Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 8

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 8.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 71

Členové místního Národního Výboru:
1. Plachká Hedvika 9. Tkačík Ant.
2. Adamec Karel 10. Měch Emil
3. Gřešek Arnošt 11. Věntus Josef
4. Halška Jindřich 12. Žůrek Arnošt
5. Illíková Josefa 13. Laryš Jindř.
6. Sedláček Zdenek 14. Gábor Jan
7. Pchálek Jan 15. Vašková Věra
8. Štalmach Lad. 16. Otýpka Arnošt
Činnost M. N. V. a jeho důležitější usnesení za 1952:
Usneseno dále odprodávati všem zájemcům z obce nová stavební místa, dále co nejspíš možno dohotoviti vodní nádrž pro požární ochranu obce a dokončiti kanalizaci. Tyto práce provedeny budou občany výzvou M. N. V. bezplatně, takovou jakousi čestnou povinností, na jednoho občana asi 10 pracovních hodin.
K 7. výročí osvobození naší vlasti a obce byla slavnostní schůze celého Místního Národního výboru, v nichž vzpomenuto hrdinských činů vojáků Rudé Armády. Čest a díky Vám Sovětští hrdinové!
Činnost jednotl. referentů:
Předseda obce zabývá se hlavně věcí Lidosprávy, života a pořádku v obci a vůbec všech záležitostí obecních, vykonává také funkci bezpeč. ref., dohlíží na plnění plánu jak osevu - sklizně - výmlatu a dodávek, aby tyto řádně odvedeny byly, v této práci mu velmi agilně pomáhá místopředseda soudr. Frant. Směja, který svou funkcí velmi svědomitě vypomáhá a vykonává. Finanční referent a obecní pokladník plní řádně svoje povinnosti. Zásobovací referent stará se vzorně, by naše obec byla vším potřebným dobře zásobena a dbá také o plnění všech dodávek státu z naší obce.
Soudr. Hedvika Plachká stará se o sociální věci obce, o bytovou péči a zdravotnictví, sovu funkci vykonává dobře.
Soudr. Matyášek Jiří je hospodář. ref. za osadu Kravařov, neplní řádně mu svěřené úkoly, jeho spojení s občany osady a Mateřskou obcí je nedostatečné.
Také soudr. Havrlant Alois, který vykonává funkci školského a osvětového referenta o jemu svěřené resorty neprojevuje nijaký zvláštní zájem. Jeho práce po této stránce je proto vlažná a skoro nedostatečná.

Str. 72

Obecní hospodaření:
Komunál. podniky:
V obci nejsou!
Opatření a omezení zbytku kapitál. podnikání:
V obci a osadě Kravařov zůstávají nadále tito soukr. Podnikatelé:
1. František, stolař v Kravařově.
2. Pika Štěpán, natěrač. -"-.
3. Pika Antonín, -"- v obci.
4. Havlíček Alois, stavitel, tento však pro podvodné machinace se stavebním materiálem jemu nadřízenými úřady na určené jím prováděné stavby, tento materiál jinde zašantroč8. oval nebo odprodával a takovýmto způsobem se obohacoval. Začátkem května toho roku byl však zjištěn a vzat do soudní vazby v Opavě, tam bylo vše řádně zjištěno a vyšetřeno a on odsouzen na 6 let do žaláře. Jeho odvolání, co se týče trestu, bylo mu tento Lidovým soudem v Opavě o 1 rok snížen a tam také svůj trest si odpykává.
Vesničtí boháči:
Boháčů u nás není!
Ostražitost a boj proti tříd. nepříteli:
Ve všem našem počínání musíme velmi opatrní býti, neb u nás je ještě dosti lidí, kteří si tajně přejí návratu pro ně tak blahých a "zlatých časů". Tajně poslouchají šeptandu a hlasu "Svobodné Evropy" právě z toho města Mnichova, ze kterého nám v roce 1938 byla nadiktována tak hanebná kapitulace našeho státu, nic by na to nedbali, jen ať mohou znovu kořistiti z bídy dělníků.
Komunistická strana a naše místní organisace je však také na stráži a z vašich tajných přání se nic neuskuteční!
Výstavba obce:
Započato se stavbou (výkopem) vodní nádrže uprostřed obce.
Výstavba bytových jednotek:
Své rodinné domky si dokončují:
1. Konečný Čeněk
2. Žídek Ladisl.
3. Graca Val.
4. Štalmach Lad.
5. Sedláč8. ek Jan
6. Kostřiba Erich

Str. 73

Komunikační poměry:
Všechny cesty do i v obci jsou v dobrém stavu, jenom polní cesty jsou pořád stejné a málo se opravují.
Vlak:
Vlaku používáme jen na delší vzdálenosti. Nástupních stanic používáme těch nám nejbližších a to Komárova a Štítiny.
Autobus:
Autobusové spojení s Opavou - Hrabyní i Bílovcem máme pravidelné a to 4 x denně. Zastávku máme uprostřed obce poblíže budovy Místního Národního Výboru.
Pošta a telegr.:
Pošta a telegraf je v obci Štítině, odtamtud je nám denně listonoškou pí Balovou pošta doručována.
Telefon:
Telefon je v budově Místního Národního Výboru a hovorna je v hostinci u Věntusů.
Poměry hospodářské:
Provádění socializace venkova:
Naši zemědělci používají ke svým polním pracím hospodářských strojů, které mají, a tyto jsou většinou staršího vydání. O Společném hospodaření v Jednotném Zemědělském Družstvu neradi slyší, přesto že tam již používají nových moderních strojů k hospodaření a tak docilují lepších výsledků. U nás se polní práce provádějí postaru.
Úroda:
Obilí: Dosti dobrá!
Brambor: velmi dobrá.
Sena: dobrá.
Řepy: dobrá.
Ovoce: slabá.
Včelstva: V obci jsou 2 držitelé včelstev a to: Bala František a Benda Jan. V osadě
Kravařově jsou 3 držitelé včel a to: pí Vlčová, Reichel Gustav a Vícha Fr.
Pokroky ve způsobu hospodaření:
Úzkořádkové osevy. Hnojení je přírodní. Používá se i hnojení umělého.
Lesní hospodaření:
Škola pod vedením říd. učitele Ar. Žurka a myslivecké lidové společnosti vysadila na bývalém Zikovci pod Strážnicí asi 2 ha lesa a v Dubině. Dále vysazeny také třešně u hřbitova.
Kácení:
V lese nad Novosedlickou skálou vykáceno je asi 8 ha velkého lesa. Odvoz klád asi 500 m3 provedli naši zemědělci svými potahy na pilu do Štítiny, kde se dřevo na řezání sváží.

Str. 74

Hospodářské zvířectvo:
Stav a cena:
V obci máme 370 kusů hovězího dobytka, cena za 1 dospělý chovný kus 2500 - 3000 Kč
-"- 31 kusů prasnic, -"- 1 kg 15 Kč
-"- 58 kusů koní, -"- 1 dospělý kus 3000 - 4000 Kč
-"- 4 ovce, -"- 1 kus 170 - 200 Kč
-"- 157 koz, -"- 150 - 200 Kč
Jeho nemoci, průběh a léčení:
Slintavka a kulhavka, obyčejně přenosem z jiné postižené obce. U nás se vyskytla hned z kraje roku, ale jen ojedinělé případy. Přivolaný zvěrolékař provedl očkování a nařídil přísnou desinfekci, aby se nemoc dále nepřenášela.
Boj proti polním a lesním škůdcům:
Na polích provádí se hromadné trávení vložením do dír myší. V poválečných létech vyskytnul se v našich lesích státních správ Mokré Lazce a Hrabyň v místech na "Zamčisku" a "Zlatnici" kůrovec lesní, proti kterému je veden houževnatý boj a to výkacbou pruhu lesů.
Myslivost:
U nás v obci utvořená Myslivecká Lidová Společnost s 8 členy, předsedou je: Illik Raimund, Pchálek Čeněk hospodář, Havrlant Alois jednatel, Vašek Tomáš pokladník, Pchálek Jan, Balla Boleslav, Kašpárek Jiří.
Stav a druhy zvěře:
Užitková zvěř: Srnčí: 14 kusů, Zajíci asi 160 kusů, bažanty 20 kusů, Koroptve 120 kusů, Králík divoký jen v malém měřítku.
Výsledky odstřelu:
Vyskytly se v našich lesích divoké svině v počtu 7 kusů, 2 kusy byly odstřelené, ostatní utekly.
Dále u nás odstřeleno a na stůl pracujícím dodáno:
2 kusy srnci, 80 zajíců, 12 bažantů a 40 koroptví.
Stromoví:
V našich zahradách máme tyto druhy: jabloně, hrušně, třešně, višně, slívy, meruňky a ořechy.
Keře: angreštové a rybízové.
Lesní stromy: Ve státních i ostatních lesích je ponejvíce sazen smrk, jedle se už málo sátí, protože pomalu roste, dále v našich lesích jsou: modřín (břen), sosna, bříza a osika, z tvrdých dřevin u nás jsou: dub, buk, habr (hrab). Kolem našich potoků rostou ponejvíce vrby, olše, břízy a osiky a lípy.
Trhy národ. podn. v obci:
2 x přijely zde pojízdné prodejny z textilním a jiným drobným zbožím. Měly dobrý obchod, naši občané hodně kupovali a pochvalovali si takovou výhodu, neb zboží prodáváno bylo za úřední cenu, takovou jaká je ve městě. Výročních trhů u nás v obci není!
Peněžní ústavy:
Peněžních Ústavů naši občané obyčejně používají Spořitelnu a Záložnu v Komárově.
Ceny životních potřeb:
Máme ještě dosud dvojí ceny všeho zboží a sice: zboží vázané a volné.
Cena zboží na trhu volném: Cena zboží na všechny - vázané
1 kg chléb = 5 Kč 1 kg chléb na chlebový lístek = 1.60 Kč
1 kg mouka žitná = 7 Kč 1 kg žitná mouka na -"- = 2 Kč
1 kg cukr = 140 Kč 1 kg cukr na cukr. lístek = 15 Kč
1 kg maso vepř = 200 Kč 1 kg vepř. maso -"- = 60 Kč
1 kg sádlo = 450 Kč 1 kg sádlo na lístek = 80 Kč
Ceny oblečení a obuvi:
1 normální oblek 4 - 5000 Kč na poukaz 6 - 800 Kč
1 pár pracovní boty 290 Kč na poukaz 75 Kč
Snižování cen:
Ke snížení cen letos nedošlo.
Stav a rozvoj průmyslu v obci:
Plnění plánů:
V celoročních dodávkách plán splněn jen na 93%.
Socialistické závazky:
Školní děti na podnět řídícího učitele Žůrka nasbíraly hodně lesních plodin jako maliny
a ostružiny, tyto odevzdávány byly ihned do Komárovské továrny na cukrovinky "Ika".
Dále sbíraly také léčivé byliny, které odevzdávaly do továrny léčiv v Komárově. Plán sběru splnili na 115%.
Úderníci, novátoři a zlepšovatelé:
Konečný Čeněk a Illík Jan, oba jsou úderníci a pracují v Elektrárně Třebovici. Illík Raimund a Konečný Jan pracují ve Vítkovických Železárnách na opravách koksových pecí, oba jsou ve svém zednickém povolání úderníci.

Družstva:
V obci máme ustavené také strojní družstvo, jehož předsedou je Jos. Luska. Je zřízeno za účelem: 1. sečení, 2. výmlatu, rozprašování umělých hnojiv, šrotování a postřiku ovocných stromů.
Knihovna:
Obecní Lidová knihovna je krásně umístěna v budově Míst. Národ. Výboru. Je velmi dobře vybavena. Knihovníkem je soudr. Václav Slaný. Knihy 72 čtenářům se půjčují každou neděli vždy dopoledne.
Zaměstnaní občané v jednotl. oborech:
Naše obec je převážně dělnická. Jsou zde ovšem zemědělci 30 usedlostí, ale jsou zde také kovozemědělci, kteří mimo svého hospodářství pracují někde jinde a to ponejvíce ve Vítkovických Železárnách a Šachtách, je zde také hodně zedníků a pracovníků v jiných oborech. Většina žen je zapojena v průmyslových podnicích v Komárově a při lesních pracích.

Str. 76

Vývoj a stav mezd:
Ze všech oborů nejlépe jsou zaplacení horníci, mají velmi těžkou a nebezpečnou práci a ta vesměs je zúkolovaná, horníci si proto vydělají nestejně, což také záleží na jejich přidělené práci v porubech, které nejsou stejné.
Hornický výdělek za 1 měsíc pohybuje se od 10000 až 25000 Korun.
Hutníci v železárnách -"- -"- -"- 6000 až 16000 Kč/vše úkolováno
Zedníci na stavbách -"- -"- -"- 6000 až 18000 -"- -"-
Dělníci -"- -"- -"- 6000 až 20000 -"- -"-
Úředníci podle postavení a vykonané práce od 3000 až 15000 Kč
Poměry majetkové v obci i osadě dohromady:
3 zemědělců nad 15 ha půdy,
7 zemědělců od 10 do 15 ha půdy,
15 -"- od 5 do 10 ha -"-
24 -"- od 2 do 5 ha -"- = kovozemědělci
162 domků dělnických
Úroveň obydlí:
U nás je převážně velmi dobrá.ještě sice 2 rodiny a to soudr. Ant. Volný a Otto Lysek bydlí v dřevěných barácích, které si ale upravili tak, že mají i oni bydlení dobré.
Národní pojištění:
Pojištění jsme všichni občané; stane-li se ti úraz a nemůžeš pracovat, dostaneš pensi, dospěješ-li 65 roků stáří, dostaneš pensi, chceš-li a můžeš-li dále pracovat, pracuješ a pensi dostaneš celou také. Jsi-li invalidou, ať jsi stár nebo mlád, dostaneš invalid. důchod, tak abys mohl býti živ. Jaký je to rozdíl dnes oproti dřívějšku za vlády Buržoasie, když jsi nemohl pracovat, tak jsi byl jednoduše propuštěn z práce a nedostals od nikoho nic, žij si jak chceš anebo chcípni hlady, to pánům kapitalistům bylo úplně jedno, oni měli pro sebe nahrabáno dost!
Sociální zařízení:
Mateřská školka, jaké je to ulehčení pro mámy, když může dítě na celý půlden poslati do školky, kde ví, že o dítě je řádně dbáno. Mateřská školka je v jedné třídě v přízemí naší Národní školy.
Poměry lidopisné:
Narození: Narodilo se: 10 chlapců a 11 děvčat, 21 dětí dohromady
Sňatky: Sňatků: Letos bylo uzavřeno 12 sňatků v obci.
Úmrtí: Zemřelo 8 našich občanů.
Stáří: Umírají lidé nestejného stáří, průměrně okolo 60 let. Máme zde v obci paní Ludmilu Lyskovou, která má 91 roků, přitom je ještě velmi čilá, své drobné domácí práce udělá si všechny sama. Vychovala 6 dětí a narobila se za celý život dost.
Příčiny úmrtí: Jsou různé nemoci hlavně nervové a srdeční.

Str. 77

Počet obyvatelstva:
Ke dni 31. 12. 1952 má naše obec 1003 obyvatel i s Kravařovem.
Matrikáři a obřad. síně:
V obci Štítině je Matrikální Úřad i obřadní síň pro uzavírání sňatků, tam je i naše obec v těchto věcech přidělena.
Národopisné zajímavosti:
Kaplička Svatojanská stojící mezi čtyřmi velikými lipovými stromy na spodní části dědiny byla postavena v roce 1736, stojí dodnes přes všechny hrůzy přechody fronty v roce 1945 nepoškozená a původní.
Poměry kulturní, škola a učitelé:
Národní škola je trojtřídní. Její učebny jsou světlé a vzdušné, postavena byla v roce 1907. vyučuje se ale ve 2 učebnách.
Změny v učitelstvu nejsou. O výchovu našich dětí poctivě se starají:
1. řídící učitel Arnošt Žůrek
2. učitelka Zdenka Žůrková
3. -"- Dubovská Božena 21letá z Čeladné.
Docházka školní mládeže do školy:
Docházka školní mládeže do školy je dobrá. Vykazuje se asi 2.5% zameškaných, ale omluvených půldnů.
Zapojení školy do života obce:
Při všech příležitostech recitacemi a zpěvy školní děti zúčastňují se všech oslav, provádějí sběr šrotu, léčivých bylin, malin a ostružin.
Rodičovské sdružení:
Rodičovské sdružení schází pravidelně 1 x za měsíc, na těchto schůzích se veškeré školské otázky. Předsedou sdružení je soudruh František Ondrášek.
Pionýrská skupina a činnost:
Pionýři scházejí se pravidelně týdně ke schůzkám, na kterých se připravují kulturní vložky, projednávají zlepšení svého i ostatních žáků prospěchu ve škole. Vedoucí pionýru je učitelka soudr. Božena Dubovská.
Zdravotní poměry:
Zdravotní poměry v naší obci jsou celkem dobré. Infekční nemoci se velmi zřídka vyskytují. Je-li třeba lékařského ošetření, určí lékař Dr. Valenta, který má ordinaci v Komárosvké továrně "Spofa", jemuž naše obec lékařsky náleží, buď léčení domácí nebo pošle k léčení do Zemské nemocnice v Opavě. Dlužno podotknouti, že jmenovaný lékař stará se poctivě o své pacienty, které v odpoledních hodinách navštěvuje.
Vodovod a studně:
Náš Obec vodovod, při letních měsících má nedostatek vody, která nestačí pro potřebu celé naší obce, proto v tento čas musíme používati studen, kterých je v obci celkem 8 a to:
1 na "Štěpnici", 1 ve Dvoře, 1 v domkách naproti čísla 118, 1 u sedláka Vaška Jar. V čísle 65,
1 u Kovozem. Sedláčka Jana v čís. 8, 1 na záhumení pod čís. 55, 1 ve škole a 1 na horním konci dědiny.

Str. 78

Rekreace pracujících:
Zaměstnaní dělníci v době své dovolené, která jim zákonně přináleží, podle svého stáří od 14 dnů do 28 dnů, havíři 5 týdnů, jsou Revolučním Odborovým hnutím posíláni na zotavenou a do Rekreačních středisek naší vlasti jako: do Špindlerového mlýna v Krkonoších, Františkových a Jánských lázní, Karlových Varů, Jeseníků, Darkova i jinde a to úplně zdarma, i cesta vlakem nebo autobusem je mu hrazena. Kdo z nás to kdy dříve za kapitalistické éry slyšel anebo mohl na to jen pomysliti, aby dělník jel do lázní, ty byly vyhrazeny jen lenochům - boháčům, kteří si to dříve mohli dovoliti. Dnes tomu ovšem už je jinak, dnes tam boháčů není, jsou tam jen dělníci, kteří zde po své vykonané práci se zotavují.
Různosti:
Při jarním tání byla veliká povodeň na usedlosti u Karla Bendy ve "mlýnku" byly hospodářské budovy nebezpečně povodní ohroženy i obytné budovy byly našimi hasiči zajištěny.
Přehled počasí:
Zima byla dlouhá a tuhá. Jaro a léto pěkné, ale podzim deštivý.

Str. 79

Rok 1953

Politické poměry v obci:
V obci je jen jedna strana politická a to strana Komunistická. Jiná politická strana v obci není organizována. Místní organizace Komunistické strany Československé čítá 17 členů základní org., registrovaných členů je ale 68. Předsedou strany je soudruh Jan Plachký, zedník. Výbor strany čítá 7 členů. V tomto roce soudruzi dále školili životopis Lenina a Stalina, podobně po druhé se školili příslušníci Svazu Československé Mládeže v základním kroužku.
V obci byl od počátku roku politickým tajemníkem soudr. Jadrníček z Opavy, tomu také náleží hlavní zásluha o založení Jednotného Zemědělského Družstva u nás. Po něm od února nastupuje místo polit. tajemníka v obci soudr. Jan Pika z Mokrých Lazců, v červenci odchází do výroby. Od října koná práci polit. tajemníka soudr. Hedv. Gřešková z Nových Sedlic, ale jen 2 x týdně.
Vedoucí strana v obci:
Vedoucí strana v obci je Komunistická strana Československá, mimo členů strany je ale v obci více než 20 nestraníků, kteří se stranou plně sympatizují a ji podporují.
Činnost Místního akčního Výboru a Národ. fronty v obci:
Místní Akční Výbor Národní fronty sdružuje všechny masové organisace a jeho předsedou je soudr. Vašek Tomáš starší. Členové M. A. V. N. F. jsou všichni předsedové složek. Členové M. A. V. scházejí se nepravidelně ke schůzkám nejméně však 1 x za 2 měsíce.
Místní Akční Výbor národní fronty zajišťuje se všemi složkami spolupráci s Národ. Výborem, všechny celostátní akce v obci.
Počet a činnost masových org. po stránce polit.:
V obci je:
1. Komunistická strana Československá, předseda soudr. Plachký Jan
2. Svaz Českoslov. Mládeže, -"- -"- Vašek Tomáš ml.
3. Svaz Českoslov-Sovětského Přátelství, -"- -"- Štalmach Ladislav
4. Výbor žen, -"- -"- Böhmová Anna
5. Sbor požární ochrany, -"- Ondrášek Frant.
6. Sokol (dobrovolná org. sportovní), -"- -"- Klemiš Jindř.
7. Dohlížecí Výbor Jednoty -"- -"- Směja Emil
8. Sdružení rodičů a přátel školy, -"- Ondrášek Frant.

Str. 80

9. Svazarm, předsedou je Kašpárek Jiří
10. Myslivecký spolek, -"- soudr. Havrlant Alois
Výbor žen pomáhá usnadňovat práce Místního Národního Výboru, různých referátů, ale hlavně zásobování a zemědělství.
Sokol, protože nemá ještě hřiště, je jeho tělovýchovná a sportovní činnost v obci podvázaná. Sokolský den byl na školním hřišti v měsíci červnu.
Dohlížecí Výbor Jednoty ve svých 14 denních pravidelných schůzích projednává otázky zásobování a zajišťuje toto ke spokojenosti občanů.
Svazarm připravuje mladé brance pro vojenskou službu.
Výbor žen sleduje činnost Místního Národního Výboru, pomáhá v Lidosprávě a otázkách zásobovacích i poradních. Předsedkyně dostavuje se pravidelně do zasedání rady Míst. Národ. Výboru.
Volby:
Volby letos nebyly.
Veřejné mínění:
Pro nekonání povinností některých členů Míst. Národ. Výboru byli odvoláni následující: 1. Satke Miroslav, Graca Val., Šeděnka Frant. a Reichel Josef. Za tyto odvolané členy byli M. N. V. jmenováni následující členové noví: Dener Richard, Klemiš Jindř., Závěšický Břetislav, Adamcová Amálie a Laryš Jindřich.
Poměr zapojení členů politických stran a nestran. do veřej. živ. obce:
V Národním Výboru jsou všichni členové organisováni v Komunistické straně Československé. V plénu jsou zastoupeny všechny složky Národ. fronty.
Utužování svazku rolníků a dělníků:
Hned na začátku roku se v obci i osadě Kravařově sešli se drobní a střední zemědělci, jakož i kovozemědělci, aby se dohodli na společném hospodaření. Na ustavující schůzi konané dne 3. ledna 1953 založeno bylo v obci Jednotné Zemědělské Družstvo, nálada byla taková, že pochybělo nejen přihlášek tištěných, ale i papírů, takže příští den se ještě dodatečně někteří přihlašovali v kanceláři M. N. V.
Do Jednotného Zeměděl. Družstva nevstoupili následující zemědělci:
1. Vítek Oldřich čís. 62
2. Plachký Jarosl. -"- 12 Jako důvod uvádějí, že nemají své domovy/stavby dohotovené.
3. Šubert Richard -"- 73
Předsedou přípravného výboru byl zvolen soudr. Klemiš Jindřich, tento měl připraviti družstevníky a kandidátku předsednictva Jed. Zeměd. Družstva pro valnou hromadu 14. 1. 1953. za Jednotný Nár. Výbor z Opavy pomáhal ustavovat J. Z. D. v obci soudr. Sedlášek, soudr. Komenda a soudr. Jadrníček.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky