Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 10

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 10.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 91

Docházka školní mládeže do školy je dobrá. Vykazuje se jen 2% zameškaných omluvených půldnů.
Učitelský sbor:
1. Žůrková Zdenka vyučuje 1. třídu
2. Dubovská Božena -"- 2. třídu
3. Žůrek Arnošt -"- 3. třídu
Zapojení školy do života obce:
Při všech oslavných příležitostech žáci Národní školy recitace a zpěvy. 7. 6. 53 Veřejné cvičení celé Národ. školy za vedení učitel. sboru bylo velmi zdařilé a krásně provedené. Z dobrovolného vstupného byly všechny školní děti odměněny řádným občerstvením.
Činnost rodičov. sdružení:
Sdružení rodičů, jehož předsedou nadále je občan Frant. Ondrášek, schází se pravidelně
1 x za měsíc, na těchto schůzkách jsou projednávány školské otázky, jakož i o prospěchu svých dětí jsou učiteli ihned uvědomování.
Činnost pionýrské skupiny:
Pionýři se scházeli pravidelně 1 x týdně; na těchto svých schůzkách se připravovali různé kulturní vložky, projednávali zlepšování svých i ostatních žáků prospěchu ve škole. Vedoucím pionýrů je učitelka soudružka Božena Dubovská.
Dne 26. 4. 1953 měli Pionýři slavnostní slib a předávání rudých šátků, tato slavnost hojně navštívena občany měla důstojný průběh a spojená byla s patronem Komárovské továrny nár. pod. "Napolak", ke slavnostnímu slibu přišel také řiditel "Napolaku" soudr. Tůma a předseda závod. org. K. S. Č Kostřiba.
Sběry odpad. Hmot:
U nás ovci zajišťují sběr odpadových hmot žáci a žákyně Národní školy, tak za letošní rok nasbírali a na potřebná místa dodali:
Železný šrot: 160 q hadry: 8 q
Papír: 15 q kosti: 2 q
Školní mládež prováděla také sběr léčivých bylin. Letos nasbírali, usušili a do Komárovské továrny "Spofa" odevzdali 28 kg lipový květ, mateřídoušky a kopřiv.
Loutkové divadlo:
Slavnostní slib Pionýrů 26. 4. t. r. byl spojen s Loutkovým divadlem.
14. 7. t. r. v sále u Lusku dětský film hojně navštívený i dospělými.
15. 20. 12. t. r. hodně radosti dětem způsobil "Děda Mráz", který k nám letos opět zavítal a děti hojně různými dárky podělil.
Kroužek ruštiny:
Kroužek ruštiny u nás dosud založen není!

Str. 92

Putovní kino:
Místní Osvětová Beseda uspořádala letos následující filmy:
- 29. 3. 53 film Vstanou noví bojovníci
- 17. 6. 53 Trampoty oficiála třídy
- 5. 7. 53 Racek má zpoždění
- 23. 8. 53 Cesta ke štěstí
- 20. 12. 53 Pára nad hrncem
- 8. 11. 53 Zítra se bude tančit všude
Na pozvání O. B. zájezdy divadla:
Herci Opavského divadla uspořádali k nám letos 2 zájezdy a provedli krásnou hudební Estrádu a 1 veselohru (vložku).
Oba tyto podniky byly našimi občany velmi četně navštíveny a tuze se líbily.
Hasičstvo:
Naše místní Hasičská Jednota má celkem 53 členů, z toho 4 členky, mimo toho jsou při "Sboře" 2 školené samaritské sestry. Starostou je obč. Ondrášek František.
Hasičská Jednota se velmi tuží, provádí četná cvičení, opatruje a kontroluje své hasičské nářadí, ke kterému patří také nákladní auto ku převozu naší motorové stříkačky a mužstva na místa požárů. Nejstarším členem Has. Jedn. Je občan Richard Halška dnes 75letý. Nejmladším je občanka Marie Laryšová 16letá. 26. 7. 1953 zúčastnila se Has. Jednota se svou motor. stříkačkou slavnostního cvičení a vystoupení Has. Jednoty ve Velkých Hošticích. Zároveň zúčastnil se náš sbor slavnosti otevření nového hasičského domu v sousedním Podvihově. Hasičský sbor schůzuje 1 x měsíčně, Výbor sboru se schází 2 x za měsíc, mimo toho je ještě technický sbor, který se také 1 x měsíčně schází.
Místní Has. Jednota pořádala dne 31. 12. 53 svou Výroční členskou schůzi, které se 47 členů zúčastnilo, této "Valné hromady" zúčastnil za Okresní Hasičskou Jednotu jako inspektor brat Hrbáč z Opavy, dále se také zúčastnili zástupci Národní fronty z obce.
Oheň:
Dne 6. 12. 53 v poledních hodinách vypuknul oheň ve stodole občana Oldřicha Něstroje, ve stodole hrály si děti a tento požár zavinily. Naše Hasič. Jednota jako první záchranné práce provedla, ale pro naprostý nedostatek vody byla nucena pozvati stálou požární službu z Opavy, která ihned přijela a dovezla s sebou v cisterně potřebnou vodu k hašení. Oheň byl lokalisován a dále se nerozšířil. Z toho je vidno,jaká je nutná potřeba zřízení druhé vodní protipožární nádrže na horním konci naší obce.
Mimo všech těchto prací provádí Has Jednota v budově M. N. V. školení občanstva k preventivní ochraně majetku.

Str. 93

Zastoupení Hasič. v M. N. V.:
Hasičská Jednota je v Místním Národním Výboře zastoupena 2 členy a to:
Velitelem sboru obč. Frant. Halškou z čís. 34 a obč. Jan Pchálek z čís. 66
Taneční zábavy:
V obci bylo letos celkem 8 tanečních zábav, z toho 3 zábavy složek N. F a 5 zábav svatebních.
Plesy byly celkem 3 a to: 1. Místní org. K. S. Č.
2. Svaz přátel Sovětského svazu
3. Svazu Čsl. mládeže
Všechny tyto zábavy a plesy byly velmi četně občany navštíveny.
Hřiště:
Hřiště u nás dosud upravené není!
Zdravotní poměry:
Nakažlivé nemoci se nevyskytly žádné.
Rekreace pracujících:
Svými mateřskými závody byli na rekreaci vyslaní jejich nejlepší pracovníci. Jsou to naší občané: 1. Dener Richard se svou manželkou
2. Lysková Marie
3. Myslivcová Anna
Vodovod:
Otázka zásobování naší obce vodou byla až do podzimku roku katastrofální.

Str. 94

Rok 1954

Politické poměry v obci:
Politickým životem žije celá naše obec. u příležitosti většiny schůzí, které se konají v obci, bývá rozebírána politická situace v okrese, kraji, v celém našem státě i ostatním světě. S politickými událostmi jsou občané seznamováni i místním rozhlasem. I naše mládež, která dříve byla ponechávána sama sobě, zúčastňuje se zvláštního školení, které pravidelně
2 x měsíčně organisuje místní org. Komunistické strany Československé.
Tímto školením nám i mládež politicky roste. V obci je jen jedna politická strana a to Komunistická strana Čsl., ale i mimo toho je politiky dost a to hlavně skrze rozešlé se Jednotné Zemědělské družstvo, mnoho zemědělců to opravdu mrzí, jiní zase mají z toho tajnou radost. Bývalý i po volbách nově zvolený Místní Nár. Výbor názornými příklady ukazuje, jak uvědoměle hospodaří již v okrese založeného Jednotná Zemědělská družstva, jako "Brance", Loděnici i jinde, ale to všechno málo pomáhá. Množí naši zemědělci těžko se smiřují se vším děním v celém našem socialistickém státě i v obci po roce 1948. Přestože se těžko nadřou, zastarale lpí na zastaralém způsobu hospodaření, nechtějí uznat četné výhody společného hospodaření v J. Z. D. a sami sobě si práci hodně usnadnili, rovněž poukazují na to, že oni odvádějí svoje dodávky státu za levný peníz, ale státem jsou prodávány mnohem dráž, ano, ale ať jen zemědělci uváží, jaké ji samým jsou státem poskytovány výhody. Přestárlým zemědělcům, kteří o to požádali a jsou dnes výminkáři, dává stát důchod, byť i jen malý, přesto že si naň do státní pokladny mnozí z nich nedali ani korunu, a ještě i jiné výhody a odkud na to vše má bráti stát? vždyť zemědělci, kteří mají své předepsané dodávky státu splněny mimo těchto mohou odprodávati své výrobky na volném trhu za větší, státem stanovené ceny. Žádné smlouvání a handlování už neexistuje.

Str. 95

Vedoucí strana:
Vedoucí stranou v naší obci je Komunistická strana Čsl., ta usměrňuje všechno politické dění v obci a je hybnou pákou všech jiných složek. Mimo členů strany je daleko přes 20 nestraníků, kteří stranu plně podporují a s ní sympatizují.
Činnost M. V. N. F. v obci:
Místní Výbor národní fronty sdružuje všechny masové organisace v obci. Jeho předsedou je 57letý soudr. Vašek Tomáš z čís. 108. Členové Místního Výboru národní fronty jsou všichni předsedové všech složek v obci. Scházejí se dle důležitosti na vyzvání předsedy a to nejméně 1 x za měsíc. Místní Výbor nár. fronty společně s Nár. Výborem a všemi složkami zajišťuje všechny celostátní akce v obci.
Pod patronací Míst. Výb. Nár. fronty byla dne 7. 3. 1954 provedena v sále u "Lusku" oslava Mezinárodního dne žen, na které přednesla referát soudr. Jarmila Kubesová, pestrý program předvedli žáci Národní školy.
13. 3. t. r. v témže sále uspořádáno Slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 1. úmrtí generalisima Jos. Visarionoviče Stalina a našeho prvého dělnického presidenta soudr. Klementa Gottwalda. Tato pietní slavnost byla občany velmi četně navštívena.
3. X. t. r. uspořádána oslava "dne armády" v témže sále. Pestrý program vyplnila školní mládež. Oslavy se zúčastnili i příslušníci naší Čsl. armády. Po slavnosti byl promítán film Hotel modrá hvězda.
22. 10. t. r. byla svolána schůze pro stavbu hřiště, této schůze se zúčastnili: za Okres. Nár. Výbor inž. Říčánek a stav. Košťálek, za Okresní Výbor dobrovolné sportovní org. "Sokol" soudr. Šmidt z Opavy a za Krajský Nár. Výbor soudr. Kuchař z Ostravy. O schůzi byl sepsán protokol a založen u Míst. Nár. Výboru.
Jako každým rokem, tak i letos byl dne 5. 11. t. r. zahájen měsíc Československo-Sovětského přátelství štafetou poselství přátelství a míru, odeslána zdravice Sovětskému lidu. Zdravici na Okresní výbor Čsl.-sovětského přátelství do Opavy odvezl na motocyklu soudr. Boleslav Bala.

Str. 96

7. 11. 54 v sále u "Lusku" konala se oslava na počest 37. výročí velké říjnové Socialistické revoluce, referát přednesla soudr. Jarmila Kubesová. Tato četně navštívená oslava byla spojena s výstavkou Sovětských knih a pak i filmem.
Počet a činnost masových org. po stránce polit. v obci:

1. Komunistická strana čsl., předsedou je soudr. Čeněk Konečný, 30 let stár. Strana má 18 členů zákl org., všech členů v obci ale je 69. Výbor strany má 7 členů. V tomto roce školili soudruzi životopis + přes. Kl. Gottwalda. Školení vede řídící učitel soudr. Arnošt Žůrek. Tohoto školení zúčastňují se i členové Českoslov. svazu mládeže v základním kroužku. Strana bedlivě pozoruje a střeží veškeré dění v obci, uspořádává přednášky a veřejné schůze, 16. X. t. r. konala míst. org. K. S. Č. veřejnou schůzi o výsledcích "Moskevské konference", ze které byla polána na Ústřední Výbor K. S. Č. v Praze resoluce, na které se ztotožňují všichni občané s usnesením pro posílení a udržení míru ve světě.

2. Svaz Československo-Sovětského přátelství má 56 členek a členů, předsedou je 35letý Lad Štalmach. Tento svaz přátel seznamuje nás občany jak přednáškami, tak i filmem s vekou Sovětskou zemí, dále pořádá příležitostné oslavy a taneční zábavy.

3. Svaz Českoslov. mládeže, jehož předsedkyní je 21letá soudr. Věra Vašková, má 37 členek a členů, mimo již uvedeného školení a pomoc při úpravě naší místní Lidové Knihovně, nevyvíjí žádnou činnost.

4. Výbor žen má 17 členek, předsedkyní byla soudr. Anna Böhmová asi 40letá, která však pro naprostý nedostatek času byla 11. 8. t. r. ze své funkce M. N. V. odvolána a ženy si zvolily novou předsedkyni soudr. Jarmilu Kubesovou, tento výbor žen je též u M. N. V. zastoupen 1 členkou. V. Ž. pomáhá Nár. Výboru hlavně v otázce zemědělské.

5. Dobrovolná sportovní organisace "Sokol" má 23 členů a členek, předsedou je s. Klemiš Jindř., nemá sice ještě hřiště, přesto však se prováděly nácviky na Spartakiádu a pochodová cvičení a přípravy pro oslavy 1. máje v Opavě.

Str. 97

6. Sbor požární ochrany má 62 členů a členek, jeho předsedou je občan Frant. Ondrášek, velitelem je soudr. Frant. Halška z čís. 34, tento sbor požární ochrany vyvíjí dobrou činnost, mimo požární cvičení, která často koná, mají jeho určení členové ve žňové době denně hlídky a takto zabezpečují úrodu občanů zemědělců. Také letos 2 x aktivně zasáhli svou pomocí a to v měs. září v Kravařově u Frant. Šeděnky, jemuž blesk při strašné bouři zapálil stodolu a ten sam den též v obci Nové Sedlice u domkaře Ondry, kde též od blesku bylo zapáleno.
Dále si členové sboru za vedení svého velitele upravují a zřizují z vraku auta, které jim poskytl náš Místní Nár. Výbor, dobré auto pro požární účely a motorovou stříkačku. Velmi jim však práci ztěžuje jejich požární zbrojnice, která je malá a pro dnešní potřeby už nevyhovující.

7. Dohlížecí Výbor prodejny Jednoty je 3 členný, předsedou je s. Směja Emil, dále Kubesová Olga a Žůrková Zdenka, schází se pravidelně 14 denně, úkolem výboru je řádné a pravidelné zásobování prodejny zbožím, jakož i vyřizovat různé stížnosti z řad občanů vůči prodávajícím event. kvalitě zboží. Vedoucím prodejny je občan Ant. Věntus ml., prodavačkou s. Anežka Satková.

8. Sdružení rodičů a přátel školy. Rodičovské sdružení je společné pro Národní a Mateřskou školu, jeho členové jsou všichni rodičové žáků docházejících do nár. a mateřské školy, jeho předsedou je s. Klemiš Jind. Výbor R. S. se schází pravidelně měsíčně, plénum 1 x za 3 měsíce.

9. Svazarm sdružuje ve svém spolku všechny mladé budoucí obránce naší vlasti a již teď různými přednáškami, cviky a pochod. Cvičeními připravují se na svou čestnou povinnost, předsedou je s. Kašpárek Jiří.

10. Myslivecká společnost je spolek 8 našich občanů, kteří mají v tom zálibu, jeho předsedou je 53letý soudr. Havrlant Alois, schůzky provádějí nepravidelně a to na pozvání předsedy nebo dle potřeby. Za dřívější kapitalistické a buržoasní "éry" až do roku 1945 měl honbu na našem katastru pronajatou fabrikant a velký germanisator našeho kraje pan Robert Jedliczka z Komárova. V roce 1945 byl odsunut tam, kde po celý svůj život toužil.

Str. 98

Volby:
Brzy po vládou a Ústřed. Výborem Komunistické Strany Čsl. vyhlášených volbách nastal v naší obci čilý předvolební ruch, agitace a veřejné schůze občanů. Místní org. K. S. Č. společně Míst. Nár. Výborem jako první pořádají v měs. březnu prvou předvolební schůzi veřejnou, na které bylo zdůrazněno, jaký význam tyto volby mají.
Naše obec byla rozdělená na 10 úseků po 10 obyvatelích, z nichž vždy 1 byl vybrán a navržen jako kandidát do nár. výboru. Tak těchto veřejných občan. Schůzí v obci bylo 10, na nichž občané souhlasili s vybranými kandidáty, tento zase musil prohlásiti, zda volbu přijme nebo ne. Všechny tyto schůze byly občany dobře navštívené a hodně rušné.
25. 4. t. r. upořádala místní org. K. S. Č. agitační neděli dvojic soudruhů, kteří dům od domu chodili a občany ještě jednou informovali o důležitosti těchto voleb pro obec. mimo těchto agitačních dvojic byla i agitace názorná plakáty i obecním rozhlasem.
Volby do Míst. Nár. Výboru v celém našem státě určeny byly na neděli 16. května 1954.
V předvečer voleb, t. j. v soboru 15. 5. uspořádala místní org. K. S. Č. v sále u "Lusku" "předvolební lidovou veselici" s taneční zábavou, na této veselici účinkovala dechová hudba z Mokrých Lazec a to úplně zdarma.
Je neděle 16. 5. krásné slunečné sváteční ráno, ze spánku nás probouzí řízný pochod naší dechové k¨hudby, která chodíc po dědině, vyhrávala nám občanům u tak slavnostního dne jako jsou volby. Hudba vyhrávala i v osadě Kravařově, pak odejela autem (aby se mohla brzy vrátit zpět) ještě vyhrávati do jiných obcí. Volby u nás od 6 do 18 hod.
Vchod do budovy Míst. Nár. Výboru je ověnčen a ofáborován, volební místnosti krásně vyzdobeny státními vlajkami, bustou s. presidenta, májovými květy a krásnými 2 kyticemi u busty. Vcházíme do voleb. místnosti, u stolu sedí volební komise, která je zodpovědná za správnost provádění voleb, předsedou této komise je soudr. Illík Raimund = K. S. Č.

Místopředsedou Laryš Jindřich = S. Č. M.
Tajemník Tkačík Antonín = bezpartijní
Členové Pchálek Jan = Požár. Sbor
-"- Friedel Alois = D. S. O. Sokol
-"- Böhmová Anna = Výb. žen

Str. 99

Volby do M. N. V.:
Jaký je akt voleb. Po příchodu voliče do volební místnosti je členem komise žádán volební průkaz, který všichni voliči mají, druhý člen komise už podává prázdnou obálku a volební lístky, třetí odškává jméno již odvoleného voliče, ostatní členové voleb. komise střeží a pozorují, volič z jedné místnosti prochází do plentou jen oddělené druhé místnosti, ve které je na stole uzamčená urna, volič je v té místnosti samoten, vybéře si lístek, který chce, vloží do obálky a tuto vhodí do urny, ostatní zbylé kandidátky odhodí do předem připravené bedny, po vykonání své čestné povinnosti volič jinými dveřmi vychází. Byly-li by v obálce v urně lístky dva, je to hlas volební komisí neuznaný a také neplatný. U nás takový případ ale nebyl.
V Kravařově, který volí ve své osadě zvláště, je všechno totéž jako u nás v obci, jen s tím rozdílem, že tam (protože nemají jiné vhodné místnosti) volí se v hostinci u "Reichlů". I tato druhá naše volební místnost je krásně vyzdobená a tam ustavená volební komise je:

1. Pika Štěpán (předseda voleb. komise)
2. Trubecký Ant. Místopředseda
3. Kolovrat Jan tajemník
4. Martínek Karel č5. len

Všech voličů v obci bylo 516, v osadě Kravařově 130, dohromady 646, z toho 286 mužů a 360 žen. Volilo se od 6 - 18 hod. Z naší obce bylo vydáno 15 volebních legitimací pro ty naše občany, kteří dnes nemohli zúčastniti voleb a to: byli buď v práci anebo právě na cestách, legitimace vydány jsou proto, aby takový občan mohl odvoliti tam, kde právě v ten den je.
Volební práva mají všichni občané, kteří v den voleb dovršili 18 let a starší. Z voleb jsou vyloučeni: choromyslní nebo ti, jímž bylo soudem volební právo odňato.
Občané svátečně vystrojení dostavovali se hned z rána k volbám. Jako první občan, který u nás odvolil, byla pí. Emilie Vidhalmová a její dcera Zdeňka. Volebního práva použili všichni naši občané. Průběh voleb byl slavnostní a důstojný.

Str. 100

Do Místního Národního Výboru zvoleni byli:
1. Kostřiba Erich 63 hlasy pro 9 hlasů proti stáří 30 let
2. Krejčí Antonín 42 hlasy pro 24 hlasů proti stáří 25 let
3. Vašek Tomáš 48 hlasy pro 10 hlasů proti stáří 57 let
4. Stuchlík Antonín 55 hlasy pro 10 hlasů proti stáří 39 let
5. Halška Jindřich 56 hlasy pro 7 hlasů proti stáří 35 let
6. Trubka Oldřich 55 hlasy pro 4 hlasů proti stáří 41 let
7. Kubesová Olga 66 hlasy pro 2 hlasů proti stáří 45 let
8. Dener Richard 56 hlasy pro 10 hlasů proti stáří 34 let
9. Měch Emil 52 hlasy pro 12 hlasů proti stáří 40 let
10. Slanina Frant. 55 hlasy pro 13 hlasů proti stáří 45 let

Všichni nově zvolení členové svou čestnou funkci přijali a 19. 5. t. r. na ustavující schůzi M. N. V. slibem a svým podpisem o řádném, čestném a spravedlivém vykonávání svých nových funkcí v M. N. V. to stvrdili.

Volby do K. N. V. a N. S.:
Volby do Krajských Národních Výborů a Národ. Shromáždění
Vládou a Ústředním Výborem Komunistické strany Československé byly vyhlášeny na neděli 28. listopadu 1954.
I před těmito, pro nás tak důležitými volbami, nastal v obci čilý předvolební ruch a agitace jak plakáty tak i místním rozhlasem a pořádány občanské předvolební schůze jako 3. II. t. r. v sále u "Lusku" velmi četnému přítomnému občanstvu zdůrazňováno a poukazováno na význam voleb. 23. II. 54 byla nová předvolební schůze, na které referoval náš rodák a předseda Okresního Nár. výboru z Opavy soudr. Rudolf Illik, který byl též na kandidátce navržen do K. N. V. a také zvolen. Nyní je místopředsedou K. N. V. v Ostravě. Pro náš volební úsek jako kandidát byl navržen soudruh generál Janko, který se zúčastnil osvobozovacích bojů v našem kraji v roce 1945 jako velitel I. tankové Československé brigády, je to člověk milý a prostý, voják hrdina, přichází na schůze (Štítina - Lhota, a. t. d.), kde vždy je sál občany přímo nabitý a upřímně od plic si s občany pohovoří o situaci, která je a co by bylo třeba udělat, aby byla lepší.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky