Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 14.2.1901

Hospodářská besídka v Suchých Lazcích 1901

Ze Suchých Lazec 14. února. 1901 (Hospodářská besídka) zdejší konala 27. ledna t. r. svou výroční valnou hromadu. Z jednatelovy a pokladníkovy zprávy za rok 1900 uveřejňujeme toto:
Besídka zdejší čítá 26 činných členů a konala v minulém roce 6 schůzí, ve kterých důležitější články z hospodářských novin a otázky odborné na přetřes brány a společné objednávky vyřízeny byly. Spolek odebíral „Plzeňské Hosp. Noviny" a od vet. „Ústřední hospodářské společnosti" dostával dva odborné listy: „Milot. Hospodáře" a Mor. Hospodáře" zdarma. Besídka Sucho-Lazecká hned v prvém roce svého trvání vyvíjela značnou čilost. Roku minulého společně objednala: 2 vagony uhlí, 1 vagon vápna, 2 sudy petroleje, 5 q lněného záboje, 1'87 q mýdla, 70 kg. jetel. a 70 kg. řep. semeno, 50 kg. dobytčí soli, 40 kg. mazání na vozy a 66 kg. sladového květu. Besídka dále objednala pro své členy: 13 kos, 24 zámků na kosy, 17 brousků carbor. a j. více. Spolek zakoupil také výborný triér. Všechny tyto objednávky stály 1422 K, zajisté značný to obnos pro skromný spolek. Knihovna spolková čítá 8 svazků. Vždy ochotná „Ústřední hospodářská společnost" poskytla spolku značných podpor a subvencí. Umožnila subvencí 200 K zakoupení plemenného býka, kterého člen p. Tom. Vašek čís 65. drží, a darovala Saanského kozla plemenného, jenž jest u člena p. J. Hanáka. Na zakoupení triéru věnovala spolku 100 K a darovala 5 odborných knih do knihovny spolkové. Besídka přijala v roku 1900 celkem 165 K 87 h a vydala 254 K 1 h, tak že hospodaří se schodkem 88 K 14 h, Pro pokladniční hotovost má 200 K půjčených peněz. Při doplňování výboru byl vylosovaný p. Ad. Hajduček do výboru opět zvolen. Za prohlížitele účtů pro běžící rok zvoleni byli pp. Jan Plachký čís. 61. a p. F. Stuchlík čís. 23. Po ukončení‚ valné hromady předložil člen p. Jan Plachký mísu solených i, nesolených vařených bramborů, které si během tří let ze semene (kuliček) sám byl vypěstoval. Chutnaly znamenitě. Má jich jit několik centů v zásobě. Mnoho díků od nás členů „Besídky Sucho-Lazecké" zasluhuje neunavný náš pan předseda Jan Luska, který společné objednávky s opdivuhodnou ochotou vyřizuje, ač tato manipulace mnoho času a práce vyžaduje.
-nín.

zdroj: Opavský Týdeník 16.2.1901 č.14 str. 4, ročník XXXII.

zobrazit celou novinku

Hospodářská besídka v Suchých Lazcích 1901

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Sucholazečtí ochotnici sehráli divadelní kus - Sedlák křivopřísežník

vloženo - 16.4.1900

Sucholazečtí ochotnici sehráli divadelní kus - Sedlák křivopřísežník

Ze Suchých Lazec 19. dubna. (Divadlo.) Dne 16. dubna 1900 sehráli ochotnici Sucholazečtí kus „Sedlák křivopřísežník". Provedeni jeho se velmi líbilo. Při volné zábavě, která se po divadle uspořádala, předneseny, zdařilé sálové výstupy, jež obecenstvo přijalo s hlučným potleskem. Zajisté že každý odcházel uspokojen. Zmínili jsme se při posledním divadle v tomto listě o nedbalé návštěvě z naší obce. Očekávali jsme, že dopis ten bude míti přece nějaký účinek, avšak byli jsme zklamáni. Uznáváme, že někteří z důležitých příčin nemohli přijíti, ti se právě také omluvili; nebudeme proto jména těch ostatních ani uveřejňovati, škoda papíru. Však uspokojením nás naplňuje, že přes to prese všecko návštěva byla četná. To také budiž odměnou ochotníkům. Byli u nás hosté z Vítkovic (2), z Ostravy (1), z Opavy (3) a pak z okolních vesnic a to nejčetněji z Nových Sedlic a z Komárova. Posledním při nejbližší příležitosti návštěvu oplatíme. Vstupné zaslali pp.; St. Kubesa 2 K, Josef Černín, nadučitel 1 K. Díky! Proč pan nadučitel nepřišel, neni nám známo. Ostatně není to po prvé. Rovněž nedovedeme si vysvětliti, proč nám odepřel zapůjčiti harmonium, proto právě nemohli jsme použiti průvodu k písni „Verunky", který nám laskavě sestavil p. Frant. Černín, nadučitel v Pusté Polomi. Vzdáváme mu tímto srdečné díky! Děkujeme také p. Otak. Frommovi, režisérovi ochotnického divadla v Opavě, který všecky hrající osoby namaskoval. Čistý výnos věnován na zaplacení nového jeviště, jež 15. ledna 1900 bylo v ceně 226 K 67 h pořízeno a na kterýžto obnos již 148 K 70 h zaplaceno jest. Poněvadž čisté výnosy z divadel, až jeviště vyplaceno bude, věnovány budou dobročinným účelům, tedy doufáme, že občané naši nás v zájmu dobré věci lépe podporovati budou.
*) Dle pravdy dosvědčuje redakce.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 21.4.1900, Číslo 31, strana 4. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Občané založili hospodářskou besídku

vloženo - 10.2.1900

Občané založili hospodářskou besídku

Ze Suchých Lazec 7. února. (Divadlo.) O vesnici naší se čtenář tohoto listu málo kdy čeho dočte; nebyloť tu až na hasičský spolek života a proto také nebylo o čem psát. Poslední dobou však se probouzí celá osada k životu a tlačí se ku předu, nechtějíc tak zůstati za ostatními. Před měsícem založili si naši občané hospodářskou besídku, aby se sdružiti a hospodářské poměry své povznésti mohli. Leč to není všechno. Počátkem ledna 1900 pořídili si naši obětaví ochotníci nové jeviště, které velice zdařile a levně namaloval p. Ant. Svoboda, malíř v Příbore. Odporučnjeme ctěným ochotnickým spolkům tuto firmu. V neděli 28. ledna t. r. sehrána poprvé na tomto jevišti „Písmákova dcera", drama ve 3 jednáních od Fr. Rutha. Hmotný úspěch tohoto divadla byl vzdor špatnému počasí skvělý. Co se týče hry samé, dlužno podotknouti, že ačkoli většina herců tentokráte poprvé na jevišti vystoupila, pochopili své úlohy dobře, nebof kus tento byl sebrán nad očekávání. Lesku dodaly hře krásné národní kroje. Nepříjemně se však dotkla každého, kdo na povznesení naší obce má zájem, malá návštěva z naší vsi. Kde pak byli ostatní naši hospodáři a jiní „páni" se svými rodinami? Taková nevšímávost k dobré věci omluviti se nedá a pro příště bude třeba je blíže označiti. Za to neobtěžovali si nás svou návštěvou poctíti hosté z Nových Sedlic, Komárova, Dvořiska a Radnně, kterážto obětavost za tak veliké nepohody ani oceniti se nedá. Nejčetnější návštěva byla z Nových Sedlic, bylo tu kolem 30 osob. Vzdáváme všem hostům obzvláště přespolním za jich návštěvu srdečný dík a doufáme, že snahy našich ochotníků i příště podporovati budou. Naším ctěným ochotníkům přejeme na započaté dráze mnoho zdaru. Příští besedě na zdar!

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 10.2.1900, Číslo 12, strana 4. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.1.1900

Počet obyvatel v Suchých Lazcích v roce 1900

Počet obyvatel v Suchých Lazcích v roce 1900:
Suché Lazce (Sucholasetz) - počet obyv. v r. 1900 (1.005), počet mužů (483), počet žen (522), vyznání kat. (995), vyznání evang. (2), vyznání žid. (8), jazyk čes. (956), jazyk pol. (17), jazyk něm. (20).

zdroj: Politický kalendář občanský a adresář zemí koruny České na rok 1904 

zobrazit celou novinku

Počet obyvatel v Suchých Lazcích v roce 1900

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

První beseda sucholazeckých ochotníků

vloženo - 25.8.1898

První beseda sucholazeckých ochotníků

Ze Suchých Lazec 25. srpna 1898 (Beseda.) Přičiněním p. L. Plachkého sehrána u nás prvni beseda od ochotníků místních, která se zdařila jak po stránce mravní, tak i po stránce finanční. Návštěva byla dosti četná, ačkoli dala se očekávati lepší. Byli tu hosté i z Komárova, Hadrunku, Nových Sedlic a z blízkého Přerovce. Nejdříve přednesena báseň "Tři doby země České", která šla zajisté ze srdce. Kéž by také šla k srdcím! Na to dosti zdařile sehrána fraška "Také kus aliance", jenom leckde neškodilo by trochu důkladnějšího vytříbení a živějších gest. Nicméně budiž pp. hercům všechna čest! "Museum", předvedené p. Židkem líbilo se všeobecně a vyvolalo salvy smíchu a potlesku. Veselohra "Vzdory nad vzdory" sehrána plynně a zdařile. Na první vystoupení velmi dobře provedla svou úlohu Vojtíška (slč. C. Kubínova), Levandulová (slč. Frant. Plachká) a Božena (slč. K. Kaštovská). Bylo pozorovati zejména u nich nevšední píli, jakož i obratnost ve výkonech. Kéž by i nadále přispívaly ochotně při pořádání besed! Zvláště mile vyjímala se ladná postava roztomile Vojtíšky v národním kroji, která večírku dodala náležitého lesku. Rovněž mužské úlohy byly velmi vhodně obsazeny a na první vystoupení provedl svou úlohu znamenitě Skřivan (p. Zídek) a Otruba (p. Michna). Matěj svou komikou hrál skutečného Matěje. Po besedě tančilo se za šumných zvuků místní kapely až do rána. A teprv, když na horách vstával bílý den, neradi jsme se rozloučili s místem. Proslýchá se, že ochotníci mají v úmyslu sehráti zase co nejdříve besedu. V této horlivé snaze můžeme je jenom podporovati; kéž by i obecenstvo jim vyšlo s ochotou vstříc a hmotně je v tom podporovalo. Pozorováno zejména při zábavě, že mládež proti jiným obcím jest dosti uvědomělá a pokročilá, tak že cizí host mohl si pěkný dojem o Suchých Lazcích odnésti. Jsouť zde ovšem někteří, kteří se stavějí proti každé šlechetné snaze, a také sociální demokracie natahuje sem svá klepeta. Však tím necht se nedá uvědomělá naše mládež másti! Třeba tu jenom trochu organisace spolkové, ku př. založení čtenářsko-hospodářské besídky třebas pro celou farnost, které jest zde zapotřebí jako solí, aby se učinila přítrž zhoubným proudům germanisace a sociální demokracie. Kéž hlas tento nevyzní na prázdno! Čilému pořadateli besedy, všem pp. hercům a slč. herečkám, jakož i uvědomělému obecenstvu Sacho-Lazeckému provolávám „Na zdar!" x. y.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 27.8.1898, Číslo 67, strana 4. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Na uváženou - hasičský sbor

vloženo - 25.12.1897

Na uváženou - hasičský sbor

Do Suchých Lazec 22. prosince. (Na uváženou.)
Uplynulo deset roků, co jste si občané Sucholazečtí založili spolek pro vaši obee nanejvýš užitečný, „spolek hasičský". Různé překážky, které se vám při zakládání jeho v cestu stavěly, překonali jste šťastně; v řadách spolku vašeho stáli tehdy většinou rolníci a proto nehledě na řeči nepřátel, kterých při každé novotě dosť a dosť bývá, musím upřímně říci, že se spolku vašemu dařilo dosti dobře. Než za 10 roků změnilo se vše. Mnozí členové a to většinou
rolníci, kteří měli státi v čele, spolku a slabší k vytrvalosti povzbuzovati, sami tak ochabli, že úplně zapomněli, že jsou vůbec členy spolku, ba jak jsem zvěděl, asi tři neb čtyři roky se vůbec ku spolku nehlásí, jsou mu docela cizí. Oni z osobní nevraživosti proti několika členům nejen že se spolku straní, nýbrž oni mu hledí vždy a všemožně uškoditi, jak to jíž několikrát dokázali. Tak se časy mění! Než na druhé straně musím konstatovati, že na místě těchto škůdců spolku hasičského nastoupili členové noví, většinou mladí, kteří nejen svou činností, ale i svým chováním spolku slouží ke cti. Podotknouti dále dlužno, že zásluha o povznesení vašeho spolku, jak jsem zvěděl, patří na prvním místě víceletému náčelníku panu Janu Prokšovi, který s napjetím všech sil o rozkvět jeho se stará. Jest to šlechetná duše. Buďte však vždy, hasičové, pamětlivi důležitosti úkolu na se přijatého, řiďte se vždy heslem našeho mocnáře „spojenými silami"! Buďte vždy svorní a plňte i nadále své povinnosti co nejsvědomitěji, neboť spolek váš zbudován jest z čisté lásky k bližnímu a ryzího vlastenectví, nedejte ma padnouti, neboť čestný úkol váš vyžaduje mužů celých, jedné mysli, věrných a upřímných druhův. Vy pak, občané Sucholazečtí, kteří pro nic za nic proti spolku pro vás tak důležitému brojíte, protřete oči a popatřte, že většina členů nejsou ani majiteli usedlosti a jen
z lásky k bližnímu vstoupili do řad spolku, který jest založen pro váš prospěch, a nebuďte zrádci, nýbrž ovládejte sami sebe a když už nechcete sami se státi opravdovými členy spolku, tedy mu nedejte ubližovat aneb dokonce sami neubližujte, nýbrž naopak ve všem a všude mu pomáhejte, neboť jen vespolnou láskou může zkvétat nejen spolek, ale i vesnice vaše.

Zdroj: Opavský Týdenník , Datum vydání 25.12.1897, Číslo 101, strana 3., www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 19.9.1897

Revers - obecní sucholazecký kříž 1897

Kopie dokumentu o závazcích obce vůči opatrovnictví nad obecním kříže z roku 1897.

"Revers

Podepsaný výbor obce Sucholazecké okres Opavský, zavazuje se tímto na základě jeho usnesení ze dne 19. září 1897, že obec Sucholazecká nový mramorový na obecní parceli čís. 1436. t.r. postavený kříž v budoucnosti povždy sama na své útraty v dobrém stavu vydržovati bude, po případě zaniknutí zkázy kříže toho, nový kříž na témž místě poříditi dá.
V Suchých Lazcích dne 19. září 1897.
Představený obce: Vincens ???, Výbor obecní: Tomáš Vašek radní, František Halška úd výboru, Josef Černín úd výboru, Alois Laryš náhradník, Jakob Gřešek náhradník, Jan Plachký úd výboru, ??? ??? radní, Josef Lariš náhradník, ??? Pchalek úd výboru.

Číslo 47628
Tuto listinu ...

---

schvaluje moci dozorem nad jměním obecním moravský výbor zemský. V Brně dne 29. října 1897.
Zemský Hejtman ??? ???

---

S 17930
Ab Archiepiscopali Consistorio.
Supplicant A. Rev. Officium paro chiale, ut concedamus licentiam bene dicendi novam crucem lapideam in pago Suchlazecenti erectam.
Precibus annuentes ad majorem Dei gloriam facultatem expetitam largimur addentes, etiam subdelegari valere.
Litteras reversales in archivo parochiali reponendas remittimus. Datum in Curia Archiepiscopali Olomucii die 17. Novembris 1897
Joames Weinlicky Vioarius generalis, Fr. Popp
Taxa: ??
A. Rev. Officio parochiali
qrces 20/"97 ad Nov. 264 q Comaroviensi"

(volný překlad)
S 17930
Od Archiepiscopali konzistoře. Prosebník A. Rev. Souprava chiale, s cílem poskytnout nové licence dobré řeči kamenný kříž postavený v obci Suché Lazce.
Modlitby, čímž se získá větší příležitost uctít celoživotní snahu, s tím, že dále přeneseny v platnost. Zvrat v obchodě archivu zasláním dopisu k farnosti. Vzhledem k Court Archiepiscopali Olomucii dne 17. listopadu 1897
Joames Weinlicky vioara General, Fr. Popp

zdroj: kopie z kopirky od Dušana F. Konečného, zpracoval a přepsal D. Závěšický 3.11.2019, kde se nacházi originál: není známo

zobrazit celou novinku

Revers - obecní sucholazecký kříž 1897

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 4.2.1897

Franz Novak rozbil skleněnou výlohu obchodníka

(Namhafte Zertrümmerung einer Spiegel- glasfcheioe.)
Gestern um die sechste Abendstunde wurde lem hiesigen Uhrmacher und Goldwaaren- händler Valentin Kleibel die große Glasscheibe seines im Hause Nr. 27 am Oberringe besindlichen Verkaufs ladens durch den 5ljährigen beschästigungslosen Taglöhner Franz Novak aus Sucholasetz, Bez. Troppau, zertrümmert und geben dle Thatzeugen übereinstimmend an, haß Novak absichtlich und boshafter Weise durch Faustschläge die Auslagescheibe zertrümmerte. Der sofort nach der That festgenommene Novak, welcher jedenfalls ein billiges Winterguartier zu erlangen beabsich. tigte, wurde dem Strafgerichte eiugeiiefert. Herr Kleibel erleidet einen Schaden von ungefähr 100 st, da er bezüglich der Glasscheibe nicht versichert war.

přibližný překlad:
(Významné rozbití kusu zrcadlového skla.)
Včera v šest hodin večer byla ukradena velká skleněná tabule obchodu místního hodináře a obchodníka se zlatem Valentina Kleibela, který se nachází v čísle 27 na Oberringe. Jednapadesátiletý nezaměstnaný nádeník Franz Novak ze Suchých Lazců, okres Opava, i svědci se shodují, že Novák úmyslně a zlomyslně rozbil vitrínu pěstí. Novák, zatčen bezprostředně poté, který v každém případě hodlá získat levné zimoviště. byla předložena trestnímu soudu. Panu Kleibelovi vznikla škoda kolem 100 st, protože nebyl pojištěn na tabuli skla.

zdroj: Mährisches Tagblatt, Datum vydání 4.2.1897, číslo 27, str. 5. https://www.ndk.cz

zobrazit celou novinku

Franz Novak rozbil skleněnou výlohu obchodníka

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 16.11.1896

Sčítání lidu na Moravě roku 1890

Při sčítání lidu na Moravě roku 1890 bylo v Moravské enklávě Suché Lazce ve Slezsku v soudním okrsku Opavském (který náležel k Moravě). Politická správa a soudnictví se stahovala ke Slezsku, ale z ohledu statoprávního patřila k Moravě a byla zastoupena také na sněmu moravském. Tento počet obyvatel:
1890 - Suché Lazce: rozloha v km 583 obyvatel celkem 939; z toho 883 čechů, 41 němců, 16 židů.
srovnání 1880 - Suché Lazce: 878 čechů, 44 němců, 10 židů.

zdroj: Digitální knihovna MZK, Moravská Orlice č.261, 16.11.1894 str.1

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.8.1896

Strašlivá smrt Karoliny Sauerové

Neštěstí. V Suchých Lazcích udalo se 20. července (1896) strašné neštěstí. Rolnice Karolína Sauerová chtěla načerpati z obecní studny vody. Studna je okovem zavěšeným na řetěze, který se spouští kolem. Sauerová spouštějíc okov pomalil, opřela se pravou stranou prsou o kolo. V tom praskla Železná skoba, kterou sevřeny byly loukotě, a konec její ženě vryl so do prsou a do břicha. Zraněna byla smrtelně a zemřela den na to. Byla ve stavu požehnaném a ještě před smrtí porodila mrtvé dítě.

zdroj: Opavský Týdenník. Datum vydání 1.8.1896, Číslo 60, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

Více se dozvíte také v knize "Historie kaplí v Suchých Lazcích" na straně 215. ISBN: 978-80-11-01600-5

zobrazit celou novinku

Strašlivá smrt Karoliny Sauerové

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 20.7.1896

Strašlivá smrt v Suchých Lazcích

Strašlivá smrt. V Suchých Lazcích udalo se 20. července (1896) strašné neštěstí. Rolnice Karolina Sauerová chtěla načerpati z obecní studně vody. Studna je s okovem, zavěšeným na řetěze, který se spouští kolem. Sauerová spouštějíc okov pomalu, opřela se pravou stranou prsou o kolo. V tom praskla železná skoba, kterou sevřeny byly loukotě a konec její ženě vryl se do prsou a do břicha. Zraněna byla smrtelně a zemřela den na to. Byla ve stavu požehnaném a ještě před smrtí porodila mrtvé dítě.

zdroj: Moravské noviny, příloha Brněnských novin. Datum vydání 5.8.1896, Číslo 179, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

Více se dozvíte také v knize "Historie kaplí v Suchých Lazcích" na straně 215. ISBN: 978-80-11-01600-5

zobrazit celou novinku

Strašlivá smrt v Suchých Lazcích

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.6.1896

Revers - obecní sucholazecký kříž 1896

Kopie dokumentu o závazcích obce vůči opatrovnictví nad obecním kříže z roku 1896.

"čís. 345

Revers

Podepsaný obecní výbor obce Sucholazecké zavazje se tímto reversem ve jménu obce Sucholazecké, že nově postavený kamenný kříž na obecní parceli čís. 248 v Suchých Lazcích obec Sucholazecká co taková vždy v přiměřeném dobrém stavě na své útraty vydržovati bude.
V Suchých Lazcích dne 28. června 1896
Údové výboru: ??? ???, Jan Plachký, ??? ???, Tomáš Vašek, ??? Pchalek, Josef Černín, Kašpar Plachký, Jan Prokša, František Kaštofský, František Halška, Ludvík Žídek.

číslo 31588 Listinu tuto.
schvaluje moravský zemský výbor ze stanoviska dozorství nad jměním obecním. Brno dne 4. července 1896. Zemského hejtmana náměstek Dr. František rytíř Šrom"

zdroj: kopie z kopirky od Dušana F. Konečného, zpracoval a přepsal D. Závěšický 3.11.2019, kde se nacházi originál: není známo

zobrazit celou novinku

Revers - obecní sucholazecký kříž 1896

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 18.9.1894

Inzerát na prodej mlýna č. 75 od Friedricha Heye v roce 1894

Freiwillige Feilbielung am 18. September 1894, Vormittags 9 Uhr in Sucholasetz Nr. 1 bei Troppau, der Oeconomie Nr. 1 mit 45 1/2 Joch und der neu eingerichteten Mühle Nr. 75 mit 25 1/2 Joch, in sehr guter Cultur stehender Grundstücke und im besten Stand befindlicher Gebäude.
Der Verkauf erfolgt einzeln oder beide Objecte zusammen sammt heuriger schöner Ernte, Viehstand und fundus instructus und wird beim Einzelverkauf der Wirthschaften, Ernte, Vieh etc. Beilass, verhältnissmässig nach Joch vertheilt. Nähere Auskünfte beim Besitzer Friedrich Hey in Sucholasetz Nr. 1 bei Troppau.

přibližný překlad:
Dobrovolný prodej 18. září 1894 v 9:00 v Suché Lazce č. 1 u Opava, Ekonomika č. 1 s 45 1/2 Joch a nově zřízený Mlýn č. 75 s 25 1/2 Joch, ve velmi dobré kultuře Pozemky a budovy v nejlepším stavu.
Prodej se provádí jednotlivě nebo oba objekty společně s letošní dobrou úrodou, dobytkem a fundus instructus a je rozdělen proporcionálně podle jha v případě individuálního prodeje farem, sklizně, skotu apod. Pro více informací kontaktujte majitele Friedricha Heye v Suchých Lazcích č. 1 u Opavy.

zdroj: Troppauer Zeitung Datum vydání 11.09.1894, číslo 207, str. 8. https://www.ndk.cz

zobrazit celou novinku

Inzerát na prodej mlýna č. 75 od Friedricha Heye v roce 1894

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 23.9.1893

Sucholazečtí horníci věnovali dobrov. hasičskému sboru 5 zl.

Ze Suchých Lazec 20. září. (Dary.) Horníci sucholazečtí věnovali zdejšímu dobrov. hasičskému sboru 5 zl. z čistého výtěžku z věnečku, který uspořádali 17. t. m. Při té příležitosti vydražil pan Konrád Morbicer viržinku za 2 zl. 86 kr., což témuž účelu věnováno. Dále uspořádána sbírka p. Kon. Morbicerem a sebráno takto 3 zl. 22 kr., k čemuž přispěl p. Karel Malina z Vítkovic 1 zl., což věnováno zase na zakoupeni zvonu pro zdejší nový hřbitov.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 23.9.1893, číslo 74, ročník: 24, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Sucholazečtí horníci věnovali dobrov. hasičskému sboru 5 zl.

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 2.8.1893

Sbírka dobrovolných příspěvků na okrasu kaple

Ze Suchých Lazec 29. července. (Na okrasu kaple.) Spojené kde vládnou síly, snadno vše se vykoná. Po otevření zdejšího místního hřbitova bylo vřelým přáním občanů zdejších, by při pohřbech v kapli naší zádušní mše sv. slouženy býti směly, aby takto slabým dítkám i vetchým starcům umožněno bylo, za léta i za zimy též při oběti Páně za drahé své zemřelé se pomodliti. K uskutečnění přání tohoto třeba bylo zakoupiti potřebné kostelní nářadí (vybavení). Zahájena především sbírka dobrovolných příspěvků, která po dnes 121 zl. 25 kr. vynesla.
Věnovali k účelu tomu p. t. občané a spanilomyslné občanky: 10 zl. Stuchlík Fr. č. 23.; 5 zl. Lorenc Fr.; po 3 zl. Vašek Jakub a Škrobánek Ant. č. 73.; 2 zl. 70 kr. rodina Sonková č. 56.; 2 zl. 40 kr. Engliscková Josefa; po 2 zl. Meixner Tom. č. 16., Směja Klem., Sauer Frant. a Volný Madlena; po 1 zl. 50 kr Plachký Kašpar, Plachký Jan č. 61., Vašek Tom., Kaštovský Frt. č. 4. a Lariš Alois; 1 zl. 45 kr. Pavelek Alois; 1 zl. 20 kr. Válek Tom.; po 1 zl. Kubín Jakub, Smějová Mathilda, Myslivec Josef, Rudolf a Johanna, Bialý Frt., Halška Frt. č. 3. i č. 59., Skuplík Beata, Zuntýk Beata, Meixner Anna, Prokšová Františka, Prokša Jan, Trubka Ondřej, Sosna Jan, Vincenc i Josef, Luska Jan, Židek Ludvik, Sedláček Jan, Žurek Fr., Šíma Fr., Plachký Ad., Škrobánek Libor, Hajduček Ad., Stuchlík Lud., Stalmach Fr., Plachký Jan č. 40., Pchálek Ad., Kubín Arn., Směja Vine, Skuplík Vincenc, Židková Aloisie, Sedláčková Mař., Steuerová Mař., Kubesa Jan, Plachký Kat., Pluta Jan, Hanák Josef, Bála Kar., Černín Josef, Kuča Mař., Gřešková KL, Jurečková Mar., Janáček Frt., Stuchlíková Ter., Morbicer Konr., Kaštovský Jos. č. 7., Skuplík Fr. č. 56., Skuplíková Marianna a Terezie čís. 55., Vítek Karel, Nováková Kat., Trubka Prok., Stuchlík Fab., Plachký K. a Kubín Fab.; 90 kr. Skuplík Jan; po 80 kr. Šubert Fr. č. 46., Gřešek Jak., Slaný Johanna, Stypa Marianna a Ryba Fr.; 60 kr. Lesák Fr.; po 50 kr. Směja Emilie, Konečného Františka, Lacheta Arnošt, Ryba Monika, Hlaváč Fr., Halška Val., Halška Kat., Pchálek Fr., Židek Val., Koslřicová Joh., Kaštovský Fr., Jeřábek Fr., Bálová Aloisie, Kubín R., Pavlík Fr. č. 66., Směja Pr., Volný Mar., Maiwald Ter., Pika Ant., Lysek Jan, Kežik M.; po 40 kr. Střilková K., Konečného T., Trubka J., Zdrálek Jak., Cihlář T., Pika M., Králová M. a Šimová M.; po 30 kr. Gřešek Fr. a Slaný Jak. a 20 kr. Halfar Ignác. Všem těmto dárcům tisíceré „Zaplať Pán Bůh!"
Další dary s vděkem se přijímají. Zvláště též občany sem příslušící, ale za výživou svou ve světě se zdržující prosíme, aby na svůj domov nezapomínali a na okrasu kaple zdejší občas hlavně ale nyní něčím přispěli.
Tom. Meixner, starosta obce.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 2.8.1893, číslo 59, ročník: 24, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Sbírka dobrovolných příspěvků na okrasu kaple

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 28.3.2023:

1) Sbor dobrovolných hasičů organizuje charitativní sbírku, která proběhne v sobotu 1. 4. 2023 v čase od 9 do 12h v hasičárně v Suchých Lazcích. Vybírány budou především:· pánské, dámské a dětské oblečení, obuv, hračky pro děti, základní vybavení do domácnosti – nádobí, drobné funkční elektrospotřebiče, povlečení, deky, záclony, závěsy Vše musí být vyprané, čisté a nezničené. Spoluobčané mají zároveň stále možnost průběžně nosit nefunkční drobné i větší elektrospotřebiče

2) Vývoz bio nádob proběhne 3. dubna 2023 v pondělí ráno a poté vždy každé pondělí v sudém týdnu.

Hlášení rozhlasu - úterý 21.3.2023:

1) Vážení spoluobčané zveme vás na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční v úterý 21.3.2023 od 18:15 hodin v kulturním zařízení obce.

zobrazit vše

Kalendář akcí

31.3.2023 od (15:00) hodin:

Jarní brigáda AVZO na zprovoznění střelnice.

1.4.2023 od (9:00) hodin:

Charitativní sbírka SDH (oblečení, obuvi, hraček a vybavení domácnosti) květen 2023 - více info zde.

5.4.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

5.4.2023 od (17:00) hodin:

Bezplatná právní poradna na Obecním úřadě Suché Lazce.

23.4.2023 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 38. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2023" pořádá AVZO.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

1.4.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

15.4.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

29.4.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

5.5.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

20.5.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Veřejná vyhláška - Oznámení
seznámení s podklady rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 24. 8. 2022 žádost, jež byla doplněna dne 11. 10. 2022 kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle zastoupené Správou Ostrava se sídlem Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava zastoupena na základě udělené plné moci vedoucím společníkem společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“, a to společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci:

I/11 Nové Sedlice – severní obchvat

... umísťovaných na pozemcích v k. ú. Suché Lazce
parc. č. 852/1 (orná půda), 852/34 (orná půda), 852/37 (orná půda), 852/38 (orná půda), 854 (zastavěná plocha a nádvoří), 855 (zahrada), 856 (zahrada), 890/2 (orná půda), 890/3 (orná půda), 890/22 (orná půda), 890/25 (orná půda), 890/26 (orná půda), 890/27 (orná půda), 890/28 (orná půda), 890/29 (orná půda), 890/30 (orná půda), 890/31 (orná půda), 890/32 (orná půda), 890/33 (orná půda), 890/52 (orná půda), 890/75 (zastavěná plocha a nádvoří), 906 (ostatní plocha),...

Celý dokument zde: priloha_1147653808_0_seznameni-s-podklady-rozhodnuti.pdf

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.1.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru prodat malotraktor ŠÁLEK MT8 - 132 s příslušenstvím. Lhůta podání nabídky: do 2.1.2023 do 18:00 hod. Specifikace zde. Příloha: Malotraktor-salek-MT8.zip

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 9.12.2022 v 16:00 hod. on-line je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 31.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 19.7.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 14.9.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Odkud převážně čerpáte informace o aktuálním dění u nás i v zahraničí? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Televize - ČT1 28%
Televize - Prima 6%
Televize - Nova 2%
Televize - Barandov 2%
Televize - ostatní domácí stanice  2%
Televize - ostatní zahraniční stanice  0%
Rozhlas - Český rozhlas 2%
Rozhlas - Evropa 2 1%
Rozhlas - Frekvence 1 3%
Rozhlas - Rádio Impuls 1%
Rozhlas - ostatní domácí stanice 1%
Rozhlas - ostatní zahraniční stanice  2%
Sociální sítě - Facebook 0%
Sociální sítě - Twitter 4%
Sociální sítě - VK 0%
Sociální sítě - Tik Tok 2%
Sociální sítě - ostatní 6%
Komunikátor - Messanger 1%
Komunikátor - WhatsUp 0%
Komunikátor - Signal 1%
Komunikátor - Telegram 1%
Komunikátor - ostatní 1%
Web - Novinky.cz 6%
Web - Seznam Zprávy.cz 17%
Web - iDnes.cz 0%
Web - Aktuálně.cz 0%
Web - Denik.cz 1%
Web - Blesk.cz 1%
Web - Reflex.cz 1%
Web - ostatní domácí 2%
Web - ostatní zahraniční 0%
Tisk - Právo 2%
Tisk - Lidové noviny 1%
Tisk - MF Dnes 2%
Tisk - Region  1%
Tisk - ostatní 2%

Celkem hlasů: 127 | Hlasování začalo: 24.4.2022 00:00 | Hlasování končí: 30.9.2023 00:00 | všechny ankety

Na začátek stránky