Novinky [TXT_CATEGORY]

MS Hošťata

vloženo - 7.4.2024

Dubnová výroční členská schůze MS Hošťata 2024

V pátek 5.4.2024 po 17. hodině uspořádalo myslivecké sdružení Hošťata svou výroční členskou schůzi mysliveckého spolku. Schůzi do kulturního domu v Suchých Lazcích svolal předseda sdružení Radek Adamčík. Na slavnostní výroční schůzi, uspořádanou k 30. výročí tvání spolku dorazilo přibližně 19 členů a čtyři hosté. Poprvé sdružení pozvalo mezi hosty také zastupce obcí Suché Lazce, Podvihova a Komárova. Mezi hosty byli také zástupce honebního společenství a kronikář Suchých Lazců. Na programu schůze bylo hospodaření spolku, zpráva o činnosti, návrh rozpočtu a plánu práce. Předseda předal všem členům i hostům novou knihu o historii spolku s názem "Pamětní kniha MS Hošťata", která byla k tomuto účelu zpracována a vyšla dne 26. března 2024. Následovala slavnostní večeře a diskuze.
Knihu si může zakoupit také veřejnost na Poště Partner v Suchých Lazcích.

zobrazit celou novinku

Dubnová výroční členská schůze MS Hošťata 2024

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 6.4.2024

MS Hošťata vysázelo deset stromů.

Milí spoluobčané, dne 6.4.2024 proběhla výsadba ovocných stromků do VKP ležícím v katastrálním území obce Suché Lazce. Celkem byly vysazeny 3 ks višně, 3 ks slivoně, 3 ks meruňky a 1 ks jeřábu oskeruše členy mysliveckého spolku Hošťata. Finanční prostředky na nákup stromů poskytlo statutární město Opava v rámci výročí 800 let města. Obecní úřad městské části Suché Lazce děkuje MS Hošťata za výsadbu!

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

vloženo - 17.2.2024

Pozor na uhynulé hlodavce v Hošťatech

Myslivecký spolek Hošťata upozorňuje majitelé psů a koček, že v lokalitě Hošťata na poli vzorkovaném ÚKZÚZ s řepkou olejnou byly aplikovány chemické přípravky proti hlodavcům. Majitelé by měli omezit vycházky se psy v této lokalitě z důvodu zamezení požití uhynulého hlodavce.

Zdroj: Jana Žídková - MS Hošťata

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 19.11.2023

Listopadová naháňka MS Hošťata - 2023

V sobotu dopoledne zorganizovalo MS Hošťata naháňku v Podvihově. Naháňky se účastnilo 11 členů, 3 hosté a 12 honců. Akci doporovázelo sychravé počasí se sněhánkami. Poslední leč se konala v Podvihově.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 26.3.2023

Výroční zpráva MS Hošťata 2023

Vážení příznivci myslivosti, vážení myslivci.
Sešli jsme se opět po roce na naši výroční členské schůzi MS Hošťata, která se koná pravidelně ke konci mysliveckého roku, abychom si připomněli a zhodnotili co se v uplynulém období událo, co se povedlo a co méně. Předem mě dovolte, abych se vrátil ke smutné události, kdy den před svými narozeninami 30. prosince loňského roku opustil naše řady náš dlouholetý člen a později čestný člen, velký myslivec, kamarád, pan Tomáš Vašek.

Jelikož tato výroční členská schůze, uzavírá pětileté volební období, dovolte mi, abych vás seznámil s činností mysliveckého spolku za toto období.
Členská základna, vzhledem k ukončení členství pana Jana Gracy k 31.12.2022 v MS Hošťata, čítá 19 aktivních členů. Činnost MS v uplynulém období byla značně poznamenána vypuknutím epidemie Covidu 19, energetickou krizí, vysokou inflací apd. Především z důvodů Covidu 19 musely být některé akce rušeny, změněny termíny, jedná výroční a několik členských schůzi zrušeno. Přes všechny tyto problémy se ale podařilo udržet spolek v chodu a většinu plánovaných akcí uskutečnit. Na členských schůzích byli členové MS seznamování o jednáních výborů a o aktuálních otázkách MS Hošťata. Směr naší činnosti byl koncipován v souladu s potřebami našeho spolku pro zkvalitnění péče o zvěř, ochrany životního prostředí, udržování majetku MS v co nejlepším pořádku, pokrytí finančních nákladů na chod MS, spolupráci s našimi zemědělci a v neposlední řadě rovněž s obcemi Suché Lazce a Podvíhov.
Co se týče zvelebování honitby, každý rok byly v jarních měsících obdělávaný 2 myslivecká políčka na Hošťatách a na Strážnici. Průběžně byly dosazovány stromy a keře ve zřízených Chráněných krajinných prvcích na katastrech obcí Suché Lazce a Podvíhov. Byly odstraněny oplocenky okolo těchto alejí. Po dohodě se Zemědělskou a.s. Opava - Kylešovice byl proveden ořez větví určitých alejí z důvodů zprůjezdnění komunikací velkou zemědělskou technikou. Rovněž po vzájemné dohodě realizovalo zemědělské družstvo tvorbu biopásu.
Co se týče inventáře MS byly vyrobeny 4 pevné sedačky, 2 kazatelny, některé kazatelny byly opraveny včetně Hubertovy kazatelny, 7 přenosných sedaček. Naše myslivecká chata prošla celkovou rekonstrukcí - byla opravena podlaha podesty, provedeny celkové vnitřní i vnější nátěry chaty a v neposlední řadě byla opravena poškozená střecha chaty a pokryta novou krytinou. V interiéru chaty byla instalována nová sporáková kamna. Traktor MS byl uveden do řádného technického stavu + platná TP. Byla uzavřena nová pojistná smlouva. Traktor je téměř nevyužíván - poslední výjezd byl asi na tu TP, což je škoda.
Co se týče kulturních akcí každoročně byly organizovány před odstřelem spárkaté zvěře kontrolní střelby z kulových zbraní, kdy si každý člen mohl ověřit funkčnost a přesnost své zbraně. Po celé 5-ti leté období jsme pokračovali v pořádání střeleckých dnů ve střelbě z klulové zbraně na malovaný terč a v brokové střelbě na asfaltové holuby na střelnici MS Maršovec. Akce byly vždy vyhodnocovány na naší myslivecké chatě. Tato akce si získala velký ohlas u celé členské základny. Pořádali jsme Zahájení prázdnin s myslivci v Podvihově. Zúčastnili jsme se částečně jako pořadatelé několika Gulášfestu, vinobraní v Suchých Lazcích i v Podvihově. Tyto akce za účasti ne mnoha našich členů přinesly nemalé finanční prostředky našemu mysliveckému spolku. A v neposlední řadě jsme organizovali každoročně naháňku na černou zvěř z důvodů snížení jejich stavů a tím zmírnění škod na zemědělských kulturách.
V uplynulém období jsme rovněž investovali nemalé finanční prostředky do nákupu živé drobné zvěře z důvodů osvěžení genofondu toho co v naší honitbě ještě přežívá. Zakoupili jsme 60 ks koroptve polní, kterou jsme po zakomorování přes zimní období vypustili do honitby, bylo odchováno a vypuštěno cca 150 ks bažantí zvěře, zakoupili jsme několik divokých králiku, které se podařilo rozmnožit na cca 40 ks. Jsou připravené k vypuštění do vhodné lokality v naší honitbě (předběžně konec dubna) a v neposlední řadě jsme v listopadu loňského roku zakoupili 20 ks zajíce polního ze zájmového chovu a 10 ks zajíce z odchytu z volné přírody a tyto vypustili do honitby. Toto vše v celkové částce vyšší jak 120.000,-Kč.
Realizaci vypouštění živé drobné zvěře do honitby bychom si nemohli ale dovolit pokud bychom nezískali účelové finanční dotace od obcí Suchých Lazců a Podvihov a nejen na živou zvěř, ale na zakoupení jíž výše uvedených 2 kazatelen, materiálu na 7 přenosných sedaček, party stanu, na výrobu 4 vypouštěcích voliérek, krbových kamen na mysliveckou chatu a v neposlední řadě na nákupy jadrných krmiv a kamenné soli pro zimní přikrmování jak zvěře drobné, tak zvěře spárkaté v době nouze. Účelové finanční dotace za toto pěti leté období činily od obou obcí více jak 200.000,- Kč. Pro letošní rok máme schváleny žádosti o finanční dotaci ve výši 35.000,- Kč od obce Suché Lazce (25.000,- na nákup 10 ks zajíce polního + 10.000,- na nákup jadrného krmiva) a 10.000,-Kč od obce Podvihov (5.000,- na zakoupení nerezových hrnců na dovybavení naši myslivecké chaty + 5.000,- na jadrné krmivo).
Za tyto finanční injekce, bez kterých by naše činnost byla velice ochuzena patří zastupitelům obcí Suché Lazce a Podvihov obrovské poděkování. Rovněž velké poděkování patří starostovi S. L. panu Mgr. Petru Oreščíkovi za osobní peněžitý dar mysliveckému spolku Hošťata ve výši 18.000,- Kč.
Co se týče spolupráce se zemědělci a s HS není na špatné úrovni. Podíleli jsme se na organizaci dvou posledních valných hromad HS, kdy na poslední byla schválená nová nájemní smlouva do 31. března 2033. Rovněž VH schválila uvolnění až 20.000,- Kč na nákup určitých osiv ke zkvalitnění různorodosti biopasů a k nákupu živého genofondu k dalšímu zazvěření honitby. Za to vše patří i zemědělcům velké poděkování.
V Zemědělské a.s. Opava - Kylešovice došlo k celkové obměně vedení společnosti a tím si myslím, že se umetá cesta ještě k lepší spolupráci mezi zemědělci a myslivci.
Na posledním jednání MS proběhly volby nového výboru MS Hošťata. Nový výbor nastoupí v né příliš lichotivé době. Bude muset čelit nepříjemným útokům určitých skupin, které již dnes brojí k likvidací myslivců, k likvidaci honiteb, změn výměry honiteb, ke změně zákonů o myslivosti. Bohužel dnešní vládnoucí garnitůra je nakloněna těmto rádoby rádcům a odborníkům, jak zabránit škodám působených zvěří, vyhubením určitých druhů zvěře apod. Doufáme, že zvítězí zdravý rozum.
Přeji novému výboru, pokud bude zvolen, aby měl pevné nervy, nenechal se vyprovokovat k nechtěným výrokům a opláštil se trpělivostí. Přeji mu aby se výboru v jeho práci dařilo a aby posunul činnost mysliveckého spolku opět o krok dál ke prospěchu naší přírody.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem členům výboru za odvedenou práci v tomto nelehkém akčním období, kteří obětovali na úkor svých rodin spoustu svého volného času pro zdárný chod spolku a nejen za toto období, někteří jsou členy výborů 20, 34 a téměř 40 let.
V neposlední řadě patří velké poděkování všem členům MS za spousty práce po celých 5 let. Společně se podařilo splnit všechny plány, závazky, které jsme si předsevzali.
Přeji Vám všem hodně zdraví, rodinné pohody, elánu do další práce, spousty krásných mysliveckých zážitků a Myslivosti Zdar!

předseda MS Hošťata Radomír Kubesa st.

autor článku: Radomír Kubesa st.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.9.2020

Psík mývalovitý a orel skalní v revíru Suchých Lazců

Koncem srpna 2020 byli v mysliveckém revíru MS Hošťata v Suchých Lazcích spatřeni živočichové jako psík mývalovitý a také orel skalní. V pondělí 31.8.2020 se podařilo zachytit na fotopast panu A. Žídkovi psíka mývalovitého. Následně se ve stejný den podařilo starostovi SDH Ing. P. Žůrkovi natočit video s orlem skalním. Orel skalní zavítal do sucholazeckého revíru a byl okamžitě pronásledován dvěma káňaty lesními, které si střežili svůj "rajón". "Přelétal nad Suchými Lazcemi směrem na Komárovské Chaloupky. Asi třikrát vystoupat ve vzdušném víru a pak popoletěl o kus dál." upřesnil Petr Žůrek. Viz fotografie níže. Video je k dispozici na youtube kanálu obce.

Zdroj: MS Hošťata - Aleš Žídek a Ing. Petr Žůrek

Mohlo by Vás také zajímat:
4.11.2017 - Los evropský navštívil sucholazecký revír

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.5.2020

Zvěř v přírodě vyvádí mladé, prosíme o ohleduplnost

Vážení spoluobčané, prosíme Vás, abyste v tomto období byli pokud možno co nejvíce ohleduplní ke zvěři v přírodě, která v současnosti vyvádí mladé. Jedná se především o srnčí, dančí a jelení zvěř, bažanty, zajíce a divoká prasata. Dodržujte prosím pokyny viz přiložený leták, které chrání zvěř od vyplašení. Děkujeme za pochopení. Hezký zbytek dne přeje obecní úřad městské části Suché Lazce.

zobrazit celou novinku

Zvěř v přírodě vyvádí mladé, prosíme o ohleduplnost

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Mgr. Petr Orieščík - starosta

příspěvek vložil
Mgr. Petr Orieščík - starosta

vloženo - 20.6.2019

MS Hošťata na 13. ročníku střeleckého dne

Myslivecký spolek Hošťata uspořádal dne 15.6.2019 na střelnici v Raduni 13. ročník střeleckého dne. Za krásného počasí a dobré účasti střelců proběhla střelba z kulové zbraně na malovaný terč tetřeva, který vyhrál Žůrek Václav ml. Hlavní závod o putovní pohár ve střelbě na asfaltové holuby vyhrál Kubesa Radomír st. Závěrečné posezení u vařeného kolínka a chlazeného pivečka se uskutečnilo na myslivecké chatě v Suchých Lazcích.

autor článku: Kubesa Radomír st.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 10.5.2019

Další brigády mysliveckého spolku Hošťata

Členové mysliveckého spolku Hošťata uspořádali 27. dubna a 1. května 2019 další 2 ze svých plánovaných brigád. Z vytěžené kulatiny od Českých lesů vyrobili myslivecká zařízení, která byla rozmístěna na katastrech Suchých Lazců, Komárova a Podvihova. Tato zařízení slouží myslivcům k pozorování zvěře, odlovu zvěře škodící myslivosti, průběžnému odlovu spárkaté zvěře, ale především ke snížení stavů černé zvěře.

autor článku: Radomír Kubesa

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 24.3.2019

Brigáda mysliveckého spolku Hošťata - dokončení ořezu aleje U křížků

V sobotu 23.3.2019 provedl Myslivecký spolek Hošťata další brigádu na dokončení ořezu "aleje U křížků" a dále aleje kolem komunikace od Lazecké školy po drůbežárny nad Komárovem. Tímto jsme splnili slib Zemědělské a.s. Kylešovice a soukromým zemědělcům, že zlepšíme průjezdnost velkým zemědělským strojům na těchto komunikacích. Během brigády nás myslivce poctil návštěvou starosta Suchých Lazců pan Mgr. Petr Oreščík, který nám poděkoval za práci, kterou děláme pro přírodu a životní prostředí.

autor článku: Kubesa Radomír - předseda MS Hošťata

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 17.3.2019

Brigáda MS Hošťata - odstranění oplocenek z remízků

V sobotu 16.3.2019 se konala brigáda MS Hošťata. Jednalo se o odstranění oplocenek z remízků, které byly založeny na obecních pozemcích v katastru mezi Suchými Lazcemi a Podvihovem. Stromy, keře a byliny vysazené při zakládání remízků již dosáhly velikosti, kdy je možné odstranit oplocení a remízky tak otevřít plně pro krajinu. Remízky tak nyní začnou plnit svou funkci. Hlavní funkcí remízku mimo zadržování vody v krajině, je krytina pro zvěř, životní prostor pro hmyz, motýly a je to také významný krajinný prvek. Jsme velice rádi, že se tyto obnovené remízky znovu stávají součástí krajiny.

foto: Ing. Petr Žůrek

24.3.2019 - doplnění Radomír Kubesa st.: Jelikož vysázená zeleň dosáhla již patřičného vzrůstu, mohly být osázené meze zpřístupněny zvěři, které slouží jako kryt, naleziště různorodé potravy a klidné prostory pro vyvádění mláďat. Osázené zelené plochy zkvalitňuji životní prostředí nejen zvěři, ale všemu živému, včetně nás krátkodobých návštěvníků této planety.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

Ing. Petr Žůrek - zastupitel

příspěvek vložil
Ing. Petr Žůrek - zastupitel

vloženo - 24.2.2019

Brigáda mysliveckého spolku Hošťata na ořez větví aleje u Křížku

V sobotu 23.2.2019 proběhla za krásného mrazivého počasí první brigáda Mysliveckého spolku Hošťata na ořez větví aleje u "Křížku" mezi ZD Komárov a ZD Suché Lazce. Ořez se prováděl na žádost Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice z důvodu zprůjezdnění komunikace velkým zemědělským strojům. Brigády se zúčastnilo 17 členů MS, za což jim patří poděkování.

autor článku: Kubesa Radomír - předseda MS Hošťata

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 2.12.2018

První společný Hon MS Hostata a MS Benitky

V sobotu 1.12.2018 se konala společenská událost a historicky první společný Hon MS Hošťata a MS Benitky (Pustá Polom). V mrazivém počasí se honu zúčastnilo cca 30 střelců a přibližně i stejný počet honců. Začátek byl v 8 hodin ráno na louce nedaleko Podvihova a lovci šli směrem na Pustou Polom. Hon byl zaměřen na škodnou a vydařil se na výbornou. Podařilo se odlovit čtyři kusy černé zvěře (divočáků). "Králem honu" byl Přemysl Plachký. Poslední leč a pasování krále honu proběhlo v sále Obecního domu v Budišovicích.

foto: Pavel Nelešovský

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 19.11.2017

Myslivecký hon a poslední leč 2017

V sobotu 18.11.2017 se konal v revíru Hošťata myslivecký hon, který organizovalo myslivecké sdružení Hošťata. Honu se účastnilo 22 střelců a 17 honců. Lovci vyšli směrem od Tevy(Galeny) podél trati, následně pak polem mezi N. Sedlicemi a S. Lazcemi směrem k přehradě a dále pak směrem myslivecká boudě až do Podvihova. V podvihovském sále se již tradičně konala společenská událost poslední leč s občerstvením a tombolou. Lov měl spíše společenský charakter.

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 5.11.2017

Los evropský navštívil sucholazecký revír

Dnes ráno 4.11.2017 jsme v Suchých Lazcích měli vzácnou návštěvu, navštívil nás los evropský. Zřejmě se jedná o asi tříletého samce, který putuje Českou Republikou. Viz článek v novinách zde. Paradoxně se pohyboval v místech plánovaného jižního obchvatu Komárova. Z pozorování mají členové MS Hošťata velkou radost a losovi přejou šťastnou cestu do cíle jeho putování!

Doplnující informace od agentury AOPK:
Z došlých zpráv je nyní jisté, že v oblasti se momentálně pohybují dva losi velmi podobného vzhledu - se stejně vyvinutým parožím. Námi pozorované zvíře přišlo patrně z Polska přes Osoblahu a nyní se zdržuje jižně od Opavy (Chvalíkovice, Suché Lazce).
Druhý los přišel do ČR v oblasti Liberecka, došel přes Mladou Boleslav k Praze, tam se otočil na východ a v trase Poděbrady, Nasavrky, Polička, Svitavy, Olomouc se nyní zdržuje východně od Olomouce.

foto a zdroj: Aleš Žídek, Petr Žůrek, Myslivecké sdružení hošťata

Video záznam 1 , Video záznam 2

Pozdeji se o události zmínily také tyto média:
- www.ceskatelevize.cz
- https://m.novinky.cz/
- https://www.novinky.cz/koktejl
- http://www.ochranaprirody.cz/
- https://moravskoslezsky.denik.cz
- http://www.ceskatelevize.cz
- https://relax.lidovky.cz
- http://www.rozhlas.cz/ostrava

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlasu - čtvrtek 16.5.2024:

1) Vedoucí prodejny Tempo Opava - Suché Lazce oznamuje, že z provozních důvodů bude od 17.5.2024 prodejní doba až do odvolání zkrácena.
Provozní doba: pondělí,  úterý, čtvrtek, sobota 6.30 - 11 hod, středa, pátek    6.30 až 16 hod. Děkujeme za pochopení.

2) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů TJ Suché Lazce – Budišovice. Zápas se koná v sobotu 18. 5. 2024 v 17:00 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

Hlášení rozhlasu - úterý 14.5.2024:

1) Výbor Klubu důchodců, upozorňuje své členy na pravidelné setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. 2024 od 15:00 hodin, na Strážnici v Suchých Lazcích spojené se smažením vajec.

2) Vážení spoluobčané v sobotu 18.5.2024 od 9:00 hod se na obecním hřišti v Suchých Lazcích koná Český pohár ve střelbě z kuše. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

zobrazit vše

Kalendář akcí

18.5.2024 od (8:00) hodin:

Na obecním hřišti proběhne Český pohár ve střelbě z polní kuše. Pořádá klub polní kuše Suché Lazce

19.5.2024 od (14:00) hodin:

Pohádkové odpoledne v maskách pořádá klub rodičů. Pozvánka.

26.5.2024 od (9:00) hodin:

Od 9:00 hodin proběhne v areálu střelnice na Strážnici, (Soutěž ve střelbě z malorážky) "Soutěže ve střelbě tříčlenných družstev 2024". Pořádá AVZO. Pozvánka.

27.5.2024 od (16:00) hodin:

Zahájení týdenní výstavy na počest Frana Směji. Ke 120. výročí narození spisovatele, vystoupí narodopisný folklórní soubor BEJATKY ze Štítiny.

1.6.2024 od (16:30) hodin:

Od 16:30 hodin na parkovišti U kašny, proběhne 8. ročník Gulášfest 2024. (Pořádá obec ve spolupráci se složkami a jednotlivci.)

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

25.5.2024 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce.

27.5.2024 od (8:00) hodin:

Oslava výročí narození Frani Směji. Slavnostní zahájení výstavy, vystoupení BEJATKY.

28.5.2024 od (8:00) hodin:

Oslava výročí narození Frani Směji.

29.5.2024 od (8:00) hodin:

Oslava výročí narození Frani Směji.

30.5.2024 od (8:00) hodin:

Oslava výročí narození Frani Směji.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Pozvánka na 12. zasedání zastupitelstva 2024 | Zobrazit pozvánku.

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 26.3.2024 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 29%
Svépomocí 3 a více lidí. 21%
Odbornou firmou. 7%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 43%

Celkem hlasů: 82 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky