Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 7

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 7.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 61

Protipožární hasič. siréna:
Dne 10. listopadu 1951 poprvé v naší obci zazněla nová velká požární elektrická siréna, která byla postavena jako závazek požárního sboru ke dni horníků.
Montáž celé sirény včetně konstrukce na obecním domě provádí členové sboru za vedení velitele bratra Františka Halšky a odpracovali na celé montáži sirény 60 hodin.
Instalaci elektrického vedení provedla Opavská Elektrárna.
Směna Míru:
Na výzvu Místní organisace Komunistické strany a předsedy Místního Národ. Výboru uspořádána byla v neděli dne 15. dubna t. r. v naší obci "směna míru" a to na úpravě vzhledu naší obce v místech okolo Obecního domu a rybníka. Této směny se zúčastnilo přes 40 našich občanek a občanů v čele s předsedou M. N. Výboru soudr. Vladimírem Halškou, řídícím učitelem Arnoštem Žůrkem a dalšími jinými soudruhy a udělali kus práce, vyplanýrovali přes 700 m2 země okolo budovy M. N. V. neb všichni pracovali s velikým elánem a chutí, takže jim předseda Halška po ukončené práci Obecním rozhlasem krásně vyhrával.
Výsadba lesa:
Naše občanky a to hlavně již starší ženy jako soudr. Hedvika Pchálková (59 let), Anna Myslivcová (50 let), Emilie Morbicrová (56 let), Marie Lysková asi 45 let a jiné další jako soudr. Josefa Gřešková 58 let, zúčastňují se již po řadu let za vedení Revírní správy z Hrabyně výsadby našich silně poškozených a zanedbaných lesů.
Dodnes již na katastru lesů Mokro-Lazeckém a Novo-Sedlickém zasadily hodně tisíc lesních stromků. Jejich práce je velmi namáhavá a dlouho neznatelná, ale pro naše budoucí jistě velmi užitečná. Za tuto práci třeba jim vzdáti náš nejupřímnější dík, ony ji dělají rády a za každého počasí.

Str. 62

Komunikační poměry obce:
Přes naši obec vede "Autobusová" linka z Opavy do Bílovce a zpět, jezdí prozatím
2 x denně, ale jistě se to zlepší. Zastávku máme ve vesnici u rybníka naproti budovy Míst. Národ. Výboru. Také v Kravařově je další zastávka.
Telefon v obci máme též! Hovorna za patřičný poplatek je v hostinci v čís. 103. Pošta a telegraf je ve vesnici Štítině. Pošta pro nás občany je ze Štítiny nám zde denně naší občankou pí Balovou doručována. Vlakové spojení trvá, dále nám nejbližší zastávky jsou: Štítina a Komárov.
Hospodářské poměry v obci:
Naši zemědělci a rolníci přes časté a svědomité vysvětlování naším Místním Národním Výborem a Místní org. Komunistické Strany i vyššími složkami z Jednotného Národ. Výboru z Opavy nechtějí pochopiti význam společného hospodaření a jeho výhody a tvrdošíjně na starém způsobu, tj. že neuznávají kolektivní práci nadále setrvávají, zapomínají, že všechno nářadí, které do svých rukou chytí a zkrátka všechno, jim vyrobila poctivá ruka dělníka. Byly to pro ně zlaté časy, kdy měli služek a "pacholků" kolik chtěli, ale dnes to už nejde, neb máme naši dělnickou vládu v čele se soudr. Klementem Gottwaldem prvým naším presidentem.
Kontrola zeměděl. půdy:
Ke konci roku 1951 provedly orgány Krajského Národ. Výboru z Ostravy kontrolu zemědělské půdy zdejšího katastru. Zjištěno bylo, že schází 48 ha půdy, která je částečně buď zastavěna, zalučněná nebo i obsázená stromovím.
Kácení lesa:
V Ostravských stavbách socialismu "Nových hutích Klementa Gottwalda" je zapotřebí mnoho dříví, proto i v naších lesích je prováděno plánovité kácení. Vykácené stromy jsou koňskými potahy našich rolníků i traktory odváženy na pilu na Štítinu a tam zpracovány na různá řeziva dle plánované potřeby. Odpadové dřevo a haluzí je přímo v lese zájemcům odprodáváno.

Str. 63

Stav zvěře:
Stav zvěře v našem katastru obecním je sice ještě uspokojivý, ale rok od roku stále klesá. Na letošních podzimních honech zastřeleno bylo 2 srnců, 83 zajíců, 12 bažantů, 18 koroptví a 6 divokých králíků.
Školství, učitelstvo:
Naše Obecní škola (budova po přechodu fronty v r. 1945 opravná) se počtem tříd nemění. Letos přes prázdniny byly odebrané ze strany západní všechny okna školní budovy a nahrazeny novými, což už bylo velmi nutno. Řídícím učitelem je zde pořád soudr. Arnošt Žůrek, i jeho manželka je učitelkou.
Mateřská školka je v přízemí školní budovy, učitelkou této je slečna Volfová z Hradce u Opavy. Do Mateřské školky chodí 23 dětí od 3 roků výše, v době špičkových prací, kdy maminky jsou na práci v poli, je těch dětí i více.
Starší žáci, kteří chtějí navštěvovat střední školu, tato je v obci Štítině, od nás ji navštěvuje 12 žáků a žákyň. Všechny jiné vyšší školy jsou v Opavě.
Při naší Obecné škole je také založeno "Rodičovské sdružení", kde na často pořádaných schůzkách rodičů s učitelstvem jsou rodiče přesně informováni o prospěchu a chování svých dětí.
Pionýrský kroužek:
Z řad školních dětí je také založen "Pionýrský kroužek", v němž mohou býti zapsané všechny děti, tento kroužek pod vedením řídícího učitele soudr. Žůrka silně dětem prospívá, neb zde již od mládí jsou vedeny k řádnému a poctivému postoji k životu a k soutěžení mezi sebou ve sběru různých léčivých rostlin a všech ostatních odpadů.
Při slavnostech skládání "Pionýrského slibu" a předávání "Rudých šátků" je vždy sál velmi početně navštíven.
Je velmi dojemné a slavnostní vidět chlapce a děvčata jak vážně béřou svůj slib. Celé jejich chování a jednání se od tohoto dne mění, nabývá na přímém a čestném jednání a vzájemné spolupráci.

Str. 64

Žákovská knihovna a hřiště:
Žákovská školní knihovna také je při naší obecné škole. Knihy dětem vybírá a půjčuje řídící učitel Arnošt Žůrek.
Školní hřiště u školní budovy je také místem výchovy a zároveň zábavy neb zde je spojeno příjemné s užitečným.
Tělocvičná Jednota "Sokol" má také své hřiště a to ve staré pískovně za dědinou, toto hřiště se sami pěkně upravili.
Národní pojištění:
Národní pojištění je zavedeno pro všechny občany v našem státě. Platí pro všechny výdělečně činné, tedy i pro zemědělce, což dříve nebylo. Dělníci platí podle svého výdělku, zemědělci zase podle výměrů půdy, ale pojištěni jsme všichni a nemusíme míti obav před stářím nebo invaliditou. Jaká je to vymoženost proti dřívějšku, staří lidé, když už nemohli pracovati, nikdo jim nic nedal, žij jak chceš, vzpomínám na ty doby a dnes teprve si uvědomuji, kolik lidí chodilo žebrotou od čísla k číslu; dnes toho není zapotřebí, o každého z nás je řádně postaráno.
Obecní lidová knihovna:
Naše Obecní Lidová knihovna je vzorná, je jednou z nejlepších knihoven v celém našem okrese. Knihovnu vede 27letý soudr. Slaný Václav z čísla 123, úředník zaměstnaný t. č. v Opavském "Ostroji".
17. 2. t. r. byla v hostinci Ant. Věntuse uspořádána Výstava knih, která měla nečekaný úspěch a získala mnoho nových čtenářů, kterých už je přes 125 v naší obci.
Dne 21. září 1951 byl pro naši obec malou kulturní událostí. Krajský knihovnický inspektor soudr. Cimmer z Ostravy uspořádal v rámci okres. Knih. Inspektorů a knihovníků z povolání kraje Ostravského, která se konala v Opavě, exkursi do naší vzorné Sucho-lazecké knihovny. Návštěvníci přijeli velikým Autobusem pojízdné knihovny Ministerstva osvěty a informací, v knihovně zdrželi se více než 1 hod. Uspořádáním a úpravou byli velmi příjemně překvapení a nešetřili pochvalou, když prohlásili ústy ředitele Ostravské Lidové knihovny soudruha Sedláře, že by se knihovníci.

Str. 65

Místní Národní Výbory měly do Suchých Lazců chodit se učit, jak má Lidová knihovna vypadat. Krajský knihovnický inspektor soudr. Cimmer byl touto návštěvou velmi spokojen a prohlásil, že k nám provede ještě několik zájezdů knihovníků a kulturních pracovníků, pak provedl zhodnocení celé konference knihovníků. Návštěvníci odjížděli od nás velmi spokojení.
Poměry lidopisné:
Celá naše obec i s osadou Kravařovem má 1003 obyvatelů dohromady.
Narodilo se: 18 dětí
Zemřelo: 11 lidí
Svateb: 19
Novomanželé ale musejí býti nejdříve sezdaní civilně, obřadní sezdávací síň je nyní na Zámku v sousední obci Raduni, kde na určený den a hodinu dostaví se úředník Jednotného Národního Výboru z Opavy, který sezdané novomanžele provede a teprve potom, kdo chce a zařídí si to, může míti ještě jednou církevně v kostele.
Příčiny úmrtí:
Příčiny úmrtí jsou v naší obci, tak jako všude jinde, různé, před asi 30 lety umíralo ale více lidí na plicní choroby (tuberkulosa) dnes už ale tomu tak není. Dnes bych řekl, že umírají lidé více chorobami srdce, rakovinou a ovšem i jinými nemocemi. Úmrtnost ale stále klesá. Průměrné stáří možno u nás odhadnout okolo 65 - 70 let.
Zdravotní poměry:
Zdravotní poměry v naší obci jsou celkem velmi dobré. Infekční nemoci jako tyfus - tuberkulosa už u nás dlouho se nevyskytují. V našem vodovodě je sice hodně železitá voda, která nám dost zuby kazí, ale jinak závadná není.
Pohromy:
V prvé polovině měsíce května postihly náš kraj a naši obec silné a dlouhotrvající deště. Dne 11. 5. t. r. musel zasáhnouti náš místní hasič. sbor pod vedením br. Frant. Halšky a ta u soudr. Karla Bendy ve "mlýnku". Bylo nutno zajistiti hospodářské i ohybné budovy, které stojí v těsné blízkosti potoka "Sedlinky", který se rozvodnil tak, že obklopil budovy jmenovaného do šíře 400 - 500 m.

Str. 66

Rodina soudr. Karla Bendy, jakož i jeho dobytek byly prozatímně do jeho sousedů a to soudr. Viktora Nestroje a Richarda Denora.
Celostátní události:
Letošním rokem vstupujeme do druhé poloviny 5letého hospodářského jsou plněny jsou s netušeným elánem dělníků, techniků i všech ostatních činitelů. Na výstavbě "Nových hutí Klementa Gottwalda" v Ostravě-Kunčicích jsou dělníky uzavírané vstřícné plány, socialistické závazky a soutěžení, aby veliké stavby Socialismu byly ještě spíše než plánováno ukončeny a také navzdory všem za hranice do Západního Německa uprchlým zrádcům našeho národa jako: Zenkl - Majer - Letrich - Peroutka a jiní, kteří za Americké peníze z Mnichova, tedy toho města, ve kterém nám, našemu státu, byla v roce 1938 nadiktována tak hanebná kapitulace, tito zrádcové dnes rozhlasem pod značkou "Svobodná Evropa", lhářsky volají, štvou proti nám, vysílají špiony a záškodníky ba i vraždy páchají a to jen proto, aby oni se zas mohli míti velmi dobře jako se měli dříve za vlády "Agrárníků a páterů", ovšem jen na úkor nás dělníků. Přes všechny jejich štvavé lži a snahy Naše pětiletka zdárně pokračuje a už dnes je vidět, že plán bude ještě i uspíšen a to také proto, že se do budování silně zapojují ženy, ba i důchodci, které tento dříve nevídaný pracovní elán a silná poptávka po pracovních silách strhla s sebou tak, že i oni šli pomoci to, co mohou.

Str. 67

Rok 1952

Politické poměry v obci:
V obci jen jediná politická strana je a tou je Komunistická strana Československá. Jiných politických stran v obci není.
Místní skupina Komunistické strany Československé čítá 18 členů základní organizace, registrovaných členů je ale 69. Předsedou místní organisace K. S. Č. je soudruh Jan Plachký starší.
Výbor strany čítá 7 členů. V tomto roce soudruzi školili životopis Lenina a Stalina, školení se zúčastnili také někteří mladí soudruzi ze Svazu Československé mládeže v základním kroužku. Předsedou Svazu Čsl. mládeže je soudr. Vašek Tomáš mladší.
Politickým tajemníkem v obci po zemřelém soudr. Boh. Trubkovi je soudr. Jadrníček z Opavy.
Vedoucí strana v obci:
Vedoucí strana v obce je K. S. Č, která usměrňuje a řídí všechno politické dění a sleduje činnost všech jiných masových organisací v obci, pořádá různé oslavy, jakož i dává popud ke všem nutným pracím v obci.
Činnost Místního Okresního Výboru a Nár. fronty v obci:
Činnost Akčního Výboru Národní Fronty sdružuje všechny masové organisace, jeho předsedou je soudr. Vašek Tomáš starší, čís. 108, členové akčního výboru jsou všichni předsedové složek. Členové Místního akč. výboru scházejí se nepravidelně ke schůzkám, nejméně však 1 x za 2 měsíce.
Místní Akční Výbor zajišťuje se všemi složkami a spolu s Místním Národním Výborem všechny celostátní akce v obci.
Počet a činnost masových organisací po stránce politické:
1. Komunistická strana Československá je vedoucí stranou v obci.
2. Svaz Československo - Sovětského přátelství, jehož předsedou je soudruh Viktor Nestroj. Svaz má 56 členů a vede si také velmi čile, pořádají časté schůze a pod vedením říd. učitele soudr. Arnošta Žůrka , který filmem dává nám poznati velikou bratrskou Sovětskou zemi, její lid, krásy a hlavně vyspělé tam hospodářství, bydlení i rekreační střediska tam u nich a tak nám předkládá vzor, poučuje, poučuje nás i o Mičurinsko-Lysenkovově

Str. 68

methodě různých druhů obilnin i jiných zemědělských produktů, o správném hnojení i jiné našim zemědělcům tak potřebné a poučné věci.
Všechny tyto přednášky se světelnými obrazy, jichž bylo letos u nás 8 a všechny četně navštívené našimi občany, hlavně zemědělci, mají veliký ohlas a snahu alespoň částečně dohoniti Ruský způsob hospodaření, v němž oni před námi daleko jsou vpředu.
3 + 4. Svaz Československé Mládeže nemá valné činnosti, ale ve spojení se Sokolem pořádají tělesná cvičení a úpravu hřiště v pískovně za dědinou. Předsedou Sokola je soudr. Jindřich Klemiš z čís. 49.
5. Svaz žen u nás letos ustavený, jehož předsedkyní¨je soudr. Anna Böhmová, mají čestné úkoly a to aby ženy nebyly z veřejného života obce vytlačovány, tak jak tomu bylo za staré buržoasní republiky. Dnes jsou ženy rovnocennými partnery nás mužů, jsou také zastoupeny v Místním Národ. Výboru, starají se a pečují o výchovu naší mládeže a zásobování.
6. "Jednota" je nyní nový název naší bývalé prodejny "Budoucnost" a také pekárny. Jednota má dnes 129 členů.
7. Hasičská Jednota čítá 46 členů a členek z řad našich občanů, předsedou je soudr. František Ondrášek 45letý z čís. 63. Velitelem je 32letý František Halška.
Nejstaršími členy Hasič. Jednoty jsou: Halška Richard, Bala Jan, Luska Josef a Kašing Bohumil.
Hasičský sbor má k používání starší, ale dobré nákladní auto, které zakoupil Místní Národní Výbor, ale garážováno je v Hasičské Zbrojnici a to proto, aby v pádě neštěstí mohlo ihned dopraviti stříkačku k místu neštěstí.
Toto auto řídí sám velitel sboru soudr. František Halška. Hasičská Jednota doplňuje své řady z mladých občanů, tyto pilně vycvičuje a posílá na školení hlavně členky - samaritánky.
Veřejné mínění:
Veřejné mínění občanů o činnosti Místního Národního Výboru a hospodářského života naší obce je celkem příznivé, neboť tento se skutečně stará o řádný a normální chod života občanů, o řádné zasetí i sklizni, také o předepsané dodávky, aby řádně byly státu vydodány, stará se také o výstavbu obce, opravy cest a hlavně o konečné ustavení Jednotného Zemědělského družstva v naší obci, o vybudování vodní nádrže, aby tato mohla býti používána pro hasičské účely bez nebezpečí poškození hasičského nářadí, stříkačky i hadic.

Str. 69

Utužování svazku rolníků a dělníků:
Přes velmi četné výhody, které Jedn. Zemědělská Družstva členům poskytují, nemohou se naší zemědělci pořád rozhodnouti k založení téhož v naší obci a setrvávají stále na starém způsobu hospodaření a zavrhují společné a kolektivní hospodaření.
Účast pracující inteligence na budování socialismu:
Náš učitelský sbor a hlavně řídící učitel Národní školy Ar. Žůrek poctivě se stará o svěřenou mu školní mládež a vychovává ji už v duchu socialistickém, ne tak jak jsme byli vychováváni my. Zde vidíme veliký rozdíl, neb nynější děti od ranného mládí jsou vedeny ke společné a kolektivní práci.
Četnými přednáškami jsme i my staří nabádáni a poučováni ke společné práci a ke všemu jednání.
Slavnosti:
V měsíci březnu uspořádán je v sále hostince "Mezinárodní den žen", oslava s kulturní náplní školní mládeže se pěkně vydařila a byla námi občany četně navštívena.
Učitelstvo Národní školy uspořádalo v měsíci dubnu slavnostní a manifestační "pochod míru". Pěkně seřazený a velký průvod, který od pomníků padlých vyšel ozdobený četnými praporky a papírovými holubicemi míru, jásající a zpívající celou dědinu i osadu Kravařov prošel a zase zpět k pomníku padlých, kde proslovem říd. uč. Žůrka byl zakončen. Tento pochod míru u nás byl první a pěkně se vydařil.
Oslav 1. máje zúčastnily se všechny složky naší obce, účast na oslavě v Opavě byla veliká a majestátní, kde na náměstí před divadlem promluvilo několik řečníků, probravše světové události a vítězný postup socialismu ve všech světadílech, tábor tento také byl pořádán za udržení světového míru.
"Mikuláš" už odešel a nevrátí se již neb za něj z daleké Sibiře přišel "Děda Mráz", na jeho oslavu pořádána byla v sále hostince nadílka školním dětem, která mnoho radosti způsobila.
Podpisové akce:
V celé naší dědině nebylo jediného občana, který by svým podpisem nepodepřel akci "Mír na celém světě", těchto podpisů se v celém světě nasbíralo tolik, že "Imperialisté", kteří chtěli vyprovokovati novou válku se zalekli a musili ustoupiti.
Sbírky:
V Korei se však dosud bojuje, Jihokorejci v červnu 1950 přepadli za pomoci Američanů Severní Koreu, chtějíce se tak domoci k hranicím Sovětského Svazu. Přes strašlivé bombardování a používání všech nových zbraní i jedů dodnes se jim to nepodařilo. U nás sbírka pro Severokorejce vynesla Kčs.

Str. 70

Ohlas důležitých událostí okresu, kraje a státu v obci:
Přicházíme do 4. roku Pětiletky. V Ostravském kraji dostavují se veliké stavby socialismu "Nových hutí Klementa Gottwalda" v Kunčicích, dokončené již stavby plánovitě přicházejí do provozu, mezi dělnictvem jsou uzavírány vstřícné plány a socialistické závazky, stavby jsou časově předstihovány nadšením a pracov. morálkou dělnictva, která nezná mezí a obětavosti.
V našem kraji a vůbec v celém našem státě není nezaměstnaných, není tuláků ani žebráků a hladových, ba i cikáni, ten až dosud kočovný národ zapojuje se aktivně do práce, i oni jsou postupně ubytováváni v nových krásných domech a bytech, kterých na sta a tisíce staví se na "Šidlovci" - Stalingradě a Porubě, a tak se pomalu stávají řádnými občany našeho státu.
I u nás v důsledku velmi dobrých výdělků se naše životní úroveň zvedá a nastává silná poptávka po dělnících i děl. žen, v důsledku toho dělníci si na od obce přidělených stavebních místech staví nové domovy a to tak rychle jako dosud nikdy předtím za kapitalistů.
Žena a mládež:
Pracovní nadšení je proto veliké, ženy zapojují se silně do výstavby našeho státu, ba i studující, byť jen i část svých prázdnin, s nadšením přicházejí do Ostravy pomoci budovat veliké stavby socialismu.
Také u nás v Míst. Národ. Výboře jsou zastoupeny 3 ženy, v dohlížecím výboře "Jednoty" a prodejnu, jakož i oba hostince vedou jen ženy.
Správa obce:
1. Předseda a tech. referent je soudr. Vladimír Halška
2. Tajemník: Vladimír Jadrníč3. ek z Opavy
4. Frant. Směja zeměděl. referent
5. Arnošt Kubin zásobovací ref.
6. Jindřich Jelonek finanč7. ní ref.
8. Jiří Matyášek hospodář. ref. za osadu Kravařov
9. Alois Havrlant školský a osvět. refer.
10. Andělín Hanké pokladník
11. Vašek Tomáš předseda Akč12. ního Výboru Národní fronty
13. Plachký Jan -"- Komunistické org.
14. Nestroj Viktor -"- Svazu Č15. eskoslov. Sovětského přátelství
16. Vašek Tomáš ml. -"- Svazu Č17. eskoslov. Mládeže
18. Klemiš Jindřich -"- Sokola
19. Böhmová Anna -"- Svazu žen
20. Směja Emil -"- Jednoty
21. Ondrášek Frant. -"- Hasič22. stvasdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky