Aktuality ze Suchých Lazců

stránkování aktualit (od aktuálních po nejstarší)

vloženo - 20.6.1908

Katolický lidový spolek - obec postavila novou krásnou školu 1908

Ze Suchých Lazec. Obec naše postavila značným nákladem novou krásnou školu, která byla v pondělí svatodušní posvěcena za přítomnosti c. k. okresního hejtmana Klingnera a četných učitelů okolních. Před svěcením promluvil P. Ant. Suchánek o významu a důležitosti školy a po posvěcení místní nadučitel Otipka o spolupůsobení rodiny še školou. Počasí bylo pěkné a sešlo se veliké množství ze sousedních obcí. Obec si novou školou postavila krásnou památku a dokázala, jak váží si vzdělání.

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 20.06.1908, Číslo 51, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Katolický lidový spolek - obec postavila novou krásnou školu 1908

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 14.6.1908

V Suchých Lazcích postavili novou školu

V Suchých Lazcích postavili novou školu a pan kaplan komárovský Ant. Suchánek ji v ponděli svatodušní posvětil. Škola je pěkná, velmi prakticky zařízena a líbí se všeobecně. Místním občanům i cizím. Pan světitel pak přednesl při svěcení řeč, jakých málo jsme slyšeli. Zasloužila, aby si jí povšiml každý učitel, jak možno je společně působiti knězi s učitelem, a jak pošetilo a zbytečno je často vyhledávati, co oba činitele rozděluje, nýbrž vie, co je pojí. Přítomní učitelé (snad až na jednoho pána) souhlasili se slovy řečníkovými a zřejmě je pochvalovali. Také řeč místního nadučitele p. Al. Otipky nesla se duchem smířlivým a vůči celé veřejnosti kladl velký důraz na náboženskomravnou výchovu dětí.

zdroj: Moravský deník, Datum vydání 14.6.1908, Číslo 137, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

V Suchých Lazcích postavili novou školu

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 13.6.1908

Slavnost svěcení školy u Suchých Lazcích.

V pondělí svatodušní konala se v Suchých Lazcích, obci patřící k moravským enklávám, která úplně je obklopena slezským územím, významná slavnost posvěcení nové školní budovy. Obec nepatří k nejzámožnějším, přece však odhodlala se postaviti novou školní budovu, tak pěknou a účelnou, že by mohla býti vzorem i jiným, zámožnějším, lidnatějším. Jeť málo škol tak prakticky postavených jako sucholazecká. Mezi účastníky slavnosti I šel o tom jeden hlas.
Krásné počasí svatodušního pondělí přilákalo mnoho i hostí do obce; zastoupeny byly všecky okolní vesnice a rozumí se, že v první řadě nescházeli páni učitelé. Suché Lazce samy byly vyzdobeny prapory, podobně i nová školní budova, kde zeleň a slavobrána doplňovaly slavnostní úbor. Před kaplí shromáždila se školní mládež i vedená p. nadučitelem A. Otipkou, družičky a velké i zástupy obecenstva, načež průvod, který vedl dp. kaplan Ant. Suchánek z Komárova, odebral se k nové Školní budově. Nejprve p. zednický mistr Lud. Vašek z Nov. Sedlic odevzdal klíče p. starostovi obce Jos. Luskovi, který přijal je jménem obce a dal ihned p. nadučiteli, jenž školní dvéře otevřel. Zatím vystoupil na připravené rečniště světitel dp. Suchánek, aby promluvil lidu shromážděnému o významu školy řeč, která našla ohlas na všech stranách. Byla to řeč, jakých málo kdy je slýchati. Pravil: „Stojíme před novou budovou. Vysoko vypíná se krásná a důkladná, jako by již svým zevnějškem chtěla projeviti svůj ušlechtilý a důležitý účel. A pro koho jste ji s tak velkým nákladem postavili? Postavili jste ji pro to, co vám je nejdražšího, své dítky, jako nehynoucí pomník své lásky a péče o ně. Vaše školní dítky mají býti z dosavadních starých a nedostatečných místnosti uvedeny do těchto prostranných a vzdušných prostor, aby zde čerpaly potřebné vzdělání pro další život. Ale dříve, než se tak stane, má býti nová budova církevně posvěcena a při svěcení máme Pána prositi, aby naplnil ji svým požehnáním, by svému vznešenému účelu vyhověla. Význam a důležitost školy obecné, národní, její nepostradatelnost a nenahraditelnost poznali nyní v Rusku. Nešťastná válka ruskojaponská připravila Rusko o tisíce mladých životů, nadělala tisíce vdov a sirotků, uvrhla slovanskou tuto říši do ohromných dluhů, bídy a zmatků. I tázali se vlastenci ruští, kde toho příčina. A musili si říci, že mimo jiné hlavní příčinou je malé, vlastně takřka žádné vzdělání ruského lidu, z něhož pochází ruský vojín. Japonec v této věci je na tom lépe než ruský vojín. Stavte školy, volalo se, ale pokladny vyčerpala válka. Obrátili se tedy provoláním na Šlechetnost. A hle! Paní a ženy ruské skládaly své šperky, skvosty a drahokamy a odevzdaly je na I stavby Škol, aby Školou daly lidu svému lepší budoucnost. Jako ryto Šlechetné ženy, tak i vy, občané zdejší, I dali jste, co bylo možno, abyste svým dětem postavili i novou školu. Nelekali jste se obětí, nelekali jste se práce, i necouvli jste před obtížemi. Nelitujte nákladu, neboť kapitál, který jste vložili do této budovy, ponese hojné úroky na vašich dětech. Šťastný národ, který má dobrou školu. Ona učí pravé moudrosti. „Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti!" Tento cil a úkol, učiti moudrosti, dal škole arciučitel našeho národa Jan Amos Komenský. Člověk má dvě vlohy, kterými se liší od všeho ostatního tvorstva na zemi, totiž rozum a vůli. A tyto dvě vlohy je právě pěstovati úkolem školy, pěstovati rozum čili vzdělanost a pěstovati vůli čili vychovávat. ...

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 13.6.1908, Číslo 46, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Slavnost svěcení školy u Suchých Lazcích.

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 29.3.1908

Veřejná schůze katolického spolku 29.3.1908

Z Nových Sedlic. Za předsednictví pana starosty K. Stuchlíka konala odbočka Katolického lidového spolku v neděli zdařilou schůzi, k níž přijeli pp. řečníci ze Suchých Lazec. Tentokrát byla úplně klidnou. Se zájmem sledovali přítomní přednášku P. Kubáče z Raduně, který srozumitelným a poutavým způsobem vybízel k rozumnému čtení, abychom měli z četby co největší užitek. Snad mnohé dobré zrnko se ujme. Do výboru zvoleni: Stuchlík Karel předsedou, Dener Valentin místopředsedou, Gross Arnošt pokladníkem, Lacheta R. zapisovatelem, Onderka Ferd. knihovníkem, a členy výboru: Sedláček Ondřej, Světlík Frant., Graca Jakub a za ženské Hajdučkova Anna. Výbor se jistě přičiní, aby odbočka zdárně prospívala.

Ze Suchých Lazec. V neděli 29. března konala naše odbočka Katolického lidového spolku veřejnou schůzi, jíž súčastnili se skoro všichni členové i mnoho nečlenů. Zahájil a řídil ji pan starosta Luska. Přednášel radunský pan farář o četbě. Poukázal na důležitost četby v době nynější a vysvětlil, co čisti a jak čisti. Podal mnohé praktické pokyny a varoval před četbou krváků a knih i časopisů nemravných a nevěreckých, které jsou pro každého jedem. Zkáza naši mládeže je nejvíce následkem špatné četby — proto každý rozumný člověk, zvláště rodičové by měli proti ní povstati a nahrazovati četbou dobrou. Šetřiti na dobré knize, na dobrém časopisu bylo by skoro hříchem. Po krátkém povzbuzení komárovského paterka zvolen byl výbor odbočky: Předsedou Luska Jan, místopředsedou Sosna Jan, pokladníkem Plachký Ferdinand, zapisovatelem Skuplík Rainhold a členy výboru: Haiduček Adolf, Kubín Arnošt, Kaštovský František, Bala Karel a za ženské Plachká Jenovéfa. Práce je dost, tak jen s chutí do toho!

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 4.4.1908, Číslo 29, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Veřejná schůze katolického spolku 29.3.1908

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 22.12.1907

Veřejná schůze katolického spolku 22.12.1907

Ze Suchých Lazec. V neděli 22. t. m. (22.12.1907) konal u nás Katol. lidový spolek první schůzi, která byla velmi četně navštívena. Zahájil ji a řídil člen výboru Katol. lidového spolku, p. Luska, starosta sucholazecký. Proč zakládáme spolek lidový, a jak v něm chceme pracovati, vysvětlil P. Komárovský. Vše se organisuje, nutno, abychom i my katolíci se organisovali pod praperem Kristovým. Lidový spolek chce spojití všecky lidi dobré vůle, všecky vrstvy národa, ať jsou to rolníci nebo dělníci, obchodníci nebo řemeslníci, aby je duševně povznášel ve dvojím směru: národním a náboženském. Cíle toho chce dosíci přednáškami, jež občas budou konány a tiskem vydány. Nejvyšší čas, abychom se probudili a spojili! Přednáška byla se zájmem sledována, i přítomní soc. demokraté chovali se zcela slušně. Je mezi nimi dosti lidí řádných, kteří myslí to poctivě s dělnictvem — a ti časem jistě prohlédnou, až poznají spády a poctivost svých vůdců. Ku konci řeči přišel jeden organisovaný — a beze vší příčiny počal křičet, nadávat a vyhrožovat. Takový boj je nečestný — máme-li jiné mínění, jen si je povězme otevřeně, ale slušně, jak to učinil jeden z přítomných socialistů. Tak jedná řádný a rozumný člověk. Přes všecko zbraňování přihlásilo se ku odbočce 63 členů a při příští schůzi počet jich jistě vzroste. Agitujte mezi známými a odebírejte hojně "Naše Slezsko." Spojme se a nedejme se!

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 28.12.1907, Číslo 103, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Veřejná schůze katolického spolku 22.12.1907

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 20.12.1907

Spolek sociální demokracie obdaroval zdejší školu

Díkůvzdání.
Ctěný místní spolek sociálně demokratické organisace v Suchých Lazcích obdaroval zdejší školu výtečným darem 33 obrazů pro názorné vyučování, pak elektrický stroj — v ceně přes 100 K.
Konajíce milou povinnost vyslovujeme šlechetným dárcům a ctitelům školy za tento skvělý dar naše nej vřelejší díky a voláme z hloubí srdce: Zaplať a odměň Pán Bůh!
V Suchých Lazcích 18. prosince 1907.
Jan Bořucký, učitel.
Alois Otýpka, nadučitel.  

zdroj: Hlas lidu slezského, Datum vydání 20.12.1907, Číslo 35, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Spolek sociální demokracie obdaroval zdejší školu

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 5.1.1907

Návštěva poslance Prokeše po sobě zanechala útratu

Ze Suchých Lazec. Zdejší sociální demokraté chodí jako zmoklé slepice. Při nedávné přednášce, na níž sypal své rozumy jak dělníkům, tak i rolníkům posl. Prokeš, sliboval mimo jiné, že bude dělníky zdarma zastávat. Jak slibu svému dostál, viděti z toho, že sucholazeckým soc. děnu zanechal pěknou útratu, kterou nyní vybíráním dárků hledí uhradit. Tak jenom za přednášku účtoval prý 5 K, útrata za jídlo a pití dělala 3 K (pan posl. jedl prý jen schnitzle a pil jenom víno), za dovoz na nádraží vzal p. Hanák 1-60 K. Úhrnem činilo vydání p. poslance 9,60 K. Pouhá maličkost na poslance na chudé dělníky mnoho. Nyní sbírají na úhradu útrat dárky a mimo toho má býti uspořádán dělnický ples, z jehož čistého výtěžku mají býti útraty hrazeny. Před volbou sliboval, že dá těm, kdož ho budou volit, piva, ale nyní musí mu zaplatit, co on vypil. Lid alespoň se přesvědčí, jak soc. demokraté obětavě pracují pro lid. Pro rolníky, z nichž někteří byli také nadšeni pro volbu Prokeše, je to dobrým ponaučením, by na příště nevěřili slovům soc. dem.

zdroj: Ostravský kraj - Naše Slezsko - katolický lidový spolek ve Slezsku, Datum vydání 5.1.1907, Číslo 1, strana 5. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Návštěva poslance Prokeše po sobě zanechala útratu

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 9.12.1906

Návštěva poslance Prokeše v Suchých Lazcích 1906

Ze Suchých Lazec. V neděli dne 9. t. m.(9.12.1906) poctil obec naši svou vzácnou osobou novopečený pan poslanec Prokeš. Přišel, aby nám pověděl ze svých hlubokých moudrostí a jak se na poslance sluší se cvikrem na nose a počal řečnit, co všechno on bude na sněmu dělat. Sliboval, že odstraní nezdravé finance zemské, sníží rolníkům daně, atd. Sliboval, že přednese na sněmu, aby přes naši vesnici zřízena byla nová silnice, zkrátka sliboval všechno, tak že se posluchačům zdálo, až Prokeš do sněmu vstoupí, že vše bude dle jeho noty tancovat. Ku konci vybízel všechny rolníky, aby seřadili se v jeden šik pod praporem soc. demokracie a nenechali se na dále trýznit kapitalisty a klerikály. Kněží ti prý si nechají každý krok dobře zaplatit, za to prý on bude zdarma dělníky zastupovat. Mrška, z čí peněz on žije — to neřekl. Po schůzi vešel pak do extra světnice, kde oblažoval přítomné rolníky kalendáři. Přes to, že si pochvaloval, jak uctivě byl v naši obci přijat, nechtěl ho nikdo na nádraží odvést. Konečně se nad ním smiloval pan Hanák a odvezl ho se svou luckou na nádraží. Řeč jeho neudělala mezi rolníky žádný dojem. Jen několik věrných Prokešovců, ponejvíce dělníků pracujících v Ostravě, si pochvalovalo, jaký mudrc ten pan Prokeš je. A nyní slovíčko k občanům. V hostincích v naši obci jsou vyvěšeny skoro samé časopisy soc-demokratické. Žádejte proto, aby vedle soc-demokratických časopisů byly vyvěšovány i časopisy katolické a v první řadě donuťte hostinské, aby odebírali časopis "Ostravský Kraj".

zdroj: Ostravský kraj - Datum vydání 22.12.1906, Číslo 66, strana 6. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Návštěva poslance Prokeše v Suchých Lazcích 1906

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 1.11.1906

Veřejná schůze v Suchých Lazcích 1906

Veřejná schůze v Suchých Lazcích.
V neděli 18. t. m. pořádala Katol.-polit. beseda kateřinská v Suchých Laicích veřejnou schůzi o novém volebním řádu a volbách do zemského sněmu. Schůze byla bouřlivá, vyzněla však pro zásady katolicko-národní. Socialisté se sešli z celého okolí a vyslali všechny své slezské řečníky. Z Kateřinek přišel celý generální štáb s panem Binčíkem v čele, přišli socialisté z Podvihova, z Nových Sedlic a odjinud. Účastníků bylo asi 200, mezi nimi asi 30 socialistů. Schůzi zahájil P. Suchánek z Komárova. Za čestněho předsedu zvolen místní p. starosta, za zapisovatele místní p. učitel. P. Suchánek promluvil o novém volebním řadu a o způsobu voleb.
Druhý řecnlk P. Šebela z Kateřinek, dovodil, koho voliti. Upozornil na nové poměry na sněmu zemském, na politickou vyspělost Němců, na protináboženského ducha, který provívá Evropou. Probral programy různých politických stran, obzvláště program sociálně-demokratický, líčil živými barvami vůdce této strany, jejich chování se k otázce národnostní a náboženské. Pak vytkl hlavní body programu katolicko-národnlho, ukázal, kterak se chová k otázce národnostní, školské, rolnické a dělnické a vybízel, aby při volbách byly odevzdány hlasy kandidatům stojícím na zásadách kitolicko-národních. Řecník odměněn bouřlivým potleskem. Demokraté vyrušovali řečníka při řeči, ale byli vždy ihned spraženi. Slovo uděleno p. Binčikovi z Kateřinek, který se .... některá tvrzeni předřečníka vyvrátit. Ale otřepané jeho fráze budily jen odpor, který se proměnil v bouři, kde řečník urazil křesťanské dělnice, nazvav je nebeskými kozami. Rychle skončil. P Suchánek prosil, aby posluchači vyslechli demokratické řečníky a udélil slovo ... třem. Když však třetí řečník doporučoval přítomným ženám rozlučitelnost manželství, povstal takový odpor, že řečník skončil. P. Suchánek vyvrátil některá tvrzení soc. demokratů a navrhl následující rezoluci: "My shromáždění na schůzi Katol.-polit besedy kateřinské v Suchých Lazcích souhlasíme se zásadami katoticko-národními a přičiníme se, aby při volbách do zemského sněmu byly hlasy odevzdány mužům stojícím na těchto zásadách"  — Pro rezoluci hlasovali všichni kromě cizích soc. demokratů. Za zpěvu "Kde domov můj" a hulákáním demokratická schůze skončena.

zdroj: Moravský deník, Datum vydání 1.11.1906, Číslo 250, strana 6. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Veřejná schůze v Suchých Lazcích 1906

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 31.10.1906

Volební ruch v enklávách - Suché Lazce 1906

Volební ruch v enklávách. (Ze Suchých Lazec.) V neděli 28. t. m.(28.10.1906) pořádala katol. - polit. Beseda Kateřinská v Suchých Lazcích veřejnou schůzi, na níž se mělo promluviti o novém volebním řádu a volbách do zemského sněmu. Schůze byla bouřlivá přičiněním socialistů nevoličů, vyzněla však pro zásady kat.-národní. Socialisté se sešli z celého okolí a vyslali všechny své slezské řečníky. Z Kateřinek přišel celý generální štáb s p. Binčíkem v čele, přišli z Podvihová, Nových Sedlic atd. Účastníků bylo na 200, mezi nimi asi 30 většinou cizích socialistů. Schůzi zahájil P. Suchánek z Komárova, navrhl za čestného předsedu místního p. starostu, za zapisovatele p. učitele a promluvil krátce a jasně, jak se bude volit ve III. a IV. kurii. Zmínil se, že volba je tajná a přímá a vyložil, jak si má každý volič při volbě počínat. Druhý řečník P. Šebela z Kateřinek dovodil, koho při volbě volit. Poukázal na vymoženosti, plynoucí z nového volebního řádu, ale upozornil zároveň na vyspělost poslanců německých, kteří budou hledět dále pro sebe kořistit, třebas byli v menšině. Vzpomněl protikřesťanského ducha, který v jiných státech zlé řádí a také k nám vniká a žádal, aby za poslance zvolen byl muž karakterní, národovec, dobrý katolík. V které straně najdeme takové muže? Řečník probírá program soc. dem. Slibují nebe na zemi všem, ačkoliv dobře vědí, že sliby jejich jsou frase na bałamuceni lidu. Rovnost, volnost hlásají — a týrají lidi jiného smýšlení a rozbíjí schůze. Jak tomu bude, až budou míti vládu v rukou. Jsou mezinárodní, nemají lásky k mateřskému jazyku, vůdcové jejich dávají děti do německých škol. Jsou. proti křesťanství. Řečník uznává potřebu reformy dělnické otázky, sám v tom ohledu pracuje — ale židovští vůdcové socialistů to s dělnictvem dobře nemyslí. Řečník rozebírá dále program kat. národní, zvláště o školství, otázce rolnické a dělnické a vybízí přítomné, aby volili muže, stojící na těchto zásadách. Za bouřlivého souhlasu řečník končí. Socialisté řečníka již při řeči častěji vytrhovali, ale řečník vtipně a řízně jim hned odpověděl. Nyní se přihlásil k slovu p. Binčík z Kateřinek. Lid poslouchal jeho otřepané fráze klidně. Když však sprostě urazil členky všeodb. sdružení křesť. dělnictva, nazývaje je nebeskými kozami, (jak ušlechtilé!) povstala bouře k nepopsání. Kdyby nebyl P. Suchánek posluchače upokojil, přišly by nadávky p. Binčíkovi draho. Binčík končí s výzvou, aby všichni volili Prokeše. Posluchači jsou roztrpčeni, nechtějí socialisty poslouchat. Na domluvu předsedy, vyslechly ještě fráze třech socialistů. Když jeden přítomným ženám domlouval, jak krásně by se jim dařilo, kdyby bylo manželství rozlučitelné, propukla bouře znovu a socialisté museli umlknout. P. Suchánek vyvrací nesprávná tvrzení předřečníků a navrhuje následující resoluci: "My shromáždění na schůzi kat. pol. Besedy Kateřinské v Suchých Lazích souhlasíme se zásadami katolicko-národními a přičiníme se, aby při volbách do zemského sněmu moravského byly hlasy odevzdány mužům stojícím na těchto zásadách." Resoluce přijata všemi hlasy, vyjma soc. demokraty. Tím schůze skončena. Socialisté však řvou až hrůza. Začínají řvát socialistickou píseň, ostatní zpívají s nadšením "Kde domov můj." Zdařilá schůze otevřela občanům Sucho-Lazeckým oči a pozvedla národní i katolické uvědomění.

zdroj: Ostravský kraj - Datum vydání 31.10.1906, Číslo 51, strana 2. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Volební ruch v enklávách - Suché Lazce 1906

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 20.10.1906

Spolek Palacký zahrál hru - Diblíkova dceruška

Ze Suchých Lazec 15. října. (Divadlo.) Dne 14. října 1906 sehrála zdejší Ochotnicko-Čtenářská jednota „Palacký" Činohru „Diblíkova dceruška". Provedení kusu obecenstvo dosti uspokojilo, ale mnohý herec a herečka nemohl se do úlohy vžíti. Slečny měly úlohy velmi dobře naučeny, ale téměř všechny odříkávaly je velmi rychle. Verunka provedla svou úlohu značně jednotvárné a měla si dáti jako mnozí pozor na „či". Mařenka a Baruška svým úlohám dostály. Dorotka a Andulka si nepočínaly tak, jak si počínati měly. Páni sehráli své úlohy poměrně lépe, ačkoliv od faráře daleko více se očekávalo. Při rozuzlování děje měl si počíuati vážně a rázně, nikoliv však ostýchavě a po rozuzlení neměl se skrývati za starého vojáka, ale vystoupiti jako hlavní osoba do popředí. Řeč bobatébo mlynáře byla nepřirozená, jinak hrál pěkně, Adam sehrál svou úlohu s úspěchem, jen na některých místech vystopoval příliš unáhleně, rovněž Barták celkem své úloze vyhověl. Vší chvály zasluhují Doubek a Prokop, kteří se skutečně do úloh vžili, obzvláště Prokop dal si i na výslovnosti záležeti, což u ostatních pozorovati nebylo. Všecko nasvědčovalo, že mezi pány, ale zvláště mezi děvuchami bylo mnobo nováčků, protože si počínali nejistě a ostýchavě. Ale nedávejte ruce v klín, nedejte se zastrašit, jen pokračujte dále, nebot žádný učený z nebe nespadne. Jsem pevně přesvědčen, že to budoucna půjde lépe.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 20.10.1906, Číslo 82, strana 1. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Spolek Palacký zahrál hru - Diblíkova dceruška

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 11.11.1905

Spolek Palacký zahrál hru - Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu

Ze Suchých Lazec 6. listopadu. (Divadlo) V neděli 5. listopadu 1905 sehrál zdejší ochotnicko-čtenářský spolek „Palacký" lidovou hru „Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu". Celkem hráno dobře a s chutí. Tekla Kolářova (slč. Krejčová) držela se znamenitě, ale vzdor tomu konečně muž Jakub (p. Bjaly) zůstal vítězem a Tekla musila prosit. V národních krojích krásné vyjímali se Mařenka (slečna Gelná) a Jeník Procházka (p. Stuchlík). I starosta Procházka (p. Směja) držel se dobře a přispěl ke smíru Jakuba a Tekly. Žid Šimek (p. Halška) vydařil se také pěkná jako polský žid, Baruška (sleč. Plachá) a Ondřej (p. Stuchlík) také nezůntali pozadu. Návštěva byla slušná, což je důkazem, že obecenstvo počíná chápati námahu ochotníků. Po divadle přednesli několik sólových výstupů pp. Dluboš,. Hýnar, Klimek a j. Dlouho do noci bavili se hosté u p. Kubesy při hracím „Daliboru" a za zpěvu národpich písní. Přeji zdaru další činnosti čtenářsko-divadelniho spolku „Palacký"! — ek.

zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 11.11.1905, Číslo 88, strana 4. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Spolek Palacký zahrál hru - Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 5.3.1904

Dvouhaléřové sbírky na národní účely

Ze Suchých Lazec 2. března. 1904 (Chvalitebná snaha.) Na popud učitele p. Dvorského zavedeny byly u nás dvouhaléřové sbírky na národní účely. Z počátku byla to hlavně omladina, která pochopila šlechetný úmysl, později přidali se k ni i rolníci, z nichž mnozí i značnějšími obnosy přispívají. Za měsíc leden a únor vybráno bylo 16 K 90 h, obnos na Suché Lazce velice slušný a věnovány nejpřednějšímu obrannému spolku našemu Ústřední Matici školské. V budoucích dvou měsících bude vybíráno na vystrojení vánočního stromku pro chudou školní mládež naši. Sbírání děje se tak, že některý z hostů v hostinci p. Kubesy, jenž sám patří k nejhorlivějším podporovatelům, sebere dvouhaléřové neb dle libosti i větší příspěvky, zapíše na vyvěšenou tabulku výši obnosu vybraného připojiv své jméno, obnos pak odevzdá p. Kubesovi. Obětavosť našich občanů i omladiny zaslouží úplného uznání a bylo by si jen přáti, aby nynější zápal udržel se i dlouho do budoucnosti a byl příkladem jiným, aby Sucholazecké v tom následovali. Z potůčků povstávají veletoky, z haléřů koruny a větší obnosy a kdyby v každé české obci slezské (a Suché Lazce nepatří k největším, ba mezi ty menší) jen tolik věnováno bylo ne snad za 2 měsíce, nýbrž buďme skromnými a řekněme za rok, kolik by se tu sešlo peněz pro Ústřední Matici školskou neb Matici Opavskou a na jiné národní důležitosti! Občanstvo naše zaslouží tudíž úplného uznání za prokázané pochopení, čeho nám hlavně potřebí v téžkém zápase národním vedle rozhodného národního uvědomění a přesvědčeni.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 5.3.1904, číslo 19, ročník: 35, strana 4. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Dvouhaléřové sbírky na národní účely

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 28.2.1903

Dvacetileté jubileum školské práce nadučitele Josefa Černína

Ze Suchých Lazec 24. února. (Jubileum školské práce). Dne 28. února nadejde jubileum dvacetiletého neúnavného a blahodárného působení našeho milého pana nadučitele Josefa Černína, který si přes tuto řadu let získal velkých zásluh nejen svědomitým působením na poli učitelském, ale také svou obětavostí a neúnavnou pílí o zvelebení našich sborů a spolků a to obecního výboru, hasičského sboru a hospodářské besídky. Vzdáváme Vám, velevážený pane nadučiteli, tímto ve jménu naší celé obce srdečné: „Záplat Pán Bůh". Prosíme Vás, byste i na příště svou přízeň k nám zachoval a svou upřímnou radou a pokynem nás zase oblažil a poučil a my s láskou a vážností Vám oddáni budeme. Přejeme Vám, by Všemohoucí i na dále Vám k Vaší namáhavé činnosti síly popřál a těšíme se, že Vás ještě po mnoho let ve zdraví a štěstí mezi námi zachová. Toto Vám přeji za celou obec.
František Halška a Konrád Morbicer za obecní výbor, Arnošt Kubín za místní školni radu, Jan Prokša a Štěpán Kubesa za hasičský sbor, Jan Luska za hospodářskou besídku.

Zdroj: Opavský Týdenník, Datum vydání 28.2.1903, číslo 17, ročník: 34, strana 3. www.digitalniknihovna.cz

zobrazit celou novinku

Dvacetileté jubileum školské práce nadučitele Josefa Černína

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

vloženo - 4.9.1902

Potrestán za neznalost němčiny 1902

Potrestán pro neznalost němčiny. Předešlý měsíc vezl jistý rolník ze Suchých Lazec uhlí z nádraží štitinského a sedl si na vůz. Když přijížděl k domu, potkal četnika, který jej vyzval, aby slezl. Rolník nevěda, co četník chce, poněvadž neuměl německy, zůstal seděli. Až když teprve z posuňků četníkových poznal, oč se jedna, slezl. Protože neslezl ihned po prvním vyzvání, považoval četník jeho chováni za protivení se a předvedl ho k představenému, aby zjistil jméno rolníkovo. Za několik dní na to dostal onen rolník předvolání od okresního soudu v Opavě, aby se ze svého činu zodpovídal. Při přelíčení byl proto, že prý německy umí a že s četnIkem mluviti nechtěl, odsouzen k 48 hodinnému vězení. Jak soud nabyl přesvědčení, že zminěný rolník německy umí, ač on tvrdil, že německy nezná, není známo. Budeme se muset učit německv k vůli četníkům. Tak dospivají věci v Rakousku.

zdroj: Lidové noviny, 4.9.1902, Ročník 10, číslo 203, strana 3. http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/

zobrazit celou novinku

sdílet příspěvek

sdílet příspěvek na
Facebooku

David Závěšický - kronikář

příspěvek vložil
David Závěšický - kronikář

stránkování aktualit (starší aktuality)

hlášení místního rozhlasu

Hlášení rozhlsu - pondělí 25.9.2023:

1) Vážení spoluobčané, informujeme Vás, že dne 29.9.2023 bude z provozních důvodu uzavřena Česká pošta PARTNER Suché Lazce. Po dobu uzavření naší pobočky, bude poskytované služby zajišťovat provozovna Opava 8 na adrese Těšínská 44, 746 08. Děkujeme za pochopení.

Hlášení rozhlasu - středa 20.9.2023:

1) Dobrovolníci za podpory obecního úřadu městské části Suché Lazce Vás zvou na Sucholazecký dětský bazárek. Zveme vás na malou burzu dětského, dámského i pánského podzimního a zimního oblečení, obuvi a hraček, V sobotu 23. 9. 2023, od 8:00 – 13:00 hodin v kulturním domě v Suchých Lazcích.
Příjem zboží, které chcete prodat: Pátek 22.9.2023 15:00 – 18:00 hodin kontaktujte Kateřinu Orieščíkovou pomocí e-mailu: katkakurkova14@seznam.cz nebo tel.: 607 172 130.

2) TJ Suché Lazce, z.s. - LAZIO za podpory MČ Suché Lazce, zve všechny fanoušky na utkání mužů Suché Lazce – Chlebičov „B“. Zápas se koná v sobotu 23. 9. 2023 v 15:30 hodin na obecním hřišti v Suchých Lazcích. Občerstvení zajištěno.

zobrazit vše

Kalendář akcí

4.10.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na zelený odpad.

6.10.2023 od (9:00) hodin:

Přistavění kontejnerů na NEBEZPEČNÝ odpad.

7.10.2023 od (9:00) hodin:

SDH pořádá charitativní sbírku oblečení, obuv a hračky pro sociálně slabé. Pozvánka.

12.10.2023 od (8:30) hodin:

Přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914080, od 8:30 do 12:00 hodin.

20.10.2023 od (9:00) hodin:

SDH pořádá cvičný branný závod pro mladé hasiče na Strážnici.

zobrazit vše

Rezervace kulturního zařízení

27.9.2023 od (17:30) hodin:

Rezervováno - Kurz hodiny zpěvu.

30.9.2023 od (8:00) hodin:

Rezervováno - soukromá akce

5.10.2023 od (18:00) hodin:

Konverzační kurz angličtiny.

12.10.2023 od (18:00) hodin:

Konverzační kurz angličtiny.

19.10.2023 od (18:00) hodin:

Konverzační kurz angličtiny.

zobrazit vše

úřední deska Suché Lazce

Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Oprava povrchu sil. III/4663 Suché Lazce – průtah

Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy I/11, ulice Ostravská a Opavská, k. ú. Komárov, k. ú. Suché Lazce a k. ú. Nové Sedlnice. Doba přechodné úpravy - 20.09. až 15.11.2023 - uzavírka sil. III/4663 „MIMO VOZIDEL STAVBY, DORPAVNÍ OBSLUHU, BUS A IZS“ 16.10. až 31.10.2023 (2 dny v daném termínu) – uzavírka odbočovacích pruhů.

MSK-116289-2023-a.pdf, MSK-116289-2023-b.pdf

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 29.8.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2023-8 (24. stran, 8 MB)

Nyní je k dispozici v elektronické podobě aktuální Sucholazecký zpravodaj 2023-6 (36. stran, 9,5 MB)

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 30.5.2023 v 18:15 hod. v kulturním domě je nyní k dispozici ke stažení.

zobrazit vše

Anketa, názory občanů

Napojení na přípojku kanalizace v S. Lazcích jste realizovali / budete realizovat? Hlasujte kliknutím na jednu z možností.

Svépomocí 1-2 lidé. 28%
Svépomocí 3 a více lidí. 23%
Odbornou firmou. 4%
Živnostníkem/(y) se zaměření na výkopové práce. 45%

Celkem hlasů: 47 | Hlasování začalo: 11.4.2023 01:00 | Hlasování končí: 11.4.2024 01:00 | všechny ankety

Na začátek stránky