Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 21

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 21.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 201

Zájezd našeho občana do Sovětského svazu:
Za svou příkladnou vzornou práci, píli, dodržování i překračování uložených termínů při důležitých průmyslových pracích, stavbách koksových, martinských, vysokých i jiných pecích v Ostravě i jinde, svým mateřským závodem "Teplotechna" vyhodnocen byl i náš občan 54leý samotář. mistr Štěpán Satke z čís. 166 jako nejlepší pracovník této firmy a odměněn 3 týdenním bezplatným zájezdem do S. S. S. R. do měst Moskvy - Stalingrad, Rostova a Kyjeva. Jízda rychlíkem tam trvala 36 hod. Z Moskvy do Stalingradu letadlem za 4.7 hod., do Rostova a Kyjeva pak vlakem.
Jmenovaný vrátil se nadšen výstavbou Sovětských měst, obcí a kolchozů a vůbec všeho, co viděl a zažil, též byl překvapen Sovětskou pohostinností a upřímností všech sovětských občanů k nám Čechoslovákům.
Taneční zábavy:
V letoším roce byly v obci celkem 3 plesy a to: 1 Rodič. sdruž., 1 Hasičský, 1 Maškarní ples, který pořádal S. Č. M., všechny plesy byly silně navštíveny. Na plesy chodívají muži vždy v černém obleku, ženy zase v růz. toaletách i hedvábných, ale všichni krásně ustrojení. Pak na konec masopustu v osadě Kravařov "Chování basy", dále předmájová zábava, kterou pořádala Osvět. beseda, v srpnu pak estráda spojená s tancem, 2. 9. pak Posvícenská zábava, kterou pořádala prodejna "Jednota", dále taneční zábava O. B. a Č. S. M., též i "Silvestrovský večírek" pořádal svaz S. Č. S. P., dále bylo i několik "veselových muzik". Všechny tyto plesy, taneční zábavy jsou vždy našimi mladými občany silně navštěvovány. Mládež ráda tančí.
Oblečení u tance:
Při tanečních zábavách je vždy oblečení různé u mužů, ale vždy nedělní, u žen oblečení vždy lehčího rázu a vzdušné.
Co se tančí:
Obyčejně se tančí: Polka, valčík, třasák i šotyš, z nových tanců pak tango - fox, ale tyto tančí jen mladí lidé.

Str. 202

Nemocnice:
Okresní Ústav národ. zdraví je nyní název bývalé nemocnice, tam jsou lékařem posíláni občané skutečně nemocní, vyžadující stále lékařské péče a ošetřování. Léčení v O. U. N. Z. pro všechny pracující je bezplatné, pro rolníky jen pokud jsou nemoc. pojištění, ti, kteří pojištěni nejsou, musí si léčení tam uhravati sami.
Léčebná péče:
Léčebná péče o pracující a členy jeho rodiny je skutečně vzorná, tak ku příkl.: zuby a umělé chrupy jsou opravovány a zhotovovány v patřičných odděl. bezplatně, též brýle a veškeré jiné ošetření pro důchodce a členy rodiny je bezplatné.
Ambulatoria:
Ošetření úrazů pro všechny občany v hod. denních i nočních se stálou lékařskou službou je v O. U. N. Z. v Opavě. Záchranná stanice pro nutný převoz do O. U. N. Z. je na telefonní zavolání.
Lékaři:
Naše obec spadá pod lékař. dozor k obvodnímu lékaři Dr. Pindurové s ordinaci v Komárově, který v pádě potřeby dojíždí k nemocným.
Druhy nemoci:
V naší obci jako všude jinde vyskytují se různé choroby, v posledních letech vzmáhá se rakovina růz. lidských ústrojů, u mužů žaludeční i jiná, u žen prsů a rodidel. Na dřívější dělnickou nemoc tuberkulosu plic dnes už umírá málo lidí, to jednak zvýšenou život. úrovní, nařízenými lékař. prohlídkami a včasnou bezplat. Pomoci. Rozšiřuje se též nemoc srdeční a nervové, též ledviny a játra i rheuma, ale tyto všechny jsou dnes už poměrně dobře vyléčitelné.
Epidemických nemocí v obci nebylo žádných.
Vodovod, studně:
Náš vodovod většinou nemá vody, vyžadoval by už generál. opravu, ale tato není ještě plánována, proto se opravuje jen částečně. Proto my občané čerpáme a nosíme vodu ze studní, kterých je celkem v obci 10 a to od 20 až 33 m hlubokých.
V Kravařově mají studnu skoro v každém domě jsou nehluboké. Na Strážnici mají sice studnu, ale ta je většinou roku suchá, občané musejí používat vodu z blízkého kamenolomu, ale ta je hodně tvrdá a nezdravá.
Ozdravovny:
Školní mládež je uč. sborem i lékařem vybírána a těles. slabší jsou posíláni přes prázdniny do ozdravovny bezplatně. (v obci 1 žák).

Str. 203

Roentgenování:
V měsíci červnu bylo v naší obci nařízeno povinné roentgenonání všech občanů. Rentgenování v budově M. N. V. prováděli 2 lékaři O. U. N. Z. z Opavy. Byla-li u některých občanů zjištěna zdravotní závada, je s takovými ihned zařízeno včasné léčení. V naší obci byly jen 2 případ a ihned s nimi zavedeno patř. léčení.
Rekreace:
Ze závodů, růz. pracovišť a staveb jsou správou závodu a závod. složek vybírání na rekreaci nejen nejlepší pracovníci, zlepšovatelé a novátoři, ale i jiní dělníci, ti kteří potřebují upevniti své zdraví, aby dále mohli lépe pracovati. Tak z naší obce zúčastnilo se letos 7 dělníků, 5 dělnic a 1 družstevnice rekreace. Nejlepší pracovníci a zlepšovatelé mívají rekreaci doplácí 70 Kč na 14 denní 140 Kč. pracující využívají těchto vymožeností, o kterých se dřívějším dělníkům ani nesmělo zdáti, v hojné míře.
Rekreační střediska, do kterých jsou pracující na zotavenou posíláni, jsou: Vysoké a Nízké Tatry na Slov., Karlové Vary, Marianské Lázně, Krkonoše, Luhačovice, Poděbrady a jiné, též i do zahraničí jako: Maďarska, Polska (k moři) a Bulharska jezdí pracující.
Lázeňská péče o pracující je všestranná. Ubytování bývá přímo vzorné, strava je velmi dobrá a 5 x denně, každý i ten nejnáročnější jedlík tolik dostane, kolik si troufá sníst. Denní rozvrhy pro rekreanty jsou různé, seznamovací večírek, bližší i další vycházky, různé hry, koupání, slunění i léčení, prostě rekreanti používají všech vymožeností, co se komu líbí, a to vše zdarma.
Přehled počasí:
Celý leden beze sněhu, teploty + 2 - 8o. Koncem mrazy - 15o.
Únor sněhu až 30 cm a velké mrazy až - 32 o.
Březen hodně větrno a silné tání, pak znova sníh a slabší mrazy.
Duben chladný i sněží - bez deště, na stromech není ani lístečků.
Květen až do 20. deštivo a chladno, pak bez deště, teplo + 26 o až do konce.
Červen až do 8. velmi teplo, sucho, od 9. - 17. chladno - déšť, pak teplo až + 30 o.
Červenec teplota přes 30 o, ale přeháňky.
Srpen velmi teplý, ale i 3 x denně prší. Žně opožděné.

Str. 204

Září prvá polovina chladná, druhá teplá, celý měsíc bez deště.
Říjen střídavé počasí, koncem měsíce krásně teplo.
Listopad skoro celý měsíc sníh - mráz - 10 o, koncem obleva.
Prosinec až do vánoc slabé mrazíky - déšť - mrholení, pak sněží a mrzne.
Skvrny na slunci:
Dne 7. - 8. března zpozorovány byly hvězdárnami v Praze - Leningradě a Grenovichu větší skvrny na slunci, které dosud nikdy pozorovány nebyly. Světoví vědci nynějšímu zhoršení počasí dávají tomu na vrub a staří lidé u nás věří, že je to předzvěst neštěstí.
Světové události:
1. V měs. lednu navštívili naši vlast Č2. ínští státníci, delegaci vedl maršál Č3. u-Teh a všude, kde přijeli, byli pracujícími upřímně a bouřlivě vítáni.
4. V měs. únoru byl v Moskvě XX. Sjezd K. S. S. S. Sjezdu se zúč5. astnili též delegáti z naší vlasti v č6. ele s prvním tajemníkem K. S. Č7. . soudr. A. Novotným. Důležité výňatky a usnesení byly Č8. sl. rozhlasem vysílány a námi obč9. any pozorně poslouchány. Též noviny v tu dobu musily svůj náklad zvýšit.
10. Návštěva sovětských státníků s. Gulganina a Chrušč11. ova v Anglii, za úč12. elem o světových vztazích a posílení míru v celém světě.
13. Koncem měs. října vypukla v Maďarsku kontrarevoluce. Maďarští zrádci a uteč14. enci sjížděli se přes Rakousko (i letadly) za vedení kardinála Mindzsentyho jako supi na pokojně pracující maďarský lid, ale sklaplo jim. Kontrarevoluce za pomoci Sovět. Svazu byla asi po týdnu poražená a zrádci, kterým se nepodařilo utéci, byli zajištěni. Hle představitel ř. kat. církve a kolik poctivých pracovitých lidí musilo zaplatiti svým životem za to, aby se "páni" zas měli dobře. Ohlas této kontrarevoluce byl v obci veliký.

Str. 205

Zápis do kroniky provedl kronikář Ant. Krejčí. Kroniku viděl a prohlédl předseda M. N. V.

Str. 206

Rok 1957

Rok 1957 je druhým rokem druhé pětiletky (zemědělské) našeho státu.
Politické poměry v obci:
Letošími volbami do národních výborů hned z kraje roku v obci začala veliká činnost polit. stran a masov. org. i M. N. V. konány úsekové i celoobecní občanské schůze a vybírání občané s navrženými kandidáty souhlasí.
I naše mladé J. Z. D. navrhlo svého předsedu do nového výboru. Ustavená byla volební komise a agitační středisko v zasedací síni budovy M. N. V.
Z každé strany pol. i masov. org. i občanů nestraníků jsou vybíráni agitátoři a tito návštěvami u občanů hovoří o nových kandidátech a také o programu, co vše se v obci má podnikati.
Je zarážející to, že se z našich výkonných soukromých zemědělců nenašel ani jediný občan, který by zastupoval rolníky v obci a tak tito sami sebe se poškozují neb se mimo jiné bude jednati i o nich, ale bez nich, a protože oni nechtějí, bláhově se domnívajíce, že takovýmto svým jednáním zváti postup socialisace vesnice. Během několika měsíců dospěli však k jinému názoru a začali uvažovat o společné práci a od úvahy nebylo daleko k činu, potvrdili to tím, že vstoupili, až na 6 (šest)

Str. 207

zemědělců do jednotného zemědělského družstva v místě, které jejich vstupem zesílilo tak, že od podzimních prací již budou hospodařiti na zcelených lánech a to na 333 ha půdy.
Je to krásný úspěch místní pol. org. K. S. Č. a M. N. V., kteří neúnavně soukromě hospodařící zemědělce přesvědčovali o výhodách společného hospodaření v družstvě až tito uznali, že postaru dále v dnešní moderní době už hospodařiti nelze. Z naší obce vstup do J. Z. D. odmítli následující větší rolníci: 1. Plachký Jar. z čís. 12, 2. Luska Jos. z čís. 17, 3. Halška Frant. z čís. 20, 4. Halška Jindř. z čís. 51, 5. Sonek Edmund z čís. 56, 6. Sedláček Jan z čís. 5 a ještě jiní drobní zemědělci od 1. - 2. ha polí, všichni v celkové výměře 103 ha půdy, kteří ještě v družstvě nejsou, ale věřím, že i oni uznají brzy svůj omyl a do řad J. Z. D. vstoupí též, aby celá naše obec byla celá v družstvě. Jmenovaní zemědělci byli válkou 1945 těžce postižení a dodnes mají dluh, který však J. Z. D. nemůže převzíti neb má před sebou velké investice a nelze se proto zatěžovati dluhem, kteří se dotyční zemědělci většími příjmy svým vstupem do družstva mohou lehčeji zaplatiti sami.
Činnost K. S. Č. v obci jako vedoucí strany:
Místní organisace K. S. Č. svou agilností splnila letos velký úkol a to úkol socialisaci obce, který byl velmi těžký. Na své výroční členské schůzi dali si soudruzi závazek o rozšíření půdní základny J. Z. D. o 87 ha, ale z okresní konference vyvstal úkol o rozšíření členské základny o 250 ha. Tento úkol společně s M. N. V. byl splněn a překročen. Organisace provedla svých 12 členských a 3 veřejné schůze, které byly zaměřené k otevř. dopisů strany. Místní org. K. S. Č. též usměrňuje veškeré politické i kulturní dění v obci, pořádá zimní školení svých členů i nestraníků, též poučné přednášky a svůj tradič. Ples.

Str. 208

Činnost míst. výboru národ. fronty v obci:
Až do voleb byl předsedou M. V. N. F. soudr. Střílka Jos. a když se stal předsedou M. N. V. převzal tuto funkci soudr. Heizer František. I v tomto roce byly kladeny veliké úkoly na N. F., ale pro značné nedostatky přímo z vedení M. V. N. F. se nepodařilo výboru zainteresovat složky k zajištění a plnění stanovených úkolů. Neprojevila se iniciativa předsedů M. V. N. F. a tak práce složek N. F. se jen registrovala při zajišťování společných úkolů.
Svaz Čsl. sovětského přátelství:
koná své schůze nepravidelně. U příležitosti měsíce Čsl. sovět. přátelství konaly se v sále pohostinství též oslavy 40. výročí velké říjnové socialistické revoluce. Žáci a pionýři naší nár. školy za vedení uč. sboru provedli krásnou zahajovací kulturní vložku. Svaz pořádá ročně svůj tradiční ples a různé přednášky s filmem. Předsedou je soudr. Halška Vladimír.
Svaz Čsl. mládeže:
Předsedou je s. Kostka Karel. Mládež věnuje se hlavně na dokončení sportovního hřiště v obci a tanečním zábavám, jinak vyvíjí malou kulturní činnost.
Sportovní org. Sokol:
Předsedou je s. Lesňák Zdenek. Veškeré úsilí Sokola zaměřovalo se na dokončení hřiště, které do půl roku bylo též dokončeno a 30. 6. 57 slavnostně otevřeno.
Výbor žen při M. N. V.:
Předsedou je s. Kubesová Olga, ženy vedou si velmi čile a zúčastňují se veškerého dění v obci. I letos byla v obci oslava Mezinárodního dne žen, na které žáci a pionýři naší nár. školy za vedení uč.sboru předvedli bohatý a kulturní program.
Sdružení rodičů a přátel školy:
Jako každým rokem bylo ustaveno u nár. i mateřské školy R. S. P. Š. a zvolený výbor řídil činnost po celý rok s předs. S. Vil. Kubicou v čele. Na plenárních schůzích byli rodiče seznamováni o novotách ve školství a o prospěchu i chování žactva. Během roku byly uspořádány "Dny otevřených dveří", kdy se mohli rodiče dostavit do vyučování a sledovat prospěch svých dětí.

Str. 209

Sbor požární ochrany:
Požárníci vedou si velmi čile, pilně se starají o dorost a konají pravidelná cvičení jak tělesná, tak i s motor. stříkačkou. Je to vidno už z toho, že v loňském roce v okresní soutěži o připravenost k ohni získali 2. místo. Už teď se těší, že až budou míti novou požární zbrojnici, půjde jim vše ještě lépe. Starostou sboru je Frant. Ondrášek a velitelem Fr. Halška.
Svazarm:
Sdružuje všechny budoucí mladé brance, kteří pochodovými cvičeními a instruktážemi připravují se na plnění čestné obč. povinnosti, tj. presenční voj. službě, která je 2letá.

Lidová myslivecká společnost:
je nadále 7 členná a jen z našich občanů předsedou je s. Illík Raimund. I oni mají své úkoly, starají se o zvěř, hubí škodnou a ročně pořádají odstřel zvěře. (hon).
Dohlížecí výbor prodejny Jednoty:
Je 3 členný, ten vyřizuje různé stížnosti z řad občanstva, dbá na pořádek a kvalitu zboží. Všech členů je 316, předsedou je s. Frant. Směja. Členové se scházejí dle potřeby, nejméně však 1 x za rok na výroční členské schůzi, na které jsou informováni o hospodaření prodejny. I v osadě Kravařově je menší prodejna a sběr mléka.
Světová beseda při M. N. V.:
jako zařízení M. N. V. je výkonným orgánem kultur. osvětové činnosti. Má sdružovat všechny osvětové pracovníky a starat se o kulturní vyžití občanů. Žel těch ochotných a vytrvalých spolupracovníků bývá zpravidla málo a tak veškerá tíha spočívá na správci O. B. Činnost kult. Osvětová byla dosti bohatá. Pravidelně se promítaly v neděli celovečerní filmy a byla sehrána dvě divadelní představení, které režíroval správce O. B. s. Arnošt Žůrek. 16. 1. byla sehrána div. hra: "Statky - zmatky" a 21. 4. zpěvohra: "Sedláci", která byla 28. 4. opakována. Obě hry se podařily a občanům se líbily. Kromě toho bylo vykonáno několik přednášek a besed s filmem. Přehled o činnosti: 5 zeměděl., 8 přírodovědeckých a 5 zdravot. přednášek, 48 akcí ostatních jako: besedy, výstavky, zájezdy do divadla, 4 vystoupení div. souboru, 7 taneč. zábav a veselic, 14 akcí vzpomínkových oslav a večerů, 9 loutkových představení, 17 dět. filmů, organisované podniky navštívilo celkem 7618 občanů.

Str. 210

Volby:
Strana a vláda ustanovila den voleb do M. N. V. - O. N. V. a Kraj. Nár. výboru vyhláškami a relacemi v Čsl. rozhlase na neděli dne 19. 5. 57. Hned s kraje roku nastává v obci čilý předvolební ruch. Místní org. K. S. Č. a M. N. V. i všechny ostatní mas. org. v obci ustavují 25 agitačních dvojic a zřizují v zasedací síni agitační středisko pro zdárný průběh voleb.
4. 3. ustavila naše obec 18 volebních obvodů a komisí pro volby. Rada M. N. V. je schválila.
Jsou pořádány občanské schůze a na nich z řad občanů jsou vybíráni nejlepší a nejsvědomitější schopní občané a je s nimi hovořeno, zda by kandidaturu do M. N. V. převzali.
Na obč. schůzi 15. 5. představeni jsou všichni kandidáti do M. N. V. a soudr. Jelonka Ludv. do Okresního nár. výboru, též soudr. Klímy do Kraj. Nár. výboru, pak jsou přečteny programy, co vše se bude v tomto období podnikati v okrese a kraji a za kolik peněz.
Tuto schůzi konanou v sále hostince zpestřili žáci naší nár. školy a vojáci hudebníci z Opavy. S heslem za mír a pokoj mezi národy schůzi řídil předseda M. N. V. soudr. Kostřiba E. Sál byl občany přímo nabit. 17. 5. 57 žáci nár. školy za vedení učitelského sboru provedli relaci v obecním rozhlase a nabádaly občany ke zvolení kandidátů do Míst. nár. výboru.
Místní volební komise pro volby do M. N. V. je 5 členná:
1. Kostřiba E. předseda, 2. Žůrek Ar. Tajemník, 3. Vašek T., 4. Heizer Fr., 5. Kostrka K.
Okrsková volební komise č. 1 (Suché Lazce) 1. Illík Raim., 2. Frant. Ondrášek, 3. Kubica Vil., 4. Vašková Věra, 5. Krejčí Ant. ml.
Okrsková volební komise č. 2 (Kravařov) = 4 členná. 1. Černín Jos., 2. Otypka Arnošt, 3. Reichel Josef, 4. Pika Štěpán.
Volební komise pro volby do Okresního nár. výboru:
1. Böhm Fr., 2. Kubesa Oldř., 3. Slanina Fr., 4. Rygel Vl., 4. Kubesová Ol.
Aby převzaté povinnosti nově zvoleného M. N. V. mohly býti rovnoměrně plněny, bude tento z 10 na 18 členů rozšířen a to z obce 14, z osady Kravařova 4.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky