Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 12

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 12.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 111

Pošta a telegraf:
Poštovního a telegrafního úřadu v obci není. Naše obec patří pod poštov. Úřad ve Štítině, poštu denně do obce donáší občanka Mar. Balová (listonoška).
Telefon:
Telefon pro potřeby celé obce je ve zvláštní místnosti budovy M. N. V.
Poměry hospodářské:
U nás v obci hospodaří se dosud postaru jako dříve za kapitalistického režimu. Zemědělci mají ovšem stroje, jimiž na svých polích pracují jako ku příkladu secí - žací - zahrabovací, plečky a stroje na výkop brambor a pluhy dvojradličné. V obci jsou také 2 mlátičky se samovazy vymlácené slámy, jedna z nich patří stroj. družstvu, které v obci je, druhá je soukromého majitele. O žních mlátí obě dvě a to dle domluvy a potřeby, menší zemědělci mlátí přímo z pole, větším zemědělcům pak později ve stodolách, pokud to žádají.
Jak již psáno, J. Z. D. u nás není, proto pole majitelů pozemků jsou dosud rozděleny mezami, někdy i dost širokými. Jen luky - pastviny a les nemají meze, hranice jsou označeny kameny do země usazenými.
Veškeré poplatky, jako nájemné polí, daně, poplatky za hospodář. zvířectvo, psy a vodné a různé jiné, platí se nyní přímo v obci.
Pokladníkem obce je občan Hanke Andělín z čís. 24.
Aby byla zajištěna výživa pracujících v městech, jsou Okres. Nár. Výborem předepsané a povinné dodávky všech plodin a produktů, jež mají a též dodávají všichni držitelé půdy jako J. Z. D. i soukromí hospodáři. Veškeré předepsané dodávky výkupu řídí dle výměry obhospodařované půdy okresní zplnomocník, pro naši obec jsou tyto:

1. rež 41376 kg splněno bylo: 33780 kg
2. žito 31913 kg splněno bylo: 33748 kg
3. ječmen 34800 kg splněno bylo: 16083 kg
4. oves 10633 kg splněno bylo: 7786 kg

Maso vepřové 15850 kg dodáno bylo 11573 kg
-"- hovězí 18243 kg dodáno bylo 21412 kg
Drůbež 391.5 kg dodáno bylo 318.30 kg
Brambory 254760 kg dodáno bylo 140628 kg
Seno 7733 kg dodáno 8545 kg
Olejniny 3814 kg dodáno 2174 kg
Luštěniny 713 kg dodáno 503 kg
Mák 136 kg dodáno 124 kg

Str. 112

Mléko 126466 lt. dodáno bylo 83041 lt.
Vajec 60975 kusů dodáno bylo 50505 kusů
Kdo z dodavatelů splnil všechny předepsané dodávky, má-li více na odprodej, může tento přebytek prodáti na volním trhu a to za zvýšené ceny. Kdo chová slepice a vepře, i když nemá žádného pole, ten odevzdá 100 vajec a 20 kg vepř. masa.
Polní práce:
V důsledku špatného počasí byly letošní jarní i senné práce opožděné. Žňové a podzimní práce též byly opožděné. Veškeré tyto polní práce provádějí naši zemědělci postaru, sice též strojově, ale tyto už dnes jsou zas zastaralé a nemohou se ani zdaleka rovnati strojům Sovětským, u nás skrze samé meze nemohly by ani tyto moderní stroje pracovati dříve, pokud nebudou meze rozorány.
Úroda obilí:
Přestože letošní rok byl mokřejší než jiná léta a obilí bylo značně pováleno, byla ještě úroda obilí poměrně dobrá. Z 1 ha vymláceno:
1. rži okrouhle 18 q ječmene okrouhle 16 q
2. žita -"- 18 q ovsa -"- 15 q
Brambor:
Úroda brambor byla dosti dobrá, z 1 ha vydobyto okrouhle 160 q.
Řepy:
Cukrové řepy bylo u nás zasazeno 8 ha, výnos z 1 ha 200 q. Dodávka splněná na 100%.
Ovoce:
V měsíci říjnu byla v Opavě otevřená výstava ovoce a zeleniny, na které vystavovali různé druhy ovoce i naši občané jako: říd. učitel Žůrek Arnošt, Kubica Vilém, Gřešek Rud. A Kocian Fr. Úroda ovoce byla dobrá.
Provádění socialisace venkova:
Jak již psáno v r. 1953, u nás ustavené J. Z. D. se brzy po svém založení rozpadlo, aniž by začalo společně hospodařiti a to ze dvou důvodů: 1. Nebyla ihned možnost dobytek ustájiti společně. 2. Nedůvěra u zemědělců ve společné podnikání nabyla zas vrchu u jednotlivých zemědělců a to tak, že se zase u nás hospodaří postaru. V Kravařově J. Z. D. trvá, ale mají špatný příklad z naší obce, předsedou tam je rolník Ant. Trubecký. Náš M. N. V. prováděl zimní přesvědčovací kampaň, ale to vše nepomáhá proti osobnímu zaujetí u jednotlivých zemědělců.
Včelařství:
Počet všech rojů včel je u nás v obci i osadě Kravařov 20 a mají je:
9 včelstev mají zemědělci do 2 ha půdy
4 včelstev mají zemědělci od 2 až 5 ha
3 včelstev mají zemědělci od 5 - 15 ha
4 včelstev mají bezzemci (domkaři) 20 rojů

Str. 113

státu povinné dodávky medu z jednoho včelstva jsou: 1.5 kg. Za 1 kg medu platí se 30 Kč (úřední cena).
Provádění a propagace metod Mičurinců:
U naší národní školy byl vytvořen pokusnický kroužek, který na pokusném políčku ve školní zahradě pěstoval kukuřici. Některé výpěstky (palice) byly po rozmluvě okres. škol. inspektora soudr. Broďáka zaslány na 8letou střední školu ve Štítině a do Mokrých Lazců k vysetí. Také byl učiněn pokus křížovou výsadbou brambor, ale výsledek byl málo úspěšný, protože v zahradě je vlhká těžká zem.
Pokroky ve způsobu hospodář.:
Místní dosud soukromě hospodařící zemědělci projevovali nepatrný zájem o nové metody pěstování zeměděl. plodin, ale nikdo z nich se neodvážil tyto prakticky uskutečniti.
Lesní hospodaření:
Až do roku 1904, tedy právě před 50 lety byl les "Břeží" majetkem celé obce, toho roku byl místními zájemci (rolníky) od obce odkoupen a na asi 0.30 ha rozdělen na 30 dílů, jež dodnes patří našim zemědělcům. Tento les je ale pod dohledem Hrabyňské lesní správy, která povoluje kácení a stará se o další výsadbu lesních stromků. Tento les hlavně po roce 1945 je už tak vykácen, že další kácení v něm je už nemožné a zakázané.
Výsadba:
Na kopci nad naší obcí zvaném "Strážnica", jež má 4 malé zemědělské usedlosti, pod nimi je kamenolom námi na "Zíkovci" zvaný. Okolo kamenolomu a za "Strážnicou" pomáhaly při výsadbě les. stromků děti naší Národní školy pod vedením říd. uč. Soudr. A. Žůrka. Za loňský i letošní rok vysazeno 5.39 ha lesa. Výše jmenovaná plocha nově vysazeného lesa patří Čsl. státním statkům ve Velkých Hošticích.
Také v lese "Břeží" byla Hrabyňskou lesní správou nařízená výsadba nových stromků. Výsadbu prováděli si jednotliví majitelé sami, vysázeno bylo přes 2000 lesních stromků, ale hodně jich uschlo, takže výsadba musí býti znova provedená.
Hospodářské zvířectvo, stav, druhy a cena:
V naší obci i s osadou Kravařovem dohromady chovají zemědělci, domkaři i bezzemci (chalupníci) následující druhy hospodářského zvířectva, jehož stav ke dni 31. XII. 1954 je tento:

Str. 114

Koně:
1 hříbě pod 1 rok
4 hříbata od 1 až méně 3 roční
5 koňů od 3 až 4 let
29 koňů od 4 do 12 let (z toho 4 hřebci, 16 klisen, 9 valachů)
21 koňů od 12 let a starší
60 koňů dohromady, z toho v obci 50 ks, v Kravařově 10 ks
Výše uvedené koně chová v obci 27 zemědělců, v Kravařově 5 zemědělců. Muly, mezky a osly u nás v obci nechová nikdo.
Cena:
Cena normálního koně pohybuje od 6 až 8000 Kč. Cena koňů, kteří mají nějaké vady nebo kopou a hryžou, je ovšem nižší. Koňští handlíře, kteří dříve naše zemědělce při odprodají koňů tak nestydatě šidili, už neexistují.
Krávy:
163 krav připuštěných
55 krav nepřipuštěných
24 jalovic připuštěných
22 jalovic nepřipuštěných
101 telat do 1 roku
6 býků od 1 do 2 let
2 voli
373 dohromady
Připouštění krav a jalovic děje se přes inseminační stanici, ta je v Podvihově.
Kozy:
V celé naší obci je: 177 koz, 2 kozli, 2 kleštěnci = 181 dohromady
Ovce a berani:
V celé naší obci je: 6 ovcí, 2 berani
Prasata:
V celé naší obci je: 36 ks prasnic
80 ks selat
1 kanec
207 kusů z chovu vyřazených
dohromady: 324 kusů prasat
Drůbež: V obci je 2013 kusů slepic a 154 kohoutů = 2167 kusů.
Husy: 133 hus a houserů
Kachny: 8 kachen a kačerů
Krůty: 10 krůt a krocanů
Nemoce zvířectva:
Letos se v obci vyskytla červenka vepřů, ale jen ojediněle.
Příčina: Z krmiva anebo z nečistoty.

Str. 115

Boj proti les. škůdcům:
Boj proti lesním škůdcům provádí si lesní správa v Hrabyni sama. Letos se v našich lesích "Kůrovec" ani jiní škůdci nevyskytli, nebylo třeba proto pomoci škol zapotřebí. Boj proti Kůrovci se provádí skácením jednotlivých stromů, které se nechají ležet tak dlouho, až tento je hmyzem napaden, po napadení se kůra stromu oloupe a spálí se. Takovéto na určitých místech skácené stromy nazýváme "lapaty"!
Myslivost:
Myslivecká společnost je v obci založená od roku 1945 a má 8 členů, všichni dělníci a naší občané. Za dřívější kapitalistické republiky a za okupace až do roku 45 byla myslivost v rukou fabrikanta Jedličky z Komárova.
Mysliveckou společnost u nás ustavili: 1. Pchálek Jan, 2. Pchálek Vincenc, 3. Vašek Tomáš, 4. Illík Raim., 5. Havrlant Alois.
Stav a druhy zvěře:
Po německé okupaci a přechodu fronty v dubnu r. 45 u nás byl celkový stav zvěře velmi ubohý a nízký. Na celém obecním katastru zůstalo pouze: 2 zajíci, srnčí a pernaté zvěře žádné.
Dnešní stav ale je: 8 kusů srnčí, 150 kusů zajíci, 54 bažantů, 160 koroptví.
Škodná:
V našem honebním revíru je takováto škodná: asi 6 ks lišek, káně rousné, káně lesní a větší množství jestřába.
Škodné odstřeleno: 2 lišky, 1 jezevec, 6 kání rousných a 2 jestřábi.
Trhy národ. podniku v obci:
Družstvo Jednota ze Štítiny uspořádala letos u nás v obci 3 trhy s různým potřebným zbožím a textilem a to trh jarní, podzimní a Vánoční trh. Tyto trhy nacházejí u našich občanů obliby a to proto, že je dostatek vystavovaného zboží a ceny o nic dráž nežli v městě. Ceny jsou pevné, státem stanovené.
Ceny životních potřeb a plodin:
Za 1 kg chleba platíme 2.60 Kč. 1 kg vepř. maso 28 Kč, 1 kg salám 28 - 32 Kč, sádlo 34- Kč, máslo 42- Kč, umělé tuky 22.40 Kč, mléko 1 lt 1.80 Kč, vajíčko 1.50 Kč, mouka krupičná 1 kg = 4.90 Kč, hladká mouka 3.90 Kč.
1 kg cukr 11.- Kč 1 kg zelí 1.- Kč 1 kg povidel 11.- Kč
1 kg rýže 12.40 Kč 1 kg zelí mrkev 1.60 -"- 1 kg mák 20.- Kč
1 kg hrách 9. kg zelí 1 -"- cibule 3.- -"-
1 kg fazole 7. kg zelí 1 -"- česnek 6.- -"-

Str. 116

100 kg rží = 85 Kč 100 kg otruby 200.- Kč
100 kg žita = 90 Kč 100 kg kukuřice 400.- Kč
100 kg ječmen = 55 Kč 100 kg brambor 62.- Kč
100 kg oves = 50 Kč 100 kg cukrovka 13.- Kč
Ceny ovoce:
Za 1 kg jablek platíme 4.- Kč, hrušek 3.- Kč, slív na povidla 2.50, ořechy 14.- Kč.
Jiné ceny:
? litru piva 70 hal., 10 ks cigaret "Partyzanka" 1.60 Kč, "Globus" 2.20 Kč, 10 ks "Lipa" 1.80 Kč, 1 krabička zápalek 0.20 Kč, tabák dýmkový 50 gr. 1 bal. = 1.50 Kč, 1.80, 2.60 Kč, 1 nedělní dobrý oblek 300 - 550 Kč, zimník 250 až 600Kč, košile 65 Kč, spodky 25 - 30 Kč.
Ohlas v obci a vliv na živ. úroveň:
Od měnové reformy v r. 1953 je už třetí snížení cen, jež má veliký vliv na životní úroveň nás všech občanů v obci i celém státě, pracujeme všichni s větším elánem.
Socialistické soutěžení:
Náš Místní Národní Výbor soutěžil s Míst. Nár. Výborem obce Mokré Lazce a sice:
1. po stránce administrativní
2. v plnění dodávkových úkolů
3. v plnění akce "M" = výstavba obce
Hodnocení soutěže prováděno bylo 1 x měsíčně. V dodávkách zemědělských výrobků a vepř. masa je obec Mokré Lazce lepší než obec naše. V kulturní činnosti je obec Mokré Lazce o 2% lepší. Plnění dodávek mléka nebylo vyhodnoceno. Tajemníci obou obcí neměli v měsíci červnu žádnou urgenci za nevyřízená hlášení a pošty.
Závazky:
Závazky našich jednotlivých zemědělců v dodání různých produktů na státní nákup (= volný trh) byly 100% splněny.
Knihovna:
Následkem vyřazení dnes už pro Lid. Knihovnu zastaralých a nevhodných knih, též půjčováním i ztracených a rozbitých knih, je stav naší L. K. ke dni 31. 12. 54 tento:
1. 25 ks sovětských knih v org. 11. 30 ks knih Základy hospodař. a hosp. zvířectvo
2. 60 ks krásné literatury 12. 22 ks -"- siláže, pařeniště, rostliny
3. 50 ks politika a filosofie 13. 18 -"- drůbež, králíky, ptactvo, včely
4. 142 ks pohádek a říkanek pro děti 14. 35 -"- stromoví, půda, rybníky a ryby
5. 251 ks pro mládež 15. 9 -"- elektřina, technika - radar
6. 69 ks poesie 16. 11 -"- hudba - malba, spisovatelé
7. 300 ks sociál. a společ. romány 17. 14 -"- zdravověda
8. 69 ks vesnické rom. a povídky 139 kusů knih naučných
9. 62 ks histor. romány 1090 -"- zábavných
10. 62 ks humoristické povídky 1229 ks dohromady 1090 ks

Str. 117

Knihovna:
Stav čtenářů v zimních měsících dostoupil 114, mládeže je asi 65%. Knihovníkem v obci je soudr. Vašek Tomáš 57letý dělník.
Osada Kravařov má svou vlastní L. K. o 285 svazcích knih. Knihovna tam je umístěna v bývalém hostinci u "Reichlů". Knihovník je s. Slanina Fr.
Školní knihovna:
Knihovnu Národní školy o 506 svazcích vede říd. uč. A. Žůrek. Učitelská knihovna má 457 svazků.
Zaměstnání občanů:
Muži: Ženy:
28 zemědělců stálých 227 v domácnosti = ženy rolníků + matky dětí
6 -"- výminkářů 8 výminkářek
68 továrních i jiných dělníků 51 továrních dělnic
18 zedníků a učňů 10 lesních dělnic
28 zámečníků -"- 12 úřednic
6 horníků -"- 19 studujících
28 úředníků 1 učitelka
4 kováři 1 učitelka
9 železničářů 4 šičky
8 ševců 2 holičky
2 topiči 1 stolařka
6 elektroinstalatérů 1 listonoška
8 tesařů 1 hostinská
8 stolařů 1 u požár. sboru v Ostravě
5 natěračů 1 ošetřovatelka
2 koláři 2 prodavačky
1 sedlář 49 důchodkyň (pobírají důchod po + manž. i svůj)
1 holič 136 děvčat do 15 let
1 listonoš 4 různého jiného povolání
1 učitel 530 žen
4 pekaři 474 mužů
4 řezníci 1004 dohromady i s Kravařovem
4 krejčí
23 studujících
132 chlapců do 15 let
1 cestář
1 požárník (u sboru v Ostravě)
54 důchodců
13 různého povolání
474 mužů

Str. 118

Zapojení žen do práce:
Jak vidíte ze sestaveného výkazu o zaměstnání občanů, naše občanky nezahálejí a silně se do zaměstnání zapojují všechny, každá podle své možnosti, pomáhají i důchodkyně (hlavně při lesních pracích), výsadbě stromků a také při zemědělství jako: jarní, senné žňové a podzimní práce.
Vývoj a stav mezd:
Uzákoněná pracovní doba v celém našem státě je 8 hod. denně, jsou ovšem výjimky, při neštěstí a jiné. Při zemědělství 8 hod. pracovní doba neexistuje. Přesčasové práce platí se o 25% více. Nedělní a svátkové práce jsou o 50% vyšší než pracovní dny jiné. Ve všech závodech i zemědělských je všechna práce zúkolovaná. Ve mzdě není rozdíl, zda práci konal muž nebo žena, ale je rozdíl, kolik a jak se ta práce udělá.
Normální měsíční výdělek pohybuje se od 800 - 1600 Kč. Úředníci jsou ohodnocováni dle svého vzdělání a též i stáří, plat asi tentýž jako u dělníků. Vedoucí místa jsou ovšem lépe honorována jako ku příkladu: Provozní inženýr, ředitel a podob. plat měsíční dle velikosti závodu a osazení od 2000 až 3000 Kč měsíčně.
Přídavky, které se do mzdy nepočítají:
Každý pracující, který nedojíždí denně do svého bydliště, dostává odlučné, které denně činí 8- Kč. Na vzdálenější pracoviště dojíždějící dělníci dostávají zaplaceno 1 x měs. jízdné, ovšem po předložení jízdenky. Závod každému svému zaměstnanci poskytuje též denně 2.80 Kč příplatek na obědy, stravuje-li se tento v závodní jídelně. Mimo všech těchto výhod, které jsou v našem socialistickém státě uzákoněny a o kterých se dělníkovi v dřívější bývalé buržoasní republice ani nesnilo, má každý pracující nárok na dovolenou, která se proplácí v té výši, jako kdyby pracoval. Dovolená je: mladiství až do 20 let stáří 14 dnů, kdo pracuje déle než 20 let dostává 21 dnů dov., kdo pracuje déle než 30 let, dostává 28 dnů dovolené ročně. Ten pracující, který nemá žádný důvod a zůstane bez ohlášení sám doma, takovémuto se z dovolené sráží za 1 vymeškaný pracov. den 2 dny z dovolené. Nemůže-li se zaměstnanec z pracovních příčin svou řádnou dovol. Vybrati, jest mu tato závodem proplacená.
Na každé dítě do 14 let stáří dává náš stát 70- Kč měs. příplatek každému zaměstnanci.

Str. 119

Poměry majetkové:
Veškerá zemědělská půda je soukromým vlastnictvím jednotlivých občanů, tak jako i obydlí. Na celém obecním katastru i s osadou Kravařovem je 526.02 ha půdy (i zastavěné). Všech obydlí, která jsou též soukromým vlastnictvím, je:
99 rod. domků novějších
53 -"- -"- starších
27 rol. usedlostí + 18 budov výměnků se schod. číslem
Budova školy + Míst. Nár. Výbor 2 = majetek obce
V obci obydlí celkem: 181 + 18 budov výměnků
V osadě Kravařov je: 4 větší rolnické usedlosti
25 rod. domků starých
15 -"- -"- novějších a nových
Dohromady: 44 domů
Osada Kravařov je bez školní budovy.
Děti chodí do školy do Komárova. Všech domů je 225 i s Kravařovem.
V celé naší obci je: 119 držitelů půdy do 2 ha, 19 držitelů od 2 až 5 ha, 27 držitelů od 5 až 15 ha, 1 držitel nad 15 ha půdy.
V obci dodnes jsou od přechodu fronty v r. 1945 3 zbořeniska domů, které nám naši obec hyzdí. 5 rodin bydlí v dřevěných barácích.
Úroveň obydlí:
Úroveň obydlí není ještě taková, jakou nám určuje náš socialistický stát, ale můžeme ji nazvati dobrou.
Mateřská škola:
Mateřská škola nachází se v budově národní školy a zabírá 3 místnosti v přízemí (= učebna, šatna, kabinet), 35 dětí vyučuje 22letá učitelka soudružka Anna Válová z Komárova, s dvojitou docházkou dopoledne i odpol.
Národní pojištění:
Všichni pracující občané jsou pojištěni u Stát. Důch. Úřadu v Praze, onemocnělý pracující dostává nemocenskou podporu, jež se rovná 70% jeho výdělku. Příslušníci onemocnělého mají nárok na bezplatné lékařské ošetřování a léky, je-li třeba léčení v nemocnici, i ta je zdarma. Je-li nemocen pojištěnec déle než 1 rok a není už naděje na ozdravění, takový je dán na důchod. Výše důchodu je 50% jeho výdělku.
Soukromě hospodařící zemědělci hradí si jen pojištění úrazové, proto též nemají nárok na lékaře, léky i nemocnici, nestal-li se mu úraz. Toto vše si musí uhražovati sami.

Str. 120

Pojištění nemovitosti:
Skoro všichni naši občané vlastníci hospodářství a domu jsme pojištěni proti živelním pohromám (oheň, vítr, voda) u státní pojišťovny inspektorátu v Opavě. Pojištění není nucené, kdo chce, může si nechat pojistiti i vnitřní zařízení, polní úrodu a prostě všechno, co kdo chce i proti krádežím a vloupáním se.
Výše pojistného určuje se přímo na místě a není stejná, záleží na tom, jaká budova to je a jak je stará.
Narození:
V době za dřívější kapitalistické republiky a ještě i dodnes jsou na vesnicích porodní asistentky, ačkoliv v Opavě byla i tehdy už porodnice, ale porodní náklady a další event. ošetřování byly tehdy pro obyčejnou rodičku (ženu dělníka) skoro nedostupné a tak tehdy velká většina (skoro všechny) děti rodily se doma. V porodnici tehdy rodily jen ženy bohatších lidí, kteří si to mohli dovoliti, chudé ženy dělníka jen tehdy, když byl obzvláště těžký případ a bylo zle. Dnes za pracující lidi všechny výlohy hradí Ústav Nár. zdraví v Opavě.
U nás se letos narodilo 22 dětí, z toho 20 v porodnici a 2 doma, z toho 12 děvčat a 10 chlapců.
Sňatky:
V dřívějších dobách až do roku 1918 byly sňatky jen církevní a to v kostelech. Kdo byl bezvěrcem a chtěl se oženiti, musil dříve "vstoupiti do víry", dát se znovu pokřtít a pak mohlo teprve býti provedeno sezdání. Když bezvěrec nevstoupil "do víry", nemohl se ani oženiti, takovíto dva "manželé" žili spolu bez sezdání, jen tak na "knížku", jak se tehdy říkalo, vznikly-li z takového manželství děti, všemi úřady byly uznávané jako děti nemanželské, žena matka byla na tom tehdy mnohem hůře nežli muž, ta neměla žádné práva a nároky na výživu dětí, odešel-li od ní muž nebo když zemřel. Po roce 1918 byly už civilní sňatky státem uznané, ale na farních úřadech ne. Dnes za naší socialistické vlády platí před všemi našimi úřady sňatky jen civilní, po tomto sňatku nechávají se mnozí snoubenci znovu sezdávati v kostele (církevně), ale to už ne všichni.
V naší obci letos bylo uzavřeno 18 sňatků, z toho bylo:
12 nevěst z obce 10 ženichů z obce
6 -"- z jiných obcí 8 -"- z jiných obcí
Sezdávací síň je v budově M. N. V. ve Štítině (býv. starý pivovar). Při každé svatbě musejí býti 2 svědkové. Svatby s naší obce jezdí do sezdávací síně auty, které jsou květy a fábory ozdobené, obzvláště nevěstino auto skla a okna jsou vyzdobeny bílými stuhami křížem přes sklo danými a myrtovými věnečky uprostřed.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky