Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 19

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 19.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 181

Úroda jahod:
Úroda jahod zahradních i lesních je velmi dobrá.
Borůvky:
I borůvek v našich lesích bylo letos hojně.
Malin:
Úroda malin byla letos velmi dobrá, školní děti, důchodci i jiní občané nasbírali a zdejší prodejně odprodali přes 4000 kg lesních malin pro další zpracování na mošty. Za 1 kg malin prodejna zaplatila 5.- Kč.
Včelařství:
V obci je 19 včelstev, vlastní je 9 držitelů.
V osadě Kravařov 11 rojů -"- 4 -"-.
Včelaři jsou sdružení ve včelařském spolku, roční příspěvek platí 5 Kč. V obci je veda s. Kašina Boh. v Kravařově s. Vícha Fr. odebírají svůj odborný časopis.
Povinná dodávka medu za rok je z 1 včelstva 1.55 kg.
Cena medu:
Úřední cena medu za 1 kg je 24.50 Kč. Členové dostávají pro zazimování 7 kg cukru ? 7.- Kč pro 1 včelstvo. Naše obec splnila povinnou dodávku na 100%.
Výstavba spol. chléva:
Místní org. K. S. Č. vyvolala soutěž o nejlepší pomoc J. Z. D., členové rozhodli takto: Každý člen strany odpracuje 20 brig. hod. při investiční výstavbě družstva. 6 soudruhů rekonstruovala chlév v čís. 65 pro společné ustájení 18 dojnic, které družstva t. č. má. Tato pomoc velmi vydatně přispěla k upevnění družstva.
Vepřín:
Prozatím chov vepřů je u družstevníka s. Ant. Stibora.
Teletník:
Telata jsou chována v ohradě u s. Denera.
Drůbežárna:
Je zřízena u družstevnic s. M. Bendové v t. zv. Mlýnku u potoka, kde též jsou chovány i kachny.
Třídní rozpisy:
V naší lidové demokr. republice je hospodářství plánováno jak v továrnách a závodech, tak i v zemědělství. Aby byla zajištěna řádná výživa všech pracujících a celého národa, jsou nadřízenými úřady předepsané povinné dodávky všech hospodář. plodin a produktů živočišných. Ze zemědělské půdy nižší než 0.50 ha jsou předepsány dodávky také nižší.

Str. 182

Dodávky:
Jak splnila naše obec předepsané dodávky:
Co: Předpis: Dodáno: Státní nákup: Ze 74 obcí Opavského okresu se naše obec umístila na 32 místě.
Maso vepřové 18.503 kg 18.503 kg 11.101 kg 20 místo v okrese
Maso hovězí 24.236 kg 23.224 kg 9.942 -"- 17 -"- -"-
Mléko 151.539 lt 149.420 lt 20.528 lt 41 -"- -"-
Vejce 77.661 ks 77.317 ks 15.250 ks 37 -"- -"-
Obilí 111.503 kg 112.084 kg 740 kg
Brambory 199.707 kg 278.118 kg 2365 kg
U brambor je vyšší dodávka za rok 1955, kdy obec pro neúrodu nemohla dodávku splniti, učinila tak náhradně v letošním roce.
Dodávky J. Z. D.:
Jak splnilo dodávky Jednotné zeměděl. družstvo:
Co: Předpis: Dodáno: Na státní nákup: Poznámka:
Plánováno: Dodáno:
Maso vepřové 852 kg 913 kg 4100 kg 4376 kg
-"- hovězí 1203 kg 1720 kg - 1674 kg
Mléko 6901 lt 6901 lt 3000 lt 6252 lt
Vejce 1894 ks 1894 ks - -
Brambory 11.280 kg 12.933 kg - 1850 kg
Rež 1703 kg 3320 kg - -
Žito 2210 kg 1640 kg - 1548 kg
Ječmen 1036 kg 1050 kg - 1945 kg
Oves 1036 kg - - -
Seno 681 kg 681 kg - 150 kg
Řepka 184 kg 204 kg - -
Cukrovka 8000 kg 5395 kg - -
Vlna - 150 kg - 180.20 kg
Drůbež - 620 kg - 1001 kg

Str. 183

Brigády:
V O. K. D. = Výstavba Ostravsko - Karvinských Dolů účinně nám pomáhá při rekonstrukci kravína, tak zhotovilo vrata pro kravín + opatřilo růz. staveb. materiál, jakož i pletivo plotní.

Patronáty závodů:
Nad naším mladým J. Z. D. převzalo patronát J. Z. D. Vávrovice, které radou i účinnou aktivní pomocí při jarních polních pracích obětavě vypomáhalo, dále "Výkupní podniky Opava", továrna "Moravolak" z Komárova, též V. O. K. D. z Ostravy.
Všichni jmenovaní přednostním vyřizováním různého potřeb. materiálu a růz. oprav účinně pomáhali družstvu. Též místní org. K. S. Č. i M. N. V. už při zakládání J. Z. D. vycházeli družstvu všemožně vstříc a účinně vypomáhali.
Používání nových hospod. strojů:
Naše mladé J. Z. D., které své polní práce provádí výhradně strojní stanicí z Háje, pořídilo si pro uskladnění sena nový senný výfuk, který se velmi dobře osvědčil, dále 1 hladký válec, elektr. čerpadlo na močůvku, 1 obraceč sena, 1 potah. hosp. vůz a 1 secí stroj.
Výkup strojů:
Dále ještě naše J. Z. D. převzalo od míst. hospodář. družstva stroje - mlátičku.
Postup mechanisace hospod. prací:
Mimo svých koňských potahů používalo naše J. Z. D. na orbu, setí a výkop bramborů též traktorů z traktorové stanice z Háje. I naši menší soukromě hospodařící zemědělci, kteří nevlastní své potahy, nechali si hlubokou orbu provésti státní trakt. stanicí, orba je mnohem lepší a hlavně lacinější než koňským potahem.
Hnojení:
J. Z. D. mimo chlévskou mrvou přihnojovalo též hnojivy umělými a to: kajnit mletý 500 kg, síran amonný 300 kg, fosfor 300 kg, ledek váp. 1500 kg, superfosfát 1500 kg, dráslo 500 kg, dusičnan amonný 960 kg, vápno dus. 375 kg a vápno kusové 34000 kg. I soukromí zemědělci přihnojují též hnojivy umělými.

Str. 184

Hospodářské zvířectvo, stav:
Koně:
Hříbata a koně: Valaši 4 roční Koně 4 až 12 roční: Dohromady:
Pod 1 rok hřebečci: Pod 1 rok kisny: 1 až 3 roky hřebci: Hřebci: Klisny: Valaši: 12 roční a starší
2 1 2 1 5 14 13 24 62 koní
Krávy:
Telata 3 měs. 3 měs. až 1 rok Býci: Jalovice: Býci na žir.: Jalovice Krávy Dohr.
Býčci Jalov. Býčci Jalov. Plemen. Ostatní 1 až 2 roky Přip. Nepřipuš. Připušt. Nepřipušt.
Připušt. Nepřipušt.
21 37 27 79 ? 8 20 12 3 6 4 143 55 415
Kozy, ovce:
Kozy a kozli: Ovce a berani: Dohromady:
Kozli plemenní: Kozy: Kleštěnci: Dohrom.: Jehňata do 6 měs.: Bahnice 1 roč. + star. Plemenní berani: Ostatní ovce a skopci:
2 157 9 168 28 28 6 8 70
Prasata:
Plemenné prasnice: Plemenní kanci: Selata do 8 neděl Selata 8 neděl až půlroční Půlroční a starší Prasata dohromady:
6 až 9 měs. Starší 9 měs.
Připušt. Nepřipušt. Připušt. Nepřipušt.
2 / 22 16 1 88 119 131 979 ks
Drůbež:
Slepice Kohouti Slepice a kohouti dohromady Husy a houseři Kachny a kačeři Krůty a krocani
Do 1 roku A starší
1213 1355 160 2728 78 57 4

Hlídacích psů je v celé naší obci i s osadou Kravařovem 78.
Ceny hospod. zvířectva:
Koně tažné 4 - 8letý, cena se pohybuje podle koně od 7 až 9000 Kč.
Hovězí dobytek je klasifikován na 4 skup., a to: a, b, c, d a podle toho též je cena, ku příkl.: Kráva chovná, dojnice o váze asi 500 kg cena na dodávku je 8 Kč za 1 kg, na státní nákup o 2 Kč na 1 kg více.
Vepř na dodávku 5.40 Kč až 6.40 Kč za 1 kg, to podle váhy vepře na státní nákup = po splněné dodávce = příplatek 10 Kč na 1 kg.

Str. 185

Koňská chřipka:
V měsíci červenci a srpnu, právě o žních, vypukla u zemědělců držitelů koní koňská chřipka, která vyřazovala postižené koně právě v době, kdy se nejvíce potřebovali, z práce na několik dnů.
Chřipka se nebezpečně rozšiřovala a byli jí postiženi skoro všichni koně z obce. Rolníkům Štajerovi Václ. A Rich. Šubertovi uhynuly 2 koně.
Průběh a léčení:
Onemocnělý kůň kašlal, měl horečku a byl velmi slabý. Povolaný zvěrolékař nařídil postiženým koňům klid.
Červenka:
U vepřů v menším měřítku vyskytla se červenka a obrna. Obě tyto nemoci léčily se očkováním
Očkování slepic:
Všechny slepice v obci byly očkovány proti slepičímu moru, proto též se mor u slepic nevyskytl. Očkování bylo nařízeno Okres. Nár. Výborem z Opavy a bezplatně v obci ho prováděla veterinární služba O. N. V.
Trávení myší:
V letošním roce vyskytuje se tolik myší, že bylo M. N. V. nařízeno povinné trávení těchto a to vložením najedovaného stébla slámy do myších dír. Trávení myší bylo velmi účinné.
Mandelinka bramborová:
I mandelinka bramborová vyskytla se letos na několika polích našich zemědělců i na láně J. Z. D. Školní děti za vedení říd. uč. A. Žůrka prováděly účinný sběr těchto brouků a hodně jich bylo sběrem zničeno.
Chrousti:
V jarních měsících bylo u nás neobyčejné množství chroustů, mládež je ráno se stromu střepávala a potom je ničila.
Housenky, mšice:
Přestože zahrádkáři provedli a jarních měsících postřik svých ovocných stromů, bylo letos tolik housenek a mšic jako málokterý jiný rok.
Kůrovec:
V okolních státních lesích vyskytuje se kůrovec, lesníci se brání tím, že v okolních místech kácí stromy, ležící stromy jsou napadány, napadené skůry odřeže a kůra pak spálena.

Str. 186

Myslivost:
Lidová myslivecká společnost v obci má letos 6 členů, to všichni naši občané, z toho 4 dělníci a 2 úředníci, oni sami pečujou o zvěř a chrání ji před různou škodnou.
Stav a druh zvěře:
Užitkové zvěře je letos takový úbytek, že jsou obavy, že úplně vyhyne. U zajíců vyskytla se nemoc "Myscomatosa".
Zvěře srnčí je v revíru 7 kusů.
Zajíců asi 40 kusů = pro nemoc velký úbytek.
Bažantů asi 24 kusů.
Koroptve asi 12 kusů.
Škodná:
Náš revír byl v letošním roce několikrát napaden stádem asi 9 ks divokých sviň, pastvina za Strážnicí byla rozrytá.
Výsledek odstřelu:
Srnci - byli odstřeleni žádní.
Zajíci - hon na ně letos se nekonal.
Koroptve - letos byl celostátní zákaz odstřelu.
Bažantů bylo letos odstřeleno 12 ks.
Ze škodné bylo letos odstřeleno: 1 liška, 1 jestřáb, 1 káně rousná.
a několik potulných psů.
Stromoví:
Lesní stromy: Ještě asi do roku 1910 bylo viděti v naších lesích stromy jedlové, které vykácením dále se pro svůj pomalý vzrůst už nevysazovaly a dalším jejich kácením skoro z našich lesů úplně vymizely.
Lesní stromy jehličnaté dnes jsou: borovice (sosna), modřín (břen), smrk (švrk).
Lesní stromy listnaté: dub, buk, habr (hrab), javor, jaseň, jilm, bříza, vrbaj, makyta, olše, lípa. Stromy zahradní u nás obyčejné jsou: jabloň, hruška, třešně, ořechy, višně, slívy jako: uherky, ringle, meruňky a jiné.

Str. 187

Trhy nár. podniku v obci:
Jako léta minulá byly i letos v naší obci prodejnami "Jednota" z Opavy uspořádané 4 trhy hlavně s textilem a jinými potřebami pro domácnost a to: trh jarní, letní, podzimní a Vánoční. Trhy za pěkného počasí bývají na návsi, za špatného počasí odbývají se trhy v sále pohostinství, trhy jsou námi občany oblíbeny a hodně používány. Zboží je prodáváno za ceny jako v městech a nám proto odpadá zbytečná cesta do města.
Snížení cen:
1. 4. 56 od měnové reformy v roce 1953 je už 5 (páté) snížení maloobchodních cenu 2200 druhů všeho spotřebního zboží.
Ohlas v obci a vliv na živ. úroveň:
Toto snížení cen mělo u nás občanů veliký vliv a my občané vidíme, že naše měna je pevná a pořád se zpevňuje, začínáme s novou chutí šetřiti, abychom si mohli poříditi tolik krásných a pro domácnost potřebných věcí, jako ku příkladu: elektr. pračka, el. Ždímačka, motocykl nebo radiopřijímač a televisor, všechny tyto věci bylo až o 30% zlevněno. Též šatstvo a prádlo bylo hodně zlevněno, některé druhy i o 25 - 35%, prostě naše život. úroveň se neustále zlepšuje.
Porovnání životní úrovně:
Porovnáváme si ve svých myslích životní úroveň dělnických rodin dříve za kapitalistické republiky a dnes, jaký je to rozdíl, dříve se maminky rozvažovali pomazati svým dětem chleba, mazaný chléb dnes je samozřejmost, dnes každá rodina kupuje si týdně 2 i více kousků másla týdně, boso se už vůbec nechodí a proč? Protože všichni máme práce dost a na všechny ty věci, na které jsme se dřív my dělníci mohli jen ve výkladních skříních dívat, dnes si je můžem koupiti, za to vše jsme vděční jedině socialistickému zřízení naší vlasti.

Str. 188

Plnění plánu:
Rada míst. nár. výboru dne 9. 7. 56 vypracovala národohosp. plán obce na jednotlivá léta 1956 až 1960 a na veřej. obč. schůzi dne 12. 7. t. r. jej s občany projednala.
Vypracování investičního úkolu a provedení výstavby:
V r. 1956 - Nejsou v plánu žádné investiční výstavby.
V r. 1957 - Vypracování invest. Úkolu na vybudování hasičské zbrojnice a na znovuvybudování obecní cesty ve spodní části obce, kde se prováděla výstavba nových rod. domků a stavba sportovního hřiště.
V r. 1958 - Vybudování obecní cesty dle invest. úkolu v délce 500 m s částečnou kanalisací. Vypracování projektu na stavbu hasičské zbrojnice a zajištění stavebního povolení.
V r. 1959 - Výstavba hasičské zbrojnice. Investiční úkol na vybudov. kanalisace v osadě Kravařově v délce 500 m.
V r. 1960 - Dokončení hasičské zbrojnice.
Generální opravy:
V r. 1956 - V plánu není žádná generální oprava!
V r. 1957 - Provedení generální opravy školní budovy = nové okna 12 ks.
V r. 1958 - Dokončení general. opravy škol. budovy = podlahy ve 3 třídách, podlahy na chodbě. Vypracování dokumentace na general. opravu obecních cest a chodníků v obci.
V r. 1959 - Provedení opravy cest a chodníků v délce 300 m.
Akce prováděné v akci M.:
1956 Provádí se stavba sportovního hřiště v částce 24.000 Kč.
1957 Dokončení sportovního hřiště -"- 15.000 Kč.
1958 Dokončení kanalisace v úseku cesty obecní směrem od čís. 29 - za kopec v částce 10.000 Kč.
1959 Provedení dlažby chodníku kolem školní budovy a vodní nádrže. 15.000 Kč.
1960 Dokončení chodníků a různé opravy v obci 10.000 Kč.

Str. 189

Zahájení nové výroby:
Ustavením J. Z. D. v obci byla zahájena nová družstevní (třebas v malém) velkovýroba, živočišných i zemědělských produktů.
Závazky:
Místní org. K. S. Č. zahájila soutěž o nejlepší pomoc našemu mladému družstvu. Soudruzi se zavázali, že odpracují každý 20 hod. brigádnických při rekonstrukci kravína a vepřína.

Zaměstnání občanů v jednotl. oborech - ženy:
Děti do 15 let - 145, V domácnost. - 210, Dělnice - 72, Úřednice - 14, Studující - 7, Učitelky - 4, Důchodkyně - 58, Výměnkáři - 18, Prodavačky - 6, Holičky - 2, Kuchařky - 2, Listonoška - 1, Ošetřovat. - 1, Hostinská - 2, V obci: 438, V osadě: 104, Dohromady: 542

Zaměstnání mužů v jednotl. oborech:
1) Chlapci do 15 let - 154, Dělníci - 44, Učni - 16, Rolníci - 33, Úředníci - 32, Důchodci - 51, Zedníci - 32, Strojníci - 14, Krejčí - 5, Automech. - 4, Stolaři - 4, Učitelé - 1, Inženýři - 2 Profesoři - 2 Klempíř - 1, Pošt. zřízenec - 1, Cestáři - 1, Bednáři - 2, Koláři - 1, U požar. sb. - 1, V obci: 326, V osadě: 80, Dohromady: 406

2) Sedlář - 1, Kovář - 4, Soustruž. - 8, Tesař - 4, Obuvník - 2, Šofér - 7, Havíř - 4, Hutníci - 4, Slávřč - 1, Železničář - 11, Řezník - 4, Zootech. - 1, Holič - 1, Elektrikář - 7, Svářeč - 3, Studující - 10, Natěrač - 5, Pekař - 3, Hostinský - 2, V obci: 65, V osadě: 17, Dohromady: 82

Přenos s horní tabulky muži: 326 80 406
Muži dohromady: 488
Ženy -"- 542
Všech obyvatel dohromady: 1030 osob.

Str.190

Vývoj a stav mezd:
Jak již v letech minulých psáno, je skoro všechna práce zúkolována, mzdu dostávají dělníci - dělnice jen za vykonanou práci a to každý tolik, kolik si vydělá, záleží prostě na šikovnosti, jak se kdo k práci staví, ku příkl. 2 dělníci při stejné práci a za stejných podmínek neudělali stejnou práci, ale 1. udělal práce o 1/3 více než ten druhý, má tedy o 1/3 větší výplatu.
Poměry majetkové:
V naší obci je 184 obytných budov, mimo školní budovy a budovy M. N. V., které jsou majetkem obce, zbytek vlastní soukr. majitelé. V Kravařově je 45 obytných budov - školy tam není, lidé od přechodu fronty dodnes bydlí, ve všech těchto domech je 40 rodin v podnájmu.
Pole:
Ustavením J. Z. D. v obci vlastní 14 družstevníků 50 ha orné půdy, ostatní půda je ještě v soukromém držení rolníků a jiných drobných držitelů půdy.
Úroveň bydlení:
Úroveň bydlení se v obci neustále zlepšuje. Při každé novostavbě rod. domku musí býti koupelka a splachov. záchod, jinak novostavba staveb. úř. O. N. V. povolena není. Novostavby rod. domků jsou obyčejně 2 pokojové s 1 jednopokojovým bytem v podkroví.
Cena rod. domku:
Cena rod. domku pohybuje se okolo 100.000 Kč. Dnes už ani není možno, porovnáváme-li bydlení asi před 30 - 50 léty, jaký je to rozdíl, ale všichni občané dosud tak nebydlíme. I ve starých domech jsou zřizovány koupelky.
sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky