Suché Lazce kronika: 1945-1957 / 6

historie Suchých Lazců

Dostupný seznam Kronik Suchých Lazců

kronika: 1914-1946, kronika: 1945-1957, kronika: 1962-1965, kronika: 1966-1968.


kronika 1945-1957 část 6.

stránkování v kronice 1945-1957

Str. 51

Podniky:
Kovář + hostinský:
Kovářská dílna Miloše Pchálka na čís. 66, jakož i oba hostince a to: Josefa Lusky na čís. 17 a Antonína Věntuse na čís. 103, jsou dosud v jejich režii a neznárodněné.
Pekař:
Pekárny Ludvíka Widhalma a Frant. Ondráška převzalo Ústřední konsumní družstvo "Budoucnost" do své správy.
Řezník:
Také řezník Antonín Stibor postoupil svůj obchod řeznickému družstvu "Masna" z Opavy do její správy.
Obuvník:
Také obuvník Antonín Kubin zapojil se do výrobního družstva obuvníků v Opavě.
Spolky:
Komunistická strana Čsl.
Komunistický strana Československá, u nás v místní organisaci je předsedou 31letý montér Richard Dener z čísla 157. tato strana projevuje silnou aktivní činnost a v poslední době zabývá se založením Jednotného zeměděl. družstva v naší obci, je silnou oporou obce a všech ostatních zájmových složek.
Čsl. strana lidová
Československá strana lidová, jejímž předsedou v obci je 50letý bývalý hostinský Antonín Věntus. Tato strana v posledních letech až na zastoupení v Místním Národním výboře neprojevuje vůbec žádnou činnost.
Svaz Čsl. sovět. Přátelství
Svaz Československého-sovětského přátelství, předsedou je 61 letý Viktor Nestroj. Tento svaz vede si velmi čile, pořádá četné přednášky i s filmem, čímž nás seznamuje se životem lidí v Sovětském svazu i jejich vysokou životní úrovní.
Č. S. M.
Československý svaz mládeže, předsedou je 21letý student Drahom. Illík z čís. 164. Tento svaz vyvíjí rovněž úspěšnou činnost, zapojil se plně do soutěže tvořivosti a ustavil pěvecký kroužek "Vpřed". Recitacemi a písněmi i relacemi v místním obecním rozhlase projevuje svou kulturní náplň.

Str. 52

Sbor dobrovol. hasičů
Sbor dobrovolných hasičů, jehož předsedou je 41letý Frant. Ondrášek. Tento náš hasičský sbor projevuje velmi silnou činnost a to častými nočními i denními cvičeními a to i s motorovou stříkačkou, různými oslavami a zájezdy do okolních vesnic, je v okrese Opavském jedním z nejlepších hasičských sborů, který je vždy připraven k ochraně majetku svého bližního a dodnes drží se starého hasičského hesla:
Bohu ke cti a lidem ku pomoci.
Smrt posledního zakládajícího člena has. sboru Letos zemřel 80letý zakládající člen našeho hasičského sboru Arnošt Kubin z čís. 30. Tento jako 16letý chlapec v roce 1886 byl tedy plných 64 let hasičem. Budiž čest jeho památce!
Sokol:
Tělocvičná jednota "Sokol", starostou je 48letý Ant. Sedláček z čís. 133. B tomto roce, až na ojedinělá cvičení žáků a dorostenců, neprojevila žádnou jinou činnost.
Úrazy:
Na křižovatce říšské a obecní cesty v Nových Sedlicích v úterý 19. 9. t. r. v časných hodinách ranních narazil na motorce jedoucí 26letý Josef Hruška z Kylešovic, ale do Suchých Lazců přiženěn a v čís. 145 bydlící, ženatý, otec 1 dítka, na jedoucí auto a to tak prudce, že při převozu tímže samým autem do Opavské nemocnice, neprobrav se již z bezvědomí, zemřel.
Stavby:
Všech domů v naší obci je 212, z toho v Kravařově 43. do konce tohoto roku stojí u nás v obci ještě tři dřevěné nouzové baráky a to: dva v Lazcích a 1 v Kravařově.
Bytové poměry jsou dosud u nás velmi svízelné.
Cesta:
V části obce na Štěpnici" zvané byla letos vystavěná dobrá štěrkovaná a válcovaná cesta, která už velmi byla potřebná.
Kanalisace obce:
Řádnou kanalisaci naší obce a to v úseku naproti čísel 67 až 93 a naproti Národní školy čís. 109 a výše ku hřbitovu byly odstraněny nevzhledné a nezdravé příkopy, které velmi naši dědinu hyzdily. Provedenou kanalisací vzhled obce silně stoupl.

Str. 53

Vodovod:
Na našem vodovodě byla letos provedena oprava jímek vody v lese a vyměněno vadné prasklé potrubí.
Protože v našem obecním vodovodě v letních suchých měsících bývá málo vody, která v té době pro celou obec nedostačuje, je na "Přerovci" u potoka naproti rolnické usedlosti čís. 76 Josefa Tkačíka vykopána a vyzděná 7 metrů hluboká a 5 metrů široká studně, tj. nádrž na vodu, která v době sucha nebo i při ohni bude na vodovod připojena.
Autobusová linka:
Letošním rokem bylo zavedeno u nás pravidelné autobusové spojení naší obce s městem Opavou a to dvakrát denně.
Domy:
První práce Č. S. S: Z. v obci:
Manželé Lída a Frant. Halška z čís. 20 postavili si na místě zbořelého domku krásnou patrovou budovu.
Tuto stavbu jako první v obci provedly Československé stavební závody národní podnik z Opavy.
Manželé František a Lída Kaštovský, jimž při přechodu fronty v roce 1945 bylo jejich obydlí čís. 63 zničeno, postavili si v roce 1949 a letos dohotovili krásnou patrovou budovu a to na jiném místě, na svém poli na konci dědiny naproti čísla 115.
Také manželé Lída a Rudolf Janoušek, také Anna a Josef Pchálek, započali se stavbou svých rodinných domků, oba v roce 1946 rozměřené a v témže roce obci jim přiděleném stavebním místě.
Bouračka:
Na příkaz Místního Národního výboru byla zbourána stará kaple, která 225 roků stála naproti čísel 19 a 20 a čís. 56. Vybouraný kámen i pálená cihla byly upotřebeny většinou na opravu kamenného zdiva plotu vyvýšeného terénu u čís. 2, okolo okresní cesty přes obec jdoucí a po provedené kanalisaci v těchto místech.

Str. 54

Hřbitov:
Přechodem fronty v dubnu v roce 1945 byl i náš hřbitov těžce postižen, dnes už ale ohrada opravená i hlavní kříž už rovně stojí, hřbitov částečně zvětšen, jen budova "márovny" dodnes je neopravená, v její střeše je veliká díra od tam vybuchlého granátu, který i strop prorazil a dřevěnou vížku zvoníku silně poškodil, takže hrobník, 51letý Alfred Knopp z čs. 25 zvoněním vítající příchod každého nově přibylého mrtvého, vidí při zvonění přes střechu až do nebes a je veliký div, že zvonička dosud na hlavu mu nespadla, neb se při zvonění silně kymácí.
Celostátní události:
Dnem 1. října t. roku byly zrušené chlebové lístky, chléb i bílé pečivo jsou od tohoto dne volné a také levné, 1 kg chleba stojí 5 Kč. Je volné také mnoho jiných poživatin, jen maso a tuky jsou dosud vázány.
Porovnání cen a životní úrovně dělnictva:
Hodinové mzdy jak bývaly dříve už skoro neexistují, pracuje se vesměs v úkolech a výše hodinové mzdy dostupuje i přes 50 Korun, ale jen v řádném a svědomitém kolektivu, tato mzda závisí na společném plnění výkonů všech, je-li mezi partou jen jeden lenoch, tu ovšem mzda už u všech klesá a tento velmi brzy je poučen a nepolepší-li se, z party vyloučen.
Ceny:
1 kg hovězí maso 40 Kč na volném trhu 120 korun
1 kg vepřové maso 50 Kor. na volném trhu 200 korun
1 kg sádlo 60 Kor. na volném trhu 420 korun
1 kg máslo 80 Kor.. na volném trhu 350 korun
1 kg umělé tuky 38 Kor.. na volném trhu 180 korun
1 kg cukr 17.40 Kor. na volném trhu 140 korun
1 kg mýdla 44 Kor. na volném trhu 120 korun

Str. 55

Přehled událostí v naší obci v roce 1951
Politické poměry a život v naší obci:
V roce 1950 omlazený a posílený Místní Národní výbor, složený ze všech tří politických stran a to: 1. Strany komunistické, 2. Národně socialistické a strany lidové s mladým a velmi schopným předsedou soudruhem Vladimírem Halškou ze strany Komunistické, obci velmi prospívá, ovšem za spolupráce všech složek a hlavně Místního akčního Výboru Národní Fronty, jehož předsedou je soudr. Tomáš Vašek z čís. 108 a také celé strany komunistické v obci, jejíž předsedou toho času je soudr. Jan Plachký 55letý zedník z čís. 136. Všechny tyto složky starají se mimo jiného také o to, aby už konečně bylo u nás založeno Jednotné Zemědělské Družstvo, tak jak je již v 37 obcích okresu Opavského, ale pro neuvědomělost našich větších zemědělců se tak dosud nestalo.

Č. S. S. P.
U nás v obci je také založen spolek a to Svaz Československo-sovětského přátelství,jehož předsedou je 62letý soudruh Viktor Nestroj. Tento svaz, jejž zkráceně nazýváme Č. S. S. P., vyvíjí velkou činnost, a to hlavně za pomoci našeho řídícího učitele soudr. Arnošta Žůrka, který nás přednáškami i světel. obrazy

Str. 56

z veliké země Sovětského Svazu poučuje a hlavně dává nám poznávat hospodářský život národu S. S. S. R.
Všechny tyto filmy a přednášky, ať pořádány v neděli nebo i všední dny, jsou občany četně navštěvované.
Českoslov. Svaz mládeže a Tělocv. Jednota Sokol
Československý svaz mládeže a Tělocvičná Jednota "Sokol" zahájila znovu pod vedením soudr. Jindřicha Klemiše svou činnost a to pravidelnými cvičeními jednou týdně.
Hasičský sbor:
Podle příkazu Svazu Československého hasičstva provedl zdejší hasičský sbor reorganisaci hasičstva na Místní hasičskou jednotu a požární sbor u Místního Národního Výboru dle nového požárního zákona čís. 62/1950. Dne 22. 5. 1951 jmenoval Místní Nár. Výbor dekretem velitelem veřejného dobrovolného hasičstva v obci bratra Františka Halšku z čís. 34.
Požární sbor dobrovol. hasičstva čítá 30 mužů a žen dohrom. Místní hasičská jednota, jejímž předsedou je bratr František Ondrášek z čís. 63, má po stránce organisační vychovávati nové kádry mladých a uvědomělých budovatelů požární ochrany naší obce.
Poměr zapojení čsl. stran i nestraníků do politic. života obce
Poměr zapojení členů stran a nestraníků do politického života naší obce je tento: Ze 24 členů Místního Národního Výboru je 12 Komunistů, 2 národní socialisté, 6 lidovců, 4 nestraníci. Také ženy se aktivně zapojují do pol. života obce, již nejsou a nikdy už nebudou tak odstrkovány jako byly po celá staletí až do převzetí moci našeho státu do rukou dělnických a prvého dělnického presidenta soudr. Klementa Gottwalda v únoru r. 1948.

Str. 57

Utužování svazků dělníků a rolníků
O utužování svazků dělníků a rolníků v naší obci je možné jen v případech menších rolníků. Ti větší sedláci nechtějí pochopit ten náš život dělníka a většinou se drží ještě dnes toho bývalého hesla: Jen ať já mám a po těch ostatních mně nic není. Neuvědomují si dodnes, že všechno co chytí do ruky, jak pluh tak i všechno jiné jemu nezbytně potřebné nářadí, šatstvo a zkrátka vše i ten jeho "grunt", mu urobily ruce dělníků.
Až si všichni uvědomíme a vezmeme k srdci slova naší dělnické písně, že Vše čeho člověk užívá, ze šlechetné práce vyplývá, pak bude na světě dobře a o to také dbá a uskutečňuje naše rodná strana komunistická, aby se už nikdy nevrátilo bývalé vykořisťování člověka člověkem.
U nás dnes tak jako v Sovětském Svazu platí heslo: Kdo nepracuje, ať nejí! Zajímavo je, že práce o kterou dříve byla taková nouze, je najednou dost, ba nadbytek a tu si musíme položiti otázku Proč? Protože dnes už netyjí z práce jednotliví lidé. Náš stát používá těchto peněz jinak. Zřizují se nová učiliště, ozdravovny a rekreační střediska, všechno pro nás dělníky.
Veřejný život v naší obci:
Dramatický odbor Lidové akademie sehrál 2 divad. Hry a to: Mordová rokle a drama Leoše Janáčka Její pastorkyně. Obě hry byly pěkně sehrány a četně navštívené.
Mužský pěvecký sbor "Buditel" se odchodem velké většiny členů branců úplně rozpadl.

Str. 58

Pochod míru!
V neděli dne 8. 4. 1951 dopoledně byl všemi složkami naší obce uspořádán "Manifestační pochod míru" z obce do naší osady Kravařova a zpět až k pomníku padlých vojínů, kde byl slavnostně předsedou M. N. V. Halškou a řídícím učitelem Žůrkem za veliké účasti občanů a hlavně dětí, jež nesly s sebou papírové holubice míru, procítěným proslovem zakončen.
Tento pochod míru byl velmi pěkný a plně se vydařil.
1. máj
Československý svaz mládeže a Místní národní výbor uspořádal v neděli dne 29. 4. t. r. na prostranství před budovou M. N. V. a rybníkem slavnostní stavění máje s muzikou, večer pak v hostinci u Věntusů taneční zábava.
1. máje v Opavě na náměstí "Zdenka Nejedlého" (před divadlem) uspořádán byl všemi Opavskými složkami a pod vedením strany komunistické obrovský "Lidový tábor míru", na němž naše strana Komunistická probrala naše Státní i světové události za minulý rok 1950 a vytyčila další program na rok letošní.
Po táborovém proslovu, na němž mluvil také náš občan a nynější starosta = Předseda Jednotného Národ. Výboru města Opavy Rudolf Illik, byl ulicemi města uspořádán slavnostní pochod a také přehlídka naší stále rostoucí síly. Ve velikém průvodě asi 25000 účastníků byly samozřejmě též zastoupeny četné dechové hudby, transparenty a četné, velmi trefné alegorické vozy. Průvod měl v čele mnoho státních praporů a vlajek a hned za nimi školní děti se svými učiteli, průvod byl majestátný a velmi krásný, zakončen byl zase na náměstí, tam odkud vyšel. Na závěrečném proslovu školní děti si daly závazek, že budou pilně sbírati a do patřič. sběren dodávati odpady různých textilií, kovošrotu, papíru a kostí, z kterých naše továrny udělají zase nové další věci.
Celkový souhrn Tábora míru v Opavě: Byl početnější než vloni a vyzněl velmi důstojně. Od nás z obce zúčastnilo se přes 140 lidí.

Str. 59

Správa obce:
Náš Místní Národní Výbor vedený jak již podotknuto soudr. Vl. Halškou, v němž jsou zapojeny dvě ženy a to soudr. Hedvika Plachká z čís. 136 a soudr. Olga Kubesová z čísla 30, má největší potíže s resortem stavebním a resortem hospodářským, který má situaci velmi ztíženou a to jak s plněním předepsaných dodávek mléka, masa, vajec, brambor a všech obilnin i brambor, hlavně ale přesvědčováním zemědělců svého dalšího života kolektivisaci vesnice, tj. vstupem těchto do Jednotného Zemědělského Družstva, ale naši zemědělci se tomuto brání a nechtějí uznat četné výhody Jednot. zeměděl. družstva a kolektivní práce.

Předeps. dodávky:
Místním Národ. Výborem předepsané dodávky celé obce jsou:
1. Pšenice 270.80 q
2. Žito 450 q
3. Ječmen 261.90q
4. Cukrovka 1150 q
5. Oves 210 q
6. Řepka 55 q
7. Skot: 31.540 kg
8. Vejce: 80.170 kusů
9. Prasata: 18.00 kg
10. Mléko: 180.000 litrů
11. Drůbež: 550 Kg
12. Brambory: 2451 q
Všechny předepsané dodávky kromě mléka a brambor byly nad 100% dodány a splněny.
Skrze deštivého a špatného počasí nemohlo býti mléko ani brambory dle předepsaného množství odevzdáno.
Mléko dodáno bylo na 97%.
Brambory na 89%.
Byty:
Resort bytový, který vede soudr. Tomáš Vašek z čís. 108, má také přetěžkou práci, hlavně s ubytováním našich mladých občanů, novomanželů, ale i tak se své práce se zdarem zhošťuje.
Převzetí živnosti:
Oba naše hostince, a to popisné čísla 17, 103, převzalo Družstvo číšníku "Vzlet" z Opavy a jejich bývalí majitelé Josef Luska a Ant. Věntus čepují dále, ale už jen jako správci těchto.

Str. 60

Soukromí podnikatelé jsou:
Ze soukromých podnikatelů u nás existují dosud: 1. stavitel Alois Havlíček, stolařský mistr Jindřich Jelonek z čís. 67 a stolař Dušek z Kravařova. Pekárnu Frant. Ondráška z čís. 63 převzalo pekařské družstvo "Jednota" z Opavy, ale pekařem nyní už zaměstn. je dále bývalý majitel Frant. Ondrášek.
Družstva:
Konsumní družstvo "Budoucnost", jehož vedoucí toho času je soudr. Zdenka Gřešková z čís. 15 a její pomocnice je soudr. Jarmila Kubesová, obě mají plné ruce práce s prodejem pro celou naši obec.
Řeznické družstvo "Masna" nám dále prodává své výrobky a výsek masa je, jako býval dříve, v čísle 101.
Stavební práce:
Naše obce upravuje a dokončuje kanalisaci obce a v místech od čís. 2 až 114, tj. naproti kapličky Svatojanské. Také na budově "márovny" na našem hřbitově se pracuje. Studna pro připojení na náš vodovod, vykopaná vloni na Přerovci, není dosud hotová a asi ani pro špatnou vodu zapojena nebude.

Rodinné domky:
Soukromě se u nás ze všech okolních obcí staví hodně. Stavby rodinných domků provádějí si tito naši občané:
1. Janoušek Rudolf
2. Kostřiba Erich
3. Pchálek Josef
4. Konečný Čeněk
5. Volný Josef
6. Meisener Vojtěch
7. Štalmach Vladimír
8. Adamčík Ondřej
9. Graca Oldřich
10. Sedláček Jan
11. Žídek Ladislav
Dalším uchazečům z řad naší obce byla udělena nová stavení místa jak zde v obci, tak i osadě Kravařově.
Úprava hasičské zbrojovny:
Místní hasič. jednota a požární sbor u M. N. V. v akci svépomoci upravili si místní hasičskou zbrojnici tak, aby vyhovovala novým požadavkům požární ochrany obce. Členové hasič. jednoty proto na zbrojnici odpracovali 155 hodin ve prospěch obce.sdílet kroniku na
Facebooku

Závěšický

kroniku zpracoval pro web
David Závěšický (2002)

Na začátek stránky