Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 14

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 14.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 131

6. Svaz Č7. sl. mládeže, předseda s. Laryš Jindřich
8. Osvětová Beseda, -"- s. Žůrek Arnošt
9. Dobrovol. sport. org. Sokol, -"- Heizer Frant.
10. Sbor požární ochrany, -"- Ondrášek Frant.
11. Svazarm, -"- Vašek Lad.
12. Sdružení rodič13. ů a přátel školy, -"- Klemiš Jindřich
14. Myslivecká společ15. nost, -"- Illík Raim.
16. Dohlížecí výbor prodejny "Jednoty", -"- Směja Frant.
Místní org. K. S. Č.:
Místní org. K. S. Č. na svých měsíčně konaných člen. schůzích seznamovala členy s usneseními U. V. K. S. Č., politickou situací na světě, státě a obci. V zimních měsících provádí strana školení svých členů. Tohoto školení zúčastnili se i někteří členové svazu Čsl. mládeže. Letos škodili soudruzi politické poměry ve světě. Strana má 18 členů + 1 kandidát základní org. Všech členů, kteří jsou ale organisováni v závodních org. je 69. Školení provádí řídící uč. S. Arnošt Žůrek.
Svaz Českoslov. Sovětského přátelství:
Svaz Č. S. S. P. v obci má 57 členů a členek a vede si čile, mimo přednášek (i s filmem), které v obci často pořádá, jeho členové a členky zúčastňují se skoro všech akcí a oslav v obci. Tak letos uspořádal svůj tradiční ples, aktivně se zúčastnil práce při přemisťování pomníků padlých a oslav při jeho odhalení, dále uspořádal slavnostní zahájení a po měsíci též ukončení měsíce Čsl. - Sovětského přátelství. Slavnost ukončení měsíce Čsl.- sovět. Přátelství byla spojená s hudeb. a kultur. vložkou a přednáškou s filmem, slavnost byla velmi četně navštívena a pěkně se vydařila.
Výbor žen:
Výbor Žen při M. N. V. má 19 členek, z nich 1 členku v M. N. V. má na starosti zásobování obce a též i otázky zemědělské. 7. III. Uspořádaly ženy v sále Jednoty (u Lusku) oslavu Mezinárodního dne žen. Kulturní vložky provedli žáci a pionýři naší národní školy. Oslava byla občany četně navštívená, vyzněla slavnostně a důstojně.

Str. 132

Svaz Čsl. mládeže:
Svaz Č. S. M. má 37 členek a členů, předsedou je s. Laryš Jindř. Tento svaz vyvíjí malou činnost a nezapojuje se nijak zvláště do kulturního života naší obce.
Osvět. Beseda:
Osvětová Beseda uspořádává v obci přednášky i s film., které jsou pravidelně 14denně relacemi v obec. rozhlase, seznamují občany s důležitými událostmi v okrese, kraji i státě, má též pod dohledem místní Lid. Knihovnu. Správcem O. B. je řídící uč. Arnošt Žůrek.
D. S. O. Sokol:
Nemá dosud potřebné hřiště, svá cvičení provádí v sále Jednoty i jinde, prostě kde může, též pořádá pochodová cvičení. Členky a členové zúčastnili se též mimo jiného oslav 1. máje v Opavě.
Sbor požární ochrany:
Sbor požární ochrany, jehož členský stav oproti loňsku se nezměnil, je nepolitický. Nejstarším jeho členem je 72letý zemědělec výminkář a důchodce Richard Halška. I letos konal sbor pochodová cvičení a cvičení se svou motorovou stříkačkou. V době žní a výmlatu členové jsou konáním hlídek neustále připraveni pomoci občanům v pádě ohně. Nákladní auto už mají přiděleno a opraveno, opravu pod dohledem svého velitele Fr. Halšky si provedli sami. Požární zbrojnice je už stará a naprosto nevyhovuje dnešním požadavkům.
Svazarm:
Sdružuje všechny mladé naše občany (budoucí brance), vyvíjí velmi malou činnost, pořádají pochodová cvičení, instruktorem Antonínem Krejčím ml. jsou jim vštěpovány směrnice o obraně naší vlasti.
Sdružení rodičů a přátel školy:
je společně při škole národní a mateřské, jeho členové jsou všichni rodičové žáků docházejících do školy. Výbor R. S. schází se 1 x za měsíc, členové pak 1 x za 3 měsíce.
Myslivecká společnost:
jejíž členský stav je nezměněn, své schůzky provádějí nepravidelně, vždy dle potřeby svolává je předseda. M. S. dává vždy po honech čerstvou zvěřinu na stůl pracujícím, odstřeluje škodnou a toulavé psy, které v revíře natropí hodně škod. V zimních měsících zakládáním pící přikrmuje pernatou i ostatní zvěř, by tato nehladověla.

Str. 133

Dohlížecí výbor Jednoty:
Dohlížecí výbor místní prodejny "Jednota" je 8 členný. Všech členů v obci je 315. Výbor schází se pravidelně 14denně, dohlíží na řádné zásobování obce vším potřebným zbožím a na kvalitu téhož. Vedoucím zdejší prodejny je 56letý Ludvík Stříž a 2 prodavačky.
Také v osadě Kravařově je prodejna, tam je vedoucí i prodavačkou zároveň Helena Rapantová z obce.
Volby:
Letos ve 3. volebním obvodu obce provedeny byly doplňující volby do M. N. V. Soudružka Věra Vašková byla voliči odvodu jednohlasně zvolená jako člen M. N. V. a rovněž všemi členy jednohlasně zvolena tajemnicí M. N. V.
Veřejné schůze:
V naší obci bylo letos 6 veřejných občanských schůzí, některé z nich proběhly dosti rušně. Na těchto schůzích byly projednávané hlavně otázky zemědělské o jarních polních pracích, o žňových a výmlatových pracích a o plnění předepsaných dodávek, též zdůrazňován význam společného hospodaření v Jednotných Zeměděl. družstvech a poukazováno na četné výhody společného hospodaření. Všechny tyto veř. obč. schůze pořádal M. N. V. a na každé z nich byl přítomen i zástupce z O. N. V. z Opavy. Naši zemědělci nechtějí dosud uznati výhody společného hospodaření a nemohou se nijak pro toto u nás rozhodnouti, pořád váhají a tímto sami sobě si práci velmi stěžují. Větší výkonní zemědělci se obč. veř. schůzí málo zúčastňují a vypadá to tak, jakoby se nezajímali o své vlastní věci, které většinou na těchto schůzích byly projednávány.
Poměr a zapoj. polit. stran a nestraníků do veřej. života obce:
Místní pol. org. K. S. Č. je v M. N. V. zastoupena 5 členy, tito pak usnesení M. N. V. přenášejí dále. Další 2 členové jsou zemědělci, 1 žena a 2 bezpartijní. Naši zemědělci obětavě pomáhají při všech pracích, které M. N. V. v obci provádí, ale politicky do života obce málo se zapojují. Naše ženy, které v dřívějších dobách za kapital. režimu byly tak od všeho politického života obce odstrkovány, zapojují se dnes plně do veřejného života obce a zastávají důležitá místa v obci. Tak v místní prodejně Jednotě

Str. 134

dohlížecí výbor mají ženy ve svých rukou, dále pak ve všech mas. org. i K. S. Č. obce mají ženy velký vliv na všechno dění. Jejich hlasy bývají často rozhodující. Zkrátka zřízením našeho socialistického státu staly se ženy rovnoprávným partnerem mužů, dnes mají stejná práva, ale též i stejné povinnosti jako muži.
Utužování svazku rolníků a děl. v obci:
Naše obec je převážně dělnická. Není o tom pochyb, že by rolníci s námi dělníky nežili ve shodě, pomáháme si navzájem podle potřeby. Naši rolníci, kteří mají tak těžkou práci, ochotně a obětavě, vždy když je potřeba a na výzvu předsedy M. N. V. při všech pracích u vodní nádrže a u přemisťování pomníku, odvozu zemin a dovozu betonového kanalisačního potrubí a. t. d. ihned se zapojili svými potahy a bezplatně vypomohli.
Mezi námi dělníky a rolníky je jen ta nepříjemná věc, že mnozí rolníci nechtějí a dodnes neuznávají četné výhody společného hospodaření v J. Z. D., my ale pevně věříme, že k tomu brzy dojde neb v našem Opavském okrese jsou už četná dobře hospodařící družstva jako ku příkl. v Jaktaři, Životicích - Brance i jinde. Jsou taková družstva, že dělníci z továren tam opouštějí práci a zapojují se do práce v J. Z. D. a to pro větší výdělek, záhumenky a mnoho jiných četných výhod, které společné hospodaření poskytuje, tak tomu je v J. Z. D. v Brance, kde pracovní jednotka dosahuje 42- Kč, mimo záhumenku a naturalií.

Slavnosti:
M. D: Ž.:
6. III. V sále Jednoty uspořádaná byla oslava Mezinárodního dne žen, referát přednesla předsedkyně Jarmila Kubesová, zdůraznila význam ženy dříve a dnes, žáci nár. školy provedli kulturní vložku a pak promítán film. Oslava se pěkně vydařila a byla velmi četně občany navštívená.
Den učitelů:
27. III. na zámku v Hradci u Opavy letos poprvé v našem státě uspořádány byly oslavy a Den učitelů u příležitosti narozenin J. A. Komenského. Této oslavy zúčastnil se celý učitelský sbor naší nár. školy.
Oslavy 10. výr. naší obce:
V rámci 10tého celostátního jubilea osvobození naší vlasti slavnou Rudou Armádou od fašistického jha, probíhaly 24. 4. 55 i v naší obci

Str. 135

pod patronací M. N. V. a místní org. K. S. Č. a za pomoci všech ostatních složek důstojné oslavy osvobození naší obce a odhalení přemístěného pomníku padlých. Přípravy k této oslavě započaly přemístěním pomníků padlých vojínů z první světové války z r. 1914 - 18 na jiné úpravou obce a zřízením vodní nádrže vzniklé a vhodnější místo před budovou Míst. Nár. Výboru. K tomuto pomníku byla přidána mramorová deska se jmény zahynulých občanů naší obce přechodem fronty v dubnu 1945. Za zvuku hudby, která hrála státní hymny, byly položeny věnce za složky v obci k pomníku, pak přednesena svazačkou s Žůrkovou Jaroslavou báseň "U pomníku". K této oslavě pozváni byli a též se dostavili vojáci Opavské posádky a kmotři naší obce z českého města Jičína a tamní továrny na hospodářské stroje "Agrostroj", kteří se nás občanů v r. 45 tak obětavě ujali a pomohli co mohli a ještě dnes po 10 letech na nás nezapomínají, za což jim tímto vzdáváme upřímné díky. Velitelství Opavské posádky vyslalo 2 vojáky důstojníky, kteří se oslav zúčastnili. Též město Jičín a továrna "Agrostroj" vyslali své 4 zástupce, kteří nám znovu přivezli knižní dary pro naši Lid. Knihovnu 15 knih pro mládež a též 15 knih pro knihovnu osady Kravařov.
Už v předvečer oslav 23. 4.byly zahájeny oslavy v sále Jednoty tanečním rejem, jehož se zúčastnili i naši kmotři z Jičína v družné zábavě.
V neděli 24. 4. za přítomnosti skoro všech občanů zahájil předseda s. Kostřiba tuto pietní slavnost proslovem, v němž vzpomínal na dobu před 10 lety a na padlé občany. Též poděkoval zástupcům naší armády a kmotrům obce, kteří též měli k nám občanům proslov. Při těchto oslavách nechyběli žáci naší nár. školy a pionýři, kteří při slavnosti provedli krásnou akademii, večer pak lampionový průvod obcí až do osady Kravařova. Celá tato pietní slavnost vyzněla důstojně a myslím, že nebylo jediného občana, který by se jí nebyl zúčastnil.
1. máj:
Svátku všech pracujících 1. máje, oslavy pro celý okres jako jiná léta byly konané v Opavě. Z naší obce zúčastnilo se hodně občanů a občanek, žaček a žáků i pionýrů naší nár. školy. Mohutný jásající průvod

Str. 136

krásně vyzdobenou Opavou posílen i námi účastníky z naší obce 3 plnými autobusy (asi 150 osob) se pěkně vydařil.

Běh vítězství:
7. 5. uspořádala naše nár. škola tradiční běh vítězství přes celou naši obec až do osady Kravařova.
Spartakiáda:
12. 6. pod vedením učitelského sboru na školním hřišti provedena byla místní Spartakiáda spojená s oslavou Mezinárodního dne dětí, prostná cvičení žáků a žákyň byla dobře provedena a velmi se líbila, též i tanečky dětí z mateřské školy byly pěkně provedeny. Za krásného počasí byla návštěva velká.
Okresní dožínková slavn.:
V první polovině měsíce září konala se v městských sadech v Opavě okresní dožínková slavnost, této slavnosti z naší obce zúčastnilo se přes 40 osob hlavně zemědělské mládeže.
Odhalení pomníku K. G. v Opavě:
Město Opava postavilo našemu prvému dělnickému presidentovi K. Gottwaldovi krásný žulový pomník, v měs. říjnu bylo jeho odhalení této pietní slavnosti zúčastnilo se asi 50 našich občanů.
Podpisové akce:
V měs. březnu v celém světě, našem státě i v naší obci probíhaly podpisové akce proti hrozbě "Atomové války" a za udržení míru ve světě. V naší obci nebylo jediného občana, který by nepodepsal a tímto nepodpořil světové hnutí za udržení míru.
Sbírky:
Sbírky v naší obci nebyly prováděny žádné. Všechny důležité akce jsou prováděny za státní peníze.
Ohlas důlež. událostí:
Uzavření míru mezi Sovětským svazem a Rakouskem, odvolání Sovětských vojsk z Rakouska, vzbudilo mezi námi velké uspokojení a pevnou víru v mír. Též návštěvy Sovětských státníků v Indii - Burmě a Afganistanu pro posílení světového míru, navázání přátelských a politických styků velmi přispělo a posílilo tábor míru. Ve všech městech, které tam Sovětští státníci navštívili bylo jejich uvítání srdečné a zúčastnilo se ho skoro všechno obyvatelstvo, tak ku příkladu v Kalkutě byli uvítáni asi 3 mil. Obyvatel a s velkými ovacemi, takovými jakých se ještě žádným návštěvníkům ze západu nedostalo.

Str. 137

Snížení cen:
Snížení cen životních potřeb letos nebylo! Po zimních měsících byl však ve všech oděvních obchodech v Opavě velký odprodej zimního šatstva a prádla za velmi snížené ceny až o 60%. Hodně našich občanů využilo této příležitosti a už na jaře nakoupilo si levně pro příští zimu.
Správa obce:
Náš M. N. V. schůzuje pravidelně týdně, na těchto svých schůzích jsou projednávány všechny různé nařízení z O. N. V. i věci obecní jako kupř. zvelebení obce, schválení úř. hodin na M. N. V., kontrola tučnosti mléka, kontrola plnění všech zeměděl. dodávek, inventarisace všeho obec. majetku,. Výsledek soupisu všech osevních ploch v obci = 360.56 ha, všechny osevní předpisy zemědělci dodrženy na 100%. Zajištění pracovních sil na jednocení cukrovky, zajištění a příprava k výmlatu, přípravy zeměděl. rozpisu na 1956, hodnocení polních prácí a plnění dodávek, na M.N.V. pozvání neplničů dodávek k pohovoru jsou to:
1. Věntus Ant., Halška Ed., Skuplíková Fr., Plachký Jar., Luska Jos., Bla Rud., Vašek Jar., Šubert Rich. a Lindovský Boh. Ustanovení výmlatového plánu drobným zemědělcům vymlátili ihned po dovozu z pole většinu pak ve stodolách. Projednáno též usnesení U.V.K.S.Č. a vlády o zajištění zeměděl. výroby a rozšiřování J.Z.D. Poukazována v rozhlase na dobře hospodařící družstva a jejich úspěchy, dále projednáno též vybudování sportovního hřiště,dále bylo ohodnocení stálých komisí při M.N.V. Komise jsou jako loňského roku 4 a to:

zemědělská, předseda této je zemědělec Halška Jindř.
školská, -"- -"- dělník Ant. Krejčí ml.
technická, -"- -"- úředník Slanina Fr. z Kravařova
finanční, -"- -"- zedník Trubka Oldř.
Pokladníkem obce je nadále občan Hanke Andělín.

Dále podány zprávy o kulturní činnosti v obci a uvažováno o zřízení kulturní jizby pro všechny občany. Toto jednání nemělo dosud kladného výsledku.
Sociál. otázky:
Sociální otázky po dohodě s M. N. V. vyřizuje Okres. Nár. Výbor v Opavě, ten se písemnými dotazy informuje jak žijí naši přestárli občané

Str. 138

a důchodci, mají-li ve velkých mrazech čím topit a podobně. Takoví občané, pokud u nás jsou, dostávají jednorázovou výpomoc peněžní a 300 kg uhlí zdarma ke své penzi. Tak pečuje náš socialistický stá o staré lidi a důchodce.
Byty:
Přestože se u nás v obci i v městě a vůbec v celém našem státě hodně staví, je pro zvětšené požadavky bydlení bytů pořád málo. Lidé jsou dnes hodně náročnější než tomu bylo dříve a nespokojí se s bytem ledajakým, to není jako dříve, kdy i 6ti členná rodina bydlila v jedné světnici, která sloužila za kuchyň, jídelnu, ložnici i prádelnu v zimních měsících, v létě se právalo venku, za spížku byla obyčejně někde v síni dřevěná almarka, botky ode všech stávaly pod postelemi, tak se dříve bydlilo, ovšem jen chudí lidé, hlavně dělníci. Dnes novostavby musejí míti koupelnu, spížku i záchod, jinak stavba nemůže býti povolená. V naší obci je pořád bytů nedostatek a v městech ještě větší, tam žadatelé čekají na byt 2 - 3 roky než mu je přidělen.
Zdravotnictví:
Naše ženy dříve a obzvláště ženy dělníků rodívaly děti doma, dnes už všechny rodičky z okrasu rodí v krásně vybavené, odbornými lidmi a lékaři opatřené porodnici v Opavě. Všechny děti do stáří jednoho roku jsou 1 x čtvrtletně doma prohlíženy odborným personálem. Zjistí-li se, že dítě není zdrávo, je ihned dáno na patřičné léčení do Ústavu Národ. Zdraví. Též ze školních dětí jsou vybírány slabší děti a přes prázdniny bezplatně posílány do ozdravoven a na rekreaci pro tělesné zesílení. Proto dětská úmrtnost stále klesá, dříve na našem hřbitově celou čtvrtinu zaujímaly dětské hroby, dnes je tam jen mizivé %.
Každé menší poranění občana může si postižený ihned ránu ošetřiti u sestry sboru požární ochrany v tamější lékárničce, je-li poranění vážnější, je v Komárově lékař, který ránu ošetří a další zařídí. Stane-li se poranění v nočních hodinách, pak je stálá ambulance v Opavské nemocnici. Pro zraněné nebo nemocné je dovoz záchranným autem Čsl. červeného kříže v každé době do nemocnice, kde je stálá lékařská služba.

Str. 139

Školský a osvět. referent pro potřeby kultur.:
Školský a osvětový referent soudr. Ant. Krejčí ml. nevyvíjí patřičnou činnost ve své funkci. O skoro všechny kulturní podniky v obci stará se Osvět. Beseda pod vedením říd. učitele Ar. Žůrka, ten je duší všeho kulturního dění v obci.
Komunální podniky:
Komunálních podniků v obci není, jsou družstevní podniky jako: prodejna, hostinec a pekárna "Jednota", dále družstevní dřevoprůmysl, stolárna "Dyhor".
Soukromé živnosti:
Doposud v naší obci jako soukromníci zůstávají: 1 kovář, 1 stolař, 1 kolář a 2 natěrači. Tito uvedení mají O. N. V. povolenou provozní činnost, jiné soukromé podniky už v obci nejsou, všichni bývalí soukr. podnikatelé jako: stavitelé, krejčí, stolaři i jiní přešli do nár. podn. nebo stářím do důchodu, který jim náš stát dává.
Ostražitost a boj proti třídnímu nepříteli:
Jak to všude jinde na dědinách bývá, tak i u nás v naší obci známe se občané jeden druhého dokonale. My dělníci určitě jsme všichni zřízením naší socialistické vlasti úplně spokojení a respektujeme všechna nařízení státních úřadů. Nemůžeme to bohužel říci o notorických neplničích státních dodávek, kteří tímto činem projevují se nám jako náš třídní nepřítel. Místní org. K. S. Č. i M. N. V. mají na vědomí tyto lidi, napomínají je a také bedlivě střeží.
Vesničtí boháči:
Jak již jsem v létech minulých psal, v obci nejsou žádní boháči, jsou sice větší sedláci i přes 15 ha půdy vlastní, ale tito se svou rodinou sami si svá pole a dobytek obhospodařují. Protože oni sami potřebují a užívají výrobky, které jim vyrobily ruce dělníků, je jejich povinností by oni sami dali chleba a jiné ostatní své výrobky, které jsou k výživě národa nutné, proto též všichni zemědělci mají státem předepsané dodávky, které velká většina zemědělců svědomitě a řádně splňuje, ale jsou též i takoví, kteří dodnes neuvědomují si své povinnosti k našemu soc. státu a dodávky splňují jen z části a nejraději by tomu dělníkovi nedali nic, přestože pilně chodí a modlí se: "Chléb náš vezdejší, dejž nám dnes o Pane". Je proto pochopitelné, že se patřičné úřady takovémuto postupu těch notorických neplatičů dodávek brání a

Str. 140

z toho vyvozují náležitá protiopatření tím, že se po dědinách zakládají J. Z. D. a společné hospodaření, neb Jednotných zeměděl. Družstvech je předpoklad řádného plnění všech předeps. dodávek.
Vlakové spojení:
naší obce používáme nástupních stanic Štítiny a Komárova. Obě stanice jsou asi ? hod. vzdálené od naší obce. Občané jedoucí směrem k Ostravě používají nástupní stanice Štítiny, tam je třeba docházeti pěšky nebo i na kole. Občané jedoucí do Opavy používáme stanici Komárova, ale zřídka, to jen tehdy, nepasuje-li autobus, pak i tam se musí pěšky.
Autobusová linka z Opavy do Pusté Polomi vede přes obec autobus denně, jezdí 5 x tam a zpět tak, aby dělníkům to vyhovovalo do práce a zpět. Jízdy autobusem jsou námi občany silně používané. Plná jízdenka z naší obce do Komárova stojí 1 Kč., do Opavy 3 Kč, dělnická týdenní jízdenka pro jízdu tam a zpět, cena do Komárova 2 Kč, do Opavy 6 Kč.
Poštovní a telegr. úřad:
Poštovní a telegrafní úřad pro naši obec je ve Štítině, tam odkud je nám denně listonoškou občankou pí Balovou pošta donášena. Pro větší balíkové zásilky docházejí si občané po uvědomění dle poštovní.
Telefon:
Pro celou naši obec k používání za patřičný poplatek dle poštovní sazby je ve zvláštní místnosti v budově M. N. V.
V osadě Kravařově telefonní hovorna je v bývalém hostinci.
Hospodářské poměry:
oproti loňskému roku jsou nezměněné.
Provádění socialisace:
Místní org. K. S. Č i členové M. N. V. prováděli u zemědělců přesvědčovací akci v zimních měsících i na všech 6 veřej. obč. schůzích letos v naší obci konaných bylo poukazováno na četné výhody společného hospodaření v J. Z. D., ale naši zemědělci pořád se pro to nemohou rozhodnouti, lépe řečeno nechcou rozhodnouti a hospodaří dál postaru. Co by ale řekli, kdyby skutečně měli postaru žili dnes, kdyby jim nesvítilo elektr. světlo, nejel vlak nebo autobus, mlátička nemlátila, pračka neprala a jiné různé, bez čehož dnes život je nemyslitelný, to by si měli uvědomiti, že všechno je v pokroku a hlavně ve věcech hospodaření.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky