Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 11

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 11.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 101

Do krásně vyzdobené budovy a volební místnosti vcházejí první svátečně ustrojení voliči občanky a občané, mimo ustavenou volební komisi je přítomen jako pozorovatel okresní prokurátor soudr. Navrátil z Opavy, který po celý den sledoval průběh voleb. V den voleb bylo uskutečněno kulturní pásmo do Místního rozhlasu, které provedli žáci Nár. školy.
Podobné pásmo do míst. Rozhlasu provedli studenti hornického učiliště čís. 15 z Ostravy. Také hudební kroužek Osvětové Besedy zahrál do rozhlasu několik řízných pochodů.
Průběh voleb byl důstojný a klidný. Voleb se zúčastnili všichni občané. Po volbách odpoledne po 17 hod. provedli příslušníci naší Čsl. Armády veselou estrádu v sále hostince, který byl doslova nabit návštěvníky. Večer pak se promítal krásný český film "Svět patří nám".
Veřejné mínění:
Veřejné mínění o volbách je dobré, vždyť máme ty zástupce, které jsme si sami zvolili. Náš nový Místní Nár. Výbor je složen většinou z mladých a agilních lidí, občanů. Nový předseda Kostřiba Erich je snaživý a svých mu svěřených povinností velmi dbalý. Také ostatní členové M. N. V. vykonávají své jim přidělené funkce poctivě a svědomitě.
O průběhu voleb jsou všichni naši občané přesvědčeni, že volby byly skutečně poctivě a svědomitě a bez jakéhokoliv nátlaku uskutečněny, tak jako nikdy dosud.
Poměr a zapoj. pol. stran a nestraníků do veřej. života obce:

1. Místní Komunistická organisace v Nár. Výboru má 7 členů zastoupených, členové strany tak přenášejí různá svá důležitá usnesení a nařízení vyšších instancí, sledují tak jejich plnění. Členové strany pomáhají nezištně a obětavě ve špičkových pracích o žních a výmlatu a také pomáhali u vodní nádrže při odklizovacích pracích zbylého materiálu a úpravě okolo.

2. Svaz Českoslov. Sovětského přátelství zabývá se hodně též činností osvětovou a to různými přednáškami a filmem o velké Sovětské zemi, o životě jeho lidu, jeho práci i zábavě a tak nám názorně dávají příklad, členové svazu pomáhají také tam, kde je to právě zapotřebí.

3. Svaz Čsl. mládeže sdružuje skoro všechnu naši mládež, při letošních

Str. 102

volbách okrášlil nám budovu Míst. Nár. Výboru i volební místnosti a při májových oslavách jeho kroje hodně zpestřují průvod, někteří jeho členové účinně pomáhali v místní Lid. Knihovně. Mnozí z nich učí se ruskému jazyku a zúčastňují se důležitých schůzí Míst. Nár. Výboru, v jehož plénu jsou též zastoup.

4. Dobrovolná Sportovní org. Sokol má nyní velké starosti s hřištěm, ne a ne se ho domoci a dokončiti. V sokolu jsou vesměs mladí lidé, kteří rádi cvičí, prozatím cvičí v sálu hostince, pořádají pochodová cvičení do okolní přírody a lesů. I oni mají v plenu M. N. V. své zastoupení.

5. Výbor Žen má mimo svých domácích starostí a výchovy dětí též zastoupení v M. N. V., kde jejich poradní hlas často bývá uskutečňován. Ženy starají se hlavně o řádné zásobování obce a o plnění dodávek jako: mléka, vajec, drůbeže a jiných produktů.

6. Bezpartijní (hlavně zemědělci) jsou 2 členy zastoupeni v Míst. Nár. Výboru, je jich u nás dosud po "staru" vykonávána práce je těžká a namáhavá a oni ne a ne v sobě přemoci hlas, který jim radí ke společnému hospodaření v družstvu a tím i lepšímu a radostnějšímu životu. Při všechné své dřině a klopotě jsou učinliví a na vyzvání předsedy ochotně pomáhají jak při zkrášlení obce, tak i úpravě polních cest. Já pevně věřím, že přece jednou dostanou ten rozum, aby začali společně v Jednotném Zemědělském Družstvu hospodařiti.

7. Požární Sbor ochrany stará se hlavně o své požární nářadí a motorovou stříkačku, ke které si usilovně opravuje sám M. N. V darované auto. Je vždy každou chvíli připraven ku pomoci v pádě ohně nebo i jiného nebezpečí, má též v plénu M. N. V. své zástupce, ale největší jeho bolestí je stará a už dnes nevyhovující "požární zbrojnice".

8. "Osvětová Beseda" za vedení říd. učitele Arnošta Žůrka, kulturně sdružuje naši obec tak, že si připadáme jako jedna rodina. O. B. má 3 kroužky a to: Kroužek divadelní, hudební a šachistický, ve kterém je sdruženo 11 šachistů z obce. O. B. pořádá četné přednášky a relace do Míst. rozhlasu, 14ti denně filmy, besedy a různé jiné oslavy. Její činnost pro obec je blahodárná.

9. I Svazarmovci, mladí naši občané, kteří se připravují na voj. presenční službu, jeví zájem o obecní záležitosti a občas se zúčastňují schůzí Místního Národního Výboru.

Str. 103

Utužování svazku rol. a dělníků:
V obci žijeme společně po celá desetiletí, dělník vedle rolníka a dobře se známe a podle potřeby si navzájem pomáháme, dělník rolníkovi svou prací, rolník zase dělníkovi potahem, také též proto, že z rolníkových dětí, má-li jich více, bývají dělníci event. úředníci neb rolník jen jednomu může, lépe řečeno dává svůj grunt. Dělníci hovoří s rolníky o společném hospodaření v J. Z. D. a mimo zabezpečeného stáří o četných jiných výhodách, které společné hospodaření poskytuje, rolníci mnohé výhody uznávají a říkají, my jsme už staří, těžko by se nám to zvykalo, ale naše děti, ty už jsou jinak vychované, potom to už půjde.
Účast pracující inteligence na budování socialismu v obci:
Pracující inteligence je u nás v obci hodně, zaměstnaní jsou hlavně v městech a to jednak v Ostravě i Opavě i jinde. Jedni z nich jsou vyškolení za své nebo peníze rodičů ještě z doby do r. 1948. Jiní mladší jsou už vyškolení za státní peníze, které náš stát mladým snaživým a schopným lidem poskytuje. Takovýchto vyškolených lidí je v obci už hodně, mnozí z nich jsou dnes na důležitých a zodpovědných místech jako vedoucí síly, svůj vděk projevují tím, že ve svém bydlišti, t. j. v obci aktivně se zúčastňují budovatelského díla v obci i celé naší socialistické vlasti.
Slavnosti, manifestace a jiné veřej. polit. akce:
7. 3. t. r. v sále u Lusku uspořádána oslava "Mezinárodního dne žen" po přednášejících krásnou kulturní vložku provedli i Pionýři naší Národní školy. Tato slavnost byla četně navštívena a vyzněla důstojně.
Místní org. K. S. Č. se všemi jinými složkami obce uspořádala 1. 5. 54 společný zájezd autobusy na oslavy nevětšího svátku pracujících na Manifest . tábor lidu "za udržení míru v celém světě" a také objasněná politické situace v našem státě, o významu a důležitosti nadcházejících voleb. V krásně prapory a květy vyzdobené Opavě z balkonu divadla Zdenka Nejedlého na Horním náměstí mimo jiných řečníků promluvil též náš občan a předseda Okres. Nár. Výboru soudruh Rudolf Illík. Aby do posledního místečka naplněného náměstí i přilehlých ulic svátečně odění, rudými karafiáty s pěticípou hvězdou ozdobení pozorně poslouchající účastníci projevu všichni dobře slyšeli, byly projevy všech přednášejících řečníků přenášeny zesílenými tlampači. Po ukončených projevech na Hor. Náměstí uspořádán byl slavnostní průvod Opavou.

Str. 104

Státními a rudými prapory vyzdobený průvod, jásající a mohutný, zpestřený krojovanými členkami a členy Čsl. svazu Mládeže, hanačkami, cikánkami, pionýry a skauty, též alegorickými vozy, standardami a přiléhajícími nápisy, za řízných pochodů četných dechových hudeb, bral se vyzdobenými ulicemi Opavy na stadion Kylešovského kopce a tam též po kratičkém proslovu dopolední oslavy ukončeny.
Průběhu Májových oslav v Opavě za krásného a teplého počasí zúčastnily se stovky našich občanů a občanek v dosud nebývalé míře. Ti, kteří se u nás v obci již nedostali do autobusu, jeli jinými auty jednak z Komárovských továren nebo i vlakem z Komárova. Oslavy v Opavě vyzněly důstojně a klidně.
Dětský den:
6. 6. 54 na částečně uspořádaném hřišti v "Pískovni" a za vedení Místního učitelského sboru proveden "Dětský den", veškerá cvičení byla už dříve dobře nacvičená a též krásně provedená. Cvičily děti od těch nejmenších z Mateřské školy (tanečky - zpěvy), větší děti prostná cvičení a jiné hry. Vybraným vstupným bylo všem cvičícím dětem podáno občerstvení (sodovka, zákusky). Při krásném počasí byla tato slavnost občany četně navštívená a všem se líbila.
Spartakiáda:
Okresní Spartakiády dne 13. 6. pořádané v Opavě zúčastnili se jí i členové naší Dobrovol. Sport. Org. Sokol jako cvičící a též i jiní naší občané.)
D. S. O. oheň symbol míru:
Dobrovolná Sportovní org. Sokol 4. 9. t. r. zapálila na "Strážnici" oheň jako symbol poselství míru na počest zahájení oslav 10. výročí osvobození naší vlasti.
Krajské dožínky:
14. 9. byly v Opavě pořádány Krajské dožínky. Dožínek se zúčastnilo hodně našich občanů i zemědělců.
Štafeta:
5. II. provedli žáci Národní školy štafetu poselství přátelství a míru. Rovněž byla odeslána zdravice Sovětskému lidu.
Oslava V. Ř. S. R.:
6. II. uspořádala místní org. K. S. Č. oslavu k 37. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Žáci naší Nár. školy k této oslavě předvedli kulturní vložku.
Snížení cen:
Dne 1. dubna 1954 bylo v celém našem státě provedeno už 3 nové snížení cen všech životních i jiných potřeb, produktů a různých úkonů o 8 až 35%. Toto nové snížení cen vyvolalo v obci veliké nadšení a úctu k našemu socialistickému státnímu zřízení. Tak odpovídá naše Komunistická strana a vláda od nás uprchlých bývalých vlastenců korytářů, kteří ještě dnes nemohouce zapomenouti, hlasem Svobodné Evropy štvou a prorokují bankrot našeho státního zřízení.

Str. 105

X. sjezd K. S. Č.:
Ve dnech 11. až 14. 6. t. r. konal se v Průmyslovém paláci v Praze X. sjezd Komunistické strany Československé. Sjezdu se zúčastnili delegáti ze 33 zemí z celého světa.
Atomová elektrárna v S. S. S. R.:
V Sovětském Svazu byla dne 27. 6. 1954 dána do provozu na celém světě prvá "Atomová elektrárna" na 5000 kW. V nejbližší době budou tam zřízeny další 2 elektrárny, ale už s vyšším výkonem 50.000 kW. Jaký je to rozdíl! Amerika používá atomu k zastrašování jiných států a národů a tak ovládnouti celý svět. Sovětský Svaz používá atomu k mírovým účelům budování své vlasti.
U nás v naší obci tento obrovský výkon Sovětských vědců, že jako první na celém světě, používají atomové síly k mírovým účelům, vzbudil u občanů veliký obdiv a uznání.
Žena a mládež ve veřej. životě:
Naše dnešní ženy a ženy za dřívější buržoasní I. republiky to už je veliký rozdíl, dříve skoro bezprávné a dnes už společně rozhodující o všech důležitých otázkách obce a výchovy mládeže.
Při Míst. Nár. Výboře utvořen "Výbor žen" skládající se z 8 členek, převážně z žen dělnic. Tato složka má za úkol zapojovat ženy do veřejné činnosti obce a to:

1. Sledovat zásobování v obci
2. Pořádat s ostatními ženami kursy šití a vaření
3. Přesvědč4. ovat zemědělské ženy o výhodách společ5. ného hospodaření a propagovat nové metody práce v zemědělství (nový způsob krmení vepřů, zvýšení dojivosti krav a jiné podle osvědč6. eného způsobu od vzoru pracovníků v S. S. S. R.)

Školní mládež je sdružená v pionýrském oddílu při Nár. škole, který vede učitelka soudr. M. Kuřetová ze Štítiny. V tomto pionýrském oddílu učí se mládež poznávati krásu naší vlasti, při vycházkách rovněž mají utvořené kroužky a to: Mičurinský (pěstování rostlin), ruční práce vyřezávání, vyšívání a jiné.
Mládež má rovněž velký zájem o načerpání nových vědomostí, a proto hodně navštěvuje Místní Lid. Knihovnu, odkud si půjčuje knihy pro své vzdělání.

Str. 106

Správa obce, činnost jednotl. referentů, jakož i důležitá usnesení Míst. Nár. Výb.:
Na ustavující schůzi nového Nár. výboru konané dne 19. 5. 54, kterou za souhlasu všech přítomných řídil odstupující předseda soudr. Halška Vladimír, ten upozorňoval nově zvolený Nár. Výbor na nejdůležitější úkoly, hlavně v rozvoji zemědělské výroby, zvyšování ha. výnosu a zvyšování agrotechn. úkolu, rovněž dbát o plnění všech dodávek.
Nově zvolený M. N. V., v němž jsou: 3 dělníci, 2 rolníci, 1 žena, 1 člen Českoslov. Svazu mládeže a 3 ostatní pracující.
Všichni nově zvolení členové M. N. V. vyslechli znění předčítaného slibu a stvrdili slovy: "To slibuji" a podepsali znění slibu svým vlastnoručním podpisem. Po tomto slibu jednohlasně zvolen nový předseda M. N. V. Kostřiba Erich a ujal se dalšího vedení schůze.
Při M. N. V. ustaveny jsou 4 komise a to:

1. Komise zemědělská předsedou je Halška Jindřich
2. -"- školská -"- -"- Krejčí Antonín
3. -"- technická -"- -"- Slanina František
4. -"- finanční -"- -"- Trubka Oldřich
Pokladníkem obce je občan Hanke Andělin.
9. 6. t. r. předsedou předložen návrh, aby každá rodina poskytla 5 Kč na zřízení studny na místním hřbitově, návrh schválen a práce již je provedená.
Určen plán na hledání "mandelinky bramborové", jako signalisator pro obec určen s. Halška Jindř., pro osadu Kravařov soudr. Směja Fr., na našem katastru díky tomu nebyl zjištěn žáden výskyt tohoto Amerického brouka.
Dále provedeno: Doplnění domovních čísel a nájem třešní u hřbitova.
30. 6. jednáno o zakoupení hřiště pro D. S. O. Sokol, úhrada má býti z peněz z obce odprodaných stavebních míst. tento bod letos ještě vyřešen není, ale M. N. V. si dal závazek, že během svého funkčního období ho úspěšně dokončí. Tajemnice Vašková seznamuje členy pléna M. N. V. se soutěžními kriteriemi mezi obcemi Suché Lazce a Mokré Lazce. Předsedové jednotl. komisí byli požádáni o pomoc při této soutěži. Hodnocení je prováděno měsíčně. Předseda M. N. V. ukládá tajemnici, aby relacemi v rozhlase informovala občany o důležitosti sběru odpadových hmot.
27. 7. jednáno o plnění dodávek živočišných i sena. Přítomen byl i soudr. Tůma z Okres. Nár. Výb. z Opavy, ten upozornil, že 2 zemědělci z obce

Str. 107

dosud ani nezačali plniti svou dodávkovou povinnost v živočiš. výrobě. Všichni zemědělci, u kterých vázne dodávka, budou volaní na M. N. V. k pohovoru o plnění těchto.
Všichni členové M. N. V. dbají na propagaci a názornou agitaci o výkupu obilí ve žních. Zemědělský ref. s. Kuzník z O. N. V. z Opavy upozorňuje o zasetí krmné směsky hned po žních, o silážování a tak zajištění krmiva na zimu pro dobytek.
4. 8. náš Místní Nár. Výbor bedlivě sleduje průběh žňových prací, které probíhají úspěšně až na několik málo jednotlivců, kteří otálejí, tito jsou rozhlasem vyzýváni k urychlení žňových prací.
Na jiných dalších a četných schůzích M. N. V. projednával a sledoval průběh výmlatu, splnění dodávek, by tyto na 100% byly splněny.
Předseda M. N. V. stručně předčítá plán zeměděl. výroby na 3 léta 55, 56, 57, tento plán byl doplněn různými připomínkami rady a na schůzi M. N. V. 2. 9. předložen zemědělcům.
6. X. členové rady seznámí se se směrnicemi k volbám do Nár. Shromážď. A schválen návrh na okrskovou volební komisi. 13. X započato se sestavováním voličských seznamů pro volby do Nár. Shromáždění, členové M. N. V. hlásí nastalé změny ve svých úsecích obce.
Tajemnice Vašková hlásí, že dodávky brambor z naší obce dodnes jsou splněny na 56%, což je nedostačující. Zemědělci jsou proto místním rozhlasem vyzýváni k urychlené dodávce brambor.
Členové rady M. N. V. schválili plán IV. Čtvrtletí bez připomínek, též schválen návrh rozpočtu pro rok 1955. 3. 11. předseda M. N. V. seznámil členy se směrnicemi pro generální inventarisaci obecního majetku a ustavená inventarisační komise, jejímž předsedou je soudr. Dener Richard, další členové jsou :

1. Žůrek Rud. ml. (inventarisace strojů a zařízení)
2. Stuchlík Ant. a Matyášek Jiří (inventarisace pozemků)
3. Sukeník Lud. ml. stavitel (-"- budov a staveb)
4. Měch Emil (inventarisace nábytku a škol. zařízení)

Str. 108

Předseda M. N. V. zajišťuje výzdobu volební místnosti. M. N. V. určuje druhou předvolební schůzi, členové M. N. V. jednotlivých účtů obce jsou nabádáni k osobní návštěvě občanů, by účast při volbách do Nár. Shrom. byla 100%, dále jsou členové M. N. V. seznámeni se směrnicemi akce na zveleb. měst a obcí u příležitosti 10. výročí osvobození naší vlasti slavnou Rudou Armádou. Pro obec ustavena 6ti členná, pro osadu Kravařov 4 členná, komise. Tato komise vypracovala plán a tento 21. 11. odnesla na O. N. V. do Opavy ke schválení.
29. 12. 54 na schůzi M. N. V. předseda kriticky zhodnocuje práci celého M. N. V. a práci stálých komisí a uznává ji za slabou. Jednotlivé úkoly ukládané členům byly nedostatečně plněny a práce stálých komisí byla rovněž slabá.
Sociální otázky, bytová péče a zdravotnictví:
Naše dělnická vláda stará se skutečně poctivě o všechny naše občany, budují se celé bloky nových domů s krásnými a hygienickými byty, prozatím sice jen ve městech, ale též i na vesnicích. Každý občan nastupující zaměstnání, musí k lékařské prohlídce a je přidělen k takové práci, kterou zastane. Ve všech závodech jsou prováděny prohlídky všech tam pracujících dělníků i úředníků. Zjistí-li lékař u některého zaměst. nemoc, je nemocný zavčas léčen, je-li nemoc nakažlivá, je postižený dán na léčení do nemocnice a je prohlédnuta též jeho rodina.
Veškeré léčení je v nemocnici zdarma. V nemocnicích už neexistují léčebné třídy, tak jak tomu bylo dříve za buržoasní republiky, kdy pan fabrikant se léčil v I. třídě se vším komfortem a též i lepším lékař. ošetřením a vedle něho se léčil dělník, který na něho vydělával, ale ten už ve třetí třídě, tehdy bylo léčení pro pány jiné a pro dělníky též jiné, dnes jsme si rovní, všichni jsme lidé.
S byty je to u nás v obci svízelné, těch je pořád málo, dnes se už bydlí jinak než jsme bydlívali my staří občané, dnes v každém novém bytě musí býti spížka, koupelka a záchod, řekne se: to nese doba sama, ano ale též náš socialistický stát nedovolí jinak stavět. Za dřívější kapitalistické "ery" se nikdo nestaral, máš-li kde bydlit a jak bydlíš,jsi-li zdráv anebo nemocen, máš-li práci nebo nemáš, tehdejším boháčům to bylo jedno, pro ně platilo: Jen ať já mám a po ostatních nám nic není!

Str. 109

Tehdy byly velké sociální rozdíly, páni chodili v nádherných drahých kožiších a dělníci v šatech mnohdy již ošumělých. Dnes v naší socialistické vlasti už neuvidíš po vsích chodit staré žebrající lidi nebo mrzáky, jedni mohou do starobince, jiní zase do ústavu, zkrátka dnes je o všechny dobře postaráno.
Vezmou-li se dva mladí lidé a nemají-li nábytku, dostanou tento na státní půjčku s velmi mírným úrokem a také tou výhodou, že po každém dítěti, které se jim narodí, je z půjčky 1/6 ceny nábytku odepisována. Normální nábytek, t. j. kuchyň a světnice, stojí dnes okolo 6000 Kč.
Školský a osvět. referent pro potřeby kulturní:
Školským a osvětovým referentem je soudr. Ant. Krejčí ml., ten však vyvíjí malou činnost pro kulturu obce. Stará se sice také o různé kulturní akce, ale hlavním činitelem v této věci je starosta "Osvět. Besedy", řídící učitel soudr. Arnošt Žůrek. Za jeho vedení nebo alespoň jeho pomoci jsou pořádány v obci všechny kulturní akce, jak místní lidová knihovna, tak filmy poučné i zábavné, přednášky, relace do míst. rozhlasu a mnohé jiné, takže naše obec skutečně po této stránce nad jiné obce vyniká. Za tuto jeho blahodárnou činnost jsme mu my všichni občané velmi vděční.
Komunální podniky v obci nejsou! V obci je: Lidové spotřební družstvo prodejna Jednota se 314 členy našich občanů (Bývalá prodejna "Budoucnost"). V této naší prodejně dostaneme koupit všechny potřeby pro jídlo, dále textil a mnoho jiných a jiných věcí, od hřebíka až vysavač prachu, hodinky, plnicí pera, všechno.
Dále máme zde v obci Pohostinství a restaurace (bývalý hostinec) a stolárnu "Dyhov" (bývalá stolárna Jindř. Jelonek).
V Kravařově byla od 1. 8. 54 zřízena prodejna "Jednota". Větší podniky, pokud u nás jaké byly, jsou znárodněny. Doposud zůstávají v obci soukromí živnostníci a to: 1 kovář, 1 stolař, 1 kolář, 2 natěrači, tito všichni mají Okresním Národ. Výborem povolenou soukromou činnost.
Vesničtí boháči:
Vesnických boháčů v obci není. Zemědělci, kteří vlastní pole až 15 ha, hospodářské budovy se vším nářadím, bravem a skotem, nemohu boháčem zváti, protože sami na svých polích pracují.

Str. 110

Ostražitost a boj proti tříd. nepříteli:
Místní org. K. S. Č. sleduje pečlivě postoj nás občanů, obzvláště po rozejití se Jedn. Zeměď. Družstva v obci, které s takovým nadšením bylo vloni u nás v obci ustaveno a pevně věří, že naši zemědělci uznají četné výhody společného hospodaření.
Z toho je vidno, že v naší obci je ještě dost lidí, kteří úplně nesouhlasí s naším socialistickým státním zřízením. Tento svůj nekladný postoj veřejně neprojevují, někteří z nich projevují se tím, že neplní povinnosti vůči státu. Takovýmto občanům nám povědomých uplatňujeme v prvé řade přesvědčování a dokazování výhod našeho socialistického zřízení, ale nepomáhá-li to, nejsou jim poskytovány žádné výhody jako ku příkladu: Příděl uměl. Hnojiv, krmení pro dobytek a jiné.
Výstavba obce:
Silnice, která vede přes naši obec, je pod správou státních silnic, Krajská správa státních silnic Ostrava. Údržba obecních silnic a polních cest provádí za spolupráce občanů Místní Národní Výbor.
Tratě:
Trať, která probíhá naším katastrem, je pod správou Čsl. Stát. Drah.
Byty:
Letos byly v obci postaveny 2 v osadě Kravařov 4 rod. domky z akce R. D. = státní pomoc výstavby rod. domků na půjčku 36.000 Kč a za zlevněnou (výrobní) cenu všeho pro stavbu potřebného materiálu. Takovouto státní pomoc dostávají dělníci pracující v továrnách a hutích, ovšem ne všichni, jenom dobří pracovníci, kteří si toho plně zaslouží.
Rozhlasové zařízení:
Jak již psáno v letech minulých, rozhlasové zařízení v obci je a dobře funguje. V osadě Kravařově rozhlas ještě nemají a to proto, že peníze na zřízení rozhlasu, které od svých kmotrů dostali, použili na jiné účely. Náš obecní zřízenec s A. Knopp jim bubnováním ohlašuje všechny zprávy M. N. V.
Vlakové, autobusové spojení naší obce:
Nástupních stanic používají naši občané stanici Štítina a Komárov. Vlaková jízdenka z Komárova do Opavy stojí 0.80 Kč, ze Štítiny do Svinova 3.- Kč. Jízdenky na děl. průkazy jsou levné. Týdenní jízdenka ze Štítiny do Svinova stojí 13.- Kč pro jízdy z práce a do práce.
Autobus:
Autobusová linka Opava - Pustá Polom. Autobusové spojení do Opavy je velmi dobré a používají ho všichni naši občané. Jízda z naší obce do Opavy stojí 3 Kč. Dělnická týdenní jízdenka pro jízdu do práce a zpět stojí 6 Kč na celý týden. Občané z Kravařova, kde autobus též zastavuje, používají tento už méně, neb mají na vlak blízko.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky