárova, dochází sem do školy dvakrát týdně a to vždy v úterý a pátek.
Umění:
Naše písně a zvyky jsou ryze Slezské, při pořádaných slavnostech oblékají se naše děvčata s oblibou do krojů "Hanaček" nebo "Cikánek". Už po řadu let je v obecním rybníce stavěn "máj", vysoký a krásně opentlený, který obyčejně poslední neděli v měsíci květnu skácený bývá. Při pořádané slavnosti "Kácení máje" neschází hajný, zloděj a čert povříslem, hudba krásně hraje při vydražování skácené máje. Večer pak je pořádána v hostinci taneční zábava.
Památnou stavbou je naše "stará kaple" v roce 1725 před rolnickým statkem čís. 19 postavená. Kaple tato na obecní náklad byla v roce 1922 opravená, je celá povětšinou kamenem zděná, klenba cihlová, uprostřed průčelí nízká dřevěná zvonička (věžka), na pravém rohu u kaple až do roku 1922 stál vysoký topolový strom. Téhož roku byly u průčelí zasazeny 4 lípy.

Str. 30

Na náměstíčku, proti staré kapli, byl v roku 1930 námi občany postaven pomník padlých vojínů z prvé světové války roku 1914 - 18.
Německými okupanty v roce 1942 byly sebrané bronzové těžké řetězy, které ohradu pomníků dělaly. Přechodem fronty v roce 1945 tento pomník málo byl poškozen. Uvnitř pomníku, za mramorovou deskou, jsou uschovány listiny s popisem obce staršího data a politickou situaci naší dědiny od r. 1920 - 30, jakož i mincové peníze z této doby.

Půda:
Rozloha, rozdělení a jakost půdy se nemění. Válkou zničený lesík nad kamenolomem a pod Strážnicí byl majitelem Zíkou znovu lesními stromky osazen.
Dodávky:
Se stran úřadů je dbáno toho, aby zemědělci splnili všechny předepsané dodávky a to: mléko, maso, obilí, brambory a vejce. Naše obce plní své předepsané dodávky vzorně a na 100%.
Podniky:
Soukromé pískovny v obci jsou již vybrány a nové se neotvírají, přesto že na našem katastru je písku dost, tento se k nám z Kravař nebo Opavy dováží. Také kamenolom pod Strážnicí se málo používá, je opačně započat a kámen v něm se těžko láme.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky