Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 5

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 5.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 41

Rok 1949

Místní Národní výbor:
Náš M. N. V. z loňského roku trvá a plní své povinnosti jak vůči občanstvu, tak i nadřízeným úřadům velmi dobře. Je už přestěhován v krásném a pohodném obecním domě = čís. 9. Má kancelář o 2 místnostech, zasedací síň, rozhlasová místnost a archiv. To vše je v 1. patře. Telefon je už v obecní kanceláři přestěhován.
Předsedou je soudruh Jelonek Jindřich z čís. 67, pokladník je řídící uč. Arnošt Žůrek, obec. tajemník soudr. Arnošt Kubín, zásobovací ref. Matůra Leo a stavební referent soudruh stavitel Alois Havlíček, a ještě 14 členů výboru.jejich činnost pro naši obec možno blahodárnou nazvati.
Obyvatelstvo:
Jak již minule psáno, převážně dělnické. Naše obec má ke konci tohoto roku 1003 obyvatel, z toho 477 mužů a 526 žen. Jsme všichni Češi a náboženství římsko-katolické.
Školství:
Obecná škola dvojtřídní, řídící učitel Arnošt Žůrek, učitelka jeho manželka, oni oba vzdělávají naši mládež. Poprvé v naší obci e ve školní budově také zřízena "Mateřská školka"
Stav žactva: 38

Str. 41

Kultura:
Místní Svaz Československé mládeže uspořádal letos v měsíci červnu na hřišti v pískovně "Festival" mládeže, na který se dostavilo na pozvání mnoho význačných hostů z Opavy, Ostravy i poslanec Svoboda z Prahy a také náš vynikající rodák a spisovatel a Zemský osvět. inspekt. Fran. Směja. Také Svaz mládeže z "Agrostroje" našeho kmotrovského města z Jičína z Čech přijeli nákl. autem se svou dechovou hudbou, dohromady 29 svazáků. Slavnost tato a večer pak taneční zábava v hostinci u "Lusku" se od vedením předsedy svazu Drahy Illíka plně vydařila a byla velmi hojně navštívená.
Také školní děti i ty z mateřské školky na počest ukončení školního roku za vedení svých učitelů uspořádaly velkolepou slavnost na školním hřišti školy. Byly předvedeny různé krátké tanečky a recitace, také tato slavnost se plně vydařila a byla hojně navštívená.
Konsumní družstvo "Budoucnost" uspořádalo nám krásnou přednášku ze S. S. S. R. se světelnými obrazy.
Hodně našich občanů má předplatné do divadla, proto o zimních měsících jsou tam uspořádány časté autobusové zájezdy. "Opavské divadlo".
Půda:
Celková rozloha Sucho-lazeckého katastru je 526 hektarů vesměs zeměděl. půdy od II. do VII tř.

Str. 42

Pojmenování částí naších rolí: 1. Na Široké, 2. U štreky, 3. Za štrekou, 4. Zákopecká, 5. U lavečky, 6. Zajdač, 7. Hošťata, 8. Zbytky, 9. Pod Břežím, 10. Vrchovina, 11. Kopaniny, 12. U masného kříža, 13. Spodní díl, 14. Prostřední díl, 15. Zadní díl, 16. V Hlybůčku, 17. U Potoka, 18. Dubovník. Všechnu tuto půdu obdělávají si rolníci sami, půda je jejich vlastní. Rybník v obci je obecní. Jednotné zemědělské družstvo u nás dosud zřízeno není.

Dodávky:
Všechny předepsané dodávky obilnin, mléka, vajec, mas, sádla jsou přesně našimi zemědělci plněny a dodržovány- předpis dodávek počítá se z 1 hektaru půdy a to za 1 rok: žito 1900 kg, rež 1800 kg, ječmen 1700 kg, oves 1600 kg, mléko od 1 krávy 1600 litrů, vajec od 1 slepice 80 kusů, hovězí maso 40 kg z 1 hektaru za 1 rok, vepřové maso 30 kg z 1 hektaru za 1 rok.
Předepsaný kontingent celé obce je: 21600 kg hovězího masa a 16700 kg vepřového masa za 1 rok.
Podniky:
Veškeré mlácení obilí bylo letos provedeno dvěma elektrickými mlátičkami a to: Obecní mlátičkou a soukromou = Antonín Sedláček z čís. 147 drobným zemědělcům přímo z pole.
Nové jiné podniky v obci nemáme žádné.

Str. 43

Pohromy:
Dne 1. března toho roku napadlo veliké spousty sněhu a to tak, že musely býti cesty prohazovány a projížděny sněhovými pluhy, sněhové závěje u vesnice dosahovaly do výše plotu. Sníh ten ale dlouho netrval.
Dne 23. 9. t. r. zabil se pádem s motocyklu, 35letý občan a člen Místního Národ. výboru Arnošt Vlč z Kravařova.
Spolky:
U nás máme:
1. Komunistická strana Čsl.
2. Svaz Československé mládeže
3. Svaz přátel Sovětského svazu
Stavby:
Budova "Obecní dům" je letos na podzim úplně hotová, jak již psáno, je v ní obecní kancelář v patře a v přízemí je místnost pro knihovnu a byt pro obecního tajemníka. Do rozhlasové místnosti je pořízen nákladem 85000 Korun "Obecní rozhlas" a na střeše budovy je poplašná protipožární sirena.
Dále je provedena kanalizace obce a vydlážděná cesta do "Dvora". Všechny tyto práce provedl a o peníze na ně se obstaral náš občan stavitel Alois Havlíček. Dále jsou pořízeny rozhlasové tlampače, montáž na postavených sloupech elektr. vedení s povolením Moravskoslezských elektráren provedli zdarma naši občané elektrikáři Vilém Kubica, Milan Žůrek, Jindřich Laryš a Václav Kašina.

Str. 44

Zvláštnosti obce:
Velmi starý, dřevěný, doškem krytý domek u řeky Opavy, který byl přechodem fronty v dubnu 1945, se už nebude obnovovati. Jeho majitelé, Františka a Josef Havlantovi (manželé) dostali tu v obci stavební místo, tam již stavět se nebude!

Dosud neobnovené zbořeniska a spáleniska z roku 1945 jsou čísla:
1. Illík Rudolf, vystěhoval se v srpnu 45 do obce Škrochovic.
2. Šitavanc Karel, vystěhoval se v srpnu 45 do Opavy.
92. Volný Josef, vystěhoval se v srpnu 45 do Opavy.
93. Luska Josef bydlí v obci v čís. 17.
70. Šubert Richard bydlí dodnes v dřevěném baráku.
6a. Volný Rudolf, neobnovil ještě výměnek.
7. Graca Oldřich, bydlí ve Vršovicích.
8. Sedláček Jan, bydlí v jiném svém domě čís. 5.
49. Knopp Alfred, bydlí v čís. 25, zbořenisko se neobnovuje.
44. Satké Štěpán, má jinde postaven krásný dům.
79. Tkačík Josef, bydlí dosud v dřevěném baráku na Přerovci.
Nejstarší naši občané jsou: Jan Kukelka 90 let čís. 19a
Jan Kaštovský 88 let čís. 63
Marie Kaštovská 88 let čís. 63

Str. 45

Rok 1950

Místní Národní Výbor:
Místní národní výbor svým přestěhováním se z bývalé "obecní kanceláře", která se po dlouhou řadu let nacházela v přízemí pravého křídla Národní školy v čís. 109 do nově zřízené a přestavené budovy bývalé staré školy čís. 9, má nyní svou zodpovědnou práci velmi ulehčenou a usnadněnou, jeho činnost je pro obec blahodárná, ale vedoucí stranou a hybnou pákou je Komunistická strana Československá. Na podzim minulého roku je tento náš Místní národní výbor silně omlazen a to na základě pohovoru s občany. Po odstoupivším předsedovi Jindř. Jelonkovi, ujal se vedení obce nově zvolený předseda 28letý Vladimír Halška z čísla 139.
Členové Místního Národního výboru:
1. Jelonek Jindřich z čís. 67 13. Matyášek Jiří - Kravařov č. 37
2. Směja František -"- 119 14. Jeřabová Adéla -"- -"-
3. Havrlant Alois -"- 152 15. Reichel Josef -"- -"- 6
4. Plachká Hedvika -"- 136 16. Pchálek Jan z čís. 66
5. Kubín Arnošt -"- 30 17. Šeděnka Frant. Z čís. 8 Kravařov
6. Adamec Karel -"- 69 18. Štalmach Ladislav č. 83
7. Graca Valentin -"- 7 19. Tkačík Antonín čís. 76
8. Halška Jindřich -"- 51 20. Vašek Tomáš z čís. 108
9. Halška František -"- 34 21. Věntus Josef z čís. 11
10. Illíková Josefa -"- 164 22. Žůrek Arnošt z čís. 109
11. Jelonek Ludvík -"- 151 23. Trubka Bohumil z čís. 9
12. Kubesová Anna -"- 128 tajemník M. N. V.

Str. 46

Obyvatelstvo:
Celá naše obec i s osadou Kravařovem má 955 obyvatelů.
narodilo se: 24 dětí z toho 6 v Kravařově
zemřelo: 15 lidí z toho 2 z Kravařova
svateb: 16 z toho 4 z Kravařova
Ve výše uvedeném počtu mezi zemřelými jsou také: 1. Nejstarší náš občan skoro 91tiletý rolník výminkář z čís. 19a a nejstarší a poslední zakládající člen našeho hasičského sboru 80letý Arnošt Kubín z čís. 30.
Rozvodů v naší obci není.
Naše obec je převážně dělnická, havíři, hutníci, zedníci i jiní pracují ponejvíce v Ostravě a Vítkovických železárnách národního podniku, ale také i v Opavě.
Ženské pracovní síly pracují ponejvíce v Komárovských třech továrnách, hlavně v továrně na léky a léčiva ve "Spofa", dále i v Opavě.
Zemědělci:
Všech zemědělců u nás je 72, ale čistých zemědělců, kteří nikde jinde jen na svém pracují, je jen 29 a to i s osadou Kravařovem.
Vynikající rodák:
Náš rodák, spisovatel Fran. Směja na svou rodnou obec nezapomíná a dosti často nás navštěvuje.
Školství:
Od loňského školního roku je u nás poprvé zřízená a zavedená "Mateřská školka". Je v přízemní třídě národní školy a první učitelkou této školky je 22letá Marie Wolfová z Hradce u Opavy. Počet dětí ve školce je 32.
Učitelé:
Národní škola je dvojtřídní, jejímž řídícím učitelem je nadále Arnošt Žůrek se svou manželkou, také učitelkou.
Stav dětí je: v 1. třídě: 33 žáků (19 chl. + 14 dívek)
v 2. třídě: 40 žáků (21 chl. + 19 -"-)
Studenti dělníci:
Naší dělnickou vládou bylo umožněno mnoha mladým a přičinlivým dělníkům studium na odborných i vysokých školách. Z naší obce to jsou:
1. Ladislav Carbol 28letý z čís. 144, je na vysoké škole stavební v Brně.
3. Drahomír Illík 22letý z čís. 164, je na vysoké škole politické v Praze.
5. Antonín Krejčí 22letý z čís. 138, je na 1. roč. . řeznicko-uzenář. škole v Praze.

Str. 47

Kultura:
Divadelní hry:
Při lidové akademii, která byla o podzimu minulého roku u nás založená, byl uveden v činnost za vedení soudruha řídícího učitele Arnošta Žůrka "ochotnický divadelní spolek", který sehrál dvě divadelní hry a to: Veselohru Františka Šafaříka Palackého třída 27 a socialistickou hru E. F. Buriana Krčma na břehu.
Mužský pěvecký sbor:
Letos byl také založen mužský pěvecký sbor, jehož předsedou je 53letý soudruh Tomáš Vašek z čís. 108. Tento sbor za vedení jmenovaného úspěšně účinkoval při různých příležitostech v obci i jinde, jako při přejmenování Třebovické elektrárny na elektrárnu 1. máje.
Hudební kroužek:
Při tomto pěveckém sboru byl rovněž založen hudební kroužek "Buditel", který mnohokráte zpestřil naše zábavy.
Kino:
Putovní kino ministerstva zemědělství promítlo u nás sovětský film "Bylo jedno děvčátko".
Rovněž Svaz přátel Sovětského svazu, místní odbočky v Such. Lazcích, uspořádal přednášku o životě v Sovětském svazu spojenou s promítnutím filmu "Život v květech" pojednávající o ruském badateli a učenic Mičurinovi.
Naším kulturním referentem řídícím učitelem Arnoštem Žůrkem byly rovněž promítnuty filmy spojené s výklady a přednáškou a to hlavně ze života Rumunských lidí.
Oslava Leninových narozenin:
22. 4. 1950 uspořádal svaz přátel Sovětského svazu oslavu Leninových narozenin.
Svátek matek:
14. 5. t. r. uspořádána oslava dne matek, která velmi pěkně vyzněla a plně se vydařila.
U této příležitosti dozorčí rada našeho konsumu "Budoucnost" darovala 38 místním maminkám po krásné a hodnotné knize.

Str. 48

Kmotři - divadlo + mírová manifestace:
O svatodušních svátcích dne 6. 6. t. r. přijeli k nám naši kmotři z Jičína. Přijeli na nákladních autech a to i s hudbou. V neděli dopoledne v sále u "Lusku" sehráli našim dětem divadelní hru pohádku, o odpoledních hodinách průvod s hudbou vesnicí a zároveň mírovou manifestaci před pomníkem padlých z prvé světové války 1914 - 1918. večer pak v témže sále divadelní veselohru "Boženka přijede" a po divadle taneční zábavu.
Ukončení školního roku:
"Dětský den" pořádaný 18. 6. t. r. na školním hřišti u školy se velmi pěkně vydařil, i ty nejmenší děti z mateřské školky udatně a pěkně přednášely. Nácvik a organisace této oslavy se strany učitelů byl bezvadný a jistě těžký.

Divadelní a soutěž tvořivosti mládeže:
Náš Československý svaz mládeže zapojil se do tvořivosti mládeže, v jejímž rámci sehrál divadelní hru z hornického prostředí "A kdo je víc?" a svým pěveckým souborem v "Před" postoupil až do krajského kola soutěže tvořivosti mládeže, kde se jako druhý nejlepší vesnický soubor v kraji umístil.
Hornický den v Ostravě:
Naše obec zapojila se silně do akce k "hornickému dni", který dne 10. 9. t. r. v Ostravě - Karviné, v zámeckých sadech bývalého uhlobarona hraběte "Larisch-Mönicha", za přítomnosti naší vlády a soudruha presidenta Klementa Gottwalda a jiných významných četných hostí ze všech krajů naší vlasti a přes 250 000 návštěvníků z bližšího okolí, byl pořádán a to na takovém místě, kde noha obyčejného smrtelníka dříve mimo práce tam nesměla ani vstoupiti.
Naše obec k tomuto dni uzavřela četné závazky, které také všechny na 100% byly splněny.
Oslavy státníků:
Rovněž byly uspořádány oslavy našich i sovětských státníků.

Str. 49

Plesy - večírky, taneční zábavy:
Místní prodejna konsumního družstva "Budoucnost" uspořádala také svůj "Družstevní ples", který se velmi pěkně vydařil. Také Komunistická strana Čsl. a "sbor dobrovolných hasičů" měly své plesy.
Též bylo pořádáno několik tanečních zábav a večírků, jako o posvícení a při odchodu branců k vojenské presenční službě.
Náboženství:
Až na jednu rodinu, která je víry "Českobratrské", jsme všichni víry římsko-katolické. Máme v obci novou v r. 1934 postavenou a v r. 1946 opravenou kapli, kde kněží z Komárova, kamž farností příslušíme, k nám docházejí při různých příležitostech, jako o posvícení, svátky, pohřby i jiné, sloužiti mše svaté, taktéž na Národní škole, vždy dvakrát v týdnu a to v úterý a pátek, jsou děti vyučovány těmitéž kněžími náboženství. V Komárově je dosud farářem oblíbený kněz 58letý Jan Hrnčířík a mladý kaplan profesor František Šigut.
Kostelníkem při všech výše uvedených příležitostech, jakož i zvoníkem je náš občan 65letý rolník Eduard Halška z čís. 59.
Veřejná lidová knihovna:
Naše veřejná lidová knihovna je už přestěhovaná v suché krásné a slunné místnosti v přízemí "Obecního domu". Vedením této naší knihovny je pověřen 24letý náš občan Václav Slaný z čís. 123. Zuto naši knihovnu můžeme hrdě a právem počítati jako jednu z nejlepších z celého Opavského okresu. Knihovna má ke konci tohoto roku přes 1100 svazků vázaných knih zábavných i poučných a knih pro mládež.
Počet všech čtenářů v obci pohybuje se okolo 125, tedy asi 15% našeho obyvatelstva.
Osada Kravařov má svou vlastní knihovnu sama.

Str. 50

Umění:
V naší obci zachovává se při různých slavnostech Slezský ráz a naše děvuchy i synci tančů Slezsků besedu, rovněž tak se přednáší básně a to hlavně od našeho rodáka Fran. Směje. I Slezské písně jsou u nás velmi oblíbené. Mluvíme všeci Slezským nářečím.
V zimních měsících chodí se na škubání (draní) peří, při čemž naše "roby" si zpívajů nebo vykládajů různé lidové zkazky.
Půda:
Rozloha, rozdělení, pojmenování a jakost půdy různých částí rolí se nezměnila a je stejná jak již v min. letech psáno.
Až na malé obecní části všechna půda je v soukromém vlastnictví rolníků
a malozemědělců, kteří si ji také koňskými nebo i kravskými potahy sami obdělávají.
Jednotné zemědělské družstvo, přes to že má mnoho výhod pro zemědělce, ale u nás pro odpor těchto, dosud založeno není.
Dodávky:
Celá naše obec i s Kravařovem má Jednotným Národním výborem z Opavy předepsané tyto dodávky na letošek:
hovězí maso: 21 600 Kg (z 1 hekt. půdy počítá se 40 kg dodávky)
vepřové maso: 16 700 kg (z 1 ha -"- -"- 30 kg -"-)
U obilovin jsou roční dodávky následovné:
žito 1900 kg z 1 ha
rež 1800 kg z 1 ha
ječmen 1700 kg z 1 ha
oves 1600 kg z 1 ha
Mléka od 1 krávy ročně 1600 litrů.
Vajec od 1 slepice ročně 80 kusů.
Všechny tyto předepsané dodávky byly v naší obci na 100% splněny.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky