Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 4

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 4.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 31

Úsporné konsumní družstvo "Budoucnost" si u nás čile vede a utěšeně se rozvíjí, možno tam dostati všechno i veškeré stavební potřeby jako cement, vápno, hřebík i jiné.
Pohromy:
V neděli dne 16. 3. t. r. ve večerních hodinách strhl se najednou prudký vítr, který v naší obci mnoho škody nadělal, polámal mnoho ovocných stromů a plotů, potrhal elektr. vedení a zničil veliké plochy lesa na Přeroveckém kopci. Tento jižní povichr byl tak silný, že odnesl celou sotva dohotovenou těžkou střechu rodinného domku čís. 161 Lad. Carbola. Touto střechou mrštil asi 50 m dále od domu tak, že z ní zbylo jen palivo.
Také rolníku Jaroslavu Plachkému z čís. 12 vyvrátil nově postavenou velikou kůlnu pro hospodářské stroje a způsobil mu tím velikou škodu.
Letošní veliké sucho započalo hned v první polovici měsíce dubna, kdy vedra dostoupila výše + 30o, po dobu 11 týdnů ani nekráplo, země suchem rozpukána, osení a sena skoro vypálena, náš vodovod, rybník, potůčky Hoštata i Štítinka úplně vyschlé, řeku Opavici bylo možno suchou nohou překročiti. Nejžalostnější byl pohled na ovocné stromy plné housenek a pavučin se žloutnoucími listy a scvrklými plody, které nezralé, ale usušené a červivé, dolů opadávaly.

Str. 32

Rolníci musejí pro nedostatek píce pro dobytek tento odprodávati, konečně dne 5. 6. t. r. prší! Prší jen půl hodiny, ale jak déšť všechno a také nás lidi osvěžil. A zase až do žní neprší! Obilní úroda malá, napůl spálená, ovoce žádné, zelí, brambory a řepa listí housenkami úplně ožráno a zbytek velmi zaprášený. Slunce nemilosrdně pálí a pitnou vodou musíme šetřit. I studny už dobíráme.
Spolky:
U nás jsou čtyři:
1. Komunist. Strana ČSL
2. Sociálně demokratická
3. Strana Lidová
4. Strana Národně socialistická
Činnost všech stran je hlavně schůzování a přesvědčování. Hlavně Komunistická strana nabádá dělnictvo, aby bylo bdělé a nedovolilo, by se u nás opakoval rok 1920.
Stavby:
1. Úplné a definitivní dohotovení elektrické sítě u nás v obci, která je za noci řádně osvětlená.
2. Přestavba staré školy = čís. 9 na "Obecní dům", tuto práci provádí náš občan stavitel Al. Havlíček. Provedlo se: vybourání nových větších oken, přístavba schodiště a dána nová střecha
Pro nedostatek peněz práce byla zastavená.

Str. 33

6. Oprava cesty od hřbitova na Strážnici a až Podvihovské hranici. Tato práce byla provedená povinným odpracov. nám M. N. V. určených hodin, dělníci pracovali, rolníci přiváželi potřebný kámen z lomu.
8. Firmou Alois Havlíček je letos provedená řádná kanalisace v části obce ve "Dvoře".
Naše obce s osadou Kravařov má ke dni 31. 12. 1947 obytných domů a nouzových dřevěných baráků. Dohromady popisných čísel a obyvatelů.
Letos byla dohotovená oprava naší řím. katol. kaple, která je pěkně opravená a nově pokrytá. Věž je pokrytá plechem červeně natřeným, střecha červeným eternitem
Budovatelské dílo:
Řídící učitel p. Arnošt Žůrek provedl se školními dětmi výsadbu třešňových stromků na cestách před hřbitovem.
Zvláštnosti obce:
Asi v polovině polní cesty ze "Štěpnice" ke Komárovu v místech u "Kříža", směrem ke Kravařovu na poli rolníka Rich. Halšky z č. 68, je od přechodu fronty z r. 1945 jeden těžký poškozený tank, který velmi polním pracím překáží. Všechny ostatní tanky, které se na našem i soudních obcí katastru nacházely, byly vojenskou správou staženy do železniční stanice Štítina, kde takovýchto poškozených tanků bylo na 40 kusů.

Str. 34

Str. 35

Rok 1948
Místní Národní Výbor:
Od konce minulého roku máme nového předsedu M. N. V., je jím člen strany sociál. demokratické Jelonek Jindřich, 41letý malorolník a stolařský mistr v čísle 67.
Další členové výboru jsou:
1. Frant. Ondrášek,
2. Sonnek Edmund,
3. Vašek Tomáš,
4. Havrlant Alois,
5. Kubesa Adolf,
6. Jelonek Ludvík,
7. Šrubař Max,
8. Žůrek Arnošt,
9. Žůrek Josef,
10. Pchálek Josef,
11. Matura Leopold,
12. Illík Raim.,
13. Satke Štěpán,
14. Arnošt Kubín,
15. Vlč Alfred,
16. Měch Frant.,
17. Otýpka Adolf,
18. Havlíček Al.
Tajemník M. N. V. je soudr. Trubka Bohumil. Činnost našeho Místního Národního výboru je veliká a je soustředěná na plánovaný osev naších polí, řádný rozpis a plnění všech předepsaných dodávek, o dobrý chod našeho vodovodu, úpravu obce, výsadbu stromů, plánování kanalisace obce, opravu cest a hlavně dokončení Obední budovy čís. 9, ve které bude kancelář Míst. Národ. výboru.
Obyvatelstvo:
V naší obci letos se narodilo 26 dětí, zemřelo 9 lidí, sňatků 15, zločinnosti, vystěhovalectví, přistěhovalectví není!
Jak již v minulých letech psáno, je převážná většina obyvatel dělníků, horníků, hutníků a zedníků, i ženy jsou silně zapojeny do práce a to hlavně v Komárovských třech továrnách. Zbytek obyvatel jsou zemědělci.

Str. 36

Školství:
U nás škola obecná dvojtřídní, navštěvuje ji 59 dětí - 34 chlapců, 25 děvčat. Učitelé, manželé Žůrkovi.
Pro tělesně slabší děti jsou vybrané Jánské Lázně = dětská ozdravovna, kde děti na státní útraty pod lékařským dozorem tráví svou 14 denní zotavenou. Ostatní školní děti pod vedením řídícího uč. A. Žůrka podnikají příjemné 1 denní výlety do okolních lesů.
Kultura:
Řídící učitel Arnošt Žůrek uspořádal na žádost občanů poučné přednášky se světelnými obrazy o životě v S. S. S. R. Také Konsumní družstvo "Budoucnost" pořádala letos 2 x přednášky se světelnými obrazy o životě v Družstvech.
Naše Obecní knihovna je dosud umístěna v nevhodné průchodní místnosti před obec. Kancelářem ve školní budově, knihovníkem je 23letý občan Václav Slaný z čís. 123. Čtenářů je 84, hlavně mládež hodně čte.
Náboženství vyučuje p. farář Hrnčířík z Komárova a to 2 x týdně, vždy v úterý a pátek.
Umění:
Naše stará kaple z roku 1725 se už nebude opravovati, je určená ke zbourání. Také Svatojanská kaplička stojící na malém prostranství čís. 2 na rohu "Štěpnice" šindelem krytá, je už nejméně 250 let stará, o čemž svědčí 4 mohutné lipové stromy okolo ní. Přes všechny válečné hrůzy v r. 1945 úplně neporušená.

Str. 37

Půda:
Rozloha se nezměnila, jakost půdy je od II. do VII. třídy. Půdu vlastní a obdělávají jako dříve naši rolníci. Selský les "Břeží" zvaný nesmí býti vykácen a vykácené již části musí býti znovu osazeny.
Ze šesti stavebních míst "na dole" podle nového regulačního plánu obce z roku 1946 bylo letos poslední mně, zájemci přiděleno. Jmenované stavební místa jsou již všechny oplocené a ovocnými stromovím osazené.
Dodávky:
Všechny předepsané dodávky obilnin, brambor, masa, vajec a mléka musejí býti na 100% od zemědělců dodány.
Podniky:
Kovář Jan Pchálek na čís. 66 zařídil si krásnou a moderní kovárnu se zvláštní šopou pro kování koní a vozů.
Mimo Konsumního družstva "Budoucnost", které si v obce za vedení skladníka "Jiřího Bárty" velmi dobře vede, dlužno se zmíniti také o naší "Mlékárně", kde rolníci odevzdávají čerstvé mléko a toto je autem odváženo do Ústřední mlékárny v Opavě. Naše mlékárna je umístěná v dřevěném baráku vedle hostince "Ant. Věntuse" na čísle 61.
Pohromy:
Měsíc leden byl většinou deštivý, pak ale přišly náhle mrazíky a nastalo 3 týdny trvající nebezpečné hladko a veliká neschůdnost všech cest.

Str. 38

Spolky:
Po únorových událostech v Praze sloučila se u nás a v celém našem státě strana sociálně demokratická se stranou Komunistickou a rázem se stala vedoucí stranou. Strana Lidová u nás sice je, ale nevyvíjí žádnou činnost. Strana Národně socialistická v naší obci se volně rozpadla. Svaz Československé mládeže u nás sdružuje skoro všechnou mládež naší obce, pořádají různá cvičení, zakládají pěvecké kroužky, recitační kroužky a upravují si v pískovně své hřiště, Svaz vede Drahomír Illík z čís. 164.
Stavby:
Bytové poměry jsou u nás v obci velmi špatné, mnoho našich občanů bydlí dosud od přechodu fronty v nouzových dřevěných barácích.
Naše obec má už telefon, tento byl namontován v bytě předsedy Národ. Výboru soudr. Jindř. Jelonka č. 67.
Rodinné domky si postavili: 1. Laryš Josef čís. 53, 2. Struž Jakub čís. 40, 3. Maliková Hedvika čís. 83, 4. Plachký Jarosl. 12a, 5. Graca Valent. Čísl 164 u Přerovce, 6. Satke Štěpán, krásný patrový dům u cesty k hřbitovu.
Na dokončovacích pracích obecního domu se letos pro nedostatek peněz a také pracovních sil málo pracuje. Na výzvu Místního Národ. výboru o pomocné práci brigádnické na této stavbě byl námi rozebrán chlév a bývalá kovárna u tohoto domu.

Str. 39

Získaná cihla z této bouračky byla očištěna a znovupoužita, přebytečný materiál odvezli naši rolníci zdarma do cest. Zdarma byla provedena úprava obecního rybníka a to: vykácení 5 morušových, 3 březových a 5 vrbových stromů na hrázích tohoto rybníka, vyzdění kamenem 1 boční stěny a oprava druhé podélné hráze a planýrování okolo.
Autobusové spojení s městem Opavou má naše obec a sice: Náš občan Štalmach má svůj autobus, má linku Pustá Polom - Opava a to přes naši vesnici, kde možno přistoupiti a to ráno o 7.30 hod. do Opavy a zpět o 12.30 hod.
Budovatelské dílo:
Naše Obecná škola pod vedením řídícího učitele soudruha Arnošta Žůrka provedla výsadbu třešňových stromků na polní cestě ze Suchých Lazců ke Komárovu.
Celostátní události:
Nutno se zmíniti o tom, že reakční kruhy naší vlády v Praze, snažily se ze všech sil, aby kormidlo našeho státu zase jako v roce 1920 bylo otočeno k západu, ale tentokrát dík bdělosti a ostražitosti strany Komunistické se jim to nezdařilo a vláda po mnoha stoletích vrátila se zase do ruku Tvých, o lide Český.
Hned mohlo býti provedeno uzákonění celonárodního pojištění, odnětí půdy velkým boháčům, kteří na ni nepracovali a znárodnění velikých a pro náš stát tak důležitých podniků a dolů.

Str. 40

Zvláštnosti obce:
Náš obecní vodovod postavený v roce 1931, měl by míti podle inženýrských výpočtů dostatek vody ještě pro větší obec nežli je naše, ale nemá. Jen trochu neprší a už zeje suchotou, musíme proto používati studen, které jsou i přes 30 m hluboké a na horním konci obce je jich málo. Máme tedy s vodou velikou svízel a nutno učiniti nápravu.
Akční výbor:
Ihned po únorových událostech v Praze byl také u nás v obci ustaven 6ti členný Akční výbor, jehož předsedou byli Frant. Šíma, pak Ladislav Carbol a Drahomír Illík, Žůrek Josef a Škrobánek Jiří. Tento akční výbor provedl očistu místního národního výboru a dosadil nového předsedu Jelonka Jindřicha.
Celostátní události:
Dne 7. října 1948 předložil předseda vlády soudr. Antonín Zápotocký Ústavodárnému Národnímu shromáždění v Praze návrh k uzákonění prvého 5letého hospodářského plánu pro výstavbu a přestavbu Československého hospodářství za účelem zvýšení životní úrovně všech vrstev pracujícího lidu našeho státu.
Dne 28. X. 1948 je prvním dělnickým presidentem soudr. Klementem Gottwaldem podepsána prvá 5letka, která dne 1. 1. 1949 začíná.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky