Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 20

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 20.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 191

Národní pojištění:
Národní pojištění všeho pracujícího lidu v naší vlasti bylo už tak dobré, přesto však naše vláda v tomto roce usnesla se k přestavbě tohoto a to tak pronikavě, že nár. poj. v našem státě daleko předstihlo všechny kapitalistické země v celém světě a je po Sovět. svazu druhým státem, ve kterém je tak postaráno o pracujícího člověka. Z tohoto ustanovení vyjímám jen některé, ostatní viz. krabici dokumentů.
1. Preventivní a léčebná péče:
Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci mají nárok na přednostní a bezplatnou zdravotní péči = ošetřování v nemoci a při úrazu, pomoc v mateřství, péče o chrup, pomoc při zmrzačení, pomoc při neplodnosti a rehabilitaci. Bezplatně se poskytují všechny léky, léčebné a ortopedické pomůcky a hradí se cestovné a jiné nutné výdaje, dále mají nárok na bezplatné léčení v nemocnici, porodnici a ostatních lůžkových zřízeních zdravotní správy.
2. Lázeňská péče
výběrová rekreace a dětská rekreace R. O. H.
3. Nemocenská podpora
se vypočítává z průměrné čisté denní mzdy (t. j. po odečtení daně), kterou zaměstnanec dosáhl v posledních 3 měsících před onemocněním. Nemoc. podpora činí při nepřerušeném zaměstnání v témže podniku:
do 1 roku 60% čisté denní mzdy
od 1 do 5 let 70% -"-
od 5 do 10 let 80% -"-
nad 10 let 90% -"-
4. Peněžitá pomoc v mateřství
poskytuje se zaměstnankyním, které v posled. 2 letech před porodem byly alespoň 270 dnů pojištěny. Tato peněžitá pomoc vyplácí se celkem za 18 týdnů a to nejméně 4 týdny před porodem. Výše této pomoci činí při nepřerušeném zaměstnání v témže podniku: do 2 let 75%, od 2 - 5 let 80%, nad 5 let 90%.

Str. 192

5. Podpora při narození dítěte:
Zaměstnankyně i rodinná příslušnice dostane za každé narozené dítě jednorázovou podporu ve výši 650 Kč bez ohledu na to, zda porod byl doma nebo v porodnici.
6. Rodinné přídavky
vyplácejí se zaměstnancům, kteří v měsíci odpracovali alespoň 20 pracovních dnů, též i zaměstnanců práce neschopných (nemoc). tyto přídavky vyplácí se na děti do skončené povinné školní docházky, to j. do 14 let. Dále se vyplácejí rod. přídavky na ty děti, které studují nebo se připravují výcvikem na budoucí povolání nebo jsou pro zdravotní vadu trvale neschopny práce a nemají vlastní příjem vyšší než 120 Kč měsíčně. Takovéto přídavky vyplácejí se nejdéle do 25 roků dítěte.
Rod. přídavky činí měsíčně: na 1 dítě 70Kč
na 2 děti 170 Kč
na 3 děti 310 Kč
na 4 děti 490 Kč
na 5 dětí 710 Kč
na 6 dětí 930 Kč
na 7 dětí 1150 Kč
a zvyšují se o 220 Kč na každé další dítě.
10. U zaměstnanců, kteří jsou zároveň uživateli zemědělské půdy č11. iní rod. přídavky měsíč12. ně:
na 1 dítě 38 Kč
na 2 děti 86 Kč
na 3 děti 144 Kč
na 4 děti 212 Kč
na 5 děti 290 Kč
na 6 děti 378 Kč
na 7 děti 476 Kč
a zvyšují se o 108 Kč na každé další dítě.
Za zaměstnance, kteří jsou uživateli půdy se považují ti, kteří mají 0.5 ha půdy.

Str.193

Důchody:
Starobní důchod po 20letém zaměstnání je od 60 let u mužů, od 55 let u žen. Dále jsou důchody invalidní a částečný inval., důchod manželky, důchod vdovský, důchod sirotčí.
Pohřebné:
Při úmrtí zaměstnance nebo rodinného příslušníka se vyplácí:
za zaměstnance: 1000 Kč
za rod. příslušníka: do 2 let 200 Kč
za rod. příslušníka: do 10 let 500 Kč
za rod. příslušníka: nad 10 let 800 Kč
Poměry lidopisné:
Narození:
V celé naší obci se letos narodilo 20 dětí, z toho 11 děvčat a 9 chlapců.
Sňatky:
V celé naší obci bylo letos 16 svateb a to:
10 nevěst z obce.
6 -"- z jiných obcí.
8 ženichů z obce.
8 -"- z jiných obcí.
Rozvody:
Nebyly žádné.
Úmrtí:

Úmrtí ženy: Zaměst.: Výše stáří: Úmrtí mužů: Zaměst.: Výše stáří:
Trubková Ludmila Důch. 42 let Šeděnka Josef Důch. 82 let
Lysková Ludmila Důch. 95 let Graca Jakub Důch. 85 let
Denerová Marie Důch. 73 let Vašek Karel Důch. 79 let
      Směja Emil Důch. 69 let

Příčina úmrtí:
Jak vidíte z připojené tabulky, zemřelo z celé naší obce 7 občanů, 1 žena srdeční choroba a 2 stářím, 3 muži na rakovinu a 2 stářím.
Výše stáří:
Se stoupající životní úrovně nás občanů, i výše stáří je větší než dříve. Děti, kterým dříve na místním hřbitově byla celá čtvrť tohoto vyhrazená, dnes neumírají anebo jen velmi zřídka.

Str. 194

Národopisné zajímavosti:
V první i druhé světové válce byly kostelní zvony pro válečné účely rekvírovány. U nás v obci na věži kaple byl památný zvon sv. Kryštof, ulitý z čisté zvonoviny v r. 1755. Zvon tento je památný tím, že zvoněním až do roku 1848 svolával naše občany na panskou robotu. Zvon tento byl dříve na staré (nyní už zbourané) kapli, za prvé světové války byl uchráněn. Postavením nové kaple v r. 1936 byl přenesen na věž a bylo jím zvoněno až do r. 1943, kdy měl býti znova rekvírován, ale včasným upozorněním Komárovského pátera J. Buchty byl zvon občany J. Pchálkem aj. Sedláčkem v noci z věže sňat a ve studni v domě č. 8 uschován.
Pořekadla:
Na nový rok dne přibývá o slepičí krok. Na 3 krále = 6. 1. o krok dále, na "Hromnice" = 2. 2. o 1 hod. dne více, na "Matěje" = 24. 2. léta naděje, na sv. Řehoře = 8. III. čápi letí od moře, každý sedlák lenoch, který ještě neoře.
Lidové rčení:
Jaký pán - takový krám,
Kdo jinému jámu kopá - sám do ní padá.
Jak se do lesa volá - tak se z lesa ozývá.
Vrána k vráně sedá - rovný rovného si hledá.

Pranostiky:
Jaký leden - takový červen.
V lednu-li roste tráva - neúroda se očekává.
Únor bílý - pole sílí.
Hřmí-li v březnu - sněží v květnu.
Prach v březnu má cenu zlata.
Mokrý duben přislibuje dobrou úrodu.
Bouřky v květnu znamenají dobrý rok.
Medardová kapa - 40 dní krápá = 8. VI.
Co červenec neuvaří - to srpen neupeče.
Když čápové a vlaštovky odlétají, nastane brzy zima.
Po teplém podzimu následuje dlouhá zima.
Teplý-li je říjen - studený je únor.
Hřmí-li v listopadu - čekej úrodný rok.
Zelené Vánoce - Bílé Velikonoce.

Str. 195

Zvláštnosti nářečí:
Přestože ve školách se učí správnou a občané poměrně hodně čtou knihy i noviny, používáme stále našeho nářečí, které se od spisovné češtiny liší. Ku příkladu: "Davaj pozur", "dyč sem mu pravěl" (vždyť jsem řekl), "poč honem" (pojď rychle), "přelum - přeskuč - enem něpodlez a tak podobně.
Kroje:
Při různých příležitostech a oslavách používají naše děvčata krojů "Hanaček" nebo "Cigánek", tyto si vypůjčí nebo samy zhotoví. Původní Slezské kroje s dlouhými sukněmi, které zde v obce ještě před 50 léty byly, dnes už úplně vymizely.
Poměry kultury:
Naše národní škola je 3 třídní a jednopatrová 48 roků stará. V letoším roce byla v 1 třídě položená nová podlaha (vlysy). Ve 2 učebnách se střídavě vyučují 3 třídy.
Učitelstvo:
Správcem školy je 45letý řídící učitel s. Arnošt Žůrek a jeho manželka Zdenka, též učitelka vyučuje další třídu žactva. Třetí učitelka je soudr. Miluše Kuřetová ze Štítiny. Pro správce školy je 2 pokojový byt přímo ve školní budově v přízemí.
Změny v učitelstvu v letoším roce nebyly!
Mateřská škola:
38 svěřencům v Mateřské škole první krůčky do života, smyslu pro pořádek, zdraví a družnost vštěpuje 21letá učitelka a správkyně pí Anna Lysková.
Školní docházka:
Byla dobrá, ničím vážnějším narušená a v průměru vykazuje asi 5 hod na každého žáka. O dobrou docházku pečuje stále učitelský sbor. Žactvo z osady Kravařova chodí do školy do Komárova, tam jsou přiškolení a mají tam blíže než do školy v obci.
8letá střed. škola:
Do 8leté střední školy ve Štítině = 6 - 7 - 8 postup. ročník dochází z naší obce 36 žáků, z toho 20 chlapců a 16 děvčat. Žáci z Kravařova chodí do 8leté střed. školy do Opavy.

Str. 196

Počet žactva v naší nár. škole:
1 třída = 1. a 2. postup. ročník 17 + 19 = 36 učí s Zd. Žůrková
2 třída = 4. postupný -"- 28 -"- s. M. Kuřetová
3 třída = 3. a 5. postup. -"- 18 + 15 ž. = 33 -"- s. Ar. Žůrek
dohromady 97 žáků
Zapojení školy do života obce:
Žáci byli zapojení do sběru odpadových hmot a sběru léčivých bylin. Sběrem odpad. hmot získali žáci 197 losů, z nichž tři získali ceny v hodnotě 40.- a 10.- Kč. Ve velké sběrové loterii pořádané Krajským svazem spotřebních družstev v Ostravě odevzdali žáci na 10q starého železa a získali opět několik menších cen. V "akci 125" nasbírali žáci 250 kg starého papíru. Do konce června nasbírali žáci 18 kg sušených listů kopřiv, 80 dkg květu hluchavky bílé a 6 kg jitrocele.
Ve spolupráci s S. R. P. Š. provedli žáci:
27. ledna "Den otevřených dveří", večer byly schůzky rodičů s tř. učiteli.
1. února proveden zápis do 1. postup. ročníku. Bylo zapsáno 16 dětí.
11. března u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen předvedli žáci pásmo písní a básní oslavující práci žen.
3. VI. u příležitosti oslav "Mezinár. dne dětí" vesnickým spotřebním družstvem Štítina na Přerovci uspořádaly místní děti průvod vesnicí a vystoupily s tělovýchovným programem. Byly pohoštěny.
24. VI. byl uskutečněn spolu s rodiči Dětský den se zakončením školního roku. Děti byly pohoštěny.
29. VI. byli žáci 3. - 5. postup. ročníků na školním výletě. Navštívili studijní a lidovýchovný ústav olomouckého kraje na Úsově, státní hrad Bouzov a jeskyně v Javoříčku. Výlet se velmi zdařil a byli všichni spokojení.
23. XII. Pořádána "Besídka Dědy Mráze" s bohatým a pestrým programem. Dětem připravilo dárky S. R. P. Š.
Činnost sdružení rodičů a přátel školy:
Spolupráce školy s rodiči byla plánována. Výbor se scházel měsíčně, plénum čtvrtletně a před zajištěním různých akcí.

Str. 197

Pokračování činnosti S. R. P. Š.:
Na plenárních besedách byli rodičové seznamováni s nejnovějšími událostmi a přípisy ze školství, byli upozorňováni na nedostatky v prospěchu a chování žáků, sdělován návod, jak překážky odstraňovat. Rodičové byli zváni k pohovoru do školy, kde byli individuálně informováni o vážnějších nedostatcích a poklescích. Dále byly uvedeny u schůzí přednášky: O výchově a kázni, 2 x lékařská o zlepšení prospěchu, 1 populárně vědecká.
Osvětová práce v obci:
Všichni učitele jsou zapojení do osvětové práce v obci a pracují o osvětové besedě. Práce učitelky s. Miluše Kuřetové je sice nárazová, mohla by pracovat v místní skupině Č. S. M., což se neděje a pak mládež je v obci bez dobrého vedení a práce také nestojí za nic.
Činnost pionýrské skupiny:
V tomto roce bylo získáno do pionýrské organisace 89.6% žáků. I když je to procento dosti vysoké, přece bude snahou pionýrských vedoucích i učitelského sboru, aby v příštím roce se procento ještě zvýšilo.
Posláním P. O. je výchova dětí v duchu velkých idejí Komunistické strany. Vychovat v dětech mravní vlastnosti člověka oddaného socialistické vlasti a komunistické straně. Veškerá činnost P. O. u nás byla podřízena tomuto úkolu. Na pionýrských schůzích se pionýři dovídali, jak za nesmiřitelného vypětí sil a obětí, za cenu životů mnoha tisíců dělníků dosáhla dělnická tříd a svého vítězství v boji za vybudování nové socialistické společnosti.
Aby člověk mohl milovat svou vlast, musí ji znát. Aby pionýři poznali aspoň kousek své vlasti, byly pořádány vycházky a výlety do okolí. I veřejně prospěšné práce se zúčastňovali pionýři. Sbírali léčivé byliny, na jaře vyvěšovali budky pro ptáky, sbírali kopřivy pro družstevní drůbežárnu, pečovali o úpravu školy a okolí. O prázdninách pomáhali pionýři při žních.
Dar národní škole:
V únoru t. r. byl Krajským nár. výborem z Ostravy naší škole darován zvukový promítací přístroj "Alma" na úzký film. tímto přístrojem promítala O. B. celovečerní filmy pravidelně jednou týdně.

Str. 198

Činnost žákovské samosprávy:
V každé třídě je ustavená dle věkového stáří určitá tak zvaná samospráva. Ve třídách funguje jako zdravotní hlídka, kulturní komise, pořádková služba, požární hlídka, pomocná četa a. t. d. Jejich práce se využívá v pořádání týdne čistoty, týdne požární ochrany, týdne dopravní bezpečnosti, týdne vzorné kázně a nejlepšího sešitu.
Zájmové kroužky:
Byl utvořen kroužek mladých mičurinců, který procoval na školní zahradě a seznamoval se s nejpotřebnějšími vědomostmi při pěstování a ošetřování ovoce a zeleniny.
Sběr malin:
V naší obci školní mládež, vdovy, důchodkyně, nasbíraly v okol. lesích a do místní prodejny "Jednoty" pro další zpracování na mošty 2900 kg malin, za 1 kg platila Jednota 5- Kč.
Knihovna:
Naše místní lidová knihovna má celkem 1261 svazků knih vypůjčování schopných našich i sovětských i jiných spisovatelů. Knihovna je nadále umístěná ve vyhrazené krásné místnosti v budově místního národ. výboru. V tomto roce bylo zakoupeno dalších 38 svazků, z toho 15 pro mládež, 11 politických a naučných a zbytek krásná literatura.
Čtenáři:
139 našich občanů hlavně z řad mládeže hodně používá knihovny, pilně čte a tak doplňuje své vzdělání. Jaký to rozdíl? Před 45 léty nebylo v obi vůbec žádné knihovny, tehdejší občané kupovali si kdo chtěl různé zábavné kalendáře nebo si vypůjčovali knihy z farního úřadu v Komárově, ovšem hodnotu této četby nelze vůbec s dnešní ani přirovnat.
Kolik knih se letos u nás přečetlo:
139 čtenářů přečetlo si letos 4728 knih z toho 2954 pro mládež,
1568 knih zábavných, hlavně od sovětských spisovatelů
199 -"- naučných a politické literatury
7 -"- sv. v ruském originálu.
Návštěva spisovatele:
23. 4. k nám zavítal spisovatel Jar. Směja - Lončar a na besedě se čtenáři rozebral knížku "Venkovanka" a dal mnoho rad čtenářům, jak knížky číst a které si přečíst.

Str. 199

Přednášky:
Všechny přednášky pořádala Osvětová Beseda.
23. 1. přednášel Dr. Krajčík "O zemědělských strojích", přednáška byla spojena s filmem. Účast malá.
6. 2. konaná velmi dobrá přednáška o atomové energii v lékařství, přednášel MUDr. Vojtěch za účasti 35 osob.
15. 2. beseda se zemědělci, hovořil s. Ludvík Kvěk o investicích a dluzích u J. Z. D., účast malá.
7. 3. krásná přednáška "Nad mapou světa", přednášel Dr. Zapletal za účasti asi 30 občanů.
9. 3. na veřejné schůzi přednášel Dr. Učeň z O. N. V. na théma: Význam XX. Sjezdu K.S.S.S., účast 63 občanů. Po přednášce promítané byly krátké zemědělské filmy.
10. 3. byla uskutečněna oslava "Mezinár. dne žen" v osadě Kravařově o významu M.D.Ž. promluvil s. Fr. Hauška a pak byl promítán celovečerní film "Únos".
11. 3. byla v obci oslava M. D. Ž. v sále u "Lusku", žáci maminkám za vedení učitelky s. Zd. Žůrkové přednesli krásné zpěvy a recitace, pak přednášela předsedkyně míst. výboru žen s. Jar. Kubesová o významu M. D. Ž., jehož svátek se oslavuje v celém světě, zdůraznila dnešní a dřívější postavení ženy. Dnes zaujímají ženy často vedoucí místa ve všech sektorech národ. hospodářství. Oslavy spojené s filmem zúčastnilo se 187 občanů. Oslava vyzněla velmi důstojně a pěkně se vydařila.
V době 18 až 22 III. byla místní L. K. uspořádána Výstava knih pro mládež. Výstava měla dobrý úspěch a zúčastnilo se jí hodně naších mladých občanů.
19. 3. krásná přednáška "O Vesmíru", přednášel profesor Mazač. Přednáška s filmem byla velmi poutavá a asi 30 občanům se líbila.
9. 4. přednášel pro zemědělce "O kukuřici" Dr. Klapetek, zemědělci projevili malý zájem o tuto přednášku. Účast asi 35 občanů.
15. 4. Přednáška z O. U. N. Z. z Opavy O nakažlivých nemocech.

Str. 200

7. 10. Oslava dne Čsl. armády, proslov měl kpt. Večerek, po oslavě film "Dohra". Návštěva hlavně mládeže pěkná.
28. X. v rámci "týdně požární ochrany" uskutečněna přednáška řed. školy všem žákům. Pak promítnuty krátké požár. filmy.
4. XI. Oslava Velké říjnové socialistické revoluce, o jejím významu hovořil řid. uč. s. A. Žůrek, přednáška a oslava spojena byla s filmem "Mlha kryje nepřítele". Účast dobrá.
7. XI. Běželi žáci národní školy Štafetu přátelství.
Celovečerních filmů bylo letos v obci promítnuto 53, a to: české, sovětské, maďarské, italské, čínské, švédské a jiné mnohé i barevné.
Divadlo:
V obci nebylo letos sehráno divadlo, nacvičovalo se 1 hra a to "Statky zmatky" na příští rok. Je však v obci 38 stálých předplatitelů, kteří pravidelně navštěvují (autobusy) městské divadlo v Opavě. Mimo toho navštěvují mnozí naši občané divadlo tam i tak bez předplatného. Celkem bylo uskutečněno 16 zájezdů s předplatiteli do divadla Zd. Nejedlého v Opavě. Viděli: opery, drama, operety jako: Selská láska, Bezvýznamná žena, Bachčizarajská fontána, Paganini, Umění odejít, Mikuláš Dačický z Heslova, Hrabě Ory, Pomsta, Pan Johanes, Paní Marjánka - matka pluku, Tresandot, Antonius a Kleopatra, Jegor Bulyčev, Fidelio a jiné.
Estráda:
Vojíni Opavské posádky uspořádali v měs. srpnu v sále u "Lusku" krásnou požňovou estrádu, která byla občany velmi četně navštívená a všem se líbila. Vojáci o žňovém čase pomáhali zemědělcům při žňových pracích. 4 vojíni pomáhali též i v J. Z. D. při svozu obilí z pole.
Soutěž hasičských jednot:
Při okresní soutěži hasičských jednot pořádané 27. 5. 56 v Komárově "O nejlepší připravenost v pádě ohně", získala naše obec z celého Opavského okresu druhé místo. Jako první umístila se sousední obec Nové Sedlice. Už z toho je vidět, že náš místní sbor požární ochrany pracuje velmi dobře.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky