Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 9

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 9.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 81

Účast pracující inteligence na budov. socialismu:
S pracující inteligence v obci se aktivně zapojilo jen málo občanů. Veřejně pracovali v masových organisacích hlavně učitelský sbor a jen případ od případu se zapojili někteří Svazáci - úředníci.

Veřejný život:
Měnová reforma provedená dne 1. VI. 1953 překvapila nemile mnoho našich občanů, mnozí chtěli v dohledné době stavěti rodinný domek, jiní šetřili zase na vybavení svých dcer, a proto si ponechali nebo i ze záložny vybrali větší částky peněz. Tito občané byli výměnou peněz 5 = 1 Kč hodně postiženi, neb peníze, které měli, získali poctivou prací.
Bylo mnoho občanů v obci, kteří měnili značné částky peněz, ale nakonec se i se správným jednáním vlády smířili, protože věřili v lepší finanční hospodaření u nás. V obci nedošlo v téže věci k žádným trestným činům, jako tomu bylo jinde, kde došlo ke kritizování špatného postupu strany a vlády. Velká většina našich občanů, hlavně pracujících uvítali měnovou reformu s nadšením a důvěru ve stranu a vládu, že si budou moci za své poctivě vydělané peníze co a kolik budou chtíti koupiti.
Život před měnovou reformou se dvojími cenami byl už nadále nemožný, protože jenom ti, kteří měli dostatek finančních prostředků získaných třeba i šmelinou nebo jinými nepoctivými způsoby, si mohli dopřáti všeho, čeho si přáli, ale ovšem na úkor pracujících.
Každý občan si mohl vyměniti obnos 500 Kč starých peněz a za ně dostal 100 Kč peněz nových.
Veřejné politické akce - manifestace a jiné:
Dne 5. března 1953 roznesla se světem hrozná zpráva, že v Moskvě po krátké a těžké nemoci zemřel veliký vůdce všeho pracujícího lidu, vítěz nad fašismem a veliký přítel našeho národa, předseda rady ministrů Sovětského Svazu, soudr. Josef Visarionovič Stalin.
Místní org. K. S. Č. Míst. Nár. Výborem a Akč. Výborem Nár. fronty poslány Ústřednímu Výboru a vládě soustrastné telegramy a pořádaná v sále u "Lusku" smuteční tryzna.
Smrt našeho prvního děl. presidenta:
Ještě ani trochu jsme se nevzpamatovali z jedné a už přišla druhá rána, že v sobotu dne 14. 3. 1953 zemřel v Praze náš prvý dělnický president soudr. Klement Gottwald. 15. 3. 1953 svolává proto K. S. Č společně M. N. V. smuteční schůzi celého M. N. Výboru. 19. 3. 1953 na smutečním shromáždění v Učebně Nár. školy radiem posloucháme průběh pohřbu, zúčastnilo se mnoho našich občanů, všechny školní děti s celým učitelským sborem.

Str. 82

Manifestace a jiné politické akce:
Po všech těch smutných zprávách přišla ale zpráva radostnější, že na hradě Pražském Národním shromážděním dne 21. 3. 1953 jednohlasně zvolen byl druhý dělnický president soudr. Antonín Zápotocký.
Ohlas důlež. událostí v okresu, kraji a státě:
25. 7. 1953 v městě Bukurešti zahájen Mezinárodní den světové mládeže. Sjezdu se zúčastnila mládež 126 ras a ze 46 zemí, sjezd byl pořádán pod heslem "Za mír a přátelství všech národů celého světa", trval až do 15 srpna.
Mír v Koreji:
Dne 29. 7. 1953 po 3letém válčení v Koreji uzavřeno tam příměří.
Jubileum K. S. Č Ruska:
Na den 30. 7. připadá 50leté výročí založení Komunistické strany v Rusku.
Podpisové akce:
Všemi našimi občany podepsány byly kondolenční listiny nad úmrtím presidenta soudr. Klementa Gottwalda.
Sbírky:
Sbírka na Koreu mezi školní mládeží vynesla 82 Kč, po obci zúčastnily se sbírky dvojice Míst. Národ Výboru a tato vynesla 460 Kč.

Žena a mládež ve veřej. životě:
Zapojeny v Míst. Národ. Výboře jsou:
1. Illíková Josefa
2. Adamcová Amalie
3. Böhmová Anna
V dohlížecím Výboře Jednoty jsou:
1. Žůrková Zdenka
2. Pchálková Hedv.
3. Lysková Marie
4. Kubesová Olga
Vedoucí prodejny je: Kubesová Jarmila a Satková Anežka.
Vedoucí hostinců: Lusková Marie, Věntusová Anežka.
Správa obce:
Předsedou Míst. Národ. Výboru je Halška Vladimír, pro přetížení nadměrou práce, byla mu odňata funkce techn. Referenta a jmenován jím Klemiš Jindř. Zároveň s funkce zásob. Referenta odvolán byl Kubin Arnošt a sice pro výkon předsedy Jedn. Zeměděl. Družstva a na jeho místo jmenovaným byl s. Dener Rich.
Pro nemoc odstoupivší Hedv. Plachká soc. ref. je jmenovaná Amalie Adamcová.
Rovněž byli letos vyměnění 2 političtí tajemníci M. N. Výboru:
1. Vladimír Jadrníček, odvolán byl na Jed. Nár. Výbor do Opavy.
2. Pika Jan, po rozvázání pracovního poměru odešel na práci do dolů do Ostravy, tím se stalo, že činnost Národ. Výboru byla omezována a místo tajemníka v obci zůstalo až do měs. října neobsazeno.
Od měs. října pro práci na Míst. Nár. Výboře byla jmenovaná soudr. Hedvika Gřešková z Nových Sedlic, avšak jen 8 hod. týdně, což pro naši obec naprosto nestačí.

Str. 83

Činnost jednotl. referentů a ref.:
1. Předseda Míst. Nár. Výboru zabývá se věcí lidosprávy, předně otázkami veřejného života v obci a řádného chodu, jakož i všech ostatních záležitostí spojených s jeho funkcí, s výkonem jeho funkce je spojena i funkce bezpečnostního referenta. V tomto oboře bylo zvláště nutno věnovati se řádnému zajištění žňových prací, sklizně a výmlatu. Dále bylo jeho povinností pečovati o potřeby Místního Hasičského sboru, o jeho řádný stav členů, výzbroj a o zajištění vozidla, které Krajským Národ. Výborem v Ostravě bylo přiděleno a vykoupeno od soukromého autodopravce J. Matušky z Opavy.
Předsedovou povinností také bylo postarati se o hladký průběh měnové reformy, která jak již psáno u nás klidně a hladce proběhla. Předseda M. N. V. je prací přetížen neb sám jako dělník v Ostravě pracuje a denně dojíždí domů, je proto nutno poznamenati, že svěřenou mu funkci vykonává svědomitě a spravedlivě s vědomím toho, že jeho práce pro obec přispěje značným dílem k budování socialismu u nás.
6. Místopředseda a zeměděl. referent soudr. Frant. Směja zůstává dále, až do poslední doby vykonával svou funkci řádně a svědomitě, avšak pro neustálé vyměňování politických tajemníků v obci omezoval se ve své práci a tvrdí, že tyto práce jsou povinni vykonávat političtí tajemníci. Z toho důvodu docházelo na Míst. Nár. Výboře k četným nedorozuměním, které nijak nepřispívaly k plnění jemu svěřených úkolů. Stávalo se pak často, že na instruktážích předsedů a tajemníků M. N. V. v Opavě byla naše obec kritisována pro neplnění úkolů v zemědělské otázce. Tento neblahý stav je proto nutno přičísti jen na vrub zeměděl. referenta.
2. Finanční referent u M. N. V. zůstává i v roce 1953 soudr. Jelonek F, tento plní své povinnosti řádně a svědomitě, je přísným pro hospodaření finančními prostředky v obci. Poučen událostmi z roku 1952 (Havlíček), úkoly pro zajištění finanční otázky v obci provádí pak s obec. pokladníkem soudr. Andělinem Hankym, u kterého je nutno podotknouti, že je jedním z nejlepších pracovníků Míst. Národ. Výboru.
3. Techn. Ref. v roce 1953 soudr. Klemiš Jindř. Ujímá se své funkce zodpovědně a přičiňuje se, aby rozestavěná protipožární nádrž byla do konce letošního roku dohotovená. Sám ve svých volných chvílích pracuje na této stavbě a s důchodcem Frant. Gřeškem přičinil se o to, aby občané v rámci dobrovol. brigád odpracovali co nejvíce hodina tuto stavbu dokončili. Začátkem prosince byla nádrž skutečně úplně dohotovena.

Str. 84

4. Za odstoupivšího zásobovacího referenta Kubína Arnošta jmenován do Míst. Národ. Výboru soudr. Dener Richard. Pro své politické uvědomění jeví zájem o jemu přidělenou funkci, sleduje plnění dodávek v hospodářském roce a stará se o celkové zásobování naší obce.
5. Za odvolanou Hedviku Plachkou je jmenována Amalie Adamcová, je matkou početné rodiny, přesto však vykonává svou funkci poctivě, stará se o sociální otázky v obci, bytovou péči a zdravotnictví. Jako pomocnici ve zdravotnictví volá si pomocnici a to soudr. Ludmilu Havlíčkovou, ony pak společně rozhodují o otázkách týkajících se jejich resortu. V poslední době však jejich práce pokulhává, a to z rodinných důvodů, bude proto nutno, aby při příštích volbách v roce 1954 byla na tyto práce navržena osoba jiná.
6. Matyášek Jiří, hospodář. referent jako zástupce osady Kravařova, tento je ředitelem pošty v Hlučíně, pro naprostý nedostatek času nejsou jeho úkoly řádně plněny a spojení občanů s mateřskou obcí je nedostatečné. I za něj při příštích volbách v r. 1954 bude nutno navrhnouti nového člena.
7. Soudr. Havrlant Alois zůstává nadále školským a osvět. ref. pro potřeby kultur. života v obci. Jeho výkon funkce je naprosto nedostatečný. Jeho úloha spočívá proto na řediteli Osvět. Besedy říd. učiteli Arnoštu Žůrkovi, málo spolupracuje s kronikářem obce, dovolil, aby naše Obecní Lidová knihovna za vedení knihovníka soudr. Václava Slaného vyznamenaná Štítem vzorné knih. po odstoupení knihovníka zůstala po dlouhou dobu uzavřena, knihy občanům se nepůjčovaly. Jmenovaný se odvolává na přetížení v zaměstnání, které mu nedovoluje lépe vykonávati jemu svěřenou funkci, hlavně pak nezúčastňovati se Okresních Aktivů školských a osvět. referentů v Opavě.
Sám několikráte již žádal o odvolání z této své funkce. Jelikož ale byl jmenován do Míst. Nár. Výboru místní org. K. S. Č, je proto její povinností z této funkce jej odvolati.
Komunální podmínky:
Komunálních podniků v obci není.
Jako soukromníci nadále zůstávají:
1. Stolárna František Dušek v Kravařově.
2. Natěračství Štěpán Pika -"-.
3. -"- Antonín Pika v obci.
Vesničtí boháči:
Vesnických boháčů u nás není!

Str. 85

Ostražitost a boj proti tříd. nepříteli:
V tomto roce je zvláště nutno věnovati se stávajícím událostem tvoření se Jednotného Zemědělského Družstva u nás. Bylo proto nutno sledovati činnost třídního nepřítele zvenčí a plnou měrou přesvědčovat střední a drobné zemědělce ke vstupu do J. Z. D. Tato práce byl zvláště stěžována světovými událostmi, jak úmrtím předsedy rady ministrů S. S. S. R. soudr. Stalina, tak i úmrtím našeho prvého dělnického presidenta soudr. Gottwalda, kdy reakce počítala se zvratem lidově demokr. zřízení v našem státě. Díky uvědomělého jednání činitelů v naší obci proběhly všechny tyto akce v klidu, zocelily všechny nebezpečné momenty zahraniční šeptandy, život pracujícího lidu nabyl zase normálního chodu.
Výstavba obce:
Protipožární nádrž byla letos úplně a v pořádku dohotovena, za což nutno vzdáti díky občanům a občankám brigádníkům, celému M. N. V. a techn. Ref. soudr. Klemišovi Jindř. a také 66letému důchodci Františku Gřeškovi, který dohotovil 12. 12. 53 poslední práce na nádrži.
Letos byl odstraněn nepěkný a nehygienický dřevěný barák, ve kterém dosud byla Mlékárna naší obce.
Nová Mlékárna byla zřízena ve zděné, pronajaté místnosti hospodářské budovy občana Josefa Lusky v čísle 17. Tato místnost byla upravena tak, aby vyhovovala všem a hlavně zdravotním podmínkám.
Silnic:
Výstavba silnic v naší obci nebyla žádná.
Bytových jednotek:
Letos postavili si krásné rodinné domky tito naši občané:
1. Carbol Jaroslav (stavební místo mu přidělila obec.)
2. Konečný Jan (-"--"--"--"-.)
3. Kubín Antonín (-"--"- -"- -"-.)
4. Gřešek Josef (-"--"--"--"-.)
5. Gábor Jan na svém vlastním staveb. místě.
6. Heisef Jan -"- -"- -"- -"-.
7. Vašek Rudolf -"- -"- -"- -"-.
8. Pchálek Jan přístavba bytové jednotky na čísle 66.
9. Vítek Oldřich přestavba své usedlosti čís. 62.
10. Plachký Jaroslav -"- -"- -"- -"- 12.
Občan Majnuš Emil postavil si dřevěný barák, který uvnitř vyzdil a tak si pořídil pro svou rodinu dobré a zdravé bydlení. Zvenčí však tato budova nijak naši obec nekrášlí.

Str. 86

Rozhlasové zařízení obce:
Rozhlasové zařízení naší obce máme od roku 1948, ke kterému letos pořízeny 2 další reproduktory. Dosud ale není splněn požadavek osady Kravařova o rozšíření rozhlasové sítě. Všechna potřebná nařízení a ostatní věci jsou občanům osady Kravařova oznamovány starým způsobem, t. j. vybubnováním a přečtením, tuto obstarává obecní sluha soudr. Alfred Knopp.
Vlakové a autobusové spojení naší obce:
K vlakovým stanicím docházíme do Komárova nebo do Štítiny.
Autobusové spojení máme 4 x denně do Opavy nebo do Bílovce. Autobusová zastávka je uprostřed vesnice u vodní nádrže naproti budovy Míst. Národ. Výboru.
Pošta a telegraf je v obci Štítina.
Telefon:
Telefonní hovorna je v bývalém hostinci v čís. 103 u občana Ant. Věntuse. Místní Národní Výbor má také svůj telefon. přístroj.
Poměry hospodářské + J. Z. D.:
Pro nepochopení k společné práci a vztahu k Jedn. Zeměd. Družstva hospodaří se v naší obci dále postaru jako dříve a to zase jednotlivě.
Na ustavující schůzi konané dne 29. března 1953 se zemědělci nedohodli mezi sebou, takže musili přijíti úředníci Jedn. Nár. Výboru z Opavy k urovnání, ale ani tito toho nedocílili. V osadě Kravařově však Jed. Zeměděl. Družstvo trvá a začíná dobře hospodařiti.
Soutěžení:
V dodávkách státu mezi obcí naší a obcí Mokré Lazce:
Obec Suché Lazce dodala a dodávku splnila: obec Mokré Lazce:
v hovězí maso: 101% 101%
vepřové maso: 59% 56%
mléko: 92% 93%
konečné vyhodnocení soutěže zvítězila naše obec před obcí Mokro-lazeckou.
Polní práce:
Všechny polní práce u nás postaru a skončeny v agrotech. předepsaných lhůtách.
Úroda:
Obilní úroda pěkná. Předepsané dodávky byly na 98% splněny.
Brambor: -"- -"- -"- -"- 89% -"-.
Sena: -"- -"- -"- -"- 51% -"-.
Řepy cukrovky: -"- -"- -"- -"- 100% -"-.
Ovoce: Nebyla dobrá! Předepsané dodávky nebyly žádné!
Včelařství:
U nás v obci jsou následující držitelé včel:
1. Bala Frant. 2 roje
2. Benda Karel 2 roje
3. Kašing Boh. 4 roje
4. Kubina Vic. 2 roje
v osadě Kravařov:
1. Reichel Gustav 2 roje
2. Vícha Frant. 3 roje
3. Seibert Fr. 4 roje
4. Večová 12 rojů
5. Kyjovský Št. 2 roje

Str. 87

Propagace a provádění vědec. metod Mičurin.:
U nás v obci nebyly provedené žádné zkoušky v provádění Mičurinských method.
Lesní hospodaření:
Výsadba:
Žáci 3. třídy Národní školy vysadili pod vedením říd. učitele Žůrka ve dnech
10. - 12. 6. 1953 na Zikovci přes 2000 lesních stromků.
Kácení:
Kácení lesních stromů je jen na povolení Jednot. Nár. Výboru z Opavy, bez tohoto povolení se les káceti nesmí!
Hospodář. zvířectvo:
Druhy a stav:
Koně: V obci máme letos 57 koní
Skotu celkem: 320 kusů, z toho 180 dojnic
Dojivost od 1 dojnice asi 1700 lt. ročně.
Prasat: 320 kusů, z toho 30 prasnic.
Ovcí: 5 kusů, kozy 160 kusů.
Stav hospodářského zvířectva po stránce zdravotní nebyl celkem příznivý to pro naprostý nedostatek krmiva (suchem).
Stav drůbeže:
V obci máme celkem 2101 slepic a 18 kohoutů, z toho 1600 ks nosnic.
-"- -"- -"- 122 kusů husy, 23 ks. kachny, 3 ks. krůty a 79 králíky.
Vajec za celý rok dodáno bylo 184.000 kusů.
Nemoci zvířectva:
12. ledna zjištěna v naší obci slintavka, včasným zákrokem zvěrolékaře proběhla hladce a beze ztrát.
Při výskytu nemoci byla ihned Místním Národ. Výborem nařízena přísná desinfekce stájí a vchodů do hospodářských usedlostí a to posypáváním chlorovým vápnem.
Myslivost:
8 členný myslivecký spolek v obci trvá a je ten sam jako vloni.
Stav a druh zvěře:
Asi 12 srnčí, 150 zajíců, 24 bažantů, 140 koroptví a málo div. králíků.
Odstřeleno bylo: 2 srnci, 75 zajíců, 12 bažantů, a 45 koroptví.
Stromoví:
Z ovocného stromoví převládá u nás v obci třešeň, pak slívy, jabloně a hrušně, ořechy.
Z keřů rybíz a angrešt.
Z lesního stromoví je nejvíce smrků, pak borovice, jedle, modřín (břem), dub, buk, habr, bříza a olše, kolem potoku rostou vrby, osiky, bříze i olše.
Trhy národ. podniků v obci:
V obci jedenkráte čtvrtletně přijíždí pojízdná prodejna, ve které občané koupí všechno, co potřebují. Také v okolních obcích jako ve Štítině jsou takové trhy. Mimo toho byl u nás také Vánoční trh.
V těchto pojízdných prodejnách naši občané kupují všechno a ne dráže než v Opavě. Jsou proto tyto trhy našimi občany silně využívány.

Str. 88

Ceny životních plodin a potřeb:
Cena chleba: 1 kg = 2.60 Kč
-"- 1 kus housky = 0.35 Kč 1 normální nedělní oblek 400 - 600 Kč
-"- 1 kg mouky žitné = 4.50 Kč 1 zimník (kabát) 500 - 700 Kč
-"- 1 kg -"- žitné krup. = 5.30 Kč 1 košile nedělní 70 Kč
-"- 1 kg cukr kostkový 11.60 Kč 1 pár botků vycházkové 100 - 120 Kč
-"- 1 kg hrachu 9.20 Kč 1 pár borů pracovních 60 Kč
-"- 1 kg sádlo vepř 31.- Kč
-"- 1 kg slanina uzená 34.- Kč
ceny obilí: za 1 q rži = chlebové obilí cena = 90- Kč
1 q žita = 95- Kč
1 q ječmene = 85- Kč
1 q ovsa = 70- Kč
brambory 1 q = 62- Kč
seno 1 q = 40- Kč
řepa cukrovka 1 q = 20 Kč + řepa krmná = 10- Kč
Ceny dobytka a drůbeže:
1 dospělý normální tažný kůň, kus stojí dnes od 4000 - do 5000 Korun
1 kráva dojnice asi 4000 Kč
1 prasnice dospělá na chov asi 1600 Kč
1 sele asi 400 Kč
1 slepice (nosnice) asi 25 - 30 Kč
Ohlas v obci a vliv na živ. úroveň:
S měnovou reformou upravení jednotných cen mělo velmi příznivý vliv na pracovní a kulturní úroveň našeho lidu.
Knihovna:
V obci máme krásnou a zařízenou Obecní Lidovou knihovnu a tu má 1391 svazků vázaných knih pro dospělé a 375 svaz. váz. knih pro mládež. Bývalý knihovník Václav Slaný odstoupil, Míst. Národ. Výbore, je od 1. 9. 53 ustanovena nová knihovnice členka Svazu Čsl. mládeže Květa Havrlantová 18letá. Dále máme příruční knihovnu Osvětové Besedy se 251 svazky knih. v naší Národní škole je také knihovna a sice: Učitelská se 287 svazky knih a žákovská se 288 svazky knih. žákům knihy vypůjčuje říd. učitel Žůrek Arnošt.

Zaměstnání občanů:
Asi 65% našich občanů věnuje se zemědělství, z toho je asi 25% zemědělci stálí (výkonní), kteří jen při zemědělství jsou, zbytek občanů v průmyslových odvětvích a stavebnictví hlavně v Ostravě.
Zapojení žen:
Velká část našich žen, která pochopila nutnost zapojení se do práce, pracuje v blízkém Komárově a hlavně při lesních pracích výsadbě stromků.

Strana 89

Vývoj a stav mezd:
Mzdy jsou úměrné k životní potřebě lidu. Skoro všechna práce je zúkolovaná. Kdo je k práci šikovný, vydělá si hodně, nešikové ovšem s takovýmto postupem nesouhlasí. Zaplaceno dostaneš jen za vykonanou práci.
Poměry majetkové:
Dnes jsou majetkové poměry mnohem lepší nežli dříve za kapitalistické éry, vyznačuje se to hlavně četnými novostavbami rodinných domků a přestavbami selských usedlostí a hospodářských budov.
Mateřská školka:
Je umístěna v Učebně přízemí naší Národní školy, učitelka Drahomíra Havranová z Hustopeče n/B. provdala se za úř. Hofmana a dále působí ve Valašském Meziříčí, kde s po provdání odstěhovala.
Od 1. 9. do 9. 9. působila učitelka Ludmila Masařová, ta se odstěhovala do Bruntálu. Od 15. října 53 působí zde učitelka Anna V8lová z Komárova.
Úroveň obydlí:
V důsledku četných novostaveb a přestaveb našich obydlí bydlíme dnes velmi dobře. V naší dědině je dnes už jen jeden a to poslední starý domek doškem krytý, který jako zázrakem překonal a vydržel přechod fronty v dubnu 1945. je to číslo 87 a majetek želez. důchodce Josefa Neiverta. Tento domek je už přes 250 let starý, je nizoučký a už pokřiven, ale dodnes stojí, dospělý člověk lekce rukou dostane na kraj doškové krytiny. V osadě Kravařově je také úroveň obydlí dobrá, letos tam na obcí přidělených stavebních místech postavili si své nové rod. domky následující občané:
1. Rigel Vlad.
2. Otýpka Adolf
3. Kozelský Josef
4. Šumník Václav
Nejstarší domek čís. 1 Josefa Černína je též už přes 200 let starý. Kravařov má dnes 43 domovních čísel + 4 nové domky, které ještě popisné čísla nemají a 280 obyvatelů. Vodovodu dodnes také ještě nemá, občané čerpají vodu ze svých studní, kterých celkem mají 32 a ty nejsou hluboké, voda tam se už ve 3 - 4 m hloubky nachází.
Národní pojištění:
V případě nemoci, invalidity nebo stáří pojištěni jsme všichni pracující občané našeho státu. Dělníkům je ze mzdy přímo sražována částka v % podle výdělku. Zemědělcům zase podle výměrů půdy, kterou vlastní a obhospodařuje, pojištění se přenáší na všechny rodinné příslušníky.

Strana 90

Narození:
U nás v obci se letos narodilo 21 dětí.
Sňatky:
Sezdáno celkem bylo 11 párů novomanželů.
Rozvody:
Rozvody u nás zřídka se vyskytují, letos nebyl žádný.
Úmrtí:
V naší obci letos zemřelo 12 osob. Pohřby na místním hřbitově; žehem žádný.
Výše stáří:
Jako všude jinde i u nás dožívají se lidé nestejného stáří podle toho jak kdo žil, co celý život dělal a hlavně z jakého je kořene.
Průměrnou výši stáři proto odhaduji na 65 let. Dnes zde žije u nás v obci mnoho lidí, kteří už mají 75 i více roků, tak jako občanka Ludmila Lysková dožívá se letos při dobrém zdraví a čilosti 92 roků, občanka Marie Kaštovská 90 let, Šeděnka Josef a Michalíček Josef 80 let.
Příčina úmrtí:
Příčina úmrtí bývá jednak stáří a pak i různé nemoci, hlavně nemoce srdce, nervů a rakoviny. Zákeřná nemoc tuberkulosa se již u nás zřídka vyskytuje neb proti ní máme dnes už hodně zbraní a to: řádnou životosprávu, dobré jídlo a pak léky "Penicilin", který se už v našem státě vyrábí.
Zřizování obřad. síní:
Na našem Místním Národním Výboře máme velikou zasedací síň, kterou M. N. V. používá při svých zasedáních a různých slavnostních nebo smutečních příležitostech.
Matrikáři:
Jak již psáno minulý rok, matriční úřad je pro naši i více obcí v obci Štítině, tamtéž jsou prováděny sedání novomanželů a křty.
Počet obyvatel, změny a příčiny toho:
Celá naše obec má ke dni 31. 12. 1953 1007 obyvatel i s osadou Kravařovem dohromady. Kravařov sám má 280 obyvatelů, obyvatel přirostlo větším narozením dětí i menší úmrtností.
Národopis. zajímavosti:
Nářečí máme své vlastní, Slezské.
Krojů hanáckých, kterých dříve naše mladá děvčata používala u všech příležitostných oslav a výletů, se už dnes málo používá a tyto zanikají.

Školy a jejich typy:
Naše Národní škola postavená v roce 1907 je původní a jednopatrová se 3 učebnami, bytem pro řídícího učitele a bytem pro školníka. Je 3 třídní, ale vyučuje se jen ve 2 učebnách a to střídavě, třetí učebnu zabírá mateřská školka.
Stav žactva:
1. třída 10 chlapců, 15 děvčat = 25 dohromady
2. -"- I. odděl. = 11 chlapců, 9 děvčat
-"- II. odděl. = 10 -"-, 5 -"-
3. třída má 19 -"-, 13-"- = 32 dohromadysdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky