Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 22

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 22.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 211

Je den voleb, neděle 19. V. 57, krásný, slunný, májový den. Budova M. N. V., ve které se konají volby, je krásně ozdobena, vchod ověnčen, za okny prapory a květiny ve vázách, před vchodem prapory, státní a sovětský, chodbu vyzdobili žáci a pionýři naší nář. školy, schodiště je vyzdobeno výkresy žáků a kyticemi bezu. Volby začínají v 6 hod. ráno a končí v 18 hod. Už v 5 hod. ráno rozezvučí se místní rozhlas říznými pochody, předseda M. N. V. soudr. Kostřiba přeje všem občanům dobrého jitra a ještě jednou hlásí začáteční a konečnou hodinu voleb. volební právo mají všichni občané, kteří v den voleb dovršili 18 let, muži i ženy. Volební právo však nemají osoby choromyslné a takové, kterým bylo odňato za různé protistátní přečiny. V naší obci však takových případů není.
Občané svátečně oblečení přicházejí k volbám, které se konají v krásně vyzdobené obecní kanceláři a přilehlé místnosti vedle. Za stoly sedí volební komise, dávají voličům volební kandidátky a odvolené pak si poznamenávají. U vchodu před budovou jsou pionýři, žačky a žáci naší nár. školy, vítají přicházející voliče a každému s přáním dobrého jitra - dne podávají kytičku bezu, takže všichni voliči jdou k volbám mile překvapení a svátečně naladění. Jako první v obci odvolila s. Hedvika Pchálková a to v 6,20 hod., poslední odvolil v 17 hod. občan Mlčoch a to proto, že byl v práci v Ostravě. Při volbách dopoledne nám vyhrávala 19 členná dechová hudba s. Tesárka z Vršovic, která na upraveném nákl. autě k nám přijela, na takovýchto též autech (2) dojel k nám 30 členný soubor žaček z Vyšší hospod. školy z Opavy, ten krásně zpíval a recitoval a hrál přicházejícím voličům. Též pionýři, žáci a žačky naší nár. školy i ti nejmenší z mateřské školy za vedení uč. sboru zpívali, recitovali a předváděli různé tanečky. Zkrátka nálada byla slavnostní a sváteční.

Str. 212

Všichni naši občané se voleb zúčastnili (nevynechal žádný). Volby vyzněly důstojně a slavnostně, o zdárný, hladký a důstojný průběh voleb nutno přičísti celému M.N. V. s předs. Kostřibou E., též místní org. K. S. Č. i volební komisi v čele se soudr. Illíkem R. a říd. učiteli A. Žůrkovi za krásně vyzdobenou budovu školy a M. N. V. relacemi v rozhlase, jakož i jím vyrobenými trefnými plakáty.
Počet voličů:
Všech voličů v celé naší obci bylo 661 a vydáno + 19 voleb. legitimací pro ty občany, kteří se pro léčení - práci v zahraničí zde voleb nemohli zúčastniti.
Z obce žen 296 z Kravařova 75 = 371
-"- mužů 234 -"- 56 = 290

Zvolení členové nového míst. nár. výboru:
1. Plachký Jan dělník z čís. 136 61 let K. S. Č. 37 hlas 3 proti
2. Holuša Mirosl. -"- -"- 107 29 let bezpart. 40 -"- 1 -"-
3. Kubesová Oldř. stát. zam. -"- 128 31 let K. S. Č. 39 -"- -
4. Vašek Tomáš úkolař -"- 108 60 -"- -"- 28 -"- 2-"-
5. Konečná Ludm. v domácn. -"- 178 34-"- bezpart. 31 -"- -
6. Volný Rudolf elektromech. -"- 6 26 -"- -"- 37 -"- 6 -"-
7. Graca Oldřich obuvník -"- 7 44 -"- -"- 28 -"- -
8. Věntus Jos. ml. požárník -"- 11 24 -"- -"- 35-"- 1
9. Střílka Jos. vedoucí práce -"- 97 32 -"- K. S. Č. 33 -"- 2 -"-
10. Kubesa Jos. instalatér -"- 24 37 -"- bezpart. 38 -"- 3
11. Leifert Milan obch. Přír. -"- 31 31 -"- -"- 40 -"- -
12. Exnerová Mir. v domácn. z Opavy 34-"- K. S. Č. 42 -"- 5
13. Stibor Ant. vedoucí čís. 113 32 -"- -"- 43 -"- -
14. Trubka Jos. zedník čís. 90 33 -"- bezpart. 36 -"- 1
15. Kolovrat Jos. úředník O.N.V. -"- 39 32 -"- -"- 33 -"- 1
16. Rygel Vlad. Technik -"- 28 35 -"- -"- 33 -"- 1
17. Dener Václav skladník -"- 48 -"- 30 -"- -
18. Anderla Josef šofér -"- 46 -"- 26 -"- 6

str. 213

Nově ustavený M. N. V.:
Dne 27. 5. t.r. konala se v zasedací síni ustavující schůze nově zvoleného míst. nár. výboru. Schůzi zahájil ještě starý předseda s. Kostřiba a pověřil nejstaršího člena nově zvoleného výboru soudr. Plachkého, aby schůzi řídil. Před zahájením schůze provedli žáci a pionýři naší nár. školy recitace a zpěvy. Této schůze se zúčastnili všichni nově zvolení členové M. N. V. i zástupce z O. N. V. a hlasováním se rozhodli takto:
1. soudr. Střílka Josef zvolen přednostou nového M. N. V. jednohlasně.
2. -"- Exnerová Mir. -"- tajemnicí -"- -"- -"-
3. -"- Vašek Tomáš -"- předsedou zeměděl. komise -"-
4. -"- Kolovrat Jos. -"- -"- finanč5. ní komise -"-
6. -"- Trubka Jos. -"- -"- kultur. a školská -"- -"-
7. -"- Koneč8. ná Lud. -"- -"- sociální komise -"-
9. -"- Leifert Molan -"- -"- stavební -"- -"-
10. -"- Rygel Vlad. z Kravařova -"-
11. -"- Dener Václav -"-
12. -"- Stibor Ant. Rada M. N. V. -"-
13. -"- Kubesa Lodř. z Lazec -"-
14. -"- Holuša Mirosl. -"-
15. -"- Plachký Jan -"-
16. -"- Koneč17. ná Ludm. -"-
18. -"- Věntus Jos. č19. lenové míst. nár. výboru -"-
20. -"- Kubesa Jos. -"-
21. -"- Graca Oldř. -"-
22. -"- Volný Rud. -"-
Ohlas voleb ve světě:
Volby v obci, okrese, kraji a vůbec v celém našem socialistickém státě proběhly klidně a důstojně přes štvavou kampaň Mnichovské vysílačky zrádců "Svobodná Evropa".

Str. 214

Návštěva sovět. státníků v Ostravě:
Při návštěvě Sovětských státních představitelů v našem státě zavítali tito (i soudr. Chruščev) do Ostravy. Z naší obce zúčastnilo se jejich přivítání tam několik našich občanů v Ostravě pracujících. Desetitisíce Ostravských občanů bouřlivě a nadšeně pozdravovali Sovětské představitele strany a vlády.
I. Sovětská družice:
Dne 15. 5. 1957 vypustili nebo lépe řečeno vypálili do vesmíru Sovětští učenci jako první z celého světa náboj 83.5 kg těžký vybavený nejmodernějšími zaznamenávacími přístroji a radiovysílačem. Náboj prorazil vrstvu přitažlivosti zemské, dosáhl výše přes 900 km a nyní obíhá kolem celé naší země, jež je všemi světovými hvězdárnami zachycováno a zaznamenáváno.
Oběžnice pouhým dalekohledem je viditelná, ale vždy jen několik vteřin, neb obíhá zeměkouli za 59 minut. My obyčejní lidé neumíme si ani představiti rychlost 44 000 km za neplnou hodinu. Sovětský svaz tímto předstihl Americké učence, kteří teprve umělou družici vypustiti chtějí, ale Sovětská dnes už je.
Toto nutno považovat za světovou událost, neb Sovětský svaz, který si přeje mír a oň též usiluje, ukázal, že není ve všem bádání ostatní, ale první, tímto svým činem zarazil světovládné choutky kapitalismu a ukázal, že socialismus je lepší státní zřízení. I my občané sledujem s velkým zájmem všechna hlášení o umělé družici a sami též slyšíme její hlášení ve svých přijímačích.
II. Sovětská družice:
Dne 20. X. 1957 Sovětskými učenci vyplacena byla už druhá družice o váze 1327 kg., ta dosáhla výše přes 1500 km, byla též vybavená zaznamenávacími přístroji a živým tvorem psem "Leikou". Obě družice stále teď obíhají naši zeměkouli jako všechna jiná nebeská tělesa.

Str. 215

Smrt našeho II. dělnického presidenta:
Dne 13. XI. 57 v 5 hod. ráno po krátké srdeční chorobě ve stáří 73 let zemřel náš II. děl. president. Soudr. Antonín Zápotocký. Celý jeho život od svého mládí zasvěcen byl boji za osvobození dělnictva od vykořisťovatelů a za mír národů v celém světě. Státního pohřbu v Praze dne 18. XI. zúčastnilo se mnoho zahraničních státníků jako: předseda rady ministrů S. S. S. R. Klimnent Jefremovič Vorošilov, ministr. Předseda Čínské lid. republiky Ču-en-lai, dále zástupci Polské lid. rep. s A. Zawadsky a ještě jiní představitelé socialistických zemí. V den pohřbu v celém našem státě 5 minut zastaven všechen provoz, houkaly sirény a od 13 do 17 hod. měli jsme všichni dělníci pracovní volno, abychom se mohli zúčastniti pietních tryzen v městech.
Škoda našeho děl. presidenta, byl to dobrý a družný člověk, který se nikdy za svůj děl. původ nestyděl a po celých 5 let zastávání nejvyššího úřadu státu nijak nezpychl, ba naopak, jeho návštěvy vždy platily jen dělnictvu a továrnám neb byl dobrým a vzorným hospodářem našeho státu.
Tryzna u nás v obci:
17. XI. žactvo naší nár. školy za vedení uč. sboru, místní org. K. S. Č. i ostatními mas. org. uspořádaly v sále hostince pietní tryznu s bustou zemřelého přes. A "Čestnou stráží", jež konali členové a členky míst. Svazu mládeže. Návštěva s představenstvem obce v čele byla velmi veliká, této tryzny zúčastnili se skoro všichni občané i děti.
III. dělnický president naší vlasti:
Brzy po pohřbu druhého děl. presidenta soudr. A. Zápotockého Národním shromážděním v Praze jednohlasně zvolen byl nový třetí dělnický president naší socialistické vlasti a sice první tajemník Ústředního výboru komunistické strany Čsl. soudr. Antonín Novotný, který do rukou národ. shromáždění skládá presidentský slib a ujímá se řízení naší soc. vlasti.

Str. 216

Slavnosti M. D. Ž.:
Místní Osvětová Beseda provedla dne 9. 3. v sále pohostinství oslavu "Mezinárodního dne žen" spojenou s estrádou Krnovského svazu Čsl. mládeže a žactva naší nár. i mateř. školy za vedení říd. uč. s Žůrka a uč. sboru, žactvo provedlo krásné recitace a písně. Tato oslava byla občany dost málo navštívena a byla zakončená humorným filmem.
Kácení máje:
slavnostně provedl místní Svaz Čsl. mládeže za krásného počasí dne 9. VI. a za hojné účasti občanstva. Ještě před skácením krásně ofáborované máje byly prodávány losy po 1 Kč. Šťastný výherce odnesl si skácenou máji ihned domů.
Oslavu dne armády
6. X. 57 uspořádali místní "Svazarmovci" za účasti zástupců naší lidové armády. O významu "dne armády" hovořil staršina jako přímý účastník bojů u "Dukly". Kulturní vložku provedli pionýři III. třídy nár. školy. Naši vojáci uspořádali v sále současně výstavku knih a mnozí občané si také některé knížky zakoupili.
Oslava 40. výročí velké říjnové socialistické revoluce:
v měsíci čsl. sovět. přátelství zahájila míst. skup. odbočky Č. S. S. P. a org. K. S. Č. i jinými složkami obce. Před oslavou byl proveden lampionový průvod obcí až na místo oslav, t. j. před pomníkem padlých, žáci a pionýři naší nár. školy provedli kult. Vložku a pak říd. uč. s. A. Žůrek měl proslov, v němž nám občanům objasnil význam V. Ř. S. R. Této oslavy se zúčastnilo hodně našich občanů, hlavně mládeže. Po ukončení oslavy venku konala se v sále hostince "Lidová veselice" s tancem.
III. celostátní sjezd Jednotných zemědělských družstev:
Konal se ve dnech 22. až 24. III. 57 v Praze za účasti mnoha delegátů z jiných zemí jako z S. S. S. R., Rumunska, Bulharska, Albánie, Jugoslávie, N. D. R. i Italských pokrokových zemědělců. Na sjezdě se projednávaly hlavní úkoly: 1. Zvyšování zeměděl. výroby v II. pětiletce a úkoly dalšího rozvoje združstevňování a hospodář. upevňování J. Z. D. Z naší obce se sjezdu nikdo nezúčastnil.

Str. 217

Místní nár. výbor a jeho důležitější usnesení v roce:
Místní nár. výbor schází se pravidelně 4 x měsíčně a to vždy po pracovní době, neboť všichni členové M. N. V. jsou zaměstnaní dělníci nebo úředníci, schází se tedy vždy ve večerních hodinách a to v zimě od 19 h. a v létě od 20 hod. Schůze trvají dle závažnosti programu, obyčejně do 22 - 23 hod. a často i déle.
Úřední hodiny pro tajemnici M. N. V.:
Pondělí 6.15 - 13 hod. Čtvrtek 6.15 - 13 hod.
Úterý 12 - 20 hod. Pátek 12 - 20 hod.
Středa 6.15 - 13 hod. Sobota 6.15 - 13 hod.
Styk se stranami:
Pondělí 6.15 - 13 hod.
Úterý 16 - 20 hod.
Pátek 12 - 20 hod.
Úřední hodiny předsedy M. N. V.
Pondělí od 19 h. do 21 hod. Čtvrtek od 19 do 21 hod.
Podpisová práva mají soudr. Předseda M. N. V. a jeho zástupce tajemnice Exnerová, dále finanční komise soudruzi Kolovrat Josef a Stibor Antonín.
Místní nár. výbor (starý) úřadoval až do voleb, svolával občanské schůze, předložil na nich občanům nový finanční plán pro tento rok, objasnil situaci o zeměděl. pracích, též kulturních prací, zkrátka byla to taková zpověď, kterou jednotliví předsedové komisí za minulý rok nám občanům přednesli, M. N. V. se též staral a zajišťoval řádný chod voleb a hlavně svého závazku = dokončení sportov. hřiště, které také v jejich funkčním období bylo hotovo tak, jak se zavázali.
Usnesení M. N. V. 30. 5. 57 za činnost zeměděl. komise zodpověden je soudr. Dener Václ., za stavební komisi s. Rygel Vlad., za komisi sociální soudr. Kubesa Oldř., za komisi kulturní soudr. Holuša Mirosl. A za komisi finanční s. Stibor Ant.

Str. 218.

Důležitější usnesení M. N. V.:
Orazítkováním vstupenek na všechny v obci pořádané akce jako: taneční zábavy, plesy, estrády i jiné, má obec zajištěn 10% příjem z hrubého příjmu pořadatelů.
Usneseno pro osadu Kravařov rozšíření obecního rozhlasu a posílení práce Výboru žen.
Nepřevzetí obecního vodovodu do správy obce (převzala městská vodárna Opava).
Ze sociální péče 10 občanek dostalo jednoráz. výpomoc a to: 3 ? 140,- Kč, 5 ? 190 Kč, 1 ? 250- Kč, 2 ? 290- Kč = 2200.
Jednání o převzetí úpadkových hospodářství do J. Z. D., též o rozšíření členské a půdní základny tohoto.
Předvolání na M. N. V. neplničů dodávek, je jich v obci 19, kteří státu dluží množství litrů mléka, kg masa, zrnin a vajec.
Převzetí pozemku (zahrad) od občana říd. uč. Karla Šitavance. Rozšíření mateřské školy o žních, též zajištění žňových hlídek v obci. Rozdělení 1900 Kč sociálně slabým na III. čtvrtletí.
Zajištění oslav 40 výročí velké říjnové socialistické revoluce.
Dokončení kanalisace na horním konci obce. Zhotovení kanalis. betonových rour pro osadu Kravařov.
Přidělení stavebních míst obč. Vítek Jos. a Juchelka Mir., odebrání stavebních míst těm, kteří nehodlají stavět.
Prověrka hygieny v naší národ. i mateřské škole.
Výtka Sokolům, že projevují slabou činnost, tito žádají 1 x týdně sál.
Zajištění 800 b. m. litin potrubí pro opravy vodovodu (přívod do reservaru). Výlohy spojené se zajištěním 196- Kč byly hrazeny.
Zprávy o činnosti stálých komisí, o plnění dodávek za III. čtvrtletí, mléko a brambory nejsou splněny, dále o postupu podzimních prací, o placení daní, dávek a poplatků. Socialisace vesnice, dokončení hospodář. techn. úpravy půdy a vytyčení záhumenek. Činnost J. Z. D., zajištění stodoly v čís. 12 pro adaptaci vepřína, majitel Plachký Jar. se brání, ale byla mu přidělena jiná náhradní stodola.

Str. 219

Výbor žen se zapojil do socialisace vesnice. Rozšíření silnice a zjištění stavu odpadových jímek. Zajištění pokrytí studní lepenkou.
Jednání o přidělení další půdy zemědělcům, Plachký Jar., Halška Fr. a Sedláček Jan, též určit plánovaný stav dobytka. Jmenovaní staví se silně proti společnému hospodaření v J.Z.D.
Oprava školní studny v nár. škole. Oprava mostní váhy v Kravařově. Výbor K.S.Č.+J.Z.D. zabývá se rozšířením členské a půdní zákl. družstva, též urychleně provésti rozšíření drůbežáren.
Občané osady Kravařova žádají o rozšíření cest a opravy chodníků.
Ve IV. Čtvrtletí sociálně slabým občanům rozděleno 1900 Kč.
Navržený plán práce M. N. V. na I. čtvrtletí 58 všemi hlasy schválen.
Úkoly akčního programového plánu byly dodrženy.
Úkol rozšíření členské a půdní základny našeho J. Z. D. byl překročen.
Zástav dobytka byl nad plán. Plénum M. N. V. se rozhodlo o výsadbě stromků (topolů) okolo sportovního hřiště.
Návrh na rozšíření hřbitova a vykácení starých bříz tam byl proveden. Hřbitovní komise pověřená vypracováním hřbitovního řádu. Finanční zdroje v letoším roce byly rovnoměrně čerpány.
Při úpravě sportovního hřiště bylo přemístěno 3900 m3 zemin, práce stála 17.000 Kč.
Příjmy obce v roce 1957:
1. Daň domovní 26.283.20
2. Daň z představení 1.307.75
3. Poplatky ze psů 1.440.--
4. Poplatky z hospodářských zvířat 19.591.06
5. Hřbitovní poplatky 320.--
6. Jiné poplatky 500.--
7. Za nájem třešní 1.503.60
8. Z místního hospodářství 579.60
Součet: 51.525.21

Str. 220

Příjem obce: Přenos: 51.525.21
9. Ze zábav a plesů 1.184.50
10. Příjmy za byt 1.180-
11. Podíly na státních příjmech 24.353.43
12. Příděl na investiční výdaje 800-
Příjem celkový: 79.043.14
Vydání naší obce v letošním roce:
1. Sociální výpomoc přestárlým 5.700-
2. Místní komunikace (dovoz strusky na cestu) 3.076.40
3. Zhotovení kbelu (pro studni) 160.20
4. Hřbitovní výdaje (násady) 29-
5. Za úpravu obce: (za materiál) 2.006.70
-"- -"- (za práci) 2.102.50
6. Na mateřskou školu (zařízení) 1.099.20
7. Na nár. školu (vlysy, otop, světlo, voda) 11.400.30
-"- (za práci) 1.302.57
8. Pro požární ochranu (za autosoučástky - nátěr - světlo) 875.55
-"- -"- (za práci) 826.40
9. Místní nár. výbor (mzdový fond) 6.792-
10. -"- -"- -"- za opravu studny, elektr. přípoje 8.671.29
-"- -"- -"- cestovní výlohy 41-
-"- -"- -"- finanční náklady 776.20
-"- -"- -"- oprava obec. rozhlasů + gramodesky (59 ks) 2.536-
Členové M. N. V. a jeho aktiv (osobní výdaje) 18.580.60
11. M. N. V. správa, světlo, telefon, radio, tiskopisy, otop 0-
-"- vlajky, mapy i jiné 9.525.91
12. Veřejné osvětlení obce (materiál + proud) 3.541.32
Vydání celkem: 79.043.14
Celou naši obec i osadu v noci osvětluje 36 stabil. lamp elektr.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky