Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 16

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 16.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 151

a tímto též narušování první pětiletky, jmenovaný byl na jaře v r. 1952 zajištěn a Lidovým soudem v Opavě na 5 let žaláře odsouzen. Po odpykání asi poloviny trestu byla i jemu udělená amnestie a propuštěn na svobodu vrátil se ke své rodině a do krásné své vilky. Tato amnestie udělena byla též všem těm, kteří už dříve uposlechli štvavého rozhlasu "Svobodné Evropy" a uprchli za hranice. Mnozí z nich uposlechli a využili této presidentové milosti a rádi se vrátili zpět do své domoviny neb sami se přesvědčili, co znamená "Americký ráj" ve skutečnosti.
Narození:
Letos se v celé naší obci narodilo 25 dětí, z toho 4 v Kravařově.
Narodilo se 16 děvčat a 9 chlapců.
Sňatky:
Všech svateb v obci bylo 20 a to takto:
14 ženichů a 11 nevěst bylo z obce
6 -"- a 9 -"- bylo z obcí jiných.
Rozvody:
Úřední rozvody nebyly v obci žádné. Je ale případ, kdy mladá žena s dítětem pro neshodu s rodiči manželovými odešla od manžela i s dítětem domu ke svým rodičům a k manželovi se více nevrátila a rozvodní řízení nepodepsala. V takovém případě rozvod skutečně je, ale úředně proveden není, to pro manžela znamená, že musí na své dítě platit i byť by se znovu oženil a měl další děti. Výživné se platí měsíčně a do 14 let věku dítěte, bývá určováno soudem podle výše manželových příjmů 300 až 500 Kč.
Úmrtí:
Letos v naší obci zemřelo 7 lidí (4 ženy, 3 muži). Ženy zemřely ve stáří 1 80 let, 1 56 let, 1 75 let a 1 13 roků, muži zemřeli ve stáří 1 80 let, 1 73 let, 1 66 roků.
Jak z připojeného výkazu vidno, malé děti, kterých dříve i 30% umírala, dnes už ne! A proč? Ze zvýšené životní úrovně občanů, stát věnuje veškerou možnou péči naroz. dětem i matkám. Dnes už je řídkým zjevem početná 8 - 10 členná rodina, o které ještě před 20 - 30 lety nebyla žádná nouze u nás.
Výše stáří:
Průměrný věk počítáme dnes okolo 65 let.

Str. 152

Příčiny úmrtí:
Příčiny úmrtí jsou dnes různé nemoce, hlavně srdeční a nervové, též rakovina, která se v posledních letech silně vzmáhá a proti které dnes ještě není řádného léku.
Náboženství:
V naší i okolních obcích jsme všichni náboženství řím. katol. až na mizivé % jinověrců, hlavně víry Československé. Chci tímto dokázati, že náš stát a naše dělnická vláda nijak náboženské svobodě nebrání, ba naopak ji podporuje. Vidno je to z několika důvodů. Všechny kostely řím. katol., které byly v dubnu v r. 1945 přechodem fronty těžce poškozené, vyhořelé a částečně pobořené, jsou dnes již za pomoci státní náležitě opraveny tak, aby nadále se mohly konati všechny církevní obřady a pobožnosti. Knězům vyplácí stát měsíční služné a vůbec ve věcech náboženských je volnost taková jako dříve. Je pochopitelné a v zájmu nás všech, že náš stát už nepřipustí opakování doby "Temna" a páterů Koniášů v ní.
Obřadní síně:
Za náboženskou obřadní síň pro celou naší obec máme řím. katol. kapli v r. 1935 postavenou. V ní se konají všechny církevní obřady, kázání, mše sv., požehnání, svatby a pohřby. Všechny tyto obstarává p. farář Jan Hrnčiřík z Komárova, kde naše obec je přifařená.
Za druhou obřadní síň nám slouží zasedací síň M. N. V., tam se konají různé slavnostní schůze a uvítání různých návštěvníků jako ku příkl. Kmotrů naší obce zástupců města Jičína i jiné.
Hřbitov:
Hřbitov v naší obci je od r. 1892. Všichni zemřelí občané jsou tam pohřbíváni.
Matrikář:
Pro naši obec sídlo matričního úřadu je nadále v obci Štítině, vše ostatní viz rok 1954, str. 122.
Počet obyvatel:
V celé naší obci je ke dni 31. 12. 1955 1014 obyvatelů, z toho v obci je 642 obyv. v Kravařově je 372 obyv.
Stav obyvatel naší obce je o 10 osob oproti loňsku zvýšen a to vyšším počtem narození a přiženěním, přistěhováním se.

Str. 153

Nářečí:
Nářečí v celém našem okrese Opavském obec od obce se neliší a je lašské. Naši občané pracující nebo jinde nepoužívají tam našeho nářečí, ale doma už hovoříme po svém. Ku příkladu: Daj to hevaj! Kaj ideš, něhněvaj mě furt bo či jednu vlepim až šedněš na řič, naškroboj hrněc kobzoli tak ze 3 litry, mušim se uvijač, bo bych to něskaj nězrobil, nale kaj tež to hledí to nění možne, abys to něskaj zrobil, ja rachuju tak ze dva dni a ty praviš něskaj, atd. Je zajímavé, že v obci se mluví po našemu, ve škole děti se učí správně česky, ale sotva děti opustí školu, aniž by si to uvědomili, ihned zas mluví po našemu.
Kroje:
Slezské kroje v naší obci zanikly úplně, udržují se dodnes v Hlučínských dědinách za Opavicí.
Zvyky:
V neděli 14 dnů před Velikonočními svátky chodívaly děvčata s majíčkem v ruce na "Krásnu" (jen děvčata asi do 12 let) a zpívaly: Krásná, krásná, jak si huši pásla, na zelenej luce, ztračila papuče atd. Chodívaly tak 4 - 6 pohromadě. Po odzpívání uvedené písně bývaly hospodyněmi perníkovou pannou nebo i jinými dárky od přízně dárkem od šatstva. V pondělí velikonoční chodívali chlapci menší i větší na "Kyčkvanku" šlehajíce děvčata spleteným ofáborovaným vrbovým proutím, menší chlapci dostávali zase perníkové koně nebo i peníze, větší mládenci už od svých milých nějaký dárek jako: sálu, vázanku nebo i jiné, jak kdo komu chtěl.
Všichni chlapci menší i větší "častovali" děvčata nějakým dobrým likérem nebo vínem. Na "Kyčkovanku" se chodilo brzy z rána a za rozednění.
Stavění máje:
V noci před 1. májem stavěli chlapci "své děvuše" u jejího domu hladkou, štíhlou, vysokou a opentlenou máj. Podle výšky máje měřívala děvčata lásku svých chlapců.
Tyto zvyky, tak jako "klakotáni" o velkém pátku, dnes už zanikají.

Str. 154

Lidová tvořivost:
Osvětová beseda v obci sdružuje několik ochotných pracovníků z různých složek N. F. Správcem O. B. je říd. uč. s. Žůrek Arnošt. O. B. má ustaven dramatický kroužek, jehož vedením je pověřen s. Žůrek A. Tento dramatický kroužek nastudoval a 15. 5. provedl divadelní veselohru Dámy a husaři. Hra se vydařila, ale občané nedovedli naplnit připravená sedadla v sále p. Lusky, aby se účinkujícím lépe hrálo. Ti, kteří hru viděli, se vyslovovali o dobrém a zdařilém provedení. Všichni herci se ke spokojenosti návštěvníků dobře zhostili své role.
20. XI. Sehráli u nás divadelní ochotníci O. B. z Litultovic divadelní hru: Ženský zákon. I na tomto představení byla návštěva poměrně slabá.
Hudební kroužek:
Dále je u O. B. ustaven hudební kroužek, který vede s. R. Vašek. Dobře se pobavila mládež 28. února při "chování basy" na rozloučení s masopustem, při níž vyhrával náš hudební soubor.
Pěvecký kroužek:
Nemůže se zaktivisovat pěvecký kroužek pro nedostatek schopného vedoucího a nezájem hlavně mládeže. Vždyť v roce 48 - 49 byly u nás dva soubory; jeden mužský a druhý smíšený u Č. S. M. a nyní nelze uskutečnit ani jeden. Při každé připravované akce se setkáváme s potížemi při scházení se u zkoušek.
Střídavé směny značně narušují činnost O. B.
Redakční kroužek:
Redakční kroužek u O. B. za vedení uč. s. Kuřetové Miluše se rovněž nerozvinul a nesplnil své poslání, hlavně v době žní a špičkových prací.
Málo se projevuje práce složek N. F., takže veškerá tíha spočívá na O. B., která i tak postrádá účinnost Místního výboru N. F.
Školy:
V naší obci je škola národní a trojtřídní.
Učebny:
Nezměněny! Viz rok 1954, str. 123.

Str. 155

Školní docházka:
Školní docházka ve školním roce 1954/1955.
I. třída: zapsaných 19 žáků, z toho 1 neprošel z jaz. Českého.
-"- 3. post. roč. -"- 17 -"- -"- -"- -"- -"-
II. tř. 2 -"- -"- -"- 25 -"- -"- -"- -"- -"-
III. tř. 4 -"- -"- -"- 16 -"- z toho 3 neprospěli z jaz. Českého
5 -"- -"- -"- 14 -"- -"- -"- -"- -"-
91 žáků
Vyučující: v I. třídě s. Miluše Kuřetová
v II. -"- s. Zdeňka Žůrková
ve III. -"- s. Arnošt Žůrek
Třída: Počet vyučov. hodin: Počet zaps. žáků: Počet zameškaných hodin omluvených %
I. třída 914 36 1466 4.9
II. -"- 911 25 1175 4.6
III. -"- 1071 30 1214 4.-
Vysoké = bylo zaviněno epidemickým onemocněním žáků příušnicemi.
Zapojení školy do života obce:
Žáci národní školy jsou vedeni a vychováváni v duchu marx-leninismu a tudíž je spojována teorie s prací!
Žáci se postarali v tomto jubilejním roce o úpravu okolí školní budovy a pěstovali rovněž květiny k výzdobě oken. I na úpravě návsi byli zapojení. Při oslavě X. výročí osvobození, které se u nás konalo 24. dubna, připravila školní mládež asi dvouhodinový pestrý pořad.
Rodičovské sdružení a jeho činnost:
Opět bylo ustaveno u národní a mateřské školy sdružení rodičů a přátel školy a předsedou byl zvolen s. Klemiš Jindřich. Výbor se schází pravidelně měsíčně a plénum čtvrtletně.

Str. 156

15. ledna uspořádalo R. S. P. Š. první ples, na kterém hrála dechová hudba z jamy "Hlubina" z Ostravy. V měsíci lednu a březnu byly vyhlášeny dny "otevřených dveří", aby se mohli rodičové sami přesvědčit o znalostech a schopnostech svých dětí návštěvou vyučování. Ti, kteří byli přítomní, sdíleli jednotně, že viděná skutečnost je jiná než zkrášlovaná a vymyšlená výpověď dětí. I zde se projevoval značný nezájem rodičů a zejména rodičů slabších dětí.
Na plenárních schůzích byli rodičové informováni o situaci ve škole, o prospěchu, chování a práci žáků a byli seznamováni se všemi novotami ve školství.
12. června byl uskutečněn na hřišti u školy "Dětský den". Program vyplnili žáci obou škol, o pohoštění dětí a občerstvení a atrakcemi pro dospělé se postaralo R. S. P. Š. Tato slavnost se pěkně vydařila.
18. června byl zakončen školní rok 1954 - 55. školní rok byl zkrácen v důsledku konání 1. celostátní spartakiády v Praze.
Pionýrská skupina:
Vedoucí P. O. byla uč. s. Kuřetová Miluše, která pravidelně každou středu konala s pionýry besedu jednak ve třídě a v přírodě. Pionýři byli seznamováni s průběhem II. sjezdu Č. S: M. a výsledky a usnesení, která vyplývají pro P. O. Stále jim bylo připomínáno, že hlavním úkolem P. O. je být pomocníkem školy v jejím úsilí o hluboké a trvalé vědomosti a uvědomělou kázeň žáků.
Kromě besed, na kterých se seznamovali pionýři o revolučních tradicích našich národů, o hrdinech velké vlastenecké války, průkopnících vědy, techniky a kultury, o sovětské mládeži, o zářivých vzorech Komsomolců jako Olegu Košeovojovi, Lize Čajkině, Pavlíku Mozorovovi, Zoji Kosmoděmjanské atd. K příležitosti oslav X. výročí osvobození naší vlasti provedli pionýři úpravu kolem školní budovy, na školním hřišti a v zahrádkách před školní budovou a podíleli se také na pracích při úpravě návsi, kam byl přemístěn pomník padlým v první světové válce a odhalena pamětní deska padlým rudoarmějcům.

Str. 157

Sběr odpad. hmot:
Žáci naší národ. školy a pionýři nasbírali letos a na patřičné místo odevzdali následující odpadové hmoty:
390 kg hader 87 kg kostí
280 kg papíru 16 kusů králičích kožek
390 kusu bílých lahví
za toto získáno 269 losů, z toho 3 losy vyhrály zboží v ceně 130 Kč.
Místní lidová knihovna:
Místní lid. knihovna má ke dni 31. 12. 1955 1249 všech knih naučných i zábavných. Odbočka "svazarmu" darovala pro L. K. 14 ks knih, Bezručova knihovna z Opavy 20 ks knih, půjčováním a opotřebou tyto 14 ks vyřazeno (už nejsou opravy schopné). Byly to knihy hlavně pro mládež.
Knihovníkem je s. Vašek Tomáš.
Osada Kravařov má svou vlastní L. K. o 291 svazcích. Knihovníkem tam je s. Slanina Frant.
Čtenáři:
Čtenářů hlavně z řad mládeže je u nás letos 136.
Počet vypůjč. knih:
136 čtenářů si letos vypůjčilo v prvním čtvrtletí 574 ks knih.
v druhém -"- 468 -"-
v třetím -"- 229 -"-
ve čtvrtém -"- 557 knih
dohromady: 1828 -"-
Jaké knihy:
Starší čtenáři rádi čtou knihy zábavné od našich, sovětských i jiných spisovatelů. Zemědělci a zahrádkáři rádi čtou též mimo toho i knihy naučné a takto se čtením vzdělávají. Mládež čte ráda pohádky a starší mládež různé cestopisy neb příběhy z velké vlastenecké války.
Školní knihovna:
Mimo L. K. je v obci ještě knihovna školní, která vlastní 530 sv. knih. I této žáci a pionýři hodně využívají. Knihy jen žákům a pionýrům půjčuje říd. uč. s. A. Žůrek.
Učitelská knihovna:
Vlastní 468 svazků knih. I ta je pod správou ř. uč. s. Žůrka.
Kino:
Každou druhou neděli zajíždělo k nám pojízdné kino Domu osvěty z Opavy. Filmové představení hlavně v zimních měsících byly občany hodně využívané.

Str. 158

Přednášky:
V naší obci bylo letos konáno 8 poučných přednášek, ale námi občany velmi málo navštěvovány:
28. 2. Dr. Hebelka O nemocích hospodářského zvířectva
-"- Dr. Volný O kvalitním osevu a sadbě + zvýšení výnosu
10. 3. Dr. Vojtek Boj proti rakovině
28. 3. Ing. Volný Přihnojování během vegetace
6. 4. Dr. Pernický O chorobách srdce (s filmem)
28. 4. Dr. Vojtek Co víme o atomové energii
25. 5. Dr. Douda O výsledcích Varšavské konference
24. II. Dr. Sanetřík Lze prodloužiti lidský věk?
Tělovýchova:
Mimo žactva nár. školy, která má pravidelná tělesná cvičení na školním hřišti, tělovýchovou se zabývá dobrovolná sportovní org. Sokol, ten dosud hřiště nemá, ale cvičí, kde s dá i v sále host. Jednoty. Dále sbor požární ochrany provádí též různá tělesná cvičení, pochody a požární cvičení se svou motorovou stříkačkou.
Různé cviky, pochody a instruktáže provádí též naši budoucí branci sdružení ve Svazarmu, jehož předsedou je 20letý Jiří Neivert.
Hřiště:
Hřiště dosud naše mládež nemá. Přes velkou námahu našeho M. N. V. nelze dosíci domluvy s majitelkou pozemku pí Jar. Havlíčkovou.
Taneční zábavy:
Všechny plesy a taneční zábavy byly občany vždy hodně navštívené.
Zdravotní poměry v obci:
Zdravotní poměry nás občanů jsou celkem dobré. Pomáhá k tomu hlavně, že máme dobrou vodu ve vodovodě, dobrou kanalisaci skoro v celé obci a též odstranění smrdutého "rybníka" ze středu obce, teď na tom místě je vybetonovaná protipožární nádrž s čistou vodou, máme též dobré cesty přes vesnici. To všechno má vliv na zdraví nás občanů.
Lékař:
Naši obec pod lékařským dozorem má Dr. Pindur s ordinací v Komárově, tam, je-li toho zapotřebí, chodíváme k lékařským prohlídkám, on též osobně navštěvuje těžší nemocné zde v obci a zařizuje vše další.

Str. 159

Rekreace pracujících:
Na rekreace bývají obyčejně vybírání dělníci dobří pracovníci, prostě ti, kteří si toho nejvíce zaslouží, tak svými mateřskými závody, kde pracují, byli letos z naší obce vysláni 3 dělníci a 2 dělnice pro osvěžení svého zdraví na 14denní rekreaci do známých lázeňských míst naší vlasti v Čechách a na Slovensku. Cesta tam a zpět, určený pobyt s noclehem a 5 x denní stravou, to vše je bezplatné a zdarma.
Jak se časy mění, tam, kde dříve mohli pobývati jen páni, kteří na to peníze měli, dělník na takovou rekreaci dříve za kapitalistické ery nemohl ani pomysliti, dnes umožňuje socialistické zřízení našeho státu bezplatný rekreační pobyt všem poctivým pracujícím občanům.
Ozdravovny:
V národních i jiných vyšších školách jsou povinné lékařské půlletní prohlídky všeho žactva. Je-li z žactva zjištěn někdo, kdo potřebuje upevniti zdraví, takový je prohlížejícím lékařem a po dohodě s rodiči vyslán přes prázdniny do ozdravovny. Pobyt žáka nebo žákyně v ozdravení je též pod lékař. dohledem, je 1 nebo i 2 měsíční a též bezplatný.
Ambulatoria:
Jsou-li občané postižení nějakým úrazem mimo ordinačních hodin lékařů v Komárově, pak používají Okres. Úst. Nár. zdraví v Opavě (býv. nemocnice řádu němec. Rytířů), tam je ošetřovna se stálou lékařskou službou a též bezplatnou.
Zubní ambulatorium:
V naší nár. škole je též patřičným lékař. personálem prováděná povinná prohlídka zubu žactva. Děti, které mají zuby vadné, jsou jím buď vytrhávané nebo plombované a to též zdarma. I pro dělníky a důchodce je zubní ambul. V Opavě pro ošetření zubů nebo zhotovování umělých chrupů vždy přístupno a bezplatně.
Záchranná stanice
v Opavě se stálou denní i noční službou pro okamžitý převoz občana nemocného, postiženého úrazem nebo rodičky do U. N. Z. je vždy na telefonická zavolání připravena k okamžitému odvozu.

Str. 160

Vodovod:
Následkem lonší opravy zdejšího vodovodu bylo po celý rok vody dostatek. Dopomohl k tomu též letoší rok. Údržbu převzaly Opavské vodárny, tamtéž platíme čtvrtletně vodné, které činí za čtyřčlenné rodiny Kč 8.
Osada Kravařov vodovodu nemá!
Studny:
Přestože v obci je v činnosti vodovod, má naše obec 9 studní, které se časem i používají. Všechny studny jsou od 22 až 33 m hluboké a s vodou tvrdou.
Studny jsou: 1. "Na Štěpnici" před číslem 74, hloubka 25 m.
2. "Ve dvoře" před čísly 6, 5, 4, 3, -"- 29 m.
3. V "Domkách" před čís. 116, 117, -"- 22 -"-
4. "U Vaška" v čísle 65, -"- 33 -"-.
5. "U Sedláška" -"- 8, -"- 20 -"-.
6. "U Ondráška" -"- 63, -"- 27 -"-.
7. "U Juchelků" -"- 60, -"- 30 -"-.
8. "Záhumenní" -"- 55, -"- 29 -"-.
9. Školní -"- 109, -"- 22 -"-.
10. Vrchní -"- 32, -"- 16 -"-.
V Kravařově jsou studny 4 - 6 km hl. a jsou skoro v každém domě. Největší potíže s vodou mají naši občané na "Strážnici", 4 rodiny tam studnu sice mají, ale vody málo, používají této z blízkého kamenolomu, kde je voda pořád.
Přehled počasí:
Měsíc leden: bezmrazý, vlhký, chladný, bez sněhu.
Únor: mrazíky, sníh asi 20 cm, koncem až 25o mráz.
Březen-duben: chladné, syrové a deštivé počasí nevlídné.
Květen: poměrně chladný i deštivý.
Červen: vlhký a chladný.
Červenec-srpen: teplý ale vlhký.
Září: pěkný a teplý.
Říjen: byl chladný.
Listopad: chladný bez sněhu a mrazu.
Prosinec: menší mrazy - bez sněhu.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky