Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 27.2.1892

Požár v Suchých Lazcích prosinec 1891

Hasičská hlídka. Při požáru, který v prosinci 1891 v Suchých Lazcích zuřil, súčastnil se hašení činně dobrovolný sbor hasičský z Kylešovic. Při jízdě zmíněného sboru do Suchých Lazec bylo mnohým hasičům pěšky jiti. Trubač J. V. nachladil se následkem kvapného pochodu a vychladnutí na požařišti a ležel potom 14 dní nemocen. Sbor Kylešovský oznámil věc podporovací pokladně dobrovolných hasičských sborů Slezských v Opavě a dle žádosti onemocnělého člena J. V. udal podporu navrhovanou 7 zl. Hasiči J. V. byla také zmíněnou pokladnou podpora 7 zl. hotově vyplacena. Kylešovský sbor při podání svém arci řídil se dle předpisů stanov podporovací pokladny a žádosti jeho v české řeči podané vyhověno bylo úplně.

zdroj: Opavský Týdeník - 27.2.1892, Strana 6. číslo 17. (1560.), Ročník XXIII. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 13.2.1892

Požár v Nových Sedlicích ve stodole Škrobánka 1891

Hlídka hasičská. Hasičské župní jednotě Opavské zaslány byly zprávy požární a sice od sboru Sucholazockého pány Viny. Pchalkem, velitelem a Josefem Černínem jodnatelem o požáru, který 30. prosince 1891 v Nových Sedlicích ve stodole pana Fr. Škrobánka č. 6. o 9. hodině ráno vypuknul a stodolu a kolničku zničil. Poškozený utrpěl škodu asi 1000 zl. a byl u "Mor.-Slezké.“ na 400 zl, a u "rolnické poj." na 668 zl. na obilí pojištěn. Hašení sůčastnily se sbory Sucholazecký a Mokrolazecký dvěma vozovými a jednou ruční stříkačkou. Oheň byl o 10. hodině ráno uhašen.
- Mladý sbor Otický zaslal pány Ing. Světlikem, velitolem a Frant. Madrem, jednatelem opravu o požáru, který 24 ledna 1892 ve stodole usedlosti č. 55. v Oticích o půl 12 hodině v noci založen byl a na konírnu se rozšířil. Ve stodole hořela již sláma a také patro se již chytlo a v konírně se dva koně udusily. Hasičsky, sbor Otický konal právě ples a byv za včas o požáru uvědoměn, udusil oheň, o 1. hodině v noci. Majetník kromě ztráty koni neutrpěl další značnější škody.

zdroj: Opavský Týdeník – 13.2.1892, Strana 6. číslo 13. (1556), Ročník XXXIII. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.1.1892

Hasičský věstnik hasičský v Suchých Lazcích 1892

Hasičský věstnik.
Dobrovolný sbor hasičský v Suchých Lazcích podal hasičské župní jednotě v Opavě požární zprávu a sice panem Josefem Černínem jednatelem a Vincencem Pchalkem velitelem o požáru, který jak známo 16. prosince 1891 o půl šesté hodině večerní ve stodole usedlosti č. 61. v Suchých Lazcích vznikl a za veliké vichřice, která panovala, ve čtvrthodině stodolu a výměnek p. Jana Plachkého Č. 61., stavení s kůlnou p. Vincence Halšky č. 60., stodolu Karla Vítka č. 62., stavení Frant. Hoppy Č. 64., stodolu, kůlnu, chlévy a část obytného stavení i výměnku Tomana Vaška č. 65., stodolu, kůlnu, stavení a výměnek Frant. Pavlíka č. 66., stodolu, stavení a výměnek Val. Halšky č. 67., stodolu a stavení Vincence Engliše č. 68., stavení a stodůlku Fr. Sosny č. 93. zachvátil. Hořící budovy byly po větším díle doškem, z menší části kamenem kryty. Sbor hasičský ze Suchých Lazec dostavil se ihned na požařiště, v půl hodině rychle za sebou přibyly dobrovolné sbory Raduňsko-Vršovský, Kylešovský, Mokrolazecký, Smolkovský a Hrabyňský a všechny súčastnily se obrovského boje s rozkáceným živlem majíce ku pomoci sedm stříkaček a dvě voznice a užívajíce při tom 640 metrů hadic k napájení stříkaček vodou z rybníka uprostřed obce ležícího. Pro rozsáhlost místa požárního nebylo jednotlivé velení možné a veleno každému sboru dotýčným velitelem. Požár byl ráno o půl 5. hodině uhašen. Pohořelí utrpěli škodu 20.000 zl. a jen někteří pojištěni byli u "Krakovské", "Foncieru", "Riunionky" úhrnem na 5811 zlatých. Jak se za to má, byl oheň zlomyslně založen. - K hasičské župní jednotě Opavské přistouplý dobrovolný hasičský sbor ve Velké Polomi zvolil za vyslance do župy pana Josefa Demla a pana Jindřicha Šolce.

zdroj: Opavský Týdeník - 1.1.1892, Strana 6., číslo 1., (1534.), ročník XXIII. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.10.1891

Beseda s mokrolazeckými ochotníky (divadelní představení)

Ze Suchých Lazec 8. října. (Beseda) v neděli 4. t. m. ochotníky Mokrolazeckými zde uspořádaná vydařila se nad očekávání; byla skvělou jak co do provedeni sehraného divadelního kusu a četných sólových výstupů tak co do návštěvy. Ačkoli noc tehdejší egyptské tmě se rovnala, a nebe deštěm jen jen hrozilo, dostavilo se přece plničký sál hostů zvláště přespolních; a to nejen z blízkého Komárova, Kravařova, Nových Sedlic, Stítiny a Mokrých Lazec, ale i ze vzdálené Hrabyně, Opavy, Slavkova, Otic a Litultovic a žáden pak nelitoval své cesty: tak krásně pobavil se tu každý. Zvláště nově upravený kukátkář z té horké Afriky, pimprlata z holandského divadla, přené šťastný sebevrah a bankrotista líbili se. Čistý výnos besedy činil — ač na hudbu zvlášť ani vybíráno nebylo — přece ještě 24 zl. 66 kr., a obnos potřebný na zakoupení školního praporu pro Suché Lazce zvýšen tímto valně. Proto sluší i tuto ještě vzdáti srdečné díky a „Zaplať Pán Bůh" ve jména zdejších školních dětí všem P. T. hostům vůbec, zvláště ale pánům a slečnám ochotníkům za obětavé uspořádání besedy té i za bezplatné zapůjčení jeviště svého a pak neméně oněm pánům, kteří sami jsouce hosté, svými uměleckými výkony k zdaru besedy ochotně přispěli.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 14.10.1891, číslo 80, ročník: 22, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Beseda s mokrolazeckými ochotníky (divadelní představení)

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.10.1891

Nová četnická stanice 1894

Nová stanice četnická. V obci Štítině zřízena byla 16. září t. r. (1894) nová četnická stanice o třech mužich, k níž přiděleny osady Štítina, Dvořisko, Lhota, Mokré Lazce, Nové Sedlice, Přerovec, Podvihov, Komárov, Suché Lazce a Hadrunek.

zdroj: Moravské noviny, datum vydání 1.10.1894, číslo 224, strana 2. www.digitalniknihovna.cz
Vyšlo také v Opavský Týdenník, Datum vydání 29.9.1894, číslo 76, ročník: 25, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Nová četnická stanice 1894

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.2.1891

Poděkování J. Novákovi za dary škole

Ze Suchých Lazec 25. února. (Poděkování.) Poštmistr a chvalně známý vycpavač zvířat na Štítině p. J. Novák daroval zdejší škole krásně vycpanou veveřici, ježka a čtyři různé ptáky, začež mu buďte zde vysloveny srdečné diky. Tom. Vašek, předseda m. šk. rady.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 28.2.1891, Číslo 17, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Poděkování J. Novákovi za dary škole

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 26.2.1891

Valná hromada sboru hasičského 1891

Ze Suchých Lazec 26. února 1891. (Valná hromada sboru hasičského.) Sbor dobrovolných hasičů zdejších měl 1. února b. r. V. řádnou valnou hromadu. Z jednatelské a pokladnické zprávy za minulý rok vyjímáme toto: Hasičská jednota zdejší založená r. 1886., má nyní 27 činných členů. K inventáři jejímu přísluší toho času vozová stříkačka, 124 m. hadic, 8 m. ssavice, jedna voznice, 4 řebře, 2 konvice, 2 háky, šplhací strom na sušení hadic a úplný výzbroj pro 30 mužů; vše v úhrnné hodnotě 1115 zl. 25 kr. Příjem spolkové pokladny obnášel v roce minulém 135 zl., hrubý příjem od ustavení jednoty 940 zl. 96 kr. Dluhu má spolek ještě 152 zl. 27 kr.; doufáme však pevně, že se nám podaří brzo toho schodku se zbyti. Platné pomoci při požárech poskytl sbor náš r. 1890, ve čtyřech, za čtyřletého trvání svého v šestnácti případech. Do veřejného potažmo do přespolního života zasáhl sbor během roku toho tim, že se súčastnil slavnosti svěcení praporu Sokolů opavských, svěcení stříkačky Hlubotecké, několika cvičení sborů sousedních, a že přistoupil k župní jednotě hasičské v Opavě za člena. Nové volby dopadly následovně:
Jan Plachký zvolen starostou, Vincenc Pchálek náčelníkem, Vincenc Skuplík a Toman Vašek přednáčelníky a Steyer Josef, Sosna Vincenc a Černín Josef do výboru.
Jak vidno ze zpráv těch, vyvíjí spolek náš utěšenou činnosť a domohl se již též uznání občanů zdejších i přespolních, čehož důkazem je veliký příjem pokladniční nasbíraný většinou ze samých darů. Obci Suchým Lazcím a osadě zdejší Kravařovu sluší poděkovati též za zakoupení a odevzdání sboru 100 m. nových hadic a 4 m. ssavic k užívání. Bohužel, jest nám též želeti ztráty jednoho přispívajícího a dvou hodných činných údů! Zemřeli totiž během roku 1890. Všeobecně vážený správce a majetník dvou zdejších usedlostí p. Vincenc Engliš, pak obětaví hasiči Kašpar Vašek, selský syn a Antonín Blucha, výměnkář. Budiž jim země lehká! Pohřbů těchto nebožtíků súčastnil se sbor vždy a hromadně.

(Sčítání lidu.)
V obci Sucholazecké i s Kravařovem (Hadrunkem) napočítáno bylo letos 132 domů, 246 stran obývajících, 959 obyvatelů, 47 koni, 359 kusů hovězího dobytka, 43 koz, 34 vepřů a 23 úlů. Dle náboženství je zde 942 katolíků, 1 evangelík, 16 israelitů. Dle obcovací řeči 4 Němci, 680 Čechů a 16 cizinců; v Kravařově 37 Němců, 203 Čechové a 19 cizinců.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 28.2.1891, Číslo 17, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Valná hromada sboru hasičského 1891

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 13.10.1890

Požár v Suchých Lazcích na Strážnici 1890

Ze Suchých Lezec 13. října. (Požár.) V neděli 12. t. m.(12.10.1890) vypukl neznámým způsobem o 7. hod. večer oheň v Suchých Lazcích na Strážnici a strávil stodolu Aloise Pavelka. S velkým namaháním, jak hasičů tak lidu, bylo obytné staveni asi dva metry od požařiště vzdálené zachráněno. Záhy dostavili se na požařiště naši hasiči, také okolního lidu dostavilo se mnoho jako z Podvihova, z Přerovce, z Nových Sedlic, ze Skravařova a Komárovských chaloupek. Milý čtenář bude myslit, že snad také ze sousední obce Komárovské někdo přišel, však bohužel, ačkoliv to bylo hned z večera, nepřišel odtamtud nikdo; nemají totiž žádného hasicího načiní, ani žebříků, ani ohňových háků, zkrátka ničeho. Kéž by se v té věci konečně stala nutná náprava, aby Komárov i v tomto ohledu nestal se pověstným.

zdroj: Opavský Týdeník - 1890, Číslo 81. (1410.) V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 27.8.1890

Prohlídky dobrovolných hasičských sborů župní jednoty v Opavě

Z hasičské župní jednoty v Opavě 1890
V uplynulých dnech vykonány vyslanci župy pány Josefem Stypou a Rudolfem Gudrichem prohlídky dobrovolných hasičských sborů v Hlavnici, v Litultovicich, v Suchých Lazcích, ve Stěbořicich a v Mokrých Lazcích. Nejbližší prohlídky konány budou 31. srpna 1890 v Budišovicích a v Životicích. Župě zaslán 2. požární protokol o požáru v Kravařově 23. srpna 1890 sborem Sucho-Lazeckým pány Josefem Černínem, jednatelem a Janem Plachkým, podnáčelníkem. Protokol líčí požár stavení Vincence Nováka č. 12. a stodoly Josefa Piky, z nichž první utrpěl škodu 500 zlatých a druhý 600 zl. Oba pojištěni byli u Krakovské pojišťovny. Hašení súčastnil se kromě sboru Sucho-Lazeckého také vydatně sbor Raduňský. Oba sbory užily 169 metrů hadic. Veleno panem Janem Plachkým. V Kateřinkách, největší obci české na Opavsku, zřídil se dobrovolný hasičský sbor s velením českým. Starostou zvolen pan Josef Benš. Doufáme, že se brzy k župě přihlásí a vydatnou a horlivou činnosti rozvine.

zdroj: Opavský Týdeník z 27.8.1890, Ročník 21, Strana 2. číslo 67. (1396). V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.8.1890

Prodej nemovitostí patřících Andreasi Kubinovi v Suchých Lazcích

 7. August. Edikt (1397) 3 3
Zur executiven Feilbietung der dem Andreas Kubin gehörigen Realitäten und zwar:
a) der Hälfte des HäuSlergrundes Nr. 30 in Sucholasetz im Schätzwerthe von 2838 fl. 12 1/2, tr.
b) der Hälfte des Grundstückes Z. 134 in Sucholasetz im Schätzwerthe von 328 fl. 24 1/2, kr.
c) der Hälfte des Grundstückes Z. 237 in Sucholasetz im Schätzwerthe von 414 fl. 6 kr. und
d) des ganzen Grundstückes E. Z. 135 in Sucholasetz im Schätzwerthe von 518 fl. 44 Ir. wurden die Tag führten auf den
9. September und 13. Oktober 1890
jedesmal 9 Uhr früh hiergerichtS Bureau Nr. 13 mit dem ungeordnet, daß b ese Realität bei der eisten Tagiahrl nur um oder über, bei der zweiten Tagfahrr auch unl r dm gerichtlich ertobenen, oben angegebenen Schätzwerthen, jedoch nicht unin 1/3 derselben an den Meistbietenden werden hintangegeben werden. Für jene Tabularinteressentn, welchen dieser Bescheid aus welcher Ursache immer nicht zugestellt werden konnte, wird Dr. Theodor Ziffer, Advokat in Troppau. zum Curator ad actum bestellt. Schätzungsprotokoll, Feilbietungsbedingnisse und Grundbuchtextract können in den gewöhnlichen Amtsstunden Hiergerichts eingesehen werden. K. k. stäbt. beleg. Bezirksgericht. Troppau, am 17. Juli 1890. Der k. k. Landesgerichtsrath: Demel

přibližný překlad:
7. srpna. Edikt (1397) 3 3
Pro výkonný prodej nemovitostí patřících Andreasi Kubinovi:
a) Polovina HäuSlergrundes č. 30 v Suchých Lazcích v odhadní hodnotě 2838 fl. 12 1/2, tr.
b) Polovina majetku Z. 134 v Suchých Lazcích v odhadní hodnotě 328 fl. 24 1/2, kr.
c) Polovina majetku Z. 237 v Suchých Lazcích v odhadní hodnotě 414 fl. 6 kr. a
d) celý majetek E. Z. 135 v Suchých Lazcích v odhadní hodnotě 518 fl. 44 Ir. byli vedeni dne
9. září a 13. října 1890
pokaždé v 9 hodin ráno zde soudní kancelář č. 13 s nepořádkem, že tato skutečnost v první den roku pouze kolem nebo přes, v druhý den roku také nel r dm právně získána, výše uvedené. předpokládané hodnoty, ale ne méně než 1/3 této částky bude oznámeno uchazeči s nejvyšší nabídkou. Pro ty tabulkové zájemce, kterým nemohlo být toto oznámení z jakéhokoli důvodu doručeno, Dr. Theodor postava, právník v Opavě. jmenován kurátorem ad actum. Do znaleckého posudku, podmínek prodeje a výpisu z katastru nemovitostí je možné nahlédnout v běžné úřední době soudu. k.k. bodne účtenka. okresní soud. Opava, 17. července 1890. K. k. Zemský rozhodčí: Demel

zdroj: Troppauer Zeitung Datum vydání 14.8.1890, číslo 187, str. 6. https://www.ndk.cz

zobrazit celou novinku

Prodej nemovitostí patřících Andreasi Kubinovi v Suchých Lazcích

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 26.7.1890

Výborová schůze župní jednoty hasičské v Opavě 20.7.1890

Výborová schůze župní jednoty hasičské v Opavě konala se 20. t. m. v Opavě. Schůze súčastnili se všichni Členové výborn. Předseda předložil vytištěné „denníky požární", které dodány jednotlivým sborům. K otázce: Jak nejlépe sorganizovati sbory? rozpředla se čilá debata i usnešeno zvoliti k tomu účelu důvěrníky čili vyslance župy, kteří by sbory prohlednuvše, výboru župy zprávu podali o zařízeni, vyzbrojení a cvičeni všech sborů k župč náležejících. K návrhu předsedy dr. Dubového zvoleni pp. Josef Černín, Rud. Gudrich, Jos. Stypa a uloženo jim nejdéle do října sbory prohlédnouti a dotyčné zprávy podati. Vyslancům přiděleny sbory následovně: P. Josefu Černínovi: Budišovice, Hrabyň, Mokré Lazce, Raduň, P. Rud. Gudrichovi: Kylešovice, Suché Lazce, Slavkov, Stěbořice. P. Jos. Stypoví: Hlavnice, Litultovice, Mikolajice, Životice. Tito prohlédnou sbory v následujícím pořádku: 27. července Kylešovice. — 3. srpna Mokré Lazce a Mikolajice. — 10. srpna Hlavnici. — 17. srpna Litultovice a Suché Lazce. — 24. srpna Stěbořice. — 31; srpna Budišovico a Životice. — 7. září Raduň. — 14. záři Slavkov. — 21. září Hrabyň. Usneseno dále, dbáti toho, by v obcích, kde posud sborů nestává, takové zřízeny byly, načež schůze ukončena.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 26.7.1890, Číslo 58, strana 2. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Výborová schůze župní jednoty hasičské v Opavě 20.7.1890

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 16.3.1890

Prodej budovy pokryté břidlicí na císařské cestě

Oekonomie n Sucholasetz in österr. Schlesien, 3/4 Meilen von Troppau an der Kaiserstrasse gelegen, Gebäude mit Schiefer gedeckt, ist unter den günstigsten Bedingungen sammt Fundus instructus zu verkaufen.
Dieselbe besteht aus 71 Joch gutem Acker, darunter 7 Joch gute Wiesen, einer Mühle mit 2 Gängen und grossen ausgiebigen Steinbrüchen — Die Mühle kann auch mit oder ohne den dazu gehörigen Grundstücken verkauft werden, Auskunft beim Besitz er 2390 Franz Rakuschan, Sucholasetz Nr. 1, bei Troppau, Oesterr. - Schles.

přibližný překlad:
Ekonomika v Suché Lazce v Rakouském Slezsku, 3/4 míle od Opavy na císařské cestě, budova pokrytá břidlicí, je na prodej za nejvýhodnějších podmínek společně s vybavením farmy (Farma je vybavena).
Totéž se skládá ze 71 akrů dobrých polí, včetně 7 akrů dobrých luk, mlýn se 2 převody a velké, rozsáhlé lomy — Mlýn lze prodat i s přidruženými nemovitostmi nebo bez nich, informace od majitele 2390 Franz Rakuschan, Suché Lazce č. 1, poblíž Opavy, Rakousko - Slezsko.

(Poznámka: Rarushan Franz, byl statkář v Suchých Lazcích v letech ... 1885 ...)

zdroj: Troppauer Zeitung Datum vydání 16.3.1890, číslo 63, str. 12. https://www.ndk.cz

zobrazit celou novinku

Prodej budovy pokryté břidlicí na císařské cestě

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 9.10.1889

Požár v Kravařově ve stodole pana Solného

Z Kravařova 10. října. (Oheň.) Ve středu 9. t. m. o 11. hod. před polednem vypukl při panujícim silném vichru neznámým způsobem oheň ve stodole p. Solného, bednáře v Kravařově. Ačkoliv pomoc okamžitě při ruce byla, předce stodůlka s chlévem a sousední domek popelem lehly. Bydliště p. Solného bylo zachráněno, ačkoliv sotva 10 kroků od hořících předmětů se nacházelo. Hlavní zásluhu o utlumení ohně získali si timto rázem Sucbolazečtí hasiči, kteřížto, ačkoliv všickni na svých dosti vzdálených polích po práci byli, předce v poměrně kratičké době se stříkačkou se dostavili, a se vším úsilím a velkou obětavostí zuřícímu živlu bránili. Zde poprvé upotřebili svých nových hadic, a to s úspěchem nesmírným. Při ohni v Komárově poznali nutnost hadic, zde pak jejich výtečná služba způsobem skvělým se osvědčila; neboť ačkoliv voda dosti vzdálena byla, metány předce z jedné stříkačky na oba hořící předměty nepřetržitě dva prameny vod. Mohouť se totiž k 200 metrů dlouhé hadici dvě hubice nasaditi, jež pak dva prameny vod do ohně metaji. Vida jejich činnosť a srdečnost, nemohl jsem se dosti nadiviti jak přičinlivosti hasičů, tak výborné práci stříkačky. Sláva statečným hasičům Sucholazeckým a jich podnikavému panu hejtmanu!

zdroj: Opavský Týdenník, příloha, Datum vydání 12.10.1889, Číslo 80, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Požár v Kravařově ve stodole pana Solného

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 6.11.1888

Velký požár v Suchých Lazcích Blucha 1888

Požáry. V úterý 6. t. m.(6.11.1888) vypukl o půl 11. hod. večer oheň v Suchých Lazcích u Petra Bluchy č. 64. ve stodole a strávil 2 stodoly. Přičiněním Sucho-lazeckého spolku hasičského byl požár obmezen na hořící stodoly; také vydatná pomoc hasičského sboru Mokrolazeckého byla vítána, neboť občanstvo domácí z větší části netečně se založenými rukami na oheň hledělo. Jest to smutný úkaz v obcích našich, že valná Část občanů o neštěstí požárovém z pravidla jest nehybna a přes to na tak důležitý podnik, jako jest sbor hasčský v obci, s nedůvěrou pohlíží a v žádném směru jej podporovati nechce. V případech takových by věru pokárání náležité se strany politických úřadů bylo na místě! Pohořelí byli oba pojištění.

zdroj: Opavský Týdeník - 10.11.1888, Ročník XLX. číslo 88. (1215.) Strana 3. V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 22.1.1888

Suche Lazce se zůčastnily svěcení stříkačky v Mokrých Lazcích 1888

Z Mokrých Lazec 22. ledna.1888 (Valná. hromada oboru hasičského.)
V neděli, 8. L m. konal zdejší hasičský sbor svou výroční valnou hromadu za účastenství všech hasičů takto: O 10. hodině zahájil atarosta spolku p. Jan Havlíček valnou tuto hromadu. Přítomné srdečně uvítav udělil slovo a další řízení valné této hromady svému náměstku a náčelníkovi p. Frant. Glabazňovi, načež tento jako jednatel přečetl nejprvé protokol poslední výroční valné hromady, kterýžto přítomni schválili. Na to přednesl svou jednatelskou zprávu, z nížto následující vysvítá. Sbor čitá 32 členů činných, přispívajícich posud žádných. Pravým slavnostním dnem pro zdejší sbor byla slavnost svěceni stříkačky, ježto se slavné sbory z Kylešovic, Suchých Lazec a Slavkova zúčastnily. Nehledě ani na mravní zisk, jenž členům z táto slavnosti plynul, obnášet výtěžek s ní 107 zl. 13 kr.
První požár, jehož se sbor činně zúčastnil, vypukl 21. února, při němž se všichni členové velmi přičinili, neb se jim podařilo kůlnu sotva půl metru od ohně vzdálenou zachrániti. Dne 8. května byl sbor přítomen slavnosti svěcení střikačky v Suchých Lazcích. Dále se zúčastnil slavnosti svěcení chrámu Páně v Hrabyni. Též byl přítomen táboru ve Slavkově. Den na to 26. záři obstál druhou avšak peprnou zkoušku znamenitě při požáru ve mlýně p. Haale, neboť se mu podařilo mlýn ten již již hořící zachrániti. Také byl po třetí Při ohni na štltině činným. Ostatní zkouška naskytla se při ohni 24. pros. (na štědrý večer), kterouž rovněž dobře si odbyl. Celkem tedy byl při 4 ohních činným. Téhož jmenovaného dne zesnul veliký dobrodinec oboru a kmotr stříkačky naší pan Ignác Kaštovský, jehož pohřbu se celý sbor zúčastnil. Dále budiž podotknuto, že sbor konal Skráte cvičení se stříkačkou a bez ni, jichžto se všichni skoro členové horlivě zúčastňovali. Dne 30. října 1887 konána mimořádná valná hromada, ve které jednohlasně za člena k "české ústřední jednotě Mor.-Slez. dobr. sborů" přistoupiti, což se již skutkem stalo. Výbor postaral se o zakoupení tesáků pro veškerá mužstvo. Hasiči pp. Rud. Židek a Jan Glabazňa a zhotovili 4 praktické žebříky zdarma. Jednatel chválí horlivost, svornost a bratrskou lásku všech hasičů a napomíná je, by v horlivosti té, ve svornosti a obapolné lásce povždy setrvali nehledíce na netečnost některých občanů a nevděčnost lidskou, začež jim Bůh a potomci jistě žehnati budou.
- Zpráva ta vyslechnuta s napjatou pozorností a vděčně přijata. Načež přednesl zprávu jako pokladník. Dle ní obnáší deficit 412 zl. 03 kr. Ze šlechetných dárců budtež zejmena jmenováni: Jeho Veličenstvo Císař Pán ráčil darovati 80 zl., zesnulý Ignác Kaštovský 50 zl. Slavná banka Slavia 15 zl., Krakovská 20 zl. Od banky "British North" za hájeni ohně u Haale 25 zl. Po schválení účtů poděkoval velitel p. Val. Hrubý jménem sboru náčelníku p. Fr. Glabazňovi za jeho nezištnou činnost spolkovou. Nyní přikročeno k volbě výboru, kterážto takto dopadla: Posavadní členové výboru: pp. Jan Havlíček, starosta, Fr. Glabazňa, náčelník, Val. Hrubý, velitel u lezců, Jan Glabazňa, velitel u stříkačníků, pak Rudolf Jarošek mistavelitel u lezců zvoleni opět nejvíce jednohlasně. Za mistovelitele u střikačnIků zvolen p. Jan Malina. Na to poděkoval náčelník za důvěru jemu a ostatním členům výboru věnovanou, jakož i za horlivost a poslušnost jejich a vyzval je, by Jeho Veličenstvu, nejjaanéjšímu Cífiaři Pánu "Sláva!" provolali. Když byli dozpívali národní hymnu, prohlásil valnou tuto hromadu za ukončenou.

zdroj: Opavský Týdeník - 1888, Číslo 7. (1134.). V elektronické podobě k dispozici na www.svkos.cz

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 16.4.2024:

1) V pátek 19.4.2024 od 20:00 hodin proběhne oslava 79. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Od  20:00 - 20:30 proběhne Lampionový průvod, poté 20:30 - 21:00 pietní akt před památníkem padlých. Od 21:00 - společenská akce na Obecním hřišti MČ Suché Lazce.

2) AVZO TSČ ČR Skála zve střelce a diváky na 39. ročník Poháru osvobození Suchých Lazců, který se bude konat v neděli 21. dubna 2024 od 8 hodin v areálu střelnice na Strážnici v Suchých Lazcích.

Hlášení rozhlasu - pondělí 15.4.2024:

1) Ve středu dne 17.4.2024 v době od 16:00 do 16:30 hodin u obecního úřadu bude v naší obci probíhat vakcinace psů proti vzteklině, očkovací průkazy psů vezměte sebou.

zobrazit vše

Kalendář akcí

19.4.2024 od (20:00) hodin:

Oslava 79. výročí osvobození obce Suché Lazce, Rudou armádou. Lampionový průvod, pietní akt před památníkem padlých, společenská akce na Obecním hřišti. Pozvánka.

21.4.2024 od (8:00) hodin:

Od 8:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice, 39. ročník soutěže ve střelbě z malorážky "O pohár osvobození Suchých Lazců 2024" pořádá AVZO. Pozvánka.

24.4.2024 od (15:00) hodin:

Dubnové setkání kronikářů 2024 ve Štítině.

27.4.2024 od (15:00) hodin:

Od 15:00 hodin proběhne na Strážnici v areálu střelnice tradiční "Pálení čarodějnic 2024" se smažením vajec. (pořádá SDH Suché Lazce) akce pro děti i dospělé. Pozvánka.

30.4.2024 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

20.4.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

27.4.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

4.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - výstava.

11.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

17.5.2024 od (12:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2024-4 (40. stran, 27,7 MB)

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665, 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, na základě posouzení schvaluje stavební záměr stavby vodního díla I 750077 Suché Lazce, Na Pískovně, Návrší - výměna vodovodu.

priloha_1341168405_1_2024-422-1.pdf

priloha_1341168405_0_SKM.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA v rámci řízení o územním plánu oznamuje termín opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 4 Územního plánu Opavy a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území pořizované zkráceným postupem. Opakované veřejné projednání se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 15:00 hod. v areálu Magistrátu města Opavy, Krnovská 71D, Opava, v zasedací místnosti č. 139. Více zde.

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 20.2.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky