Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 18

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 18.

stránkování v kronice 1945-1957

Str.171

1. 5. Svátek všech pracujících. "Tábor lidu" konaný toto dne v Opavě pro deštivé počasí byl našimi občany málo zúčastněných.
Studentských slavností "Majáles" konaných 27. 5. t. r. v městských sadech v Opavě zúčastnili se všichni studenti z obce i hodně našich občanů.
3. 6. řiditelství prodejny "Jednota" ze Štítiny uspořádalo na "Přerovci" pro obec naši, Štítinu i Nové Sedlice v rámci oslav "Mezinárodního dne dětí" slavnostní Kácení máje s pohoštěním všech přítomných dětí. Při této slavnosti konané za krásného letního počasí účinkovala dechová hudba ze Štítiny. Slavnost byla občany ze všech jmenovaných obcí četně navštívená a pěkně se vydařila.
17. 6. v Opavě konané "Okresní Spartakiády" studenti jako cvičící a mladší občané.
24. 6. Sdružení rodičů a přátel školy s učitelským sborem uspořádalo na ukončení školního roku "Dětský den", který měl býti pořádán na školním hřišti, ale pro nepříznivé počasí byl pořádán v sále pohostinství Jednoty u "Lusku". Děti za vedení uč. sboru předvedly tanečky a prostná cvičení i zpěvy. Tato slavnost se pěkně vydařila, všechny školní děti byly R. S. pohoštěny. Velký sál byl přímo občany nacpán!
V rámci akci "Poznej svou vlast" uspořádal 12. 8. 56 sbor požární ochrany společný zájezd pro své členy i občany, pokud tito se přihlásili, autobusem na hrad Bouzov. Zájezdu se zúčastnilo přes 50 občanů, cestovné tam i zpět 40 Kč i s pohoštěním a konán byl za krásného letního počasí, takže účastníci byli plně uspokojeni.

Str. 172

Jednotné Zemědělské družstvo uspořádalo dne 30. 9. 56 své prvé slavnostní "dožínky" a zakončení úspěšných žní. Dožínky byly prozatím pořádány v domě č. 108 u družstevníka Tomáše Vaška, později se jich zúčastnil též řiditel Hospodář. družstva z Opavy s. Palička.
Tyto prvé dožínky byly upřímné a srdečné.
Podpisové akce:
Přes katastr naší obce bude probíhat trasa vodovodního potrubí Kružberk - Ostrava, proto byli vyzváni všichni držitelé pozemků, aby podepsali, že nemají námitek proti projektované stavbě jdoucí přes jejich pozemky. Podepsali všichni s podmínkou, že vzniklá škoda při stavbě bude jim hrazena.
Žena a mládež ve veřej. životě obce:
Ženy jako rovnocenní partneři mužů jsou dnes zastoupeny skoro ve všech oborech, mají stejná práva a stejné též povinnosti jako my muži. Ženy učitelky vychovávají naši mládež, vštěpují jí lásku k naší socialistické vlasti.
Činnost M. N. V. a jeho důležitější usnesení v roce:

1. Rozpracování plánů zimní kampaně.
2. Projednání výstavbu sportovního hřiště.
3. Plnění kulturních akcí v obci.
4. Vypracování plánu soutěže obce naší s obcí Mokré Lazce.
5. Schválení plánu práce pro rok 1957.
6. Sledování plnění dodávek.
7. Usiloval o rozšíření půdní a členské základny J. Z. D.
8. Sledoval plánovaný stav skotu a vepřů.
9. Sledoval všechny polní práce = jarní, žňové, senné, výmlat.
10. Schválil doplňkový rozpočet na 4000 Kč pro položení vlysu do 1. třídy naší národ. školy, též 1000 Kč pro zřízení rozhlasu pro osadu Kravařov.
11. Jednání o umístění střediska Státní traktorové stanice.

Str. 173

Činnost jednotl. stálých komisí při M. N. V.:
Při M. N. V. jsou ustaveny 4 stálé komise a to:
1. Zemědělská, předsedou je rolník Halška Jindř., členové: Stuchlík Ant., Kubesová Olga
2. Komise pro výstavbu obce, předseda s. Slanina Fr., členové: V9tek Josef, Carbol Lad., Pchálek Jos.
3. Komise finanční, předsedou je s. Trubka Josef, Kubicová Vilma a pokladník obce s. Hanke And.
4. Komise osvětová, předs. Krejčí Ant., Žůrek Arn. a zástupci všech složek obce.

Komise zemědělská má na starosti veškeré polní práce, by byly včas a v pořádku udělány, též vyřizuje veškeré otázky týkající se držby půdy.
Komise pro výstavbu obce má na starosti řádný vzhled naší obce, dohlíží na výstavbu bytových jednotek soukromníků, má též hodně práce s výstavbou sportovního hřiště, které má býti co nejspíše ukončeno.
Komise finanční stará se o všechny finanční otázky obce jako: daně: pozemková, domovní, též i jiné daně, pokud v obci jsou, dále dávky ze psů a kozlů, též předplacení hrobu = udržení místa rodinného hrobu, které se každých 10 roků musí znovu opláceti.
Komise osvětová usměrňuje veškeré kulturné dění v obci.

Obecní hospodaření:
Jaké a z čeho měla naše obec příjmy v r. 1956:
1. % daně domovní.
2. Poplatky z hospod. zvířat = inseminace u krav, skočné u prasat, koz pak všeobecný poplatek.
3. Poplatek ze psů.
4. Nájem obec. pozemků.
5. Odprodej stavebních míst.
6. Poplatky ze hřbitova.

Str. 174

Příjem obce za rok 1956 Plán: Splněno: Poznámka:
1. Daň domovní 18.500 Kč 21.437.41
2. Daně z film. představení a zábav 700.- 914.20
3. Poplatky z hosp. zvířat - insem. + skočné 18.000 - 17.184.90
4. Ze psů 1.700 - 1.700 -
5. Hřbitovné 200 - 740 -
6. Ostatní dávky a poplatky - 1.101.60
7. Jiné rozpočtové příjmy 1.100 - 5.368.20
Dohromady z obce: 40.200 - 48.446.31
Podíly na státních příjmech = % zeměděl. daně - 28.713.17
Příděl z vyššího rozpočtu (z akce M.) 24.000 -
Příjem všechen 101.159.48

Vydání obce:
1. Údržba obecních budova 18.000 Kč
2. Platy 17.000 Kč
3. Vybudování sport. hřiště 16.000 Kč
Převedení na rozp. 1957 8.000 Kč

8.246.31 vybraných nad plán bude použito pro doplňkový dílčí rozpočet na rok 1957. Již v únoru o pololetních prázdninách bylo část obnosu použito na položení vlysu v třídě naší nár. školy.
Komunální podniky:
V obci jsou jen družstevní podniky a to:
1. Prodejna poživatin a jiného drobného spotřebního zboží
2. -"- masných výrobků
3. Pekárna "Jednota"
4. Stolařství = Družstevní dřevoprůmysl "Dyhov" z Ostravy.
Práce, které občané potřebují, provádějí nám na požádání Komunální podniky z Opavy.

Str. 175

Ostražitost a boj proti tříd. nepříteli:
Místní org. K. S: Č. i M. N. V. pozorně sledují a v evidenci vedou některé občany, kteří by velmi rádi uvítali staré zlaté časy pro ně.
Výstavba obce:
Most přes potok "Sedlinku" na Přerovci zničen přechodem fronty v r. 1945 je dosud provisorní (dřevěný).
Silnice:
Okresní silnice jdoucí přes naši obec už by potřebovala důkladnou opravu, ale letos byla jen částečně drobným štěrkem posypaná.
Železniční tratě:
Všechny mosty na trati Opava - Svinov jdoucí přes katastr obce byly letos generálně renovovány. Veškerá práce si provedla železnice sama.
Vodní stavby:
Přes katastr naší obce vede ocelové potrubí o ? 1 m pro přívod vody z Kružberka do Ostravy. Investorem stavby, tohoto gigantického vodovodu jsou Vodohospodářské rozvojové a investiční středisko v Ostravě. Tato práce (výkop) byla letos u nás započata.
Výstavba bytových jednotek:
U nás v obci stavějí si své rodinné domky následující občané a to:
1. Klemiš Josef
2. Krejčí Ant.
3. Kubin Frant.
4. Kmečová Irena
5. Halška Jan
6. Slaný Josef (dokončení)
Výstavba sportovního hřiště:
Náš M. N. V. při svém zvolení při volbách v r. 1954 dal si závazek, že během svého funkčního období (3 let) provede výstavbu sport. hřiště a také svůj závazek dodržel. S majitelem bývalé pískovny občanem Aloisem Havlíčkem dohodnutá

Str. 176

odstupní cena 2 (dvě) Kč za 1 m2 na hřiště, takže mohlo býti s úpravou hřiště v rozměru 60 x 100 m započato. Vytyčovací provedli: předseda M. N. V. s. Kostřiba E., s. Slanina Fr., s. Vítek Jos. a s. Sukeník Ludv. ml. (stavitel). Přemístění asi 3900 m3 zeminy a urovnávací práce provedly Čsl. stavební závody z Opavy a "Pozemní stavby", které toto a snad ještě větší množství zeminy za 4 dny buldozerem přemístily na plochu hřiště zhruba urovnaly. Tento stroj střídavě řídili strojníci Kukelka Vilém a Laryš. Jos. oba z Komárova. Všechny tyto hrubé práce započaly 8. 4. 56. Ostatní drobné dokončovací provedli naši občané a mladí lidé a to zdarma jen za trochu písku při těchto pracích.
Elektrisace:
V obci trvá od roku 1947, nyní jen dle potřeby rozšiřuje.
Telefon:
Telefonní hovorna pro celou naši obec je ve zvláštní místnosti v budově M. N. V. pro osadu Kravařov je hovorna umístěna v Pohostinství "Jednoty" (u Reichlů).
Kanalisace:
Kanalisace horního konce obce dosud provedená není, potřebné beton. Roury o ? 40 cm jsou však již připraveny, ale práce se bude dle plánu až v r. 1958 provádět.
Rozhlasové zařízení:
Rozhlas v obci máme, ale už dobře nefunguje, je třeba oprav, hlavně amplionů, které není dobře slyšet.
Radiové přijímače a televisory:
V celé naší obci je 158 radiopřijímačů. Měsíční poplatek z 1 přístroje je 5 - Kč.
Přestože teprve letos bylo Ostravou zahájeno televisní vysílání, v obci je už 8 kusů televisních přijímačů, které si vesměs dělníci zakoupili. Cena 1 televisoru je asi 3000 - 3500 Kč.

Str. 177

Vlakové spojení obce:
Občané naší obce používáme vlakových nástup. stanic Komárova nebo Štítiny, do obou jmenov. stanic je přibližně stejná vzdálenost asi 0.5 h cesty.
Autobusové spojení obce:
Přes naši obec vede autobusová linka Opava - Pustá Polom a zpět 4 x denně. Cena plného jízdného z naší obce do Opavy je 3 Kč za 1 jízdu. Týdenní jízdenky dělnické jsou velmi levné, z Komárova do Lazců 6 x tam a zpět 2 Kč, z obce do Opavy 6 x tam a zpět 6 Kč.
Pošta:
Poštovní úřad je ve Štítině. Poštu 1 x denně nám doručuje listonoška pí Bálová.
Poměry hospodářské:
14. 3. 56 17 našich zemědělců společným zájezdem navštívilo Jednotné zemědělské družstvo ve Vávrovicích, aby se přímo na místě ověřilo výhody společ. hospodaření. Družstevníci z Vávrovic rádi se svým hospodařením pochlubili, provedli je kravínem, vepřínem a vůbec ukázali jim všechno tak, aby naši zemědělci pochopili četné výhody, které skýtá společné hospodaření v J. Z. D.
Založení příprav. výboru J. Z. D.:
Po návštěvě ve Vávrovicích z popudu místní org. K. S. Č. a M. N. V. založen u nás dne 14. 3. přípravný výbor J. Z. D., jehož předsedou byl s. Dener Richard, Stibor Ant., Vašek Tomáš, Pospěch Dominik a Nestrojová Lud., všichni t. z. v. kovozemědělci.
Výčet členů a jejich tříd rozvrstvení:
Dne 4. 4. 1956 bylo v obci za přítomnosti předsedy O. N. V. z Opavy s. Zlámala, dále též s. Vaňka Jar. z Kraj. Výb. z Ostravy a 3 družstev. z Vávrovic založeno Jednotné zemědělské družstvo. První do J. Z. D. podali přihlášky a vstoupili 17. 3. 56:
1. Stiborová Emilie, domkařka
2. Dener Tomáš, domkař
3. Denerová Anna, kovozemědělec

Str. 178

Členové J. Z. D, kteří během týdne dále přistoupili a to před ustavující schůzí:
4. Vašek Jaroslav, rolník
5. Vašková Jindř., rolnice
6. Vašková Anna, kovozem.
7. Vašková Marie, výměnkář
8. Pospěch Dominik, kovozem
9. Nestrojová Lud., -"-
10. Trojková Bož., -"-
11. Šustková Anna, -"-
12. Konečný Ant., -"-
Typ J. Z. D.:
Na ustavující schůzi 4. 4. byl všemi členy přijat III. typ J. Z. D., byla odhlasován a Techn. Úprava půdy a přijaty stanovy. Noví družstevníci se rozhodli, že ihned nastoupí společně do jarních polních prací.
Další noví členové J. Z. D.:
5. 4. přistoupila Honajzrová Jindřiška (kovozem., 13.)
13. 4. -"- Bendová Gabriela (-"-, 14.) 13. 4. 56
v měs. červnu přistoupila s. Chalupová Hed. (kovozem., 15.)
Družstevníci, až na manžely Vaškové Jar. + Jindř., jsou všichni drobní zemědělci, kteří vlastnili 1 - 3 ha půdy. Naše J. Z. D: má prozatím asi 50 ha půdy.
Předseda J. Z. D.:
Na ustavující schůzi předsedou J. Z. D. jednohlasně zvolen byl soudr. Antonín Stibor.
Společně prováděné práce:
Ihned po založení J. Z. D. dali se družstevníci svorně a radostně do společné práce poprvé v naší obci. Jarní polní práce a setí provedli již do 18. 4. Dojnice 18 ks svedli na 1 místo do částečně upraveného chléva rolníka a družstevníka J. Vaška v čís. 65 a zaměřili se mimo rostlinnou výrobu hlavně na živočišnou výrobu.
V prvých májových datech zakoupilo si družstvo mimo slepic, které již vlastnili, ještě 300 ks kuřátek, 300 kachen a 50 jehňat. V měs. červnu přikoupili ještě 50 ks ovcí.
Žňové práce proběhly hladce a včas. Výmlat na družstev. mlátičce proveden přímo z pole.
Družstvo splnilo své předepsané dodávky zrnin na 100%.

Str. 179

Dodávky:
Mimo splněných dodávek zrnino dodalo J. Z. D. ještě 1800 kg sladového ječmene na státní nákup + 1500 kg pšenice jako protidodávku za osivo, též seno i brambory byl splněny přes 100%. Dále družstvo dodalo 40 ks vepřů o průměrné váze přes 105 kg a to mimo své povinné dodávky.
První rok společné práce byl nad očekávání velmi úspěšný, jak hladkým překročováním všech povinných dodávek, tak i velkým překročením dodávek na státní nákup, to je za zvýšené ceny a tím též překroční plánované pracov. jednotky ze 16 Kč na 26 Kč.
Soutěžení:
Soutěžení bylo pouze mezi členy družstva a to zvládnutí svých přidělených úkolů.
Agrotechnická úprava půdy:
Agrotechnická úprava půdy provedena byla až po podzimních přacích t. t. Družstvo až do té doby hospodařilo na rozkouskovaných, tak jak je členové měli při vstupu. Výměně pozemků se někteří soukromě hospodařící rolníci zuby nehty bránili a psali rekursy na O. N. V., ba dokonce až na kancelář p. presidenta do Prahy, ale nepomohlo to, protože družstvo by tak dále nemohlo hospodařiti. Pole přece ve 3 lány zceleny byly.
Rozorané mezi:
Pro částečně na podzim již zaseté obilí nebylo hned přikročeno k rozorání mezí. K rozorání mezí došlo 10. 10. 56 a to mezi pozemky družstevníka Jar. Vaška a soukromě hospod. rolníka Jos. Věntuse. Další meze budou rozorány při postupu setí a provedení sazby.
Čsl. státní statky:
Čsl. státní statky Velké Hoštice, které mají pozemky na katastru naší obce, postoupily tuto našemu družstvu a to z důvodu chovu ovcí, které J. Z. D. už chová. Pastviny jsou na Strážnici.

Str. 180

Čsl. strojní stanice:
Naše J. Z. D. používá státní strojní stanice z Háje, ta provádí částečně vývoz hnoje a hlubokou orbu. I menší soukromí zemědělci nechávají si svá pole státní traktorovou stanicí poorati s poukazem, že to přijde levněji než dosud koňským potahem.
Polní práce:
Jarní polní práce skrze nepříznivé počasí byly asi o 3 týdny opožděné, setí se ještě začátkem května provádělo. Satba brambor až do 20. 5.
Žně:
Při krásné úrodě obilí, nepovalené a klasy plné, žně pěkně začaly, ale je pravé umění při počasí, kdy denně prší, dostati úrodu do stodol a ji vymlátiti. Ještě 22. 8. ještě nemohlo býti všechno obilí z pole sklizeno, ještě je vidět hodně kozelků.
Všechny podzimní polní práce i setí, byly do konce října soukr. Rolníky i J. Z. D a to už na zcelených lánech bez mezí zvládnuty.
Úroda obilí a cena:
Rež 23 q z 1 ha cena za 1 q 98 Kč.
Žito 25 q -"- -"- 123 Kč.
Ječmen 23 q -"- -"- 95 Kč.
Oves 22 Q -"- -"- 93 Kč.
Úroda brambor a cena:
Letoší úroda brambor je přímo nadměrná jako málokterý jiný rok a u nás dala z 1 ha přes 160 q. Cena na dodávku za 1 q 26 - Kč.
Úroda sena a cena:
Úroda sena byla letos velmi pěkná.
Cena za 1 q na povinnou dodávku 23 -Kč.
-"- na státní nákup 48.50 Kč.
Úroda cukrovky a cena:
I úroda řepy byla letos velmi pěkná a dala z 1 ha okrouhle 330 q. Cena za 1 q = 13 Kč.
Úroda ovoce:
V naší obci je letos úroda ovoce taková: třešní málo, slívové a ořechové stromy při únorových mrazích hodně utrpěly, proto též není ani slív ani ořechů, hrušek málo, zato ale jablek je tak, až se haluze lámou.
Cena z 1 kg jablek 1.60, v zimě pak 3.50 Kč za kg.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky