Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 12.11.1916

Koně se splašili 1916

Koně se splašili. V těchto dnech (12.11.1916) jel rolník J. Gřešek ze Suchých Lazců pro mouku do podvihovského mlýnku. Na voze seděla také A. Krmášková. Do vozu byly zapřaženy koně, vojenské, propůjčené ku jarním pracím polním. Při zpáteční jízdě se koně splašili. Krmášková spadla z vozu tak nešťastně, že jí zlomena obě žebra a také jiné pohmožděniny utrpěla. Byla dovezena domů. Gřešek je také zraněn, ale lehce.

zdroj: Časopis Pozor 12.11.1916 č. 89.

zobrazit celou novinku

Koně se splašili 1916

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 23.8.1916

Prosebná válečná pouť sdružených slezských katolických spolků 1916

Prosebná válečná pouť sdružených slezských katolických spolků k Matce Boží do Hrabyně konala se za obrovské účasti na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Ve velkém počtu dostavila se procesí z N. Sedlic, Suchých Lazec, Komárova, Chvalikovic, Raduně, Kylešovic, Benkovic, Podolí i z Opavy a Životic, z Velké a Pusté Polomě, Těžkovic, Poruby a j. Slavnostním kazatelem byl dp. dr. Josef Vrchovecký, c. k. prof. z Jevíčka, jenž ve své slavnostní promluvě vylíčil P. M. jako těšitelku lidu v těžkých válečných dobách. Slavnostní mši sv. za assistence mnoha kněží měl vdp. Josef Chrobák, farář z Velké Polome. Odpoledne o 2. hodině poutníci shromáždili se na prostranství chrámovém a učinili patriotický projev J. V. císaři a králi, následníku trůnu, Sv. Otci, J. E. Lvu kardinálu Skrbenskému a po krátké promluvě dp. katechety Jana Rýpary o vznešených jmenovaných osobnostech poslán telegram císaři pánu, následníku trůnu a našemu arcipastýři.

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 23.08.1916, Číslo 66, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Prosebná válečná pouť sdružených slezských katolických spolků 1916

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Záplavy z přívalových dešťů v roce 1914

vloženo - 6.8.1914

Záplavy z přívalových dešťů v roce 1914

Ani obec Suché Lazce nebyla v roce 1914 ušetřena před živelnou pohomou. Ve čtvrtek 6.8.1914 odpoledne kolem 17 hodiny začalo poprchávat a následně na to se strhnul veliký liják a v někoika minutách byla celá okresní silnice, která vede přes S. Lazce pod vodou. Uprostřed silnice se hnal 30 cm vysoký proud vody, který se odplavil až za hodinu po průtrži mračen. V sobotu 8.8.1914 následovala další bouřka s přívalovým deštěm, né tak silná a silnice byla pod vodou podruhé. Z obou přívalových dešťů a následných podovní a záplav nevznikly na polnostech veliké škody. Pouze v místech, kde měla voda veliký spád, odnesla čerstvě zoranou půdu a místy poškodila několik parcel odplavením. Louky v dolinách a nížinách byly zaplaveny. Polní obecní cesty byly také poškozeny.

zdoj: Školní kronika č.1. str. 88, zapsal nadučitel Alois Otýpka

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 20.6.1913

Přepadení na Přerovci 1913

Přepadení. V těchto dnech vracel se pekařský pomocník Fr. Svachula z Opavy s prázdným povozem z Velké Polomi po odvedeni pečiva domů. Nedaleko Přerovce zadržen byl z nenadáni 3 muži, vystoupivšími z lesa a vyzván, aby jim vydal všecky peníze, které má u sebe. Svachula měl přes 200 korun, ale neuposlechl jich vyzvání. Uhodil do koně a ujížděl. Útočníci utíkali za vozem a pokoušeli se zastaviti ho. Jeden z nich vypálil na Svachulu dvě rány z pistole, z nichž jedna šla mimo, kdežto druhá ho zasáhla na levé ruce. Teprve v Přerovci zpozoroval, že není více pronásledován. Zajel rychle do Opavy a učinil o případu oznámení. Krátce na to musel být dodán do nemocnice, aby mu byla z ruky odstraněna koule. Pachatelé útoku nebyli dosud vypátráni.

zdroj: Lidové noviny, 20.6.1913, Ročník 21, číslo 167, strana 5. http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 15.2.1912

Trestáni vdaných učitelek - Šitavancová

Trestáni vdaných učitelek. O našem mor. zemském výboru i o zemské školní radě máme úsudek dávno ustálený. Samosprávné úřady ty, jichž povinnosti je, hájiti v prvé řadě zásady spravedlnosti, zdá se, že vyhledávaji každé příležitosti, kde by mohly uplatnili své strannické choutky - a pomstiti se. Tentokráte pociťuji osten msty (hlavně klerikálni) vdané učitelky. Případ učitelky pani Šitavancové ze Staré Vsi je do nebe volající. Vinou klerikálnich agitátorů dostal se p. učitel Karel Šitavanc do Suchých Lazců ve Slezsku. Jeho manželka, literní učitelka, ponechána na starém působišti a nařízeno ji, že musí na místě setrvati. Podotknouti dlužno, že tim vážně ohroženo je beztak chatrné zdravi oné pi. učitelky. Žena, která vychovává děti vlastni i děli svých spoluobčanů, zasluhuje obdivu a úcty. V zemi, v niž vládla by spravedlnost a úcta ku práci, musila by žena taková dojiti nejvyššiho vyznamenáni. U nás na Moravě se trestá a to trestem nejkrutšim, který si nijak nezadá s mirovskou trestnici. Odlučuje se od manžela a děti a ohrožuje se její život, jakož i štěstí celé rodiny. Můžeme uvésti i jiné připady, kde život vdaných učitelek byl úmyslně ze škodolibosti a msty ohrožován. A což jiného je úsilí klerikálních poslanců a jich spřeženců, aby se vdaným učitelkám nedostalo žádného drahotniho přidayku? Není to též msta? Jak křiklavě nespravedlivě zachovali se ti, kdož odhlasovali, že vdané učitelky nic nedostanou, dokazuje tento případ: Učitelka vdala se za soukromého i úředníka. Mají 4 děti. Manžel dnes je bez služby (nikoliv vlastní vinou). Celá rodina prožívá dny nejtrpčí bídy. A proto nedostane nic! Oh, té klerikální spravedlnosti! Kde zůstalo učeni, že svátost stavu manželského je největší svatosti v Kristu? Dnes proto, že je nékteré učitelky přijaly, budou trpět a dopadá na ně hněv a msta! ...

zdroj: Časopis Pozor 15.2.1912 č. 33.

zobrazit celou novinku

Trestáni vdaných učitelek - Šitavancová

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Spolek Palacký zahrál hru - Paličova dcera

vloženo - 26.3.1911

Spolek Palacký zahrál hru - Paličova dcera

Ze Suchých Lazec 28. března 1911. (Divadlo.) Krásnou a ušlechtilou zábavu poskytli nám opět ochotnici sucholazečtl hrou „Paličova dcera", kterou sehráli 26. března v neděli. Věru nikdo nelitoval času a peněz, které položil na oltář bohyně Thálie. Obecenstvo zaujímal ne tak obsah hry sám, jinak zajímavý — naše děvušky, které hrají, již se o to postarají, aby sdělily svým kamarádkám, jak se ti a ti mají „moc rádi" a jak to na konec s nimi „moc dobře" dopadne — ale zajímal nás hlavně způsob, jakým byl kus sehrán. Tentokrát se zase naši hoši a naše děvuchy drželi a ukázali, že oni také něco dovedou, jen když chtějí. A dobré vůle bylo viděti u všech mnoho. Zvláště naše děvušky chtěly tento večer, jak se zdá, předstihnout naše hochy a v celku se jim to také skutečně povedlo, jak byl jeden hlas mezí diváky. Snad proto, že zápas jejich byl snažší, ježto úloh ženských bylo daleko méně, nežli mužských. Vdova Jedličková počínala si a hovořila, tak přirozeně, tak nenuceně, že ani dost málo neupomínala svou hrou na to, že úloha její je hrána dívkou sotva 19letou, která ke všemu hrála poprvé. První její vystoupení je velice slibné a zasluhuje vší chvály a uznání. Rovněž zámožná plátenice Kat. Šestáková, jejíž jedinou pochoutkou k šeobecnému potěšení byl šnupec, byla podána krásně a k všeobecnému uspokojení. Stejně Rozárka, upřímná, pravdomluvná a poctivá dívka venkovská, a naproti ní Bětuška, dívka rázná, závídějící této její lásku & krásu, byly podány věrně. Bezvadně byla sehrána úloha Valenty, venkovského šumaře, a stejně úloha mladého indiána, Prokopa a úloha Pavla Kolínského. Antonín mohl do své hry vložiti trochu více citu a ohně, ač jinak se líbil. Z menších úloh bavil naše obecenstvo svým rázným vystupováním řezník Martin Toužímský, bratr Bětuščin. Svým komicky vážným, v pravdě soudcovským vzezřením, vzbuzoval si úctu a respekt úředník hrdelního soudu Jablonský. Ale málem bych zapomněl na starého Melichara, hrobnfka. Z celého jeho vystupování bylo zřejmo, že úloha ta byla v rukou starého a osvědčeného ochotníka. Také ostatní menší úlohy, o kterých se zde nemohu šiřeji rozepisovati, byly sehrány pěkně. Souhra sice sem tam na některých místech vázla, ale celkový dojem, který jsem si odnášel domů, byl více nežli uspokojivý. Ochotníci sucholazečtí ukázali, že by byli s to sehráti i jiné těžší hry, a to s úspěchem. Večer ten vystoupilo, jak jsem pozoroval, mnoho nováčků s takovým zdarem, že nelze pochybovati o jejich zdatnosti na poli tom. Jen trochu více chuti a obětavosti! Mnoho štěstí do budoucna a na brzké shledáni. Také jeden.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 5.4.1911, Číslo 27, strana 2. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 13.1.1911

Pozvánka na schůze Soc. Dem. noviny Duch času 1911

Dne 13. ledna 1911, Periodikum - Duch času, Podnázev: orgán strany sociálně-demokratické

číslo 4, Strana 6.
Slezsko. V neděli dna 15: t. m. konají se následující schůze:
...
Suché Lazce. O půl 4. hod. odpoledne v host. p. Kubesv důvěrná schůze, na níž bude pojednáno o po litické situaci a organisačních otázkách.
...
Suché Lazce. O 3. hod. odpol. důvěrná. Ref. posl. soudr. Pavlán

zdroj: svkos.cz, ISSN: 1805-5990; čČNB: cnb002220288

zobrazit celou novinku

Pozvánka na schůze Soc. Dem. noviny Duch času 1911

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 25.12.1909

Naučná schůze katolicko-lidového spolku 25.12.1909

Ze Suchých Lazec. Poučnou schůzi konala naše odbočka katolicko-lidového spolku dne 19. prosince. Členové dostavili se v hojném počtu, až na některé pohodlné, přišlo i dosti nečlenů, ač jich mohlo přijít ještě více, nebo přednáška hodila se pro všechny bez rozdílu. Přítomné uvítal pan starosta Luska a udělil slovo P. Suchánkovi, který obšírně promluvil o spořivosti, o její důležitosti pro jednotlivce, rodinu i národ. Rozumná spořivosť je matkou nejen zámožnosti, ale i poctivosti, střídmosti a štědrosti, je základem blahobytu a spokojenosti rodiny. Národ náš neumí spořiti — v Dánsku má každý 2. člověk vkladní knížku, v Německu 4. a u nás — teprv až 12. Jsme marnotratnými příliš a proto národ náš nemá té moci a váhy, jakou by míti mohl. Práva politická a kulturní, která národ chudý musí často i krví dobývati, národu zámožnému přinášejí na stříbrném tácku. Jsme otroky kapitálu, protože sděděný i vydělaný groš lehkomyslně rozhazujeme. Třeba rozhodné nápravy! Uvedl různé způsoby střádání a odporučoval přítomným, zvláště přítomnému děl-nictvu. Ku konci rozpředl se rozhovor o naší Zádruze. Doufáme, že přednáška bude míti dobrý účinek. Bylo by žádoucno, aby členové katolických organisací pilně navštěvovali schůze, a také odebírali a četli katolické časopisy. U nás je ještě velice málo pochopení pro dobrý tisk — snad od nového roku se to napraví. Heslem naším budiž: V každé katolické rodině aspoň jediný katolický časopis!

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 25.12.1909, Číslo 101, strana 6. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Naučná schůze katolicko-lidového spolku 25.12.1909

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 29.5.1909

Schůze katolického spolku 20.5.1909

Ze Suchých Lazec. Ve čtvrtek 20. května konala naše odbočka katol. lidového spolku schůzi veřejnou. Účastenství bylo slabší, než jindy, sluníčko mnohé vylákalo do přírody. P. Buček, katecheta z Opavy promluvil o pojišťování starobním, nemocenském a úrazovém. Je-li pojišťování třeba, kdo má býti pojištěn a jak má býti provedeno — na tyto otázky odpověděl obšírně. Probral návrh vládní, vytkl některé nedostatky a podal přiměřené opravy strany katolické. Ku konci pěkné a obsažně řeči, povzbuzoval, aby žádný se nespoléhal na pojištění vládní, nýbrž aby každý sám hleděl se pojistili pro budoucnost rozumným šetřením. Zvláště rodičové by měli učiti mládež hned od mladit — čemu člověk v mládí nenavykne — později se nenaučí. — P. Suchánek přidal několik příkladů o spořivosti a vybízel ku svépomoci. Projevil přání, aby všichni členové schůzí se sůčastňovnli, beztoho se konají zřídka, neměl by ani jediný scházeti. 

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 29.5.1909, Číslo 42, strana 9. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Schůze katolického spolku 20.5.1909

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 7.2.1909

Katolický lidový spolek valná hromada 7.2.1909

Ze Suchých Lazec. V neděli 7. února 1909 konala naše odbočka lidového spolku valnou hromadu. Má 77 členů a skoro všichni se jí súčastnili. Po zprávě jednatelské a pokladniční zvolen starý výbor jednohlasně. P. Suchánek probral důležitější události, povzbuzoval, abychom vždy a všude rozhodně vystupovali, jako národovci i křesťané a statečně se hájili. Oznámil, že v neděli 14. t. m. bude v Opavě valná hromada a je povinností naší, abychom co nejhojněji se jí súčastnili. Pan předseda Luska zmínil se o Zádruze, vysvětlil její důležitost a výhody. Rozpředl se rozhovor a výsledek bude, že mnoho členů lidového spolku v Suchých Lazcích stane se též členy Zádruhy. Žádá to naše národní čest. Schůze byla pěkná, přihlásilo se několik nových členů a mladší projevili přání, aby odbočka hrála divadla. Pilně spláceny příspěvky. Zájem o spolek roste, každý clen se přičiň, abychom mohutněli. Třeba též časopisů katolických, těch je dosud u nás málo!

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 13.02.1909, Číslo 12, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Katolický lidový spolek valná hromada 7.2.1909

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 5.12.1908

Hledá se Josef Kubín ze Suchých Lazec

Hledá se. Již od 20. listopadu (1908) pohřešuje se Josef Kubín ze Suchých Lazec. Je slabomyslný. Šel do lesa na Přerovec se snídaním a někam zašel. Je mu 40 let, postavy prostřední, chudý, vlasy i oči černé. Šaty na sobě měl obnošené, na hlavě hasičskou čepici, botky šněrovací. Je velice bázlivý a lidí se štítí. Kdo by snad ho viděl neb o něm něco věděl, prosí se snažně, aby podal zprávu Marii Kubínové v Suchých Lazcích.

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 5.12.1908, Ročník 3, Číslo 98, strana 6. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Hledá se Josef Kubín ze Suchých Lazec

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 8.11.1908

Schůze katolického spolku 14.11.1908

Ze Suchých Lazec. V neděli 8. t. m. konala naše odbočka (katolický lidový spolek) schůzi, jíž se sůčastnili skoro všichni členové i hojně hostí. Zahájil ji pan starosta a předseda spolku Jan Luska a udělil slovo P. Suchánkovi. Pan řečník zmínil se o jubileu císařském a jak nejlépe je oslaviti. Vybízel, aby dle příkladu jiných obcí uspořádána byla sbírka pro české dítě. Představenstvo a jiní místní činitelé zajisté se uchopí díla a sbírku vykonají. Dále navrhoval, aby pro lidový spolek zakoupil nutné potřeby pro nemocné, což jednohlasně schváleno. Potom provedl nás památnými místy sv. Země, znázornil světelnými obrazy a vylíčil nynější poměry. Obrazy z Prahy odloženy pro příští schůzi. Bylo by si přáti, aby v odbočce zavládl hodně čilý život, jest toho velice potřebí, nepřátelé nelení!

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 14.11.1908, Číslo 92, strana 4. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Schůze katolického spolku 14.11.1908

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Manifestační tábor lidu v Kateřinkách 1908

vloženo - 9.8.1908

Manifestační tábor lidu v Kateřinkách 1908

V neděli 9. srpna 1908 o půl I. hod. odpol. koná se na prostranství před „Červeným andělem“ v Kateřinkách manifestační tábor lidu s denním pořádkem: Starobní a Invalidní pojišťování v Rakousku. Za nepříznivého počasí koná se „u Pruského krále“ veřejná schůze. Po táboru téhož dne, nebo v čas ne- pohody 16. srpna 1908 Velká lidová slavnost v zahradě paní Víchové na Pastvisku. Organisace a jednotliví soudruzi se žádají, by se projevu tohoto co nejvíce súčastnili a krajskému důvěrníku ihned oznámili, zda půjdou průvodem, by nutné oznámení podniknout! mohl. Táboru tohoto súčastní se průvodem následující organisace: Mokré Lazce, Suché Lazce, Štítina a Komárov. Průvod vyjde o 11. hodině dopolední z Mokrých Lazec a následující organisace zařídí se tak, aby se připojili mohly.

zdroj: Hlas lidu slezského, 31.7.1908, Ročník 2, číslo 31, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 20.6.1908

Katolický lidový spolek - obec postavila novou krásnou školu 1908

Ze Suchých Lazec. Obec naše postavila značným nákladem novou krásnou školu, která byla v pondělí svatodušní posvěcena za přítomnosti c. k. okresního hejtmana Klingnera a četných učitelů okolních. Před svěcením promluvil P. Ant. Suchánek o významu a důležitosti školy a po posvěcení místní nadučitel Otipka o spolupůsobení rodiny še školou. Počasí bylo pěkné a sešlo se veliké množství ze sousedních obcí. Obec si novou školou postavila krásnou památku a dokázala, jak váží si vzdělání.

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 20.06.1908, Číslo 51, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Katolický lidový spolek - obec postavila novou krásnou školu 1908

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.6.1908

V Suchých Lazcích postavili novou školu

V Suchých Lazcích postavili novou školu a pan kaplan komárovský Ant. Suchánek ji v ponděli svatodušní posvětil. Škola je pěkná, velmi prakticky zařízena a líbí se všeobecně. Místním občanům i cizím. Pan světitel pak přednesl při svěcení řeč, jakých málo jsme slyšeli. Zasloužila, aby si jí povšiml každý učitel, jak možno je společně působiti knězi s učitelem, a jak pošetilo a zbytečno je často vyhledávati, co oba činitele rozděluje, nýbrž vie, co je pojí. Přítomní učitelé (snad až na jednoho pána) souhlasili se slovy řečníkovými a zřejmě je pochvalovali. Také řeč místního nadučitele p. Al. Otipky nesla se duchem smířlivým a vůči celé veřejnosti kladl velký důraz na náboženskomravnou výchovu dětí.

zdroj: Moravský deník, Datum vydání 14.6.1908, Číslo 137, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

V Suchých Lazcích postavili novou školu

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 28.3.2023:

1) Sbor dobrovolných hasičů organizuje charitativní sbírku, která proběhne v sobotu 1. 4. 2023 v čase od 9 do 12h v hasičárně v Suchých Lazcích. Vybírány budou především:· pánské, dámské a dětské oblečení, obuv, hračky pro děti, základní vybavení do domácnosti – nádobí, drobné funkční elektrospotřebiče, povlečení, deky, záclony, závěsy Vše musí být vyprané, čisté a nezničené. Spoluobčané mají zároveň stále možnost průběžně nosit nefunkční drobné i větší elektrospotřebiče

2) Vývoz bio nádob proběhne 3. dubna 2023 v pondělí ráno a poté vždy každé pondělí v sudém týdnu.

Hlášení rozhlasu - úterý 21.3.2023:

1) Vážení spoluobčané zveme vás na 4. zasedání Zastupitelstva MČ Opava – Suché Lazce, které se uskuteční v úterý 21.3.2023 od 18:15 hodin v kulturním zařízení obce.

zobrazit vše

Kalendář akcí

31.3.2023 od (15:00) hodin:

Jarní brigáda AVZO na zprovoznění střelnice.

1.4.2023 od (9:00) hodin:

Charitativní sbírka SDH (oblečení, obuvi, hraček a vybavení domácnosti) květen 2023 - více info zde.

5.4.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

5.4.2023 od (17:00) hodin:

Bezplatná právní poradna na Obecním úřadě Suché Lazce.

23.4.2023 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 38. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2023" pořádá AVZO.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

1.4.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

15.4.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

29.4.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

5.5.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

20.5.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Veřejná vyhláška - Oznámení
seznámení s podklady rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 24. 8. 2022 žádost, jež byla doplněna dne 11. 10. 2022 kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle zastoupené Správou Ostrava se sídlem Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava zastoupena na základě udělené plné moci vedoucím společníkem společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“, a to společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci:

I/11 Nové Sedlice – severní obchvat

... umísťovaných na pozemcích v k. ú. Suché Lazce
parc. č. 852/1 (orná půda), 852/34 (orná půda), 852/37 (orná půda), 852/38 (orná půda), 854 (zastavěná plocha a nádvoří), 855 (zahrada), 856 (zahrada), 890/2 (orná půda), 890/3 (orná půda), 890/22 (orná půda), 890/25 (orná půda), 890/26 (orná půda), 890/27 (orná půda), 890/28 (orná půda), 890/29 (orná půda), 890/30 (orná půda), 890/31 (orná půda), 890/32 (orná půda), 890/33 (orná půda), 890/52 (orná půda), 890/75 (zastavěná plocha a nádvoří), 906 (ostatní plocha),...

Celý dokument zde: priloha_1147653808_0_seznameni-s-podklady-rozhodnuti.pdf

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.1.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

OZNÁMENÍ o zveřejnění záměru prodat malotraktor ŠÁLEK MT8 - 132 s příslušenstvím. Lhůta podání nabídky: do 2.1.2023 do 18:00 hod. Specifikace zde. Příloha: Malotraktor-salek-MT8.zip

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 9.12.2022 v 16:00 hod. on-line je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 31.5.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 19.7.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

Zápis z 23. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 14.9.2022 v 18:30 hod. je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Odkud převážně čerpáte informace o aktuálním dění u nás i v zahraničí? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Televize - ČT1 28%
Televize - Prima 6%
Televize - Nova 2%
Televize - Barandov 2%
Televize - ostatní domácí stanice  2%
Televize - ostatní zahraniční stanice  0%
Rozhlas - Český rozhlas 2%
Rozhlas - Evropa 2 1%
Rozhlas - Frekvence 1 3%
Rozhlas - Rádio Impuls 1%
Rozhlas - ostatní domácí stanice 1%
Rozhlas - ostatní zahraniční stanice  2%
Sociální sítě - Facebook 0%
Sociální sítě - Twitter 4%
Sociální sítě - VK 0%
Sociální sítě - Tik Tok 2%
Sociální sítě - ostatní 6%
Komunikátor - Messanger 1%
Komunikátor - WhatsUp 0%
Komunikátor - Signal 1%
Komunikátor - Telegram 1%
Komunikátor - ostatní 1%
Web - Novinky.cz 6%
Web - Seznam Zprávy.cz 17%
Web - iDnes.cz 0%
Web - Aktuálně.cz 0%
Web - Denik.cz 1%
Web - Blesk.cz 1%
Web - Reflex.cz 1%
Web - ostatní domácí 2%
Web - ostatní zahraniční 0%
Tisk - Právo 2%
Tisk - Lidové noviny 1%
Tisk - MF Dnes 2%
Tisk - Region  1%
Tisk - ostatní 2%

Celkem hlasů: 127 | Hlasování začalo: 24.4.2022 00:00 | Hlasování končí: 30.9.2023 00:00 | všechny ankety

Na začátek stránky