Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 22.12.1907

Veřejná schůze katolického spolku 22.12.1907

Ze Suchých Lazec. V neděli 22. t. m. (22.12.1907) konal u nás Katol. lidový spolek první schůzi, která byla velmi četně navštívena. Zahájil ji a řídil člen výboru Katol. lidového spolku, p. Luska, starosta sucholazecký. Proč zakládáme spolek lidový, a jak v něm chceme pracovati, vysvětlil P. Komárovský. Vše se organisuje, nutno, abychom i my katolíci se organisovali pod praperem Kristovým. Lidový spolek chce spojití všecky lidi dobré vůle, všecky vrstvy národa, ať jsou to rolníci nebo dělníci, obchodníci nebo řemeslníci, aby je duševně povznášel ve dvojím směru: národním a náboženském. Cíle toho chce dosíci přednáškami, jež občas budou konány a tiskem vydány. Nejvyšší čas, abychom se probudili a spojili! Přednáška byla se zájmem sledována, i přítomní soc. demokraté chovali se zcela slušně. Je mezi nimi dosti lidí řádných, kteří myslí to poctivě s dělnictvem — a ti časem jistě prohlédnou, až poznají spády a poctivost svých vůdců. Ku konci řeči přišel jeden organisovaný — a beze vší příčiny počal křičet, nadávat a vyhrožovat. Takový boj je nečestný — máme-li jiné mínění, jen si je povězme otevřeně, ale slušně, jak to učinil jeden z přítomných socialistů. Tak jedná řádný a rozumný člověk. Přes všecko zbraňování přihlásilo se ku odbočce 63 členů a při příští schůzi počet jich jistě vzroste. Agitujte mezi známými a odebírejte hojně "Naše Slezsko." Spojme se a nedejme se!

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 28.12.1907, Číslo 103, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Veřejná schůze katolického spolku 22.12.1907

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 20.12.1907

Spolek sociální demokracie obdaroval zdejší školu

Díkůvzdání.
Ctěný místní spolek sociálně demokratické organisace v Suchých Lazcích obdaroval zdejší školu výtečným darem 33 obrazů pro názorné vyučování, pak elektrický stroj — v ceně přes 100 K.
Konajíce milou povinnost vyslovujeme šlechetným dárcům a ctitelům školy za tento skvělý dar naše nej vřelejší díky a voláme z hloubí srdce: Zaplať a odměň Pán Bůh!
V Suchých Lazcích 18. prosince 1907.
Jan Bořucký, učitel.
Alois Otýpka, nadučitel.  

zdroj: Hlas lidu slezského, Datum vydání 20.12.1907, Číslo 35, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Spolek sociální demokracie obdaroval zdejší školu

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 5.1.1907

Návštěva poslance Prokeše po sobě zanechala útratu

Ze Suchých Lazec. Zdejší sociální demokraté chodí jako zmoklé slepice. Při nedávné přednášce, na níž sypal své rozumy jak dělníkům, tak i rolníkům posl. Prokeš, sliboval mimo jiné, že bude dělníky zdarma zastávat. Jak slibu svému dostál, viděti z toho, že sucholazeckým soc. děnu zanechal pěknou útratu, kterou nyní vybíráním dárků hledí uhradit. Tak jenom za přednášku účtoval prý 5 K, útrata za jídlo a pití dělala 3 K (pan posl. jedl prý jen schnitzle a pil jenom víno), za dovoz na nádraží vzal p. Hanák 1-60 K. Úhrnem činilo vydání p. poslance 960 K. Pouhá maličkost na poslance na chudé dělníky mnoho. Nyní sbírají na úhradu útrat dárky a mimo toho má býti uspořádán dělnický ples, z jehož čistého výtěžku mají býti útraty hrazeny. Před volbou sliboval, že dá těm, kdož ho budou volit, piva, ale nyní musí mu zaplatit, co on vypil. Lid alespoň se přesvědčí, jak soc. demokraté obětavě pracují pro lid. Pro rolníky, z nichž někteří byli také nadšeni pro volbu Prokeše, je to dobrým ponaučením, by na příště nevěřili slovům soc. dem.

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 5.1.1907, Číslo 1, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Návštěva poslance Prokeše po sobě zanechala útratu

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 9.12.1906

Návštěva poslance Prokeše v Suchých Lazcích 1906

Ze Suchých Lazec. V neděli dne 9. t. m.(9.12.1906) poctil obec naši svou vzácnou osobou novopečený pan poslanec Prokeš. Přišel, aby nám pověděl ze svých hlubokých moudrostí a jak se na poslance sluší se cvikrem na nose a počal řečnit, co všechno on bude na sněmu dělat. Sliboval, že odstraní nezdravé finance zemské, sníží rolníkům daně, atd. Sliboval, že přednese na sněmu, aby přes naši vesnici zřízena byla nová silnice, zkrátka sliboval všechno, tak že se posluchačům zdálo, až Prokeš do sněmu vstoupí, že vše bude dle jeho noty tancovat. Ku konci vybízel všechny rolníky, aby seřadili se v jeden šik pod praporem soc. demokracie a nenechali se na dále trýznit kapitalisty a klerikály. Kněží ti prý si nechají každý krok dobře zaplatit, za to prý on bude zdarma dělníky zastupovat. Mrška, z čí peněz on žije — to neřekl. Po schůzi vešel pak do extra světnice, kde oblažoval přítomné rolníky kalendáři. Přes to, že si pochvaloval, jak uctivě byl v naši obci přijat, nechtěl ho nikdo na nádraží odvést. Konečně se nad ním smiloval pan Hanák a odvezl ho se svou luckou na nádraží. Řeč jeho neudělala mezi rolníky žádný dojem. Jen několik věrných Prokešovců, ponejvíce dělníků pracujících v Ostravě, si pochvalovalo, jaký mudrc ten pan Prokeš je. A nyní slovíčko k občanům. V hostincích v naši obci jsou vyvěšeny skoro samé časopisy soc-demokratické. Žádejte proto, aby vedle soc-demokratických časopisů byly vyvěšovány i časopisy katolické a v první řadě donuťte hostinské, aby odebírali časopis "Ostravský Kraj".

zdroj: Ostravský kraj - Datum vydání 22.12.1906, Číslo 66, strana 6. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Návštěva poslance Prokeše v Suchých Lazcích 1906

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.11.1906

Veřejná schůze v Suchých Lazcích 1906

Veřejná schůze v Suchých Lazcích.
V neděli 18. t. m. pořádala Katol.-polit. beseda kateřinská v Suchých Laicích veřejnou schůzi o novém volebním řádu a volbách do zemského sněmu. Schůze byla bouřlivá, vyzněla však pro zásady katolicko-národní. Socialisté se sešli z celého okolí a vyslali všechny své slezské řečníky. Z Kateřinek přišel celý generální štáb s panem Binčíkem v čele, přišli socialisté z Podvihova, z Nových Sedlic a odjinud. Účastníků bylo asi 200, mezi nimi asi 30 socialistů. Schůzi zahájil P. Suchánek z Komárova. Za čestněho předsedu zvolen místní p. starosta, za zapisovatele místní p. učitel. P. Suchánek promluvil o novém volebním řadu a o způsobu voleb.
Druhý řecnlk P. Šebela z Kateřinek, dovodil, koho voliti. Upozornil na nové poměry na sněmu zemském, na politickou vyspělost Němců, na protináboženského ducha, který provívá Evropou. Probral programy různých politických stran, obzvláště program sociálně-demokratický, líčil živými barvami vůdce této strany, jejich chování se k otázce národnostní a náboženské. Pak vytkl hlavní body programu katolicko-národnlho, ukázal, kterak se chová k otázce národnostní, školské, rolnické a dělnické a vybízel, aby při volbách byly odevzdány hlasy kandidatům stojícím na zásadách kitolicko-národních. Řecník odměněn bouřlivým potleskem. Demokraté vyrušovali řečníka při řeči, ale byli vždy ihned spraženi. Slovo uděleno p. Binčikovi z Kateřinek, který se .... některá tvrzeni předřečníka vyvrátit. Ale otřepané jeho fráze budily jen odpor, který se proměnil v bouři, kde řečník urazil křesťanské dělnice, nazvav je nebeskými kozami. Rychle skončil. P Suchánek prosil, aby posluchači vyslechli demokratické řečníky a udélil slovo ... třem. Když však třetí řečník doporučoval přítomným ženám rozlučitelnost manželství, povstal takový odpor, že řečník skončil. P. Suchánek vyvrátil některá tvrzení soc. demokratů a navrhl následující rezoluci: "My shromáždění na schůzi Katol.-polit besedy kateřinské v Suchých Lazcích souhlasíme se zásadami katoticko-národními a přičiníme se, aby při volbách do zemského sněmu byly hlasy odevzdány mužům stojícím na těchto zásadách"  — Pro rezoluci hlasovali všichni kromě cizích soc. demokratů. Za zpěvu "Kde domov můj" a hulákáním demokratická schůze skončena.

zdroj: Moravský deník, Datum vydání 1.11.1906, Číslo 250, strana 6. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Veřejná schůze v Suchých Lazcích 1906

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 31.10.1906

Volební ruch v enklávách - Suché Lazce 1906

Volební ruch v enklávách. (Ze Suchých Lazec.) V neděli 28. t. m.(28.10.1906) pořádala katol. - polit. Beseda Kateřinská v Suchých Lazcích veřejnou schůzi, na níž se mělo promluviti o novém volebním řádu a volbách do zemského sněmu. Schůze byla bouřlivá přičiněním socialistů nevoličů, vyzněla však pro zásady kat.-národní. Socialisté se sešli z celého okolí a vyslali všechny své slezské řečníky. Z Kateřinek přišel celý generální štáb s p. Binčíkem v čele, přišli z Podvihová, Nových Sedlic atd. Účastníků bylo na 200, mezi nimi asi 30 většinou cizích socialistů. Schůzi zahájil P. Suchánek z Komárova, navrhl za čestného předsedu místního p. starostu, za zapisovatele p. učitele a promluvil krátce a jasně, jak se bude volit ve III. a IV. kurii. Zmínil se, že volba je tajná a přímá a vyložil, jak si má každý volič při volbě počínat. Druhý řečník P. Šebela z Kateřinek dovodil, koho při volbě volit. Poukázal na vymoženosti, plynoucí z nového volebního řádu, ale upozornil zároveň na vyspělost poslanců německých, kteří budou hledět dále pro sebe kořistit, třebas byli v menšině. Vzpomněl protikřesťanského ducha, který v jiných státech zlé řádí a také k nám vniká a žádal, aby za poslance zvolen byl muž karakterní, národovec, dobrý katolík. V které straně najdeme takové muže? Řečník probírá program soc. dem. Slibují nebe na zemi všem, ačkoliv dobře vědí, že sliby jejich jsou frase na bałamuceni lidu. Rovnost, volnost hlásají — a týrají lidi jiného smýšlení a rozbíjí schůze. Jak tomu bude, až budou míti vládu v rukou. Jsou mezinárodní, nemají lásky k mateřskému jazyku, vůdcové jejich dávají děti do německých škol. Jsou. proti křesťanství. Řečník uznává potřebu reformy dělnické otázky, sám v tom ohledu pracuje — ale židovští vůdcové socialistů to s dělnictvem dobře nemyslí. Řečník rozebírá dále program kat. národní, zvláště o školství, otázce rolnické a dělnické a vybízí přítomné, aby volili muže, stojící na těchto zásadách. Za bouřlivého souhlasu řečník končí. Socialisté řečníka již při řeči častěji vytrhovali, ale řečník vtipně a řízně jim hned odpověděl. Nyní se přihlásil k slovu p. Binčík z Kateřinek. Lid poslouchal jeho otřepané fráze klidně. Když však sprostě urazil členky všeodb. sdružení křesť. dělnictva, nazývaje je nebeskými kozami, (jak ušlechtilé!) povstala bouře k nepopsání. Kdyby nebyl P. Suchánek posluchače upokojil, přišly by nadávky p. Binčíkovi draho. Binčík končí s výzvou, aby všichni volili Prokeše. Posluchači jsou roztrpčeni, nechtějí socialisty poslouchat. Na domluvu předsedy, vyslechly ještě fráze třech socialistů. Když jeden přítomným ženám domlouval, jak krásně by se jim dařilo, kdyby bylo manželství rozlučitelné, propukla bouře znovu a socialisté museli umlknout. P. Suchánek vyvrací nesprávná tvrzení předřečníků a navrhuje následující resoluci: "My shromáždění na schůzi kat. pol. Besedy Kateřinské v Suchých Lazích souhlasíme se zásadami katolicko-národními a přičiníme se, aby při volbách do zemského sněmu moravského byly hlasy odevzdány mužům stojícím na těchto zásadách." Resoluce přijata všemi hlasy, vyjma soc. demokraty. Tím schůze skončena. Socialisté však řvou až hrůza. Začínají řvát socialistickou píseň, ostatní zpívají s nadšením "Kde domov můj." Zdařilá schůze otevřela občanům Sucho-Lazeckým oči a pozvedla národní i katolické uvědomění.

zdroj: Ostravský kraj - Datum vydání 31.10.1906, Číslo 51, strana 2. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Volební ruch v enklávách - Suché Lazce 1906

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 20.10.1906

Spolek Palacký zahrál hru - Diblíkova dceruška

Ze Suchých Lazec 15. října. (Divadlo.) Dne 14. října 1906 sehrála zdejší Ochotnicko-Čtenářská jednota „Palacký" Činohru „Diblíkova dceruška". Provedení kusu obecenstvo dosti uspokojilo, ale mnohý herec a herečka nemohl se do úlohy vžíti. Slečny měly úlohy velmi dobře naučeny, ale téměř všechny odříkávaly je velmi rychle. Verunka provedla svou úlohu značně jednotvárné a měla si dáti jako mnozí pozor na „či". Mařenka a Baruška svým úlohám dostály. Dorotka a Andulka si nepočínaly tak, jak si počínati měly. Páni sehráli své úlohy poměrně lépe, ačkoliv od faráře daleko více se očekávalo. Při rozuzlování děje měl si počíuati vážně a rázně, nikoliv však ostýchavě a po rozuzlení neměl se skrývati za starého vojáka, ale vystoupiti jako hlavní osoba do popředí. Řeč bobatébo mlynáře byla nepřirozená, jinak hrál pěkně, Adam sehrál svou úlohu s úspěchem, jen na některých místech vystopoval příliš unáhleně, rovněž Barták celkem své úloze vyhověl. Vší chvály zasluhují Doubek a Prokop, kteří se skutečně do úloh vžili, obzvláště Prokop dal si i na výslovnosti záležeti, což u ostatních pozorovati nebylo. Všecko nasvědčovalo, že mezi pány, ale zvláště mezi děvuchami bylo mnobo nováčků, protože si počínali nejistě a ostýchavě. Ale nedávejte ruce v klín, nedejte se zastrašit, jen pokračujte dále, nebot žádný učený z nebe nespadne. Jsem pevně přesvědčen, že to budoucna půjde lépe.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 20.10.1906, Číslo 82, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Spolek Palacký zahrál hru - Diblíkova dceruška

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 11.11.1905

Spolek Palacký zahrál hru - Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu

Ze Suchých Lazec 6. listopadu. (Divadlo) V neděli 5. listopadu 1905 sehrál zdejší ochotnicko-čtenářský spolek „Palacký" lidovou hru „Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu". Celkem hráno dobře a s chutí. Tekla Kolářova (slč. Krejčová) držela se znamenitě, ale vzdor tomu konečně muž Jakub (p. Bjaly) zůstal vítězem a Tekla musila prosit. V národních krojích krásné vyjímali se Mařenka (slečna Gelná) a Jeník Procházka (p. Stuchlík). I starosta Procházka (p. Směja) držel se dobře a přispěl ke smíru Jakuba a Tekly. Žid Šimek (p. Halška) vydařil se také pěkná jako polský žid, Baruška (sleč. Plachá) a Ondřej (p. Stuchlík) také nezůntali pozadu. Návštěva byla slušná, což je důkazem, že obecenstvo počíná chápati námahu ochotníků. Po divadle přednesli několik sólových výstupů pp. Dluboš,. Hýnar, Klimek a j. Dlouho do noci bavili se hosté u p. Kubesy při hracím „Daliboru" a za zpěvu národpich písní. Přeji zdaru další činnosti čtenářsko-divadelniho spolku „Palacký"! — ek.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 11.11.1905, Číslo 88, strana 4. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Spolek Palacký zahrál hru - Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 5.3.1904

Dvouhaléřové sbírky na národní účely

Ze Suchých Lazec 2. března. 1904 (Chvalitebná snaha.) Na popud učitele p. Dvorského zavedeny byly u nás dvouhaléřové sbírky na národní účely. Z počátku byla to hlavně omladina, která pochopila šlechetný úmysl, později přidali se k ni i rolníci, z nichž mnozí i značnějšími obnosy přispívají. Za měsíc leden a únor vybráno bylo 16 K 90 h, obnos na Suché Lazce velice slušný a věnovány nejpřednějšímu obrannému spolku našemu Ústřední Matici školské. V budoucích dvou měsících bude vybíráno na vystrojení vánočního stromku pro chudou školní mládež naši. Sbírání děje se tak, že některý z hostů v hostinci p. Kubesy, jenž sám patří k nejhorlivějším podporovatelům, sebere dvouhaléřové neb dle libosti i větší příspěvky, zapíše na vyvěšenou tabulku výši obnosu vybraného připojiv své jméno, obnos pak odevzdá p. Kubesovi. Obětavosť našich občanů i omladiny zaslouží úplného uznání a bylo by si jen přáti, aby nynější zápal udržel se i dlouho do budoucnosti a byl příkladem jiným, aby Sucholazecké v tom následovali. Z potůčků povstávají veletoky, z haléřů koruny a větší obnosy a kdyby v každé české obci slezské (a Suché Lazce nepatří k největším, ba mezi ty menší) jen tolik věnováno bylo ne snad za 2 měsíce, nýbrž buďme skromnými a řekněme za rok, kolik by se tu sešlo peněz pro Ústřední Matici školskou neb Matici Opavskou a na jiné národní důležitosti! Občanstvo naše zaslouží tudíž úplného uznání za prokázané pochopení, čeho nám hlavně potřebí v téžkém zápase národním vedle rozhodného národního uvědomění a přesvědčeni.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 5.3.1904, číslo 19, ročník: 35, strana 4. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Dvouhaléřové sbírky na národní účely

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.2.1903

Dvacetileté jubileum školské práce nadučitele Josefa Černína

Ze Suchých Lazec 24. února. (Jubileum školské práce). Dne 28. února nadejde jubileum dvacetiletého neúnavného a blahodárného působení našeho milého pana nadučitele Josefa Černína, který si přes tuto řadu let získal velkých zásluh nejen svědomitým působením na poli učitelském, ale také svou obětavostí a neúnavnou pílí o zvelebení našich sborů a spolků a to obecního výboru, hasičského sboru a hospodářské besídky. Vzdáváme Vám, velevážený pane nadučiteli, tímto ve jménu naší celé obce srdečné: „Záplat Pán Bůh". Prosíme Vás, byste i na příště svou přízeň k nám zachoval a svou upřímnou radou a pokynem nás zase oblažil a poučil a my s láskou a vážností Vám oddáni budeme. Přejeme Vám, by Všemohoucí i na dále Vám k Vaší namáhavé činnosti síly popřál a těšíme se, že Vás ještě po mnoho let ve zdraví a štěstí mezi námi zachová. Toto Vám přeji za celou obec.
František Halška a Konrád Morbicer za obecní výbor, Arnošt Kubín za místní školni radu, Jan Prokša a Štěpán Kubesa za hasičský sbor, Jan Luska za hospodářskou besídku.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 28.2.1903, číslo 17, ročník: 34, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Dvacetileté jubileum školské práce nadučitele Josefa Černína

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 4.9.1902

Potrestán za neznalost němčiny 1902

Potrestán pro neznalost němčiny. Předešlý měsíc vezl jistý rolník ze Suchých Lazec uhlí z nádraží štitinského a sedl si na vůz. Když přijížděl k domu, potkal četnika, který jej vyzval, aby slezl. Rolník nevěda, co četník chce, poněvadž neuměl německy, zůstal seděli. Až když teprve z posuňků četníkových poznal, oč se jedna, slezl. Protože neslezl ihned po prvním vyzvání, považoval četník jeho chováni za protivení se a předvedl ho k představenému, aby zjistil jméno rolníkovo. Za několik dní na to dostal onen rolník předvolání od okresního soudu v Opavě, aby se ze svého činu zodpovídal. Při přelíčení byl proto, že prý německy umí a že s četnIkem mluviti nechtěl, odsouzen k 48 hodinnému vězení. Jak soud nabyl přesvědčení, že zminěný rolník německy umí, ač on tvrdil, že německy nezná, není známo. Budeme se muset učit německv k vůli četníkům. Tak dospivají věci v Rakousku.

zdroj: Lidové noviny, 4.9.1902, Ročník 10, číslo 203, strana 3. http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 10.2.1902

Hospodářská besídka - 3. valná hromada 1902

Ze Suchých Lazec 10. února. (Hospodářská besídka) sucholazecká konala v neděli 2. února III. výroční valnou hromadu za účasti 13 členů. Jednání řídil předseda p. Jan Luska. Jednatel p. J. Černín podal zprávu o událostech spolkových za uplynulý rok, z níž vyjímáme:
Hospodářská besídka sucholazecká čítá 26 činných členů a měla minulého roku 6 schůzí, v kterýchž rozprávky se vedly o záležitostech hospodářských a vyřizovány byly společné objednávky a prodeje. Ve schůzi VI. měl p. Václav Hans z Opavy krásnou přednáško o „Dobytčí pojišťovně markrabství moravského". Besídka zdejší jest členem „Ústřední hospodářské společnosti pro české kraje ve vojvodství slezském" a člen besídky předseda pan Jan Luska údem „Jednoty českých hospodářských společenstev ve vojvodství slezském". Besídka odebírala v minul. časopis „Plzeňské hosp. noviny" a od ústř. hosp. společnosti dostávala zdarma odborné „Milotického hospodáře" a „Moravského hospodáře". Spolek zdejší má plemennou stanici saanských koz a u člena p. Jos. Hanáka a spolkového býka u člena p. Tomáše Vaška. K inventáři spolkovému náleží též triér a jícní roura. Knihovna čítá 8 knih. Hospodářská besídka zdejší zprostředkovala minulého roku společných objednávek za 1011 K 86 h a prodala výhodně 68 q ječmene a 38 q ovsa svých členů. Z pokladniční zprávy vysvitá, že besídka měla v roku 1901 - 39 K 30 h příjmů a 23 K 40 h výdajů, tak že se přebytek 15 K 90 h, který schodek z r. 1900 - 88 K 14 h o tolik zmenší. Pro běžné účtováni má besídka 200 K z komárovské zádruby půjčených. Obě zprávy byly schváleny a dotyčným činovnikům díky vzdány. Při doplňování výboru o jednoho člena byl p. Jan Kukelka vylosován, ale opět zvolen. Za přehližitele účtů pro běžící rok zvoleni byli pánové Frantiiek Stuchlík a Jan Prokša. Ve volných návrzích žádal člen pan Jan Prokša o snížení ročního přispěvku ze 2 K 40 h na polovičku a odůvodňoval svůj návrh tím, že spolek takto nabude více členů, zvláště takových, kteří buď ničebo aneb jen málo objednávají. Návrh tento byl přijat. Po vyřízení společných objednávek v r. 1902 hromada skončena. Účastenství členů bylo vzdor tomu, že někteří členové pro nemoc a jiné omluvitelné příčiny do hromady se dostavit nemohli, přece jen slabé. Měly-li by toho příčinou býti jisté neshody, pak dáváme stranám přátelskou rada, aby si žití v tom slzavém údolí neztrpčovaly jalovými spory, ale by žily v sousedském míru.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 15.2.1902, Číslo 33, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Hospodářská besídka - 3. valná hromada 1902

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 15.3.1901

Pověst o potoku Hošťata 1901

Pověst o potoku Hoštata odnáší se k sv. Methodějovi. Když tento horlivý apoštol na svých cestách ubíral se k Suchým Lazcům, vyšli mu Lazečti v hojném počtu naproti a setkali se s nim u potoka tekoucího od Komárovských chaloupek ku Kravařovu, asi čtvrt hodiny od Komárova rozloženého. Dobří lidé vítali věrověsta s radostí velikou. Sv. Method počal je hned vyučovati, a oslovoval je častěji "hosté", "hošťata". Po kázání mnoho Lazečanů přijalo svatosť křtu, k němuž použil apoštol vody z potoka vedle tekoucího.
Na památku této vzácné události pojmenovali Lazečtí potok ten "Hošťata". Potok jest nepatrný a v létě úpIně vysýchá, asi uprostřed mezi Komárovem a S. Lazcemi jest sloup s obrazem P. Marie.

zdroj: časopis pro poučení a zábavu Vlasť, vydáno 15.03.1901, Ročník 17, číslo 6, strana 531. http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/

další zdroj: text vyšel také v publikaci "Naše Slezsko", 132 stran, autor - Jan Vyhlídal v roce 1900. Strana 122-123. http://www.digitalniknihovna.cz

Mohlo by vás také zajímat:
2016 - Původ názvu Hošťata (název lokality, potoka)

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 21.2.1901

Ochotnické divadelní představení - Past na dědice

Ze Suchých Lazec 21. února. (Divadlo.) V neděli 17. února 1901 uspořádali zdejší ochotníci divadelní představení, po němž následovala taneční zábava. Sehrála ae veselohra „Past na dědice" v jednom jednání. „Ještě nikdy jsme se při besedě nepobavili tak příjemně jako tentokráte" bylo slyšeti z četných úst a pochvala tato naplňuje naše ochotníky radostí a budiž jim pobídkou, aby v další málo uznávané práci neochabovali. Taneční zábava v nerušeném klidu za Četného účastenství protáhla se až do rána. Čistý výnos ze zábavy i z besedy věnován na zbudování nové kaple v Suchých Lazcích a odevzdáno k tomu účelu 60 K. Obnos to zajisté slušný, který dělá zase Čest našim občanům, u nichž počíná se jeviti pochopení pro divadelní zábavy. Obnos vloží se do „Komárovské pokladny", kde až něco na kapli uloženo jest. Kéž občané naši vždy tak četnou návštěvou dokáží, že podporojí snahy ochotníku, neboť tito za svou námahu nežádají nic, jen — uznání. To člověka nezištného blaží. Když se za 1 rok zaplatilo nové jeviště přes 100 zl., donfáme, že naše obecenstvo uvítá každou následující besedu s radostí, když zvláště čisté výnosy z nich věnovány budou dobročinným účelům jako byl tento. Následující besedě mnoho zdaru!

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 23.2.1901, Číslo 16, strana 4. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Ochotnické divadelní představení - Past na dědice

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.2.1901

Hospodářská besídka v Suchých Lazcích 1901

Ze Suchých Lazec 14. února. 1901 (Hospodářská besídka) zdejší konala 27. ledna t. r. svou výroční valnou hromadu. Z jednatelovy a pokladníkovy zprávy za rok 1900 uveřejňujeme toto:
Besídka zdejší čítá 26 činných členů a konala v minulém roce 6 schůzí, ve kterých důležitější články z hospodářských novin a otázky odborné na přetřes brány a společné objednávky vyřízeny byly. Spolek odebíral „Plzeňské Hosp. Noviny" a od vet. „Ústřední hospodářské společnosti" dostával dva odborné listy: „Milot. Hospodáře" a Mor. Hospodáře" zdarma. Besídka Sucho-Lazecká hned v prvém roce svého trvání vyvíjela značnou čilost. Roku minulého společně objednala: 2 vagony uhlí, 1 vagon vápna, 2 sudy petroleje, 5 q lněného záboje, 1'87 q mýdla, 70 kg. jetel. a 70 kg. řep. semeno, 50 kg. dobytčí soli, 40 kg. mazání na vozy a 66 kg. sladového květu. Besídka dále objednala pro své členy: 13 kos, 24 zámků na kosy, 17 brousků carbor. a j. více. Spolek zakoupil také výborný triér. Všechny tyto objednávky stály 1422 K, zajisté značný to obnos pro skromný spolek. Knihovna spolková čítá 8 svazků. Vždy ochotná „Ústřední hospodářská společnost" poskytla spolku značných podpor a subvencí. Umožnila subvencí 200 K zakoupení plemenného býka, kterého člen p. Tom. Vašek čís 65. drží, a darovala Saanského kozla plemenného, jenž jest u člena p. J. Hanáka. Na zakoupení triéru věnovala spolku 100 K a darovala 5 odborných knih do knihovny spolkové. Besídka přijala v roku 1900 celkem 165 K 87 h a vydala 254 K 1 h, tak že hospodaří se schodkem 88 K 14 h, Pro pokladniční hotovost má 200 K půjčených peněz. Při doplňování výboru byl vylosovaný p. Ad. Hajduček do výboru opět zvolen. Za prohlížitele účtů pro běžící rok zvoleni byli pp. Jan Plachký čís. 61. a p. F. Stuchlík čís. 23. Po ukončení‚ valné hromady předložil člen p. Jan Plachký mísu solených i, nesolených vařených bramborů, které si během tří let ze semene (kuliček) sám byl vypěstoval. Chutnaly znamenitě. Má jich jit několik centů v zásobě. Mnoho díků od nás členů „Besídky Sucho-Lazecké" zasluhuje neunavný náš pan předseda Jan Luska, který společné objednávky s opdivuhodnou ochotou vyřizuje, ač tato manipulace mnoho času a práce vyžaduje.
-nín.

zdroj: Opavský Týdeník 16.2.1901 č.14 str. 4, ročník XXXII.

zobrazit celou novinku

Hospodářská besídka v Suchých Lazcích 1901

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - úterý 6.6.2023:

1) Vážení fanoušci traktorů značky ZETOR. Srdečně Vás zveme 10. června 2023 na II. ročník ZETOR cupu, který se uskuteční v Suchých Lazcích. Zápis traktorů proběhne před Hostincem U Baly od 7 h. do 9 h. Na spanilou jízdu vyrazí stroje v 10:30 h. Všechny ZETORY i historické se vydají ulicemi Suchých Lazců a okolních vesnic. Okolo 11:30 h. začnou soutěže jízd zručnosti traktoru ZETOR. Těší se na Vás organizátoři akce.

Hlášení rozhlasu - pondělí 5.6.2023:

1) Ve středu 7.6.2023 budou v naší obci od 9 hodin přistavěny kontejnery na zelený odpad. Kontejnery budou rozmístěny na obvyklých stanovištích.

2) Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 8.6.2023 proběhne od 17:00 hodin na Obecním úřadě Suché Lazce bezplatná právní poradna.

3) Výbor Klubu důchodců, upozorňuje své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 8.6.2023 od 15:00 hodin, na Strážnici v Suchých Lazcích spojené se smažením vajec.

zobrazit vše

Kalendář akcí

7.6.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

8.6.2023 od (17:00) hodin:

Bezplatná právní poradna na Obecním úřadě Suché Lazce.

10.6.2023 od (7:00) hodin:

Zetor CUP Suché Lazce 2023, před Hostincem U Baly. Pozvánka.

10.6.2023 od (18:30) hodin:

Valná hromada TJ Suché Lazce v kabinách TJ na obecním hřišti. Pozvánka.

16.6.2023 od (15:30) hodin:

Od 15:30 hodin v areálu střelnice na Strážnici, "8. ročník - Nohejbalový turnaj trojic, amatérských družstev 2023" Suché Lazce, pořádá AVZO. Pozvánka.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

10.6.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukormá akce.

17.6.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

29.7.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

9.9.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

28.10.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy ...
rozhodnutí o umístění stavby, kterým v souladu s § 92 odst. 1 stavebního zákona schvaluje navržený záměr pod označením:
„I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“ ...
a stanovuje dobu platnosti tohoto rozhodnutí 5 let od nabytí právní moci podle § 93 odst. 1 stavebního zákona. ... celý dokument zde:
- priloha_1172118780_0_uzemni-rozhodnuti.pdf
- priloha_1172118780_1_Pr-c-1-overeny-situacni-vykres.pdf
- priloha_1172118780_2_Pr-c-2-seznam-kacenych-drevin-porostu.pdf
- priloha_1172118780_3_Pr-c-3-plochy-urcene-pro-nahradni-vysadbu.pdf

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální sucholazecký zpravodaj 2023-4 (44. stran, 16,4 MB)

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 21.3.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Veřejná vyhláška - Oznámení
seznámení s podklady rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 24. 8. 2022 žádost, jež byla doplněna dne 11. 10. 2022 kterou podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle zastoupené Správou Ostrava se sídlem Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava zastoupena na základě udělené plné moci vedoucím společníkem společnosti „Morava – RD zakázky většího rozsahu“, a to společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s., IČ: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ve věci vydání rozhodnutí o umístění stavby pro akci:

I/11 Nové Sedlice – severní obchvat

... umísťovaných na pozemcích v k. ú. Suché Lazce
parc. č. 852/1 (orná půda), 852/34 (orná půda), 852/37 (orná půda), 852/38 (orná půda), 854 (zastavěná plocha a nádvoří), 855 (zahrada), 856 (zahrada), 890/2 (orná půda), 890/3 (orná půda), 890/22 (orná půda), 890/25 (orná půda), 890/26 (orná půda), 890/27 (orná půda), 890/28 (orná půda), 890/29 (orná půda), 890/30 (orná půda), 890/31 (orná půda), 890/32 (orná půda), 890/33 (orná půda), 890/52 (orná půda), 890/75 (zastavěná plocha a nádvoří), 906 (ostatní plocha),...

Celý dokument zde: priloha_1147653808_0_seznameni-s-podklady-rozhodnuti.pdf

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 10.1.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 41%
Svépomocí 3 a více lidí. 9%
Odbornou firmou. 9%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 41%

Celkem hlasů: 22 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky