Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 15

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 15.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 141

Polní práce
u nás až na mizivé % provádí se postaru, neseje se úzkořádkově, brambory se nesadí hnízdově čtvercově, byly už sice udělané různé pokusy, ale tyto dosud se nijak zvláště neprojevily. Jarní, žňové a podzimní práce probíhaly u nás jako jindy normálně.
Úroda obilí:
Letos byla úroda obilí celkem dobrá a dala z 1 ha rži 22 q, žita 23 q, ječmen 23.5 q, oves 22 q.
Brambor:
Úroda brambor skrze špatného počasí byla slabá a dala z 1 ha okrouhle 90 q.
Řepa:
Zase jako v roce minulém bylo u nás vysazeno 8 ha cukrové řepy, která z 1 ha dala 220 q. I krmné řepy se hodně letos urodilo. Rolníci cukrovku odváželi na stanici do Opav nebo přímo do Vávrovického cukrovaru. Cena 1 q cukrovky 13- Kč.
Úroda ovoce:
Třešní, jablek a sliv byla úroda dobrá, hrušek málo, úroda zahradních malin, angreštu a rybízu byla velmi dobrá.
Úroda lesních plodin:
V letošním roce byla velká úroda lesních plodin a hub. Tak naši občané důchodci, školní mládež i jiní, prostě kdo měl možnost a čas, zúčastnil sběru jahod a borůvek pro svou domácnost. Do místní prodejny Jednoty také naši občané hlavně školní děti, důchodci i vdovy nasbírali a dodali 3400 kg malin lesních, které prodejna od sběratelů odkupovala a platila 5 Kč za 1 kg, ostružin dodáno bylo 300 kg a 3 Kč za 1 kg.
Též červivé jablka (padalky) ze zahrad občanů prodejna odkoupila 1500 kg a platila za 1 kg 0.50 Kč. všechny tyto plodiny prodejna odesílala ke zpracování na ovocná vína a šťávy do moštárny v Lesních Albrechticích.
Včelařství:
Že včely jsou důležitým činitelem pro úrodu ovoce, to ví i naši občané, a proto chovají v obci 19 rojů včel. V obci 5 držitelů má 19 rojů, v osadě Kravařově jsou 3 držitelé včel a mají 5 rojů. Povinná dodávka medu z 1 včelstva je 1.55 kg, cena za 1 kg 24.50 Kč. Pro zazimování včel dostávají včelaři 7 kg cukru po 7 Kč na 1 včelstvo.

Str. 142

Lesní hospodaření:
Obecního lesa naše obec nemá. Les "Břeží" je od r. 1904 majetek 30 jednotlivců občanů a válečnými událostmi v r. 1945 hodně zničen a vyrabován, proto kácení v něm není dovoleno. Uschlé, loňského roku nově vysazené stromky, byly jednotlivci majiteli nově vysazeny.
V roce 1953 - 54 nově vysazený les okolo "Strážnice" se pěkně ujaly a nový les patří Čsl. státním statkům Velké Hoštice, ten také pečuje o nový budoucí les.
Výsadba:
Na našem obecním katastru se letos žádné lesní stromky nevysazovaly.
Kácení:
Kácení lesních stromů není dovoleno! Ve státních lesích kácí se stromy přestárlé nebo vadné, ale vždy jen na rozkazy lesní správy, kácí vždy v lesích zaměstnaní dělníci.
Hospodářské zvířectvo:
Ke dni 31. 12. 1955 je v naší obci následující stav hospod. zvířectva:
60 koňů, z toho: 5 hřebců, 20 klisen, 11 valachů, 24 starších 12 let.
384 hovězí dobytek, z toho: 211 dojnic, ostatní jalovice a telata, 6 býků a 2 voli.
Ovce 6 kusů, berani 5, dohromady 11.
Kozy: 174 kusů, z toho 2 kozli
Prasata: 433 kusů, z toho 39 prasnic, 1 kanec, 125 selat, 268 ks z chovu vyřazených
(na maso).
Drůbež:
Slepice: 2488 kusů, z toho 133 kohoutů.
Husy: 103 kusy
Kachny: 15 kusů
Psi:
Hlídacích i honských psů v obci je 82. Roční poplatek za1 psa je 20 Kč.
Ceny:
Ceny koňů jsou nestejné a to dle stáří i jiných vlastností a to od 4 až 9000 Kč.
Cena hovězího dobytka prodává nebo kupuje se dle váhy a to 9- Kč za 1 kg.
Koza průměrná cena asi 200 - 250 Kč.
Ovce a berani okrouhle 250 - 300 Kč.
Prasata se zase prodávají dle váhy a to: na povinnou dodávku 8 Kč, na státní nákup (volné) 16 Kč za 1 kg živé váhy.
Slepice asi 16 - 18 Kč za kus, kachna 16 - 20 Kč, husa - 20 Kč.

Str. 143

Domácí zabijačky
povoluje Okr. Nár. Výb. jen po splnění všech povinných dodávek a na porážkový list.
Kruponování:
Z každé domácí porážky vepřů musí býti odevzdaná kůže. Za odevzdanou kůži platí
se 8 Kč za 1 kg. Nesmí ale býti poškozená.
Sádlo:
Z jedné domácí porážky vepře je povinná dodávka sádla a to 7.5 kg, cena odevzdaného sádla je 11 Kč za 1 kg.
Nemoci zvířectva:
Těžší onemocnění dobytka se i letos naší obci vyhnulo. Jen ojedinělé 3 případy červenky u vepřů.
Boj proti lesním škůdcům:
Boj proti kůrovci i jiným škůdcům provádí si v okolních lesích Hrabyňská lesní správa sama. Nebylo třeba letos pomoci žactva národních škol.
Chroustů bylo letos nadměrné množství, mládež je z večera chytala a hospodyně jimi krmily slepice.
Housenky a mšice:
I této havěti bylo na ovocných stromech hodně. Jarní postřiky ovocných stromů tomuto zlu nezabránily.

Myslivost:
Naše myslivecká společnost se letos o 1 člena zmenšila. Letošní stav zvěře je: 17 srnců, 150 zajíců, 180 koroptví a asi 30 bažantů.
Škodná:
V revíře je asi 6 lišek, káně rousné a lesní. Přes katastr naší obce přešly letos 3 x asi 15 kusů divoké svině a velmi rozryly pastvinu "Bařinu" a na Zikovci.
Výsledek odstřelu:
Srnčí zvěř letos nebyla odstřelena žádná, odstřeleno bylo 80 zajíců, 40 koroptví, 15 bažantů. Ze škodné bylo odstřeleno: 4 káně rousné, 1 jestřáb, 3 toul. psy.
Trhy nár. podn. v obci:
Prodejny "Jednota" z Opavy uspořádaly letos v naší obci tři trhy podle počasí, buď na náměstíčku obce nebo v sále Jednoty. Trhy byly: 1 jarní, podzimní a vánoční (děda Mráz).
Všechny tyto trhy byly námi občany hojně využívány a to proto, že odpadá zbytečná cesta do města. Zboží se prodávalo za normální státem určené ceny, tedy o nic dráž, než v městě.

Str. 144

Ceny život. potřeb a plodin textilií i jiné:
Zboží: Cena: Zboží: Cena:
1 kg mouka žitná krupičná 4.90 Kč 1 kus vajíčko 1.60 Kč
1 kg -"- -"- hladká 3.90 1 kg jablka 5.-
1 kg chléb 2.60 100 kg rži 85.-
1 kus houska neb rohlík 0.35 100 kg žita 90.-
1 tuk umělý (Ceres) 26.- 100 kg ječmene 55.-
1 kg tuk rostlinný 21.60 100 kg oves 50.-
1 kg olej jedlý 28.- 100 kg brambory 62.-
1 kg rýže 12.40 1 lt. lihu na pálení 2.40
1 kg hrách celý 8.- 1 lt. petrolej na svícení 1.92
1 kg fazole 6.80
1 kg cukr kostkový 10.50 1 ks svetr vlněný 80.-
? kg káva melta = (1 bal.) 1.50 1 ks košile nedělní 52.-
1 bal. = 50 gr. čaj čínský 9.75 1 ks spodky 29.-
1 kg mák 20.- 1 pár ponožek 7.60
1 kg maso hovězí 24.- 1 pár punčoch 12.-
1 kg -"- vepřové 28.- 1 šátek ženský 15.-
1 kg sádlo 36.- 12 ks = 1 ??? kapesníky 50.-
1 kg máslo 42.- 1 ks ručník lněný 10.-
1 lt. mléka 1.80 1 pár botky nedělní 170.-
1 kg tvaroh 5.60 1 pár botky pracovní 72.-
Elektr. pračka 1800.- Jízdní kolo 510.-

Spotřeba chleba v obci:
Místní pekárna "Jednota" vedoucí a též sám výkonný orgán Fr. Ondrášek pekař pro naší obec a osadu Kravařov, peče denně mimo 500 housek - rohlíků, 520 kg chutného chleba, který sám vlastnoručně denně dováží do prodejen v místě i do Kravařova. Mimo tohoto zásobování obce chlebem a houskami peče též chleba pro celou obec Podvihov, obden chleba tam na voze dováží rolník Ant. Věntus z čís. 103. Chleba pečený naším pekařem mistrem Fr. Ondráškem byl na okresní soutěži o jakosti pořádané t. r. v Opavě uznán za nejlepší a dostal první cenu. Chléb je skutečně chutný a dobrý, což tímto mistru Ondráškovi buď vzdán dík.

Str. 145

Ohlas v obci a vliv na životní úroveň:
Dnes už nežijeme v takové době jako dříve za kapitalistické éry, kdy se mnohá maminka rozvažovala, má-li nebo nemá namazati chleba svému děcku, dnes je to samozřejmost, že chleba nebo houska je máslem mazána, prostě naše životní úroveň se zvedla a to jak v otázce stravování, bydlení i oblékání a chůze pěšky do Opavy nebo i jinde, jak jsme my starší dříve chodívali, jen aby nějaký ten "krejcar" ušetřili, to dnes už nikomu ani nenapadne.

Spoření:
Naši občané přesto, že žijí mnohem lépe než dříve, spoří. Spoří, protože mají z čeho, tedy mohou spořit. Jasným příkladem je nám to, že i prostí dělníci mohu si koupiti osobní automobily. 28letý dělník Jar. Luska z čís. 156 koupil si krásné osobní auto nejmodernější značky "Ifa" za 27000 Kč, které si od měnové reformy v r. 1953 již z větší části mohl ušetřiti.
Osobní auta:
Osobních aut v naší obci je celkem 12 a vlastní je:
1. Luska Jaromír dělník
2. Žůrek Milan elektrikář
3. Žůrek Arnošt říd. učitel
4. Struž Jakub horník (důchodce)
5. Štalmach Lad. šofer Č. S. A. D.
6. Onderka Rud. důchodce
7. Halška Vladimír úředník
8. Plachký Jan úředník
9. Bala Boleslav -"-
10. Leifert Aug. důchodce
11. Pika Štěpán natěrač
12. Latka Jiří stolař

Motocykly:
Všech motocyklů v naší obci i v osadě Kravařově je 32 kusy a vlastní je: 18 dělníků,
7 úředníků, 2 důchodci, 1 profesor, 1 zed. polír, 2 soukromí živnostníci a 1 žena důchodkyně.
Výhra motocyklu:
Na okresní dožínkové slavnosti konané v měs. září v Opavě, této se zúčastnil i náš občan 20letý Václav Světlík, na při vstupence zakoup. Los za 3- Kč vyhrál tento krásný nový motocykl v ceně 6000 Kč. To bylo radosti, ne tak nad výhrou 6000 Kč, ale nad motocyklem, který je v současné době touhou všech mladých občanů a proti kterému nyní jeho rodiče nic nemohli namítati.
Jízdní kola:
Jízdních kol, kterých bylo v naší obci v r. 1912 celkem 2, dnes je to běžný dopravní prostředek na kratší vzdálenosti a dnes je vlastní skoro každá rodina, někde 3 i více kusů.

Str. 146

Radiopřijímače:
V celé naší obci letos je 154 radiopřijímačů. Čtvrtletní poplatek z 1 přijímače je 15.- Kč.

Televisory:
Přesto, že televisní vysílačka v Ostravě není dosud v provozu, vlastní naši občané již 2 ks televisních přijímačů a těší se na brzký příjem obrazového přijímání.
Stav a rozvoj průmyslu, živností a řemesel:
V naší obci mimo už uvedené družstevní podniky a řemesla průmyslových podniků není. Pokud se týče učňů různých řemesel, jsou tito ve svých závodech v opatrování, tam bydlí v krásně vybarveném učňovském internátě, vydatnou stravu i byt mají zdarma. Mimo pracovní dobu mají úplnou volnost ve všem svém konání. Učňové se také školí a na internátech mají k tomu odbornou četbu, jakož i společenskou jizbu, čítárnu a hernu. Mladí lidé mají dnes takové výhody, o kterých dříve nám starým se ani nezdálo. Učební doba je dvouletá a učni ze svého výdělku mají povinné šetření na výherní vkladní knížku. Mnohdy z učňů má po svém vyučení ve spořitelně ušetřený slušný peníz pro prvé kroky do života.
Jak se učni učívali dříve za kapitalistické ery: Učební doba byla 3 i 4 léta, pracovní doba byla ne 8 h, ale 12 i 14 h denně. Učni o šatstvo a prádlo se starali rodiče a učeň plat dostával jen maličký ba v některých oborech musili rodiče ještě mistrovi připlácet za to, že se učí. Darmo se tehdy neříkalo: Učeň - mučeň!
Předepsané dodávky a splnění:
Pro naši obec bylo předepsáno k dodání:
Zrnin: 114.579 kg, dodáno bylo 112.021 kg dluh 2558 kg.
Olejniny: 4.722 kg, -"- -"- 4.834 kg -"- 0
Brambory: 205.233 kg -"- -"- 99.246 kg -"- 105.987 kg
Maso vepř.: 18.497 kg -"- -"- 16.534 kg -"- 1.963 kg
-"- hovězí: 24.508 kg -"- -"- 22.990 kg -"- 1618 kg
Na drůbež už letos nebyla předepsaná dodávka. Už je volný nákup.
Seno: předeps. dodávka 8621 kg, dodáno 8107, dluh 990 kg.

Str. 147

Plnění dodávek:
Předepsaná dodávka mléka: 154852 lt, dodáno: 136.137, dluh 18715 lt
-"- vejce: 76.411 ks, -"- 81.016, -"- 0
U zrnin nesplnění dodávky je jednak nedodržení osevní plochy a pak též pro vlastní spotřebu. Totéž platí o dodávce sena. U brambor třeba dluh omluviti neúrodou. Dluhy u masa a mléka jednak skrze spekulace i vlastní spotřebu mléka.
Závazky:
Členové M. N. V. v akci zimní kampaně z usnesení X. sjezdu K. S. Č. o zvýšení zemědělské výroby navštívili v měs. lednu a únoru 113 našich zemědělců, kteří se zavázali, že splní všechny dodávky na 100%, dále budou provádět setí krmné směsky a silážování. Tyto závazky nebyly na 100% splněny. Závazek úzkořádkového setí proveden byl na celém obecním katastru, ale skrze nepříznivého počasí se neosvědčil.
Dělničtí řiditelé:
Z naší obce není žáden řiditelem nějakého závodu, ale jisté je, že naší občané, vystudovaní dělníci, dnes zaujímají význačná a zodpovědná místa, každý podle svého vzdělání; uvedu jen 2 příklady: Náš občan 25letý Drahomír Illík na základě své píle a uvědomělého se chování vyslán byl U. V. K. S. Č. a naší vládou v roce1951 na universitní studie do Čínského hlav. města Pekingu, tam vystudoval, naučil se správně čínské řeči, dnes vystudovaný, zaujímá místo doktora pro práv na ministerstvu zahraničí v Praze. Dále z dělníka vystudovaný Lad. Carbol 33letý, je dnes inženýrem v železárnách ve Třinci.
Peněžní ústavy:
Peněžní ústavy a spořitelny jsou v okresním městě v Opavě, ale šetřit nebo ušetřené peníze si vybírat možno i na každém poštov. úřadě a na výherní vkladní knížku. Že u nás v obci se skutečně šetří, vidno z toho, že v obci byly 2 hostince, z nichž 1 je od r. 1953 uzavřen a ten druhý ten zeje přečasto prázdnotou. Lidé alkoholu už tak neholdují jako dříve, dnes rozumně šetří.
Zaměstnání občanů:
V naší obci, okrese, kraji a vůbec v celém našem socialistickém státě, není ani jediného nezaměstnaného, ba naopak každá pracovní síla ať mužská nebo ženská je hledaná.

Str. 148

Už dávno minuly doby z prvé kapitalistické republiky, kdy v naší obci bylo přes 100 nezaměstnaných mladých a zdravých dělníků, kteří pracovat chtěli, ale práce nikde nenacházeli, nebylo proto žádného divu, že po vesnicích chodili "exekutoři" a fendovali (zabavovali) poslední zbytky šatstva nebo i domácího zařízení pro nezaplacené daně. Po dědinách chodili různí "agenti" nabízejíce na splátky ke koupi různé zboří svých pánů šéfů, dále chodili též drátaři, kteří různé hrnce opravovali, muzikanti, kteří se hudbou a zpěvem živili, také chodilo hodně přestárlých lidí a žebráků, o které se tehdy nikdo nestaral a oni se musili takto živiti. Dnes to už není, dnes je práce pro všechny dost.
Zaměstnání občanů v jednotlivých oborech:
Počet: Obor: Počet: Obor: Počet: Obor:
Muži: 6 horníků 54 továr. dělnic

144 chlapců do 15 let 2 učitelé 10 lesních dělnic
34 zemědělců 4 tesaři 16 úřednic
71 továr. dělníků 2 bednáři 12 studujících
20 zedníků 2 poštovní zřízenci 8 prodavaček
55 důchodců 4 krejčí 6 výminkáři
14 zámečníků 1 sedlář 4 šičky
28 úředníků 1 kolář 2 holičky a kadeř.
21 studujících 1 cestář 1 učitelka
4 kováři 1 ošetřovatel (v nem.) 1 listonoška
9 učňů růz. oborů 1 požárník v Ostravě 1 hostinská
8 stolařů 475 mužů dohromady 1 učeňka
10 železničářů u Č. S. D. 539 žen -"- 1 kuchařka
9 šoférů (řidič auta) 1 ošetřovatelka
6 natěračů 1 hasička (u sboru v Ostravě)
5 elektrikářů Ženy: 539 žen dohromady
4 pekaři 219 žen v domácnosti
4 řezníci 154 děvča do 15 let
4 inženýři 47 důchodkyň

Str. 149

Zapojení žen do práce:
Jak je vidno z výkazu o zaměstnání, naše ženy jsou zapojeny do práce všechny. Z 219 žen v domácnosti jsou to ženy a dcerky zemědělců, které všechny pracují při svých hospodářstvích a na polích , dále jsou to též ženy dělníků a matky vícero dětí a také i ženy nemocné. Žena je v našem socialistickém státě rovnocenným partnerem mužů ve všem politickém i platovém dění.
Vývoj a stav mezd:
Jak již jsem v létech minulých psal, všechna a jakákoliv práce je zúkolována a nerozhoduje, kdo ji dělal, zda muž nebo žena, rozhoduje jak a kolik je práce uděláno a podle toho též se vyplácí mzdy. Při 8 hod. pracovního dne, pohybuje se měs. výdělek různě, prostě podle výkonu a to od 800 až 2000 Kč i více. Horníci při namáhavé práci vydělávají i přes 3000 Kč měs. Různé přídavky ke mzdě, o kterých je minulý rok psáno v neztenčené míře, trvají dále.
Poměry majetkové:
Půda polních cest, příkopů a trávníků okolo nich, jakož i příkopu okolo okresní cesty, která vede přes naši obec i hlavní cesty přes osadu Kravařov, příkopy okolo těchto patří obci. Cesta ke hřbitovu a trávníky okolo je též obecní, dále pastvina Bařina ve výměru 0.42 ha, školní budova se zahradou, budova M. N. V. a náměstíčko okolo této budovy a cesta počínaje od ř. k. kaple až po připojení na okresní cestu u čís. 19 a vodní nádrže jak vodovodní tak i protipožární uprostřed obce, hřbitov i hasičská zbrojnice, to vše je majetek obce. Ostatní půda i zastavěná je majetkem soukromých vlastníků zemědělců a domkářů.
Výměra obec. katastru:
Výměra celého obecního katastru i s osadou Kravařovem je 526.02 ha. Z toho je:
1. Dnes zastavěná plocha 11.80 ha
2. Půda cest 25.62 ha
3. Orná půda 374.33 ha
4. Louky 63.58 ha
5. Les 8.92 ha
6. Pastviny 7.01 ha
7. Půda, na které probíhá trať 4.76 ha
8. Zahrady 30.- ha
Dohromady 526.02 ha

Str. 150

Počet domů v celé obci:
V obci i s osadou Kravařovem je 192 rod. domků, dále je 31 selských usedlostí s 18 budovy výměnku, které mají shodná čísla a to všechno je majetkem soukromých držitelů dělníků a rolníků. Dále jsou v obci ještě 2 budovy a to: Národní škola + budova M. N. V. je majetek obce. Dohromady 225 + 18 budov a ještě 5 dřevěných baráků, ve kterých dodnes lidé bydlí.

Držitelé a vlastníci půdy:
V obci naší je 83 majitelů půdy od 0 do 0.50 h výměry.
72 -"- ­-"- 0.50 -"- 2.- ha -"-
25 -"- ­-"- 2.- -"- 5.- ha -"-
22 -"- -"- 5.- -"- 10.- ha -"-
6 -"- -"- 10.- -"- 15.- ha -"-
2 -"- -"- nad 15 ha -"-
dohromady: 210 -"- -"-
Úroveň obydlí
v naší obci je celkem dobrá. V nově vybudovaných obydlích ve všech je už koupelka a splachov. záchod, při novostavbách to vše musí býti, jinak stavebním úřadem stavba povolená není.
V obydlích staršího data koupelny a záchody nejsou, tyto jsou někde venku, obyčejně u hnojiště. 5 rodin bydlí dosud v dřevěných barácích, které si vesměs majitelé krásně upravili a zevnitř vyzdili, tak aby i za kruté zimy mohli v nich bydliti.
Mateřská škola
je umístěna v budově národní školy a zabírá 1 učebnu, 1 šatnu a 1 kabinet vše v přízemí. 38 dětí vyučuje 23letá učitelka Anna Valová z Komárova s 2 docházkou dopol. a odpoledne. Maminky těchto dětí vybraly mezi sebou po 5 Kč na zakoupení čaje, které dětem v zimních měsících učitelka vaří a na svačinku podává.
Národní pojištění:
Ve věcech národního pojištění není žádných změn a rozdílů oproti r. 1954 a toto dále v neztenčené míře trvá.
Amnestie:
U příležitosti dvouletého výročí zvolení presidentem našeho státu udělil náš 2. dělnický přes. s. Ant. Zápotocký nepolitickým vězňům, kteří se slušně chovali a měli již část trestu odpykanou, amnestii. Tato amnestie byla dána i našemu občanu 60letému staviteli Al. Havlíčkovi z čís. 75, který pro různé manipulace se staveb. material.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky