Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 2

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 2.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 11

1944
Rusové postupují! Už jsou u Waršavy. Nad námi denně projíždějí stovky Amerických bombardovacích letadel a bijí německá města.
29. 8. t. r. učinili také nálet na Ostravu, při kterém zahynul náš občan - 30letý zedník Ladislav Morbicer. Hospodářská situace je velmi bídná, nemáme ani jídlo ani dostatek oblečení a tak to jde až do našeho osvobození. Náš druhý obecní kronikář, soudr. Antonín Malík zemřel na podzim t. r. zaprášením plic.
1945
Ihned po skvělém vítězství slavné Rudé armády a po vypuzení německých okupantů z naší obce ustavuje se náš prvý Místní Národní Výbor a je takto sestaven:

1. Předseda, Můra Bohumil z č2. ís. 106, bývalý pol. vězeň
3. Jednatel, Sosna František z č4. ís. 9, akademik
5. Pokladník, Ondrášek František z č6. ís. 63, pekař
a další členové: 1. Slaný Bohumil 6. Kubin Arnošt
2. Šíma Bedřich 7. Kubin František
3. Střílka Josef 8. Havrlant Alois
4. Sosna Jan 9. Kubesa Adolf
5. Illik Raim. 10. Böhm Frant.

Str. 12

11. Pchálek Frant. 16. Sonnek Edmund
12. Jelonek Ludvík 17. Jelonek Jindřich
13. Skuplík Jaroslav 18. Malyašek Aug.
14. Luska Josef 19. Paleta Rud.
15. Vašek Tomáš

Situace po přechodu fronty:
Zásobování žádné, všude, kam pohlédneš, samá spáleniska a zbořeniska, ploty, stromy polámané, pole po bombardování a ruských kanónech samá díra a hodně těžkých, poškozených ruských tanků na našich polích.
V domech, pokud ještě stojí, všechna okna vybitá, střechy i zdi prostřílené a po cestách hodně ohořelých různých motorových vozidel.
Tento prvý Místní Národní Výbor má hodně práce. Pro bezpečnost naší obce určil a sestavil z řad našich mladších občanů 24 člennou, německými puškami ozbrojenou "Národní stráž" námi Milici zvanou, která ve dne v noci střežila naši obec, sbírala rozházené střelivo a zbraně, hlavně náboje do pušek, různé granáty, miny a pancéřové pěstě, které se všude velmi hojně nacházely.

Str. 13

Tyto všechny velmi nebezpečné věci dovedně zneškodňoval v pískovně za dědinou náš občan 22letý Rudolf Gřešek z čís. 15. Zničil mnoho set granátů a min všeho druhu a takovýmto způsobem chránil naše občany a hlavně rolníky před zabitím nebo zraněním. Velitelem Milice jsou Rud. Illik ze Strážnice č. 1 a Alexander Juchelka z čís. 60.
Hlavní úkoly této Milice byly:
Střežit naši obec, zajišťovat její zásobování, pátrat a sbírat rozházenou munici.
Spolky:
Brzy po vyhnání německých okupantů byly u nás ustaveny čtyři politické strany a sice:
Svaz Československé mládeže, založil a vedl učitel Šubert
1. Komunistická strana Č2. SL, vedl soudr. Šíma Oldř. z č3. ís. 114
4. Sociálně demokr. strana, vedl Slaný Boh. z č5. ís. 123
6. Strana Lidová, vedl Frant. Ondrášek z č7. ís. 63
8. Strana Národně socialistická,vedl Střílka Josef z č9. ís.96

Činnost všech těchto stran v obci směřovala za zajištěním zásob a vnitřním uspořádáním poměrů poválečných v obci.
Obyvatelstvo:
národnosti České.
narodilo se dětí: 17 chlapců + 6 děvčat = 23 dohrom.
zemřelo lidí: 33 lidí
sňatky:

Str. 14

rozvedlo se:
vystěhovalo se:
přistěhovalo se:
Školství:
V obci dvojtřídní obecná škola, budova 1 patrová v roce 1908 postavená, válkou až na prostřílenou střechu a rozbitá okna, málo poškozená.
Brzy po vypuzení německých okupantů přišli k nám učitelé a sice: Frant. Šubert, rodák z Příbora a učitelka Stypová z Raduně, tito velmi obětavě ujímají se hodně zanedbané výchovy našich dětí.
Od 2. září působí na škole Arnošt Žůrek jako řídící učitel, rodák z Komárova a Frant. Šubert, který 15. září odchází na školu do Velkých Hoštic a za něho nastupuje místní rodák učitel Stanislav Stuchlík.
Stav žactva v I. třídě:
II. třídě:
Kultura:
Učitel Frant. Šubert je také předsedou Českoslov. Svazu mládeže, je velmi činný, sdružuje veškerou mládež ve svazu, nacvičuje a pořádá divadelní představení i zájezdy těchto do Horního Benešova i Valašského Meziříčí. Takovýmto agilním způsobem získává svazu hodně peněz a knižních darů pro knihovnu svazu.

Str. 15

Tento mladý, snaživý učitel za pomoci celého Svazu mládeže a po dohodě s Východomoravskými Elektr. (p. inž. Kresta) pouští se s nevídaným elánem do prozatímní elektrizace naší obce, aby naši rolníci, majíce skoro všichni své stodoly přechodem fronty zničené, mohli si letošní bohatou úrodu již pomoci elektrických strojů vymlátiti. A skutečně, do žní stojí již elektrická mlátička na dvoře selské usedlosti Josefa Meisenera v čís. 21 a tamtéž skoro celá naše dědina poprvé elektr. vymlátila. Na počest prvému elektrickému výmlatu a částečného osvětlení naší obce je pořádána na školním hřišti oslava osvětlena různobarevnými žárovkami a při zvucích elektrického Radiogramofonu.
Náboženství:
Veškeré obyvatelstvo je vyznání Římsko-katolického.
Půda:
Celková výměra našeho obecního katastru je:
I. role I. až VII. třídy 354.68 ha
II. zahrady 12.95 ha
III. louky 48.12 ha
IV. pastviny 8.05 ha
V. lesy 27.94 ha
Ostatní neplodná neb zastav. půda 70.26 ha
Dohromady: 522.02 ha
Zemědělských podniků v obci je 85 nad 1 ha půdy.

Str. 16

Dodávky:
Předepsané dodávky ještě nejsou žádné, ale odevzdává se všechno, obilí, brambory, mléko a vejce. Výsledky těchto dodávek nejsou správně podchyceny.
Podniky:
V obci již přes 26 let máme založenou "Budoucnost" = zásobovací družstvo z Ostravy, které však přes okupaci neexistovalo - bylo Němci rozpuštěno.
Dále máme v obci kovářskou dílnu v čís. 66 Jan Pchálek a tři dílny stolařské.
Pohromy:
Při přechodu fronty v dubnu 1945 zahynuli tito naši občané:
1. Graca Valentin 37 let stár z čís. 7
2. Gracová Julie 39 let stára z čís. 7
3. Graca Jiří 7 let stár z čís. 7
4. Graca Oldřich 6 let stár z čís. 7
5. Gracová Marie 2 roky stára z čís. 7
6. Graca Jaroslav 1 rok stár z čís. 7
7. Jedličová Kateř. 51 let stára z Kateřinek
8. Jedlička Jan 22 let stár z Kateřinek (syn)
9. Balová Františka 47 let stára z čís. 22
10. Bala František 13 let stár z čís. 22
11. Patrman Alois 39 let stár z čís. 29
12. Hružiková Frant. 48 let stára z čís. 41
13. Brablík Benedikt 24 let stár z Opavy
14. Stibor Karel 27 let stár z čís. 113

Str. 17

15. Friedlová Věra 21 let stára z čís. 1
16. Kostřica Ferdinand 50 let stár z čís. 149
17. Kudela Frant. 50 let stár z čís. 73
18. Janečková Ludm. 37 let stára z čís. 145
19. Halška Karel 17 let stár z čís. 59
20. Balová Kateř. 82 let stára z čís. 90
21.Pchálková Jana 72 let stára z čís. 53
22. Volná Frant. 65 let stára z čís. 6
23. Grafová Frant. 66 let stára z Kravařova
24. Kramná Jarmila dítko z čís. 86

Těžce zraněni byli:
1. Pospěch Dominik z čís. 31 30 let stár
2. Sedláček Jan z čís. 3 48 let stár
3. Plachký Jarosl. z čís. 12 45 let stár
4. Myslivcová Emilie z čís. 54 50 let stára
5. Novák Václav z čís. 97 31 let stár
6. Šrom Rudolf z čís. 61 28 let stár
7. Laryš František z čís. 53 5 let stár

Přechodem fronty zničené domy a sice:
Popisná čísla 1, 2, 6a, 7, 8, 12a, 22, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 63, 66, 67, 70, 71, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 91, 92, 94, 95, 141, 144.
V Kravařově: 10, 13, 22, 24, 28

Str. 18

Zničené stodoly přechodem fronty a sice v číslech:
1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 21, 22, 23, 34, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 65, 67, 68, 71, 76, 80, 82, 84, 94, 101, 107, 115, 152.
V Kravařově: 10, 17, 19, 22, 24
Uhořelý dobytek:
2 koně, 21 krav, 1 býk, 5 jalovic, 5 telat, 18 vepřů, 14 koz, 12 hus, 51 slepic
Ztracený dobytek:
1 kůň, 9 krav, 5 jalovic, 3 telata, 3 vepře
Rudé armádě odvedeno:
15 koní, 18 krav, 14 jalovic, 5 telat, 3 vepře
Celostátní události:
Naše dědina vypadá dnes hrozně, co nebylo zhořelé, bylo pobořeno, polámané stromy, ploty, proto je u nás velmi silný stavební ruch, všecko, jak obydlí, tak hlavně stodoly, jsou horečně opravovány nebo nově stavěny. O zedníky a tesaře je veliká nouze, každý hledí opraviti nejdříve své usedlosti, proto pracovní den je od tmy do tmy a to všichni, celá naše obec bez rozdílu.

Str. 19

Pro veliký nedostatek stavebního materiálu a času jsou u nás postaveny nouzové dřevěné skládací přenosné baráky státem nám přidělené a sice baráky o 1 kuchyni a 1 světnici a takovýchto baráků bylo v naší obci postaveno 27.
Mimo toho se také horečně pracuje na opravě našeho obecního vodovodu = soudr. Vašek Tomáš a Střílka Jos. Dále na opravě mostu přes potok "Sedlinku" na Přerovci a na výstavbě elektr. sítě a prozatímního transformátoru, na poslední uved. pracuje hlavně Svaz České mládeže za vedení učitele Frant. Šuberta.
Všechny tyto práce byly úspěšně a se zdarem udělány a v naší obci poprvé se celá letošní úroda elektricky vymlátila.
Celostátní události:
Naše vláda z exilu z Moskvy přichází do osvoboz. Košic a tamtéž vydává Košický vládní program a dekrety.
V měsíci listopadu měníme peníze, každý občan může změnit 500 Korun, kdo má více, zůstává to na vázaném vkladu, ze kterého jen určitá část, na povolení patřičných úřadů, a to v pádě největší prokázané potřeby, vydána býti může.
Letošní ceny obilí:
100 kg rži 300 Kčs, žito 320 Kčs, ječmen 320 Kčs, oves 250 Kčs, brambory 10 kg = 70 Kčs, chléb 1 kg Kčs 5

Str. 20

Různé:
Boj o naši dědinu byl velmi těžký. 19. 4. 1945 probila se slavná rudá armáda k okraji dědiny a obsadila první řadu domků a to čísla 133 - 156. Strážnice byla až 22. 4. t. r. dobyta, poslední dům naší dědiny byl až 26. 4. 1945 dobyt.
Oběti rudé armády na katastru naší obce byly velmi těžké, odhadujeme je na 200 mrtvých, kteří později všichni byli na společném vojenském hřbitově v Opavě pohřbení.
Výkaz škod válkou způsobených u nás:
Na všech staveních, stodolách, polích, lese, hospodář. nářadí, dobytku a drůbeži je celkově odhadnut na 10,594.364 Kčs a to ceny z roku 1938.
Také hasičský inventář, kteří naši obětaví hasiči občané za těžkých a krutých bojů používali k záchraně naší dědiny, byl úplně zničen.
Naše osada "Kravařov", která využívajíc vhodné chvíle, chtěla se připojiti k obci "Komárov", ale nešlo to, její úsilí o to úplně ztroskotalo.
Postavené již tabule obec "Komárov" musely býti na příkaz našeho Místního Národ. výboru odstraněny.
sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky