Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 6.11.1888

Velký požár v Suchých Lazcích Blucha 1888

Požáry. V úterý 6. t. m.(6.11.1888) vypukl o půl 11. hod. večer oheň v Suchých Lazcích u Petra Bluchy č. 64. ve stodole a strávil 2 stodoly. Přičiněním Sucho-lazeckého spolku hasičského byl požár obmezen na hořící stodoly; také vydatná pomoc hasičského sboru Mokrolazeckého byla vítána, neboť občanstvo domácí z větší části netečně se založenými rukami na oheň hledělo. Jest to smutný úkaz v obcích našich, že valná Část občanů o neštěstí požárovém z pravidla jest nehybna a přes to na tak důležitý podnik, jako jest sbor hasčský v obci, s nedůvěrou pohlíží a v žádném směru jej podporovati nechce. V případech takových by věru pokárání náležité se strany politických úřadů bylo na místě! Pohořelí byli oba pojištění.

zdroj: Opavský Týdeník - 10.11.1888, Ročník XLX. číslo 88. (1215.) Strana 3. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 22.1.1888

Suche Lazce se zůčastnily svěcení stříkačky v Mokrých Lazcích 1888

Z Mokrých Lazec 22. ledna.1888 (Valná. hromada oboru hasičského.)
V neděli, 8. L m. konal zdejší hasičský sbor svou výroční valnou hromadu za účastenství všech hasičů takto: O 10. hodině zahájil atarosta spolku p. Jan Havlíček valnou tuto hromadu. Přítomné srdečně uvítav udělil slovo a další řízení valné této hromady svému náměstku a náčelníkovi p. Frant. Glabazňovi, načež tento jako jednatel přečetl nejprvé protokol poslední výroční valné hromady, kterýžto přítomni schválili. Na to přednesl svou jednatelskou zprávu, z nížto následující vysvítá. Sbor čitá 32 členů činných, přispívajícich posud žádných. Pravým slavnostním dnem pro zdejší sbor byla slavnost svěceni stříkačky, ježto se slavné sbory z Kylešovic, Suchých Lazec a Slavkova zúčastnily. Nehledě ani na mravní zisk, jenž členům z táto slavnosti plynul, obnášet výtěžek s ní 107 zl. 13 kr.
První požár, jehož se sbor činně zúčastnil, vypukl 21. února, při němž se všichni členové velmi přičinili, neb se jim podařilo kůlnu sotva půl metru od ohně vzdálenou zachrániti. Dne 8. května byl sbor přítomen slavnosti svěcení střikačky v Suchých Lazcích. Dále se zúčastnil slavnosti svěcení chrámu Páně v Hrabyni. Též byl přítomen táboru ve Slavkově. Den na to 26. záři obstál druhou avšak peprnou zkoušku znamenitě při požáru ve mlýně p. Haale, neboť se mu podařilo mlýn ten již již hořící zachrániti. Také byl po třetí Při ohni na štltině činným. Ostatní zkouška naskytla se při ohni 24. pros. (na štědrý večer), kterouž rovněž dobře si odbyl. Celkem tedy byl při 4 ohních činným. Téhož jmenovaného dne zesnul veliký dobrodinec oboru a kmotr stříkačky naší pan Ignác Kaštovský, jehož pohřbu se celý sbor zúčastnil. Dále budiž podotknuto, že sbor konal Skráte cvičení se stříkačkou a bez ni, jichžto se všichni skoro členové horlivě zúčastňovali. Dne 30. října 1887 konána mimořádná valná hromada, ve které jednohlasně za člena k "české ústřední jednotě Mor.-Slez. dobr. sborů" přistoupiti, což se již skutkem stalo. Výbor postaral se o zakoupení tesáků pro veškerá mužstvo. Hasiči pp. Rud. Židek a Jan Glabazňa a zhotovili 4 praktické žebříky zdarma. Jednatel chválí horlivost, svornost a bratrskou lásku všech hasičů a napomíná je, by v horlivosti té, ve svornosti a obapolné lásce povždy setrvali nehledíce na netečnost některých občanů a nevděčnost lidskou, začež jim Bůh a potomci jistě žehnati budou.
- Zpráva ta vyslechnuta s napjatou pozorností a vděčně přijata. Načež přednesl zprávu jako pokladník. Dle ní obnáší deficit 412 zl. 03 kr. Ze šlechetných dárců budtež zejmena jmenováni: Jeho Veličenstvo Císař Pán ráčil darovati 80 zl., zesnulý Ignác Kaštovský 50 zl. Slavná banka Slavia 15 zl., Krakovská 20 zl. Od banky "British North" za hájeni ohně u Haale 25 zl. Po schválení účtů poděkoval velitel p. Val. Hrubý jménem sboru náčelníku p. Fr. Glabazňovi za jeho nezištnou činnost spolkovou. Nyní přikročeno k volbě výboru, kterážto takto dopadla: Posavadní členové výboru: pp. Jan Havlíček, starosta, Fr. Glabazňa, náčelník, Val. Hrubý, velitel u lezců, Jan Glabazňa, velitel u stříkačníků, pak Rudolf Jarošek mistavelitel u lezců zvoleni opět nejvíce jednohlasně. Za mistovelitele u střikačnIků zvolen p. Jan Malina. Na to poděkoval náčelník za důvěru jemu a ostatním členům výboru věnovanou, jakož i za horlivost a poslušnost jejich a vyzval je, by Jeho Veličenstvu, nejjaanéjšímu Cífiaři Pánu "Sláva!" provolali. Když byli dozpívali národní hymnu, prohlásil valnou tuto hromadu za ukončenou.

zdroj: Opavský Týdeník - 1888, Číslo 7. (1134.). V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 16.1.1888

Valná hromada sboru hasičského 16. ledna 1888

Dopisy.
Ze Suchých Lazec 16. ledna. (Valná hromada sboru hasičského.) 1. t. m. měla zdejší „Jednota dobrovolných hasičů" svojí II. řádnou valnou hromadu za předsednictví p. starosty Valentina Halšky, obecního starosty v Such. Lazcích. Ze zprávy jednatelovy a pokladníkovy za první rok trváni sboru podáváme: Jednota čitá 32 činných a 6 přispívajících členů. V roce právě minulém zůčastnil se sbor hromadně 9. ledna svécení střikačky v M. Lazcích, 12. června svěcení kostela Hrabyňského, 25. září táboru lidu u Slavkova a při dvou přespolních požárech prospěšně účinkoval.
5. dubna m. r. zakoupil sbor u F. Smekala vdovy v Čechách novou stříkačku, která se úplné osvědčila. Odporučujeme sl. sborům hasičským tento vlastenecký závod vřele. Příjem obnášel v roce tom 297 zl. 52 kr. K této slušné výši dopomohly mu následující větší dary: Jeho Cís. a Král. Apošt. Veličenstvo 80 zl., Jeho Cís. Výsost arcikníže Vilém 30 zl., sl. c. k. Mor. Slez. pojišťovna 20 zl., sl. pojišťovna Krakovská 20 zl., vet. pp. hospodáři ze Skravařova 20 zl., vet. pp. hospodáři Sucholazečtí 25 zl., kterýmžto spaniloroyslným dárcům budiž i zde vysloven zvláštní srdečný dík!
Dlužno dále poděkovati ct. p. správci V. Englišovi, jenž svého času 5 zl., ct. pp. Karlu Smějovi a Matouši Grudovi z Přerovce, kteří po 2 zl. a pp. Frant. Hartmannovi, hostinskému z Komárova, Edmundovi Koukolovi, Frt. Hopovi i Frt. Bialému ze Such. Lazec, kteří pokladné spolkové po 1 zl. věnovali. Obec Sucholazecká, co taková, vystavila krásný pavillonu podobný domek pro hasičské nářadí, začež sl. obecnímu výboru našemu taktéž poděkovati sIuší. U vděčné paměti chovati budeme zvlášté svornosť občanů při stavbě této. Že krásný ačkoli neveliký tento domek jen asi 240 zl. stal, uvěříš milý čtenáři teprve, když zvíš, že málo kdo z občanů zdejších mimo šel, aby z lásky nechopil se díla a kdo tak učiniti nemohl, že alespoň nějakým dárkem k tomu přispěl. Ct. p. Št. Trubka ochotně ponechel scházející část k stavebnímu místu od své zahrady, pp. majetníci koní do jednoho zdarma stavivo dováželi, pp. řemeslníci zas, ač na den pracovali, zrychlili své tempo, ano zedník p. Frt. Halška čís. 3. a kovář p. A. Pchálek zdarma tu pracovali a pokrývač p. J. Straka vzal za kámen i za práci svou toliko 20 zl. Ct. p. Rakušan a jiní ještě darovali kámen stavebni, p. J. Plachky korouhvičku, p. E. Koukol závěsy a běhouny ke dveřím, p. V. Engliš 5 zl. na železo a jiní ještě železné gotické okno a potřebné dále železo. Dejž Bůh, aby i v příštím roce taková svornosť nás pojila!
Volby letošni dopadly následovně: Za starostu zvolen opět a jednohlasné p. Val. Halška, za náčelníka opětně p. Jos. Steyer, za podnáčelníky pp. V. Skupllk, F. Vašek a do výboru pp. J. Plachky, A. Pchálek a J. Černín. Ku konci provolal předseda ještě Císaři Pánu „Sláva", což nadšeně od všech 3krát opětováno, načež hromada skončena.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 21.1.1888, číslo 19, str. 6. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Valná hromada sboru hasičského 16. ledna 1888

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 22.9.1887

Zatčení pachatele vraždy Franze Halschky

(Verhaftung.) Man schreibt uns aus Troppau vom Gestrigen: "Heute wurde der Taglöhner Joseph Skrobanek aus Sucholasetz als der Thäter des an Franz Halschka verübten Todtschlages verhaftet. Skrobanek ist geständig."

přibližný překlad:
(Zatčení.) Včera nám psali z Opavy: "Dnes byl zatčen nádeník Josef Škrobanek ze Suchých Lazců jako pachatel vraždy spáchané na Franze Halschky. Škrobánek se přiznal."

zdroj: Mährisch-schlesischer Correspondent, Datum vydání 22.9.1887, číslo 215, str. 3. https://www.ndk.cz

Mohlo by vás také zajímat:
21.9.1887 - Vražda statkáře Franze Halschky

zobrazit celou novinku

Zatčení pachatele vraždy Franze Halschky

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 21.9.1887

Vražda statkáře Franze Halschky

(Mord.) Man schreibt uns aus Troppau vom 20. September: "Heute Morgens wurde der abgewirthschaftete Grundbesitzer Franz Halschka im Hause Nr. 91 in Sucholasetz ermordet aufgefunden. Mehrere Stiche in den Hals und in die Augen wurden ihm durch bis jetzt unbekannte Thäter versetzt. Halschka, ob seiner Violeuz gefürchtet, hatte noch am 19. d. M. einen Ehrenbeletdtgungs-.Proceß in Troppau. Eine landesgerichtliche Eommisston begab sich auf den Thatort."

přibližný překlad:
(Vražda.) Píšeme z Opavy 20. září 1887: „Dnes ráno byl nalezen zavražděný zchátralý statkář Franz Halschka v Suchých Lazcích v domě č. 91. Několik bodnutí do krku a do očí bylo způsobeno dosud neznámými pachateli. Halschka, obávaný kvůli svému zločinu, měl 19. tohoto měsíce v Opavě proces za urážku na cti.

zdroj: Mährisch-schlesischer Correspondent, Datum vydání 21.9.1887, číslo 214, str. 3. https://www.ndk.cz

Mohlo by vás také zajímat:
22.9.1887Zatčení pachatele vraždy Franze Halschky

zobrazit celou novinku

Vražda statkáře Franze Halschky

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.5.1887

Slavnost svěceni stříkačky 11.5.1887

Ze Suchých Lazec 11. května 1887. (Slavnosť svěcení stříkačky) 8. t. m. (8.5.1887) zdejším sborem hasičským pořádaná vydařila se nad vše očekávání. Slavnosti té zúčastnily se korporativně sl. sbory dobrov. hasičů z Mokr. Lazec, Kylešovic a ze Slavkova. Mimo to pak převeliké množství účastníků jak z blízkého tak i ze vzdáleného okolí sem zavítavších. Slavnosť začala uvítáním přibylých hasičů. O 3. hodině odpoledni seřaděny všechny spolky na návsi ve dvojřadový průvod, který pak za zvuku hudby a střelby z hmoždířů k slavnostnímu místu se hnul. Došedše tam rozestavili se hasiči po obou stranách ověnčené stříkačky zrovna před kaplí umístěné. Po vykonaném posvěcení stříkačky ujal se veledůst. pan farář náš P. Tomáš Glas slova vylíčiv dle přísloví: „Pomoz sám sobě a Bůh pomůže tobě" význam slavnosti jakož i prospěšnost sborů, hasičských. Že vzletná upřímná a srdečná tato slova posluchače dojímala, o tom svědčilo nejedno slzou zroseno oko. Avšak slavnostní řeč tato měla i jiný ještě úspěch. Nedůvěra, s kterou se náš mladý sbor hasičský tu a onde ještě potkával, zmizela, jak se zdá teď nadobro. Pročež vroucí dik veledůst. panu faráři!
Po té zapěno slavnostní „Te Deum" a uděleno sv. požehnáni. Odehráním rak. nár. hymny církevní obřad tento ukončen. Na to odebrali se hasičové a ctění hosté do vkusně vyzdobených místností pana Jana Plachkého. Tu rozproudila se volná hudbou, zpěvem a řečmi protkaná zábava, která dle výroku účastníků toliko tu vadu měla, že nemohla trvati věčně. Zvláště čtverozpěvy sborem Mokrolazeckým z „Vlastimila" zdařile přednesené pobavilv společnost nemálo. Zkrátka, byl to jeden z nejkrásnějších dní života venkovského vůbec a Sucholazeckého zvlášť, jehož dojem zajisté dlouho potrvá v paměti všech účastníků. A že tato řídká slavnosť tak skvěle se vydařila, jest z větší části zásluhou přibylých sborů hasičských shora jmenovaných, pročež jim i tuto ještě vyslovujeme nehynoucí bratrský dík volajíce zároveň k nim: „Na brzkou shledanou!" Dlužno takó poděkovati všem dobrodincům, kteří při této příležitosti bud spolkovou pokladnu příspěvkem svým zvýšili, bud nějakým jiným způsobem k lepšímu zdaru slavnosti přispěli. Jsou to zejména: Velectěný pan správce Lehert ze Štítiny, jenž nás k tomu dni 1/2 hl. piva obdařil, sl. sbor Mokrolazecký, jenž pokladně 5 zl. věnoval, sl. sbor Kylešovský, jenž 4 zl. a sl. sbor Slavkovský, jenž 2 zl. témuž účelu věnoval. Za tím účelem přispěli dále ještě po 2 zl.: ct. pan Jaroš, obchodník ze Smolkova a ct. pan Fr. Fuchs, řezník z Hadrunku; po 1 zl. ct. pp.: J. Reichel, J. Solný a Vinenc Bohm z Hadrunku, Josef Bala, starosta a R. Jaroš, správce školy z Nových Sedlic. Srdečné diky za dary ty! Čistý výtěžek ze zábavy i s těmito dary činí vzdor velikým výlohám přes 30 zl.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 14.5.1887, číslo 38, ročník: 18, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Slavnost svěceni stříkačky 11.5.1887

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 8.5.1887

Svěcení stříkačky v Suchých Lazcích 1887

Svěcení stříkačky v Suchých Lazcích. Dne 8. května se konala slavnost svěcení stříkačky. Zúčastnily se sbory hasičů z Mokrých Lazec, Kylešovic a Slavkova. O 3. hodině odpolední se seřadily sbory a za zvuku hudby a střelby z hmoždířů přišli před kapli. Rozestavili se hasiči po obou stranách ozobené stříkačky. Pan farář Tomáš Glass stříkačku posvětil a pronesl „Pomož sám sobě a Bůh pomůže tobě“. Zaznělo pak Te Deum a odehráním rakouské hymny slavnost u kaple ukončena. Pak se hasiči a hosté odebrali do místností pana Plachkého. Program pokračoval zpěvy z  Vlastimila sborem z Mokrých Lazec. Do spolkové pokladny pak přispěli hosté Josef Bala starosta z Nových Sedlic a Rudolf Jaroš správce školy.

zdroj: Opavský Týdeník - 14.5.1887 Opavský týdeník č. 38. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Poděkování sboru hasičů za stříkačku firmě F. SMEKALA 1887

vloženo - 11.4.1887

Poděkování sboru hasičů za stříkačku firmě F. SMEKALA 1887

Poděkování hasičského sboru v Suchých Lazcích firmě F. SMEKALA za nově zakoupenou stříkačku. Autentický inzerát č 295. v novinách z roku 1887.

"Slavné firmě F. SMEKALA VDOVA v Cechách, U Olomouce továrna na stříkačky. Vozová stříkačka od Vás zakoupená právě došla a nás zcela jak co do lehké a elegantní stavby tak co do výkonnosti a ceny její uspokojila ano překvapila. Zvláště pak snadná přístupnost k záklopkám zvyšuje praktičnost její. Zkrátka nabyli jsme přesvědčeni, že chvála Vaší firmy nebyla lichá. Nechť jen dále vzkvétá vlastenecký závod Váš ke cti národa našeho. V Suchých Lazcích u Opavy 11. dubna 1887. Za obec a sbor hasičský: Stnrosta obce i sboru : Valentin Halška, Jednatel : Josef Černín, Náčelník : Josefi Steyer.“

zdroj: Opavský týdeník Tiskem E. Weyrichově vdovy v Opavě 1887. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 17.3.1887

Divné lesní zvíře v pustopolomském lese 1887

Divné lesní zvíře. V pátek 11. tohoto měsíce (3/1887) šlo pět osob, tři mužští a dvě ženské, ze Suchých Lazec na dříví do lesa Pustopolomského na Moravě s pilkami. Ale vyvolili si ku své práci nešťastný den: když zrovna sušinu řezali, přišel hajný na ně, takže se všichni před nim rozprchli. Jeden, jidiný Ed. Meixner, nevěda kam utéci a se skrýti, vylezl na vysokou jedli a usadil se až na samém vršku ve větvích jako veverka. Hajný postavil se ale na stráž ke stromu a nehnul se z místa. Nebožák seděl na stromě od rána až přes poledne, zimou celý modrý a zemdlený, vystaven jsa ještě posměchu četných diváků, kteří se přišli podívat na neobyčejné lesni zvíře na stromě. Posléze nemohl již polapený na stromě hlady a zimou vydržeti a slezl dolů - hajnému do rukou.

zdroj: politický týdenník katolický Čech, 17.3.1887, Ročník 19, číslo 62, strana 6. http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 29.1.1887

Hasičský ples 23.1.1887

Ze Suchých Lazec 26. ledna. (Z hasičského sboru.) Ples sborem hasičským u nás 23. t. m. 1887 pořádaný byl zábavou v skutku srdečnou, animovanou, zde prý ještě nevídanou a vynesl pokladně spolkové kromě některých přispívajících členů čistého příjmu na 33 zl. 1 kr. Účastenství zdejších bylo sice hojné, vzhledem k velikosti vesnice naší však přece jen skrovné. Za to však zavítal k plesu nemalý počet hostů přespolních. Pokud nám známo, dostavili se hosté z Kravařova, Nových Sedlic, Přerovce, Komárova a z Chvalíkovic. O vkusné bezplatné slavnostní upravení sálu postaral se ochotně nájemník místností p. Hercka, jsa radou i skutkem od svého domácího pána, p. J. Plachkého, známého přítele každé dobré věci, podporován. Vracejíce se ku poměrně skrovné návštěvě plesu se strany zdejších nehasičů, musíme doznati, že není to potěšitelné, když stále ještě v obci občané se nalézají, kteří obětavost a dobrou vůli hasičů lhostejnosti ba i úmyslnou nevšímavostí odměňuji. Jest takovýchto sice málo, velmi málo, není ale nad svornost. Nežádá nikdo, aby celá ves sám hasič byl; jest nás 37 činných, 5 přispívajících členů, čislo první stačí, ano po případě stačilo by i menší, avšak druhé hleďme zvětšiti. Občané, uznejte do jednoho důležitost jednoty naši a my pak tím vřeleji pečovati budeme o to, aby ona pro blaho obce i okolí našeho stále jen zkvétati mohla, k čemuž nám zajisté dopomůže Bůh na přímluvu sv. Floriana, patrona všech hasičů i naší obce.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 29.1.1887, číslo 9, ročník: 18, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Hasičský ples 23.1.1887

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 3.10.1886

Požár stodol Halškových a Skuplíkové 1886

Oheň. V neděli 3. tohoto měsíce(3.10.1886) o půlnoci zničil zkoubný požár tři plné stodoly a kůlnu Františka a Vincence Halšky a vdovy Skuplíkové v Suchých Lazcích. Oheň byl prý z pomsty založen ve stodole a v kůlně Josefy Skuplikové. Stržením hořící kůlny zachráněno bylo sousední stavení před zhoubou.“

zdroj: Opavský Týdeník - 2.10.1886, Ročník XVII., číslo 78, Číslo 1001., Strana 3. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 26.2.1886

Valná hromada sboru hasičského 1886

Ze Suchých Lezec 26. února. (Valná hromada sboru hasičského.) Sbor dobrovolných hasičů zdejších měl 1. února t. r. V. řádnou valnou hromadu. Z jednatelské a pokladnické zprávy za minulý rok vyjímáme toto : Hasičská jednota zdejší založená r. 1886., má nyní 27 činných členů. K inventáři jejímu přísluší toho času vozová stříkačka, 124 m. hadic, 8 m. ssavice, jedna voznice, 4 řebře, 2 konvice, 2 háky, šplhací strom na sušení hadic a úpiný výzbroj pro 30 mužů; vše v úhrnné hodnotě 1115 zl. 25 kr. Příjem spolkové pokladny obnášel v roce minulém 135 zl., hrubý příjem od ustavení jednoty 940 zl. 96 kr. Dluhu má spolek ještě 152 zl. 27 kr. ; doufáme však pevně, že se nám podaří brzo toho schodku se zbyti. Platné pomoci při požárech poskytl sbor náš r. 1890, ve čtyrech, za čtyřletého trvání svého v šestnácti případech. Do veřejného potažmo do přespolního života zasáhl sbor během roku toho tím, že se súčastnil slavnosti svěceni praporu Sokolů Opavských, svěcení stříkačky Hlubočecké, několika cvičení sborů sousedních, a že přistoupil k župní jednotě hasičské v Opavě za člena. Nové volby dopadly následovně : Jan Plachký zvolen starostou, Vincenc Pchálek náčelníkem, Vincenc Skuplík a Toman Vašek přednáčelníky a Steyer Josef, Sosna Vincenc a Černín Josef do výboru. Jak vidno ze zpráv těch, vyvíjí spolek náš utěšenou činnost a domohl se již též uznáni občanů zdejších i přespolních, čehož důkazem je veliký příjem pokladniční nasbíraný většinou ze samých darů. Obci Suchým Lazcím a osadě zdejší Kravařovu sluší poděkovati též za zakoupení a odevzdání sboru 100 m. nových hadic a 4 m. ssavic k užívání. Bohužel, jest nám též želeti ztráty jednoho přispívajícího a dvou hodných činných údů! Zemřeli totiž během roku 1890. všeobecně vážený správce a majetník dvou zdejších usedlostí p. Vincenc Engliš, pak obétaví hasiči Kašpar Vašek, selský syn a Antonín Blucha, vyměnkář. Budiž jim země lehko! Pohřbů těchto nebožtíků súčastnil se sbor vždy a hromadně.


„Ze Suchých Lazec 25. února. (Poděkování.) Poštmistr a chvalně známý vycpavač zvířat na Štítině p. J. Novák daroval zdejší škole krásně vycpanou veveřici, ježka a čtyři různé ptáky, začež mu buďte zde vysloveny srdečné díky. Tom. Vašek, předseda m. šk. rady.


(Sčítání lidu.) V obci Sucholazecké i s Kravařovem (Hadrunkem) napočítáno bylo letos 132 domů, 246 stran obývajících,. 959 obyvatelů, 47 koni, 359 kusů hovězího dobytka, 43 koz, 34. vepřů a 23 úlů. Dle náboženství je zde 942 katolíků, 1 evangelík, 16 israelitů. Dle obcovací řeči 4 Němci, 680 Čechů a 16 cizinců ; v Kravařově 37 Němců, 203 Čechové a 19 cizinců.

zdroj: Příloha k Opavskému Týdeníku - 1891, Číslo 17. (1448). V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 30.8.1884

Rodáci z Opavska - Opavský Týdenník ročník XV., číslo 68.

Strana 4., Opavský Týdenník ročník XV., číslo 68. Rodáci z Opavska: od nejstarších dob až po časy nynější. Vlastivědy Slezské část přípravná, obsahující jména šlechty a rodáků.

Lazce Suché se Strážnicí náležely druhdy ke Štitině, avšak konec 16. století jsou již pod manstvím kapituly Olomoucké, které uděloval děkan kapitulni, i drželi je páni Tvorkovští z Kravař, kteří přišedše na mizinu Lazce jakožto jediný majetek podrželi. Synové Julia Eusebia Tvorkovského byli: Jan Ludvík (stal se kanovníkem Vratislavským a děkanem Ratiborským), Arnošt Václav vstoupil do vojska. Dcera posledního Tvorkovskěho Antonína Tekla vstoupila do kláštera Notredamského v Paříži. Po smrti Antonínově 1777 přejal manství Frant. Em. Řeplinský z Berečka, jehož syn Karel v letech čtyřicátých jakožto podplukovník zemřel v Opavě.
Odtud byli:
1. Blažej Pívoň 1809 studoval IV.;
2-4. Anton Pivoň 1813 ve III., Jan Gogolo 1814 ve IV., Jan Jasek 1827 ve III.
5. Josef Večerek nar. 1826, dostudoval 1845, vysvěcen 1850, stal se farářem na Horní Bečvě, od r. 1858 na Hovězím.
6. Ant. Meixner studoval 1845 V.

Kravařov (Skravařov chybně Hadrunek) založen na zboží pánů z Kravař a odtud asi má jméno.
Odtud pošli:
1. Frant. Strauch od r. 1817-49 farářem v Melči, zemřel 1871 v Opavé.
2. Jan Ryba nar. 1819, probuzen k národnímu vědomi r. 1837 v Komárově nebožtíkem Ochranou, přibyl do Opavy 1844, kdež se seznámil se Živsou, Filipikem, Lelkem, drem. Rokytou, drem. Kozánkem, Mikulou a Černochem, zasloužil se rozšiřováním dobrého a mravného čteni mezi lidem českým zejména půjčovánlm knih od r. 1849 počínajíc. Ač jest toliko řemeslníkem, vykonal pro ubohý opuštěný lid více než mnohá učená hlava.
3. Jan Zelenka narozen 1853, vysvěcen 1879, kooperátor v Libavé.

zdroj: svkos.cz , Opavský Týdenník ročník XV., číslo 68.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

Výlet školní mládeže na louku - U mlýnka

vloženo - 10.9.1883

Výlet školní mládeže na louku - U mlýnka

Ze Suchých Lazec 10. září 1883. (Výlet školní mládeže.) V neděli odpoledne uspořádal naš nový p. učitel výlet školní mládeže na louku „U mlýnka". Bylo sice mlhavo a sychravo, naše odhodlané výletníky to však neodstrašilo. O 2 hodinách zahrála na návsí hudba, ze školy vyšly dítky a daly se pochodem na určité místo. Radostný pocit mi projel srdcem, když jsem tu naši mládež v radostném očekávání za svým milovaným učitelem kráčeti viděl. Došli na louku a dítky veselé jsouce mysli po zeleném drnu se rozběhly. Přišel též přečetný dav lidu, rodičové a příbuzní našich malých výletníkův, přišli i hosté z Nových Sedlic, ba i z Komárova. Usadili jsme se a dívali se na ten mladý, veselý svět, jen se to před očima hemžilo, tolik jich tu bylo. Dítky se mile bavily, hrály hry všelijaké, zpívaly vhodné písně, vesele, s kuráží, až se jim oči jiskřily. Nejvíc nás ale překvapilo, když p. učitel větší hochy sešikoval a všelijaké vojenské evoluce s nimi prováděl. Vojenská tato hra všem se líbila a pochvaly zasloužené ode všech dosáhla. Jistě by ale výsledek tohoto výletu mnohem skvělejší byl býval, kdyby nebylo pršelo. Déšť mnoho pokazil. Od školní rady a od p. Rakušana učiněno vše možné k oslavě tohoto dne. P. Plachký se i o hmoždíře postaral, z kterých hlučně stříleno. O 7 hodinách dali jsme se na pochod k domovu. U Školy nás p. Plachký ještě krásným ohňostrojem překvapil. Potom promluvil žák jeden z druhé třídy na obecenstvo zde shromážděné a děkoval ve jménu dítek za návštěvu, hudba zahrála národní hymnu a dítky odebraly se domů, by se spánkem zdravým po trampotách toho dne posilnily. Slavný tento den slavně jest ukončen. Vřelé díky p. Černínovi, našemu novému p. učiteli za rádosť, kterou dítkám i nám starým spůsobil! Srdečné „na zdar" k dalšímu jeho působení v obci naší!

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 15.9.1883, Číslo 48, strana 2. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.11.1882

Založení prvního českého učitelského spolku ve Slezsku

A ve sférách ideálu zaleskl se obraz samostatnosti školy české v živém koloritu. Boj mezi úředními povinnostmi a láskou k národu ukončen štastně. Učitelstvo přilnulo vší duší k zanedbávanému lidu, a za heslo vytklo si : Odchovávat mládež národu českému a nikoli odnárodňovat! Přiložilo tedy učitelstvo ruce k dílu, aby dosáhlo drahé samostatnosti v českém školství. Nejdříve bylo potřebí, aby se sorganisovalo. Proto pomýšleli jednotlivci na založení českého spolku učitelského. Pravím "jen pomýšleli" - neboť myšlenku takovou za zmíněných poměrů slezských nebylo lze tak snadno realisovati. Scházela odvaha!
Již na počátku let osmdesátých zabývali se opravdově jednotlivci touž myšlenkou; sešli se několikráte k úradám, ale marně. Konečně učitelé v okolí Hrabyně, jsouce svornější a jednomyslnější, odložili jakékoli ohledy a založili první český spolek učitelský ve Slezsku "Učitelskou jednotu Hrabyňskou". V zakládajícím výboru byli pp. : L. Šimoš, Jan Vašek, Frant. Glabazňa, + Frant. Neiser, Josef Gmolka, + Lud. Kubín, Josef Černín, Rud. Jaroš a Jos. Lulay, nyní odb. uč. při měšt. šk. ve Vyškově.
Jimi vypracované stanovy schválila vys. c. k. slezská zemská vláda výnosem ze dne 14. listopadu r. 1882, č. 2145, a dne 28. prosince (na Mláďátka) téhož roku konala se první valná hromada v Hrabyni, za přítomnosti 13 učitelů - vlastních to slezských uč. apoštolů - a 3 hostí.
Těžký začátek ! Avšak učiněn přece. Pomaloučku jednota sílila, avšak na újmu jí bylo, že učitelé od Opavy, jsouce Hrabyni poměrně vzdáleni, málo navštěvovali schůze jednoty Hrabyňské. A přece bylo potřebí tyto získati v zájmu celistvosti, v zájmu společné práce. To maje na zřeteli, vytasil se ve schůzi konané dne 18. září 1884 v Suchých Lazcích horlivý člen p. Ferdinand Vašek s návrhem, aby jednota přetvořila se na "Učitelskou jednotu hrabyňsko-opavskou" se sídlem v Hrabyni. S velikým sebezapřením přijali tehdejší členové jednoty a zejména zakladatelé choulostivý návrh tento! Stanovy změněny a za povolení o proměnu spolku podána žádost c. k. zemské vládě slezské, kteráž je schválila výnosem ze dne 26. ledna r. 1885 č. 908. Dne 1. dubna r. 1885. konala se pak ustavující valná hromada nyní "Hrabyřisko-Opavské" jednoty.
Není mou úlohou, abych podrobně líčil veškerou činnost jednoty "Hrab.", potažmo "Hrab.-Op." Jen zkrátka připomínám, že od založení jednoty Hrab., po-tažmo Hrob.-Opav., tedy od 28. prosince 1882 až do 21. června 1894, konalo se v ní 13 valných hromad, 55 schůzí řádných a 3 schůze slavnostní. Přednášek a referátů v nich prosloveno 93.

zdroj: Školský Věstník, Autor: Adolf Sokol, str. 7. - Kramerius 5 Digitální knihovna 

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 6.6.2023:

1) Vážení fanoušci traktorů značky ZETOR. Srdečně Vás zveme 10. června 2023 na II. ročník ZETOR cupu, který se uskuteční v Suchých Lazcích. Zápis traktorů proběhne před Hostincem U Baly od 7 h. do 9 h. Na spanilou jízdu vyrazí stroje v 10:30 h. Všechny ZETORY i historické se vydají ulicemi Suchých Lazců a okolních vesnic. Okolo 11:30 h. začnou soutěže jízd zručnosti traktoru ZETOR. Těší se na Vás organizátoři akce.

Hlášení rozhlasu - pondělí 5.6.2023:

1) Ve středu 7.6.2023 budou v naší obci od 9 hodin přistavěny kontejnery na zelený odpad. Kontejnery budou rozmístěny na obvyklých stanovištích.

2) Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 8.6.2023 proběhne od 17:00 hodin na Obecním úřadě Suché Lazce bezplatná právní poradna.

3) Výbor Klubu důchodců, upozorňuje své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 8.6.2023 od 15:00 hodin, na Strážnici v Suchých Lazcích spojené se smažením vajec.

zobrazit vše

Kalendář akcí

7.6.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

8.6.2023 od (17:00) hodin:

Bezplatná právní poradna na Obecním úřadě Suché Lazce.

10.6.2023 od (7:00) hodin:

Zetor CUP Suché Lazce 2023, před Hostincem U Baly. Pozvánka.

10.6.2023 od (18:30) hodin:

Valná hromada TJ Suché Lazce v kabinách TJ na obecním hřišti. Pozvánka.

16.6.2023 od (15:30) hodin:

Od 15:30 hodin v areálu střelnice na Strážnici, "8. ročník - Nohejbalový turnaj trojic, amatérských družstev 2023" Suché Lazce, pořádá AVZO. Pozvánka.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

10.6.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukormá akce.

17.6.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

29.7.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

9.9.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

28.10.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy ...
rozhodnutí o umístění stavby, kterým v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona schvaluje navržený záměr pod označením:
„I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“ ...
a stanovuje dobu platnosti tohoto rozhodnutí 5 let od nabytí právní moci podle § 93 odst. 1 stavebního zákona. ... celý dokument zde:
- priloha_1172118780_0_uzemni-rozhodnuti.pdf
- priloha_1172118780_1_Pr-c-1-overeny-situacni-vykres.pdf
- priloha_1172118780_2_Pr-c-2-seznam-kacenych-drevin-porostu.pdf
- priloha_1172118780_3_Pr-c-3-plochy-urcene-pro-nahradni-vysadbu.pdf

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální sucholazecký zpravodaj 2023-4 (44. stran, 16,4 MB)

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 21.3.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Veřejná vyhláška - Oznámení
seznámení s podklady rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 24. 8. 2022 žádost, jež byla doplněna dne 11. 10. 2022 kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle zastoupené Správou Ostrava se sídlem Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava zastoupena na základě udělené plné moci vedoucím společníkem společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“, a to společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci:

I/11 Nové Sedlice – severní obchvat

... umísťovaných na pozemcích v k. ú. Suché Lazce
parc. č. 852/1 (orná půda), 852/34 (orná půda), 852/37 (orná půda), 852/38 (orná půda), 854 (zastavěná plocha a nádvoří), 855 (zahrada), 856 (zahrada), 890/2 (orná půda), 890/3 (orná půda), 890/22 (orná půda), 890/25 (orná půda), 890/26 (orná půda), 890/27 (orná půda), 890/28 (orná půda), 890/29 (orná půda), 890/30 (orná půda), 890/31 (orná půda), 890/32 (orná půda), 890/33 (orná půda), 890/52 (orná půda), 890/75 (zastavěná plocha a nádvoří), 906 (ostatní plocha),...

Celý dokument zde: priloha_1147653808_0_seznameni-s-podklady-rozhodnuti.pdf

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.1.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 41%
Svépomocí 3 a více lidí. 9%
Odbornou firmou. 9%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 41%

Celkem hlasů: 22 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky